Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Бабаджанова Леся Аркадіївна. Перфтороалкілування сполук, які містять С=О зв'язки та їх гетероатомні аналоги, системою RFSiMe3/F- : Дис... канд. наук: 02.00.08 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Бабаджанова Л.А. Перфтороалкілування сполук, які містять С=О звязки та їх гетероатомні аналоги, системою RFSiMe3/F. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.08 – хімія елементоорганічних сполук. Інститут органічної хімії НАН України, Київ, 2008.

Дисертаційна робота присвячена вивченню реакційної здатності перфтороалкіл(арил)триметилсиланів, а особливо триметилтрифторометилсилану в присутності фторид-іона по відношенню до представників різних класів органічних та елементоорганічних сполук, які містять C=O, C=S, C=N та P=O звязки.

Встановлено, що такі карбонілвмісні сполуки, як ангідриди, хлороангідриди та активовані естери карбонових кислот реагують з системою Me3SiCF3/F з утворенням спиртів та силілових етерів, які містять гексафторо-ізо-пропоксильну групу.

Показано, що основи Шиффа у мяких умовах реагують з системою СF3SiMe3/F з утворенням -трифторометилвмісних амінів або -дифторметилвмісних імінів.

Розроблено зручний одностадійний метод синтезу похідних перфторованих дитіокислот, який базується на взаємодії перфтороалкіл(арил)триметилсиланів з сірковуглецем в присутності фторид-іону, що є першим прикладом прямого введення перфторованого угруповання в молекулу сірковуглецю.

Вперше отриманo фосфоранолати з однією та двома трифторометильними групами сполуки п'ятикоординованого фосфору, які є стійкими аналогами перехідних станів, утворення яких постулюється в реакціях нуклеофільного заміщення біля чотирикоординованого атома фосфору.

 1. Систематичне дослідження реакційної здатності нуклеофільного трифторометилуючого реагента CF3SiMe3/F по відношенню до субстратів, що містять карбонільний фрагмент або його гетероатомні аналоги, свідчить про його значимість для препаративного синтезу трифторометилвмісних спиртів, амінів, моно- та дитіокислот, сірка-, селен- та фосфороорганічних сполук.

 2. На основі реакції доступних ангідридів, хлороангідридів і активованих естерів карбонових кислот аліфатичного, ароматичного та гетероциклічного рядів з триметилтрифторометилсиланом в присутності джерел фторид-іона розроблено метод синтезу сполук, які містять 1,1,1,3,3,3-гексафторо-ізо-пропоксильну групу.

 3. Знайдено умови проведення реакції основ Шиффа з неактивованим C=N зв'язком з триметилтрифторометилсиланом в присутності тетраметиламоній фториду. На її основі розроблено новий метод синтезу -трифторометилвмісних амінів, -дифторометилвмісних імінів та дифторометилвмісних кетонів.

 4. Розроблено зручний одностадійний метод синтезу похідних перфторованих дитіокислот взаємодією перфтороалкіл(арил)триметилсиланів з сірковуглецем в присутності фторид-іона. Метод є першим прикладом прямого введення перфторованого угруповання в молекулу сірковуглецю.

 5. Запропоновано спосіб одержання перфторованих похідних сульфінової і селенінової кислот, який грунтується на взаємодії перфтороалкіл- (арил)триметилсиланів з діоксидами сірки та селену.

 6. Вперше отриманo фосфоранолати тетраметиламонію та цезію з однією та двома трифторометильними групами відповідно. Одержані сполуки п'ятикоординованого фосфору є стійкими аналогами перехідних станів, утворення яких постулюється в реакціях нуклеофільному заміщенні біля чотирикоординованого атома фосфору. Виходячи з трифторометилтрифторофосфоранолату тетраметиламонію розроблено метод синтезу трифторометилвмісних сполук чотири- та шестикоординованого фосфору.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Babadzhanova L.A., Kirij N.V., Yagupolskii Yu.L. The synthesis of salts and esters of perfluorinated dithio- and thiocarboxylic acids from carbon disulfide and carbonyl sulfide reacting with RFSiMe3/F // J. Fluorine Chem. – 2004. – V.125, № 7. – P. 1095-1098. (Бабаджанова Л.А. - Проведення експериментальних досліджень, аналіз спектральних даних, доказ будови отриманих сполук.)

2. Babadzhanova L.A., Kirij N.V., Yagupolskii Yu.L., Tyrra W., Naumann D. Convenient syntheses of 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-organyl-propan-2-ols and the corresponding trimethylsilyl ethers // Tetrahedron – 2005. – V.61, № 7. – P. 1813-1819. (Бабаджанова Л.А. - Проведення експериментальних досліджень, аналіз спектральних даних, встановлення будови отриманих сполук, аналіз літературних джерел.)

 1. Pavlenko N.V., Babadzhanova L.A., Gerus I.I., Yagupolskii Yu.L., Tyrra W., Naumann D. New anions of pentacoordinate phosphorus containing fluorine and trifluoromethy groups // Eur. J. Inorg. Chem. – 2007 – № 11. – P.1501-1507. (Бабаджанова Л.А. - Проведення експериментальних досліджень, аналіз спектральних даних, встановлення будови отриманих сполук.)

 2. Babadzhanova L.A., Kirij N.V., Yagupolskii Yu.L., Tyrra W., Naumann D. Reactions of carbonic acids anhydrides and pseudoanhydrides with CF3SiMe3/F- as a convenient route to organyl-bis-(trifluoromethyl)methylcarbynoles // 14-th European Symposium on Fluorine Chemistry. Abstracts - Poznan, Poland. - 2004. - P-133.

 3. Ягупольский Ю.Л., Кирий Н.В., Бабаджанова Л.А., Науманн Д., Турра В. Анионное перфторалкилирование органических и элементоорганических субстратов перфторалкилтриметилсиланами в присутствии фторид-иона // ХХ Українська конференція з органічної хімії. Тези доповідей. - Одеса. - 2004. - С. 28.

 1. Yagupolskii Yu.L., Yagupolskii L.М., Pavlenko N.V., Ouss T.I., Boiko V.N., Filatov A.A., Babadzhanova L.A., Petrik V.N. Survey of the new and well-forgotten fluorine-containing weakly coordinating anions – synthetic methods and application // 17th Winter Fluorine Conference, American Chemical Society Division of Fluorine Chemistry. Abstracts - Florida, USA. - 2005. - P. 46.

 2. Бабаджанова Л.А., Павленко Н.В., Ягупольский Ю.Л. Трифторметилсодержащие оксофторофосфораны устойчивые интермедиаты // VI Регіональна конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії. Тези доповідей. - Дніпропетровськ. 2005. - С. 4.

8. Pavlenko N.V., Babadzhanova L.A., Gerus I.I., Yagupolskii Yu.L., Tyrra W., Naumann D., Sonoda T. New pentacoordinated anions of phosphorus containing fluorine and trifluoromethyl groups // 15th European Symposium on Fluorine Chemistry. Abstracts - Prague, Сzech Repubic. - 2007. - P. 103


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины