Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кольцов Сергій Віталійович. Сейсмостратиграфічні критерії вивчення глибинної будови та перспективи нафтогазоносності Північнокримського прогину і прилеглих територій : Дис... канд. наук: 04.00.22 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кольцов С.В. Сейсмостратиграфічні критерії вивчення глибинної будови та перспективи нафтогазоносності Північнокримського прогину та прилеглих територій. - Рукопис. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.22 – Геофізика. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, 2007.

Дисертаційну роботу присвячено виявленню сейсмостратиграфічних критеріїв вивчення глибинної будови та перспектив нафтогазоносності Північнокримського прогину і прилеглих територій, а також пріоритетних напрямків подальших геолого-геофізичних досліджень у межах прогину.

Розроблено геолого-геофізичну та сейсмостратиграфічну моделі структурно-літологічних поверхів Південного регіону України. Визначено сейсмостратиграфічні критерії виділення тектонічних порушень різних типів за сейсмічними даними. Проведено сейсмостратиграфічну класифікацію нафтогазоперспективних структур крейдового віку з визначенням принципів їх розміщення у розрізі та по площі прогину. Визначено особливості геологічної будови відкладів крейдового віку Північнокримського прогину, що характеризують його як рифт. Побудовано структурно-тектонічні карти горизонтів відбиття, які приурочені до покрівель та підошов СЛП крейдового віку, у межах центрального грабену, північного і південного бортів рифту. Розроблено схему розповсюдження нафтогазоперспективних об'єктів крейдового віку. Визначено перспективи нафтогазоносності різних частин рифту. Обґрунтовано пріоритетні напрямки геологорозвідувальних робіт на нафту і газ та першочергові об'єкти для проведення комплексних геофізичних досліджень.

У дисертаційній роботі науково обґрунтовано сейсмостратиграфічні критерії вивчення глибинної будови нафтогазоперспективних літодинамічних комплексів крейдового віку Північнокримського рифтогенного прогину і прилеглих територій, рівні розвитку порід-колекторів та нафтогазоперспективних товщ, типи нафтогазоносних структур (НГПС) і їх розповсюдження по площі рифту та розроблено конкретні пропозиції щодо проведення геофізичних робіт.

Найважливіші наукові та практичні результати дисертаційної роботи такі:

- вперше запропоновано і обґрунтовано нові геолого-геофізична і сейсмостратиграфічна моделі осадового чохла Південного регіону України, які базуються на узагальненні геолого-геофізичної інформації про відомі структурно-літологічні поверхи та їх відображення в рисунку запису хвильового поля.

- встановлено закономірності в розподілі та взаємозв'язках між петрофізичними та сейсмостратиграфічними характеристиками, які притаманні Південному регіону України. Науково обґрунтовано стратиграфічні рівні горизонтів відбиття, які є границями для структурно- літологічних поверхів;

- вперше визначено сейсмостратиграфічні критерії, за якими на часових розрізах МСГТ виділяються тектонічні порушення різного типу;

- вперше розроблено сейсмостратиграфічну класифікацію нафтогазоперспективних структур у відкладах крейдового віку Північнокримського прогину та визначено просторовий розподіл найбільш поширених типів і різновидів пасток;

- уточнено геологічну будову східної центрикліналі прогину та прилеглих територій. Вперше в межах усього Північнокримського рифту побудовано структурні карти горизонтів відбиття IIIа(Р1під.), IVа(К1покр.), IVб21під.), на яких знайшли відображення елементи, типові для рифтогенних прогинів – бортові палеоскиди, центральний грабен, блоки різної тетичності, масиви палеовулканів;

- встановлено, що дорифтовий, синрифтовий і проміжний літодинамічні комплекси несуть на собі, в основному, сліди розтягнення, а синеклізний – сліди як розтягнення, так і стиснення, що суттєво вплинуло на розподіл нафтогазоперспективних структур у розрізі та по площі прогину;

- визначено основні принципи розміщення порід-колекторів, флюїдонепроникних товщ та нафтогазоперспективних структур по площі їх розповсюдження;

- визначено першочергові напрямки геофізичних робіт з метою уточнення геологічної будови Північнокримського рифтогенного прогину, пошуків нафтогазоперспективних структур та нарощування ресурсної бази вуглеводнів.

Впровадження результатів проведених досліджень забезпечить підвищення рівня інформативності сейсмостратиграфічної інтерпретації, що, у свою чергу, сприятиме ефективності геолого-геофізичних досліджень на нафту та газ у Південному регіоні України.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Бондаренко В.Г., Скорик А.М., Кольцов С.В. Органогенні побудови у верхньокрейдових відкладах Рівнинного Криму // Геологія і геохімія горючих копалин. - 2002. - №6 (Особистий внесок – 50%. Стратиграфічна інтерпретація сейсморозвідувальних матеріалів, структурні побудови).

 2. Кольцов С.В., Герасимов М.Є., Москальська С.В., Євстегнєєва Ю.В. Відображення на сейсмічних даних структур розтягу та стиснення // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2002. - № 4(5). - С. 38-44. (Особистий внесок – 70%. Систематизація рисунків сейсмічного запису, розроблення критеріїв виділення інверсійних тектонічних порушень).

 3. Плахотний Л.Г., Бондарчук Г.К., Павлюк М.І., Скорик А.М., Кольцов С.В., Палінська Ю.А. Каркінітсько-Сиваське палеопідняття, його генеза та роль в пізньоальбській седиментації Півдня України // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2004. - №3. - С. 55-74. (Особистий внесок - 40%. Сейсмостратиграфічна інтерпретація, обґрунтування місцеположення зон розвитку палеодолин, структурні побудови).

 4. Кольцов С.В., Степанюк В.П. Узагальнена характеристика фізичних властивостей гірських порід і обґрунтування стратиграфічного рівня основних відбиваючих границь в осадовому чохлі Півдня України // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2006. - №2(14). – С. 26-31. (Особистий внесок - 90%. Узагальнення петрофізичних характеристик. Обґрунтування стратиграфічного рівня границь відбиття).

 5. Кольцов С.В., Степанюк В.П. Відображення літодинамічних комплексів Північнокримського рифтогенного прогину на матеріалах сейсморозвідки МСГТ // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2006. - №4(21). – С. 54-61. (Особистий внесок – 90%. Узагальнення хвильових картин, розробка критеріїв виділення тектонічних порушень та масивів палеовулканів за сейсмічними даними).

 6. Кольцов С.В. Виділення тектонічних розривів скидової кінематики за сейсмічними даними // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2007. - №1(22). – С. 95-103. (Одноосібне авторство).

 7. Герасимов М.Е., Кольцов С.В., и др. Новые данные сейсморазведки МОГТ – основа современных представлений о глубинном строении юга Украины // Сырьевые ресурсы Крыма и прилегающих акваторий (нефть и газ) / Международная научная конференция. - Симферополь, 2001. - С. 19-25. (Особистий внесок - 30%. Сейсмостратиграфічна інтерпретація, аналіз та узагальнення геолого-геофізичних даних в межах Південного регіону).

 8. Герасимов М.Е., Бондарчук Г.К., Скорик А.Н., Федорук В.Ф., Омельченко В.Я., Кольцов С.В. Особенности геодинамической эволюции Южного и Западного нефтегазоносных регионов Украины // Геодинамика и нефтегазоносные системы Черноморско-Каспийского региона / Международная научная конференція. – Симферополь, 2001. - С. 29-32. (Особистий внесок - 30%. Узагальнення геолого-геофізичних даних в межах Південного регіону).

 9. Герасимов М.Е., Кольцов С.В. и др. Задачи и возможности сейсморазведки в Южном регионе Украины // Геодинамика и нефтегазоносные системы Черноморско-Каспийского региона / Международная научная конференция. – Симферополь, 2001. - С. 32-35. (Особистий внесок - 40%. Узагальнення геологічних даних та типів хвильових картин).

 10. Герасимов М.Е., Бондарчук Г.К., Федорук В.Ф., Кольцов С.В. Основные закономерности глубинного строения Южного региона Украины и перспективы нефтегазоносности Черноморско-Каспийского региона // Проблемы геодинамики и нефтегазоносности Черноморско-Каспийского региона / Международная научная конференция. - Симферополь, 2004. - С. 68-80. (Особистий внесок-25%. Сейсмостратиграфічна інтерпретація, складання тектонічної схеми).

 1. Герасимов М.Е., Кольцов С.В. и др. Закономерности формирования нефтегазоперспективных структур Индоло-Кубанского прогиба на примере Владиславовско-Харченковской антиклинальной зоны // Проблемы геодинамики и нефтегазоносности Черноморско-Каспийского региона / Международная научная конференция. – Симферополь, 2004. - С. 80-90. (Особистий внесок - 30%. Розроблення критеріїв виділення бортових палеоскидів та інверсійних тектонічних порушень за сейсмічними даними).

 2. Герасимов М.Є., Бондарчук Г.К., Скорик А.М., Кольцов С.В. та ін. Тектонічна карта півдня України з позицій актуалістичної геодинаміки // Геодинамика, сейсмичность и нефтегазоносность Черноморско-Каспийского региона / Международная конференция. –Симферополь, 2006. - С. 11-40. (Особистий внесок - 20%. Узагальнення геолого-геофізичної інформації в межах Північнокримського прогину. Побудова тектонічної карти в межах суходолу).

 3. Кольцов С.В., Герасимов М.Е., Тесленко В.П. Неантиклинальные ловушки в отложениях олигоцена и эоцена в районе Днепрово-Бугского лимана в связи с их возможной нефтегазоносностью // Геодинамика, сейсмичность и нефтегазоносность Черноморско-Каспийского региона / Международная научная конференція. – Симферополь, 2006. - С. 61-66. (Особистий внесок - 50%. Узагальнення хвильових картин, виділення нафтогазоперспективних об’єктів неантиклінального типу).

 4. Кольцов С.В., Герасимов М.Е., Сайганов А.Э. Комплексирование сейсморазведки МОГТ и электроразведки ЗСБ при изучении литодинамически разных нефтегазоперспективных комплексов Западного, Восточного и Южного регионов Украины // Геодинамика, сейсмичность и нефтегазоносность Черноморcко-Каспийского региона / Международная научная конференция. – Симферополь, 2006. - С. 150-159. (Особистий внесок - 70%. Розробка методів комплексування, інтерпретація).

 5. Герасимов М.Е., Бондарчук Г.К., Кольцов С.В., Скорик А.Н. Особенности интерпретации данных сейсморазведки МОГТ при сочетании разновозрастных структур растяжения, сдвига и тангенциального сжатия // Нефть и газ юга России, Черного, Азовского и Каспийского морей – 2007 / Тезисы докладов на IV Международной конференции по проблеме нефтегазоносности Черного, Азовского и Каспийского морей. – Геленджик, 2007 (Особистий внесок - 20%. Сейсмостратиграфічна інтерпретація матеріалів).

 6. Герасимов М.Е., Бондарчук Г.К., Кольцов С.В., Терешкун А.И. Разновозрастный рифтогенез и формирование структур тангенциального сжатия как главный фактор высоких перспектив нефтегазоносности Южного региона Украины // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Прикладна геологічна наука сьогодні, здобутки та проблеми». – Київ, 5-6 липня 2007р. - С. 20-22. (Особистий внесок - 25%. Сейсмостратиграфічна інтерпретація, визначення границь тектонічних елементів).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины