Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Цицяло Олександр Юрійович. Цитогенетичний та фізіологічний статус локальних популяцій коропа в залежності від ставових екосистем рибницьких господарств Львівської області : Дис... канд. наук: 06.02.03 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Цицяло О.Ю. Оцінка цитогенетичного та фізіологічного статусу локальних популяцій коропа в залежності від ставових екосистем рибницьких господарств Львівської області. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво. Інститут рибного господарства УААН, Київ, 2007.

Робота присвячена вивченню змін цитогенетичних і фізіологічних показників соматичних клітин органів та крові у різних популяцій коропа різних вікових груп під впливом гідрохімічних факторів водного середовища, розробці та вдосконаленню на цій основі методів цитогенетичного моніторингу ставових екосистем та цитогенетичних порушень в організмі коропа.

Зокрема, за результатами досліджень вперше отримані дані про мітотичну активність та аномальні відхилення соматичних клітин нирок, селезінки, кишечника та зябер коропа залежно від факторів наддовкілля, встановлено каріотип коропа в різних господарствах.

Також вперше отримані дані про цитогенетичні порушення еритроцитів крові риб під впливом гідрохімічних чинників, за допомогою мікроядерного тесту встановлено вірогідні зміни рівня еритроцитів з мікроядрами, досліджено загальні закономірності вікових змін гематологічних, біохімічних показників крові коропа.

Встановлено корелятивні зв’язки між показниками стабільності геному, еритроїдним рядом крові, морфометричними показниками і гідрохімічним режимом.

1. Наукові дослідження проведені на різновікових групах коропа любіньського внутрішньопорідного типу української лускатої породи з урахуванням екологічних факторів середовища показали взаємозалежність рибницьких показників, показників стабільності геному та умов середовища перебування (органічного навантаження на водойми).

2. Гідрохімічний режим ставів трьох рибницьких господарств Львівської області відповідає вимогам, необхідним для вирощування коропа, проте в ставах господарства Комарно виявлено значний вміст органічних речовин, що підтверджують такі показники, як БСК5, БСК20, ХСК.

3. При проведенні хромосомного аналізу соматичних клітин нирок коропа встановлено, що каріотип 2n=100 хромосом. У клітинах нирок риб господарства Комарно кількість хромосомних аберацій була вища, ніж у риб господарств Ходорів та Рудники.

4. У коропів у ставах господарства Комарно виявлена більша кількість порушень перебігу фаз мітозу в соматичних клітинах органів, а також більша кількість аномальних мітозів, ніж у риб господарств Ходорів та Рудники.

5. У різних вікових груп коропа в усіх господарствах виявлені мікроядра в еритроцитах крові. Даний показник був найвищим у Комарноі склав відповідно: у цьоголіток – 7,3±0,4, однорічок – 7,6±0,4, та дволіток – 9,0±0,6. У господарстві Ходорів : у цьоголіток – 6,4±0,5, однорічок – 3,2±0,4, та дволіток – 8,2±0,6, та Рудники: у цьоголіток – 6,9±0,4, однорічок – 7,6±0,4, та дволіток – 8,6±0,4.

6. Виявлена залежність вмісту окремих білкових фракцій в сироватці крові усіх вікових груп коропа від екологічних умов в ставах. Зокрема, виявлено менше альбуміново – глобулінове відношення в сироватці крові риб у господарстві Комарно.

7. Гематологічні дані еритроїдного ряду крові показали, що при погіршенні нормативних показників гідрохімічного режиму у ставах спостерігалося підвищення резистентності еритроцитів та зниження забезпечення гемоглобіном крові риб різних вікових груп.

8. Показники лейкоцитарної формули крові коропа усіх вікових груп були неоднозначні, що пов’язане з гідрохімічними режимами господарств.

9. На основі проведених досліджень встановлено середні та тісні корелятивні зв’язки між показниками стабільності геному, еритроїдним рядом крові, морфометричними показниками і гідрохімічним режимом.

10. Морфометричний аналіз коропа показав, що довжина, маса та коефіцієнт вгодованості були меншими у риб господарства Комарно. Рибопродуктивність ставів у господарстві Комарно за вирощування цьоголіток становила 673,9 кг/га , що на 17,5% та 16,1% нище рибопродуктивності господарств Рудники та Ходорів відповідно. Рибопродуктивність нагульних ставів у результаті вирощування дволіток коропа у господарстві «Рудники» становила 1044,7 кг/га, Ходорів - 996,9 кг/га, Комарно - 822,6 кг/га.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Цицяло О.Ю. Моніторинг гідрохімічних показників рибницьких господарств Львівської області // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім.. С.З.Гжицького. – Львів. – 2004. – Т.6, №3. – С.144-148.

2. Цицяло О.Ю. Цитогенетичний моніторинг при вирощуванні коропа в залежності від гідрохімічного режиму ставів // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім.. С.З.Гжицького. – Львів. – 2005. – Т.7, №4. – Ч.4. – С.156-159.

3. Цицяло О.Ю. Моніторинг гідрохімічних показників рибницьких ставів господарства Комарно// Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім.. С.З.Гжицького. – Львів. – 2005. – Т.7, №2. – Ч.5. – С.111-114.

4. Секретарюк К.В., Лобойко Ю.В.,Цицяло О.Ю. Визначення ступеня забрудненості рибогосподарських водоймищ за допомогою мікро ядерного тесту // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім.. С.З.Гжицького. – Львів. – 2005. – Т.7, №2. – Ч.6. – С.141-143. (експериментальні дослідження, статистична обробка, написання статті).

5. Секретарюк К.В., Лобойко Ю.В., Цицяло О.Ю. Оцінка здоров’я середовища при вирощуванні коропа в рибницьких ставах: фоновий моніторинг // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім.. С.З.Гжицького. – Львів. – 2006. – Т.8, №2. – Ч.4. – С.138-141. (експериментальні дослідження, статистична обробка, написання статті).

6. Цицяло О.Ю., Секретарюк К.В., Лобойко Ю.В. Спосіб біологічної оцінки забруднення рибогосподарських водоймищ // Деклараційний патент на корисну модель. - 14663 U, 15.05.2006, Бюл.№5.

7. Секретарюк К.В., Лобойко Ю.В., Тафійчук Р.І., Цицяло О.Ю Каріотип та рівень спонтанних аберацій хромосом коропа // Сільський господар. – Львів. – 2007. - №3-4. – С. 8-9. (експериментальні дослідження, статистична обробка, написання статті).

8. . Секретарюк К.В., Лобойко Ю.В., Тафійчук Р.І., Цицяло О.Ю. Біохімічна мінливість крові коропа залежно від водної екосистеми ставів // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім.. С.З.Гжицького. – Львів. – 2007. – Т.9, №2. – Ч.1. – С.116-121. (експериментальні дослідження, статистична обробка, написання статті).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины