Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Куцоконь Юлія Костянтинівна. Сучасний стан рибного населення басейну річки Рось : Дис... канд. наук: 03.00.10 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Куцоконь Ю.К. Сучасний стан рибного населення басейну річки Рось. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.10 – іхтіологія. – Інститут рибного господарства УААН. Київ, 2006.

Дисертацію присвячено вивченню сучасного стану рибного населення басейну річки Рось. Виявлено 33 види риб для басейну Росі, 8 з яких адвентивні (інтродуценти та саморозселенці). Кількість чужорідних видів протягом ста років поступово зросла на фоні зменшення кількості аборигенних видів у таких екологічних групах, як придонні, реофіли, одноразово-нерестуючі. Разом з тим, спостерігається збільшення числа видів, що проявляють активну турботу про потомство. Дані перетворення свідчать, що найвагомішим фактором антропогенного навантаження на іхтіофауну Росі є гідробудівництво, а саме зарегулювання стоку.

Найбільшим видовим різноманіттям в басейні характеризуються нижня та середня течія Росі, верхня течія та крупні притоки (Роська, Роставиця, Росава) нараховують менше видів риб, а невеликі притоки верхньої Росі (Горіхова, Коса, верхів'я Кам'янки) мають найменшу кількість видів.

Порівняння вибірок п’яти аборигенних видів з басейну Росі і Дніпра показало відмінність ряду пластичних і меристичних ознак, що свідчить про наявність локальних популяцій риб басейну Росі. У 17 видів риб виявлено невеликі відхилення в будові, в основному в бічній лінії та плавцях.

Аборигенне рибне населення басейну Росі потребує більшої охорони, насамперед за рахунок збереження біотопів.

 1. Сучасна іхтіофауна басейну Росі нараховує 33 види риб з 9 родин. Вперше для басейну зафіксовано ротана головешку і бичка головача.

 2. Найбільшим видовим різноманіттям риб характеризуються нижня і середня течія Росі (26 і 22 види відповідно). Верхня течія Росі та крупні притоки (Роська, Роставиця, Росава) нараховують менше видів риб (від 18 до 11), а невеликі притоки верхньої Росі (Горіхова, Коса, верхів'я Кам'янки) мають найменшу кількість видів (від 9 до 5) .

 3. Встановлено, що збереження видового різноманіття риб басейну річки Рось здійснюється за рахунок збільшення чужорідних видів: в першій половині ХХ ст. наявні 33 аборигенні види, у другій половині додаються чужорідні, і різноманіття збільшується до 39 видів, а на початок ХХІ ст. зафіксовано знов 33 види, 8 з яких чужорідні.

 4. В басейні Росі з інтродукованих видів повністю натуралізувалися і поширилися сріблястий карась і амурський чебачок, точково виявлено ротана головешку; звичайний товстолоб, нездатний до самостійного відтворення, трапляється поодиноко. Розширили ареал внаслідок саморозселення колючки триголкова та мала південна, бички гонець та головач.

 5. Протягом останнього століття в басейні Росі зменшилась кількість видів для таких екологічних груп, як придонні, реофіли, а також одноразово нерестуючих, спостерігається збільшення кількості видів, які виявляють активну турботу про потомство, що є наслідком значного зарегулювання стоку річки і зміни гідрорежиму.

 6. При порівнянні вибірок п’яти аборигенних видів риб басейну Росі з вибірками Дніпра в спостерігаються відміни меристичних і пластичних ознак, що свідчить про існування в басейні Росі окремих популяцій риб, і зникнення виду в даній річці призведе до зменшення генетичного різноманіття виду загалом.

 7. Серед аномалій в будові риб басейну Росі найчастіше зустрічаються аберації в розташуванні отворів сейсмосенсорних каналів бічної лінії, рідше – у будові плавців. Найбільша частка особин з переривчастою та неповною бічною лінією спостерігалась у сріблястого карася (21,5 %), найвищий відсоток особин з викривленими плавцями виявлений у амурського чебачка (21,4 %). Всього подібні аномалії знайдено у 17 видів риб даного басейну.

 8. Необхідно збільшити кількість об'єктів природно-заповідного фонду з ціллю збереження аборигенних видів риб, враховуючи, що до ІІІ Додатку Бернської конвенції входять 11 видів риб басейну Росі. Розроблено рекомендації для створення двох іхтіологічних заказників на річці Росі.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Куцоконь Ю.К. Дослідження рибного населення басейну річки Рось // Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Біологія, 2004. – Вип. 42 – 43. – С. 34 – 36.

 2. Куцоконь Ю.К., Подобайло А.В. До питання збереження видового різноманіття риб верхньої течії р. Рось // Заповідна справа в Україні, 2005. – Т. 11, вип. 2. – С. 30 – 33. (Зібрано та оброблено матеріал, зроблено підрахунки, написано текст статті).

 3. Ситник Ю.М., Куцоконь Ю.К., Голуб О.О., Салій О.М. Сучасний стан рибного населення р. Роська // Рибне господарство, 2005. – Вип. 64. – С.105 – 107. (Проаналізовано літературу, зібрано і оброблено 80 % матеріалу, написано текст статті).

 1. Шевченко П.Г., Куцоконь Ю.К., Ситник Ю.М., Голуб О.О. Склад іхтіофауни Косівського водосховища (р. Рось) // Наукові записки Тернопільського НПУ ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний вип.: Гідроекологія. – 2005. – №3 (26). – С. 481 – 483. (Зібрано і оброблено 50 % матеріалу, проаналізовано дані, написано текст статті).

 2. Куцоконь Ю.К. Випадки неповної бічної лінії срібного карася Carassius auratus gibelio (L.) верхньої течії річки Рось // Таврійський науковий вісник, 2003. – Вип. 29. – С. 122 – 124.

 3. Куцоконь Ю.К. Знахідка бичка головача Neogobius kessleri (Gobiidae, Perciformes) у річці Росі (басейн Дніпра) // Вестник зоологии, 2006. – Т. 40, №5. – С. 456.

 4. Куцоконь Ю.К., Негода В.В. Ротан-головешка Perccottus glenii (Odontobutidae, Perciformes) – новий для басейну річки Рось вид // Вестник зоологии, 2006. – Т. 40, №3. – С. 282. (Здійснено камеральну обробку матеріалу, написано текст повідомлення).

 5. Куцоконь Ю.К. Адвентивные виды рыб в бассейне реки Рось // Чужеродные виды в Голарктике (Тезисы докладов Второго международного Симпозиума по изучению инвазийных видов). – Рыбинск – Борок, 2005. – С. 189 – 190.

 6. Куцоконь Ю.К., Ситник Ю.М. Порушення в бічній лінії у срібного карася Саrassius auratus gibelio (L.) // Современные проблемы зоологии и экологии (Материалы международной конференции). – Одесса: Феникс, 2005. – С. 151 – 152.

 7. Куцоконь Ю.К., Сытник Ю.М. Нарушения в строении боковой линии у серебряного карася Carassius auratus gibelio (L.) бассейна реки Рось // Современные проблемы токсикологи (Тезисы докладов международной конференции). – Борок, 2005. – С. 79 – 80.

 8. Сытник Ю.М., Куцоконь Ю.К., Шевченко П.Г., Голуб О.А. Видовой состав рыб верхней Роси как показатель уровня антропогенной нагрузки // Современные проблемы токсикологи (Тезисы докладов международной конференции). – Борок, 2005. – С. 141 – 142.

 9. Сытник Ю.М., Куцоконь Ю.К., Шевченко П.Г., Голуб О.А. Биоразнообразие ихтиофауны верхней Роси (Киевская область) как показатель уровня антропогенной нагрузки // Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах (Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції). – Дніпропетровськ, ДНУ, 2005. – С. 95 – 96.

Подяка

Автор висловлює щиру подяку доценту кафедри зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.В. Подобайлу за підтримку і допомогу під час виконання роботи та старшому науковому співробітнику Інституту гідробіології Ю.М. Ситнику (відділ екотоксикології) за допомогу при зборі матеріалу.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины