Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Абдуллаєва Майя Володимирівна. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону у модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини. : Дис... канд. наук: 03.00.06 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Абдуллаєва М.В. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону у модельній системі: цитомегаловірус – культура клітин фібробластів легень ембріона людини. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.06 — вірусологія. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню ефективності методів ранньої лабораторної діагностики ЦМВ-інфекції, обгрунтуванню ефективності застосування монолональних антитіл, вивченню цитотоксичності та анти-ЦМВ активності 6-аzaC і амізону, з точки зору їх здатності безпосередньо пригнічувати репродукцію ЦМВ.

Виявлено здатність оригінальних моноклональних антитіла до раннього білку рр65 ЦМВ, застосованих у методі прямої детекції антигену виявляти антиген-позитивні комплекси безпосередньо у лейкоцитах людини in situ. Проведена оцінка ефективності ранніх лабораторних методів діагностики цитомегаловірусної інфекції. Встановлено високу діагностичну цінність швидкого культурального методу, який підтверджує у 65% дітей раннього віку гостру форму ЦМВ-інфекції із клінічними симптомами.

Показано, що порівняльна характеристика діагностичних методів дозволяє віддиференціювати гостру і персистентну форми ЦМВ-інфекції у новонароджених та дітей раннього віку.

Визначено параметри цитотоксичності: для 6-аzaC СD50 становить 2400 мкг/мл, для амізону СD50 складає 100 мкг/мл.

6-аzaC і амізон мають чітку анти-ЦМВ дію. При профілактичному та терапевтичному використанні ІS для 6-azaC становив 48, для амізону при профілактичному застосуванні ІS складав 100. Антивірусна дія вивчених засобів зумовлена інгібіцією трансляції пізніх білків. Це дає можливість розглядати вказані сполуки як перспективні протицитомегаловірусні засоби, що вимагає подальшого вивчення їх дії.

У дисертаційній роботі представлено вирішення актуального наукового завдання щодо удосконалення ранньої лабораторної діагностики цитомегаловірусної інфекції та визначення нових вітчизняних хіміотерапевтичних засобів, що володіють противірусними властивостями.

  1. Показано високу діагностичну цінність застосування методу культур клітин ФЛЕЛ у лабораторній діагностиці, який дозволяє протягом 24 год. виявляти ранні білки (р72 та рр65) ЦМВ і цим підтвердити розвиток гострої форми ЦМВІ у 65%-70% обстежених хворих.

  2. Доведено ефективність виявлення у лейкоцитах крові раннього білку ЦМВ рр65, за допомогою моноклональних антитіл, як маркеру активації ЦМВІ на прикладі хворих після трансплантації нирки.

  3. Встановлено активність 6-аzaC проти ЦМВ та визначено критерії цієї активації: цитотоксичну дозу (CD50), по дії на ДНК - 2400 мкг/мл, ефективну дозу (ED50) - 50 мкг/мл та індекс селективності (IS) 48.

  4. Встановлено активність амізону проти ЦМВ та визначено критерії цієї активації: цитотоксичну дозу (CD50) по дії на ДНК - 100 мкг/мл, ЕD50 (1 мкг/мл), IS (100).

  5. Доведено, що механізм антивірусної дії 6-azaC та амізону проявляється пригніченням синтезу пізнього структурного білку ЦМВ – gВ. Вивчені препарати не впливають на синтез ранніх білків р72 та рр65.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Абдуллаєва М.В., Фролов А.Ф., Федорова Н.Е., Меджидова М.Г., Адуева С.М., Дегтярьова М.В., Воронцова Ю.Н., Алямовская Г.А., Кешищан Е.С., Кущ А.А. Лабораторна діагностика цитомегаловірусної інфекції у дітей раннього віку: порівняльний аналіз ефективності серологічного, швидкого культурального методів і полімеразної ланцюгової реакції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2005.- N 44. - С. 4-6.

2. Абдуллаєва М.В., Фролов А.Ф., Алексеева И.В., Пальчиковская Л.И., Федорова Н.Е. Ингибирующее действие 6 - азацитидина на цитомегаловирусную инфекцию в клеточной системе // Біополімери і клітина. - 2004. - Т. 20, N 4. - С. 337-343.

3. Меджидова М.Г., Абдуллаева М.В., Федорова Н.Е., Романова В.С., Кущ А.А. Противовирусная активность аминокислотных производных фулерена при цитомегаловирусной инфекции in vitro // Антибиотики и химиотерапия. Москва. – 2004. – N 49, - С. 8-9.

4. Деклараційний патент на винахід UA N 69986 А “Інгібітор цитомегаловірусу людини 2-(-D- рибофуранозил –5- аміно-1,2,4 – триазин –3 (2Н)- ОН”. Абдуллаєва М.В., Кущ А. О., Федорова Н.Е., Фролов А.Ф., Алексеєва І.В., Пальчиківська Л.Г., Шаламай А.С., 2004 р., 2 с.

5. Деклараційний патент на корисну модель UA N 10889 “Застосування 4-(N-бензил)амінокарбонілу –1-метилпіридинію йодиду як профілактичного інгібітора цитомегаловірусної інфекції людини”. Абдуллаева М.В., Фролов А.Ф., Даниленко В.П., Бухтіарова Т.А., Федорова Н.Е., Кущ А.А., 2005 р., 3 с.

6. Абдуллаєва М.В., Меджидова М.Г., Баранова Ф.С., Федорова Н.Е., Кущ А.А. Використання швидкого культурального методу та прямого виявлення рр65 цитомегаловірусу в клітинах крові трансплантаційних хворих для встановлення активної форми цитомегаловірусної інфекції // Тези доповідей Х з’їзду мікробіологів України. Одеса. - 2004, - С. 349.

7. Абдуллаева М.В., Фролов А.Ф., Даниленко В.Ф, Фёдорова Н.Е., Кущ А.А. Подавление амизоном цитомегаловирусной инфекции в клеточной системе // Тезисы докладов ХІ Российского национального конгресса “Человек и лекарство”. Москва. - 2004, - С. 415.

8. Абдуллаева М.В., Фролов А.Ф., Меджидова М.Г., Федорова Н.Е., Кущ А.А. Выявление анти-ЦМВ антител и прямых маркеров цитомегаловируса у детей раннего возраста // Тези IV Міжнародної конференція “Біоресурси і віруси”. Київ. - 2004, - С. 45.

9. Абдуллаева М.В., Фролов А.Ф., Даниленко В.Ф, Фёдорова Н.Е., Кущ А.А. Амізон, як інгібітор синтезу білків цитомегаловірусу людини in vitro. / Тези XIV з’їзду мікробіологів, епідеміологів та паразитологів. Полтава. - 2005, - С. 155.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины