Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Нестеренко Оксана Володимирівна. Підвищення ефективності знепилювання автомобільних доріг в кар'єрах. : Дис... канд. наук: 05.26.01 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Нестеренко О. В. Підвищення ефективності знепилювання автомобільних доріг у кар’єрах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – охорона праці. – Криворізький технічний університет. – Кривий Ріг, 2008.

Дисертацію присвячено підвищенню ефективності знепилювання технологічних автомобільних доріг кар’єрів.

Метою роботи є зменшення виділення пилу в атмосферу з поверхні автомобільних доріг з нежорстким покриттям до нормативних величин шляхом зв’язування пилу, який знаходиться в щебеневому покритті автодороги, розчином природного бішофіту.

Ідея роботи полягає у використанні сил аутогезії, утворених розчином природного бішофіту на поверхні пиловидних частинок для їх зв’язування в щебеневому покритті автодороги.

При внесенні в щебеневу суміш розчину природного бішофіту густиною понад 1170 кг/м3 та об’ємним вмістом 14-16 % припиняється виділення пилу з поверхні дороги на тривалий час.

Запропоновано метод розрахунку виділення вологи зі щебеневої суміші, змоченої розчином природного бішофіту, який дозволяє прогнозувати термін перебування суміші у вологому стані.

Обґрунтовано використання зміни температури протягом доби для підвищення ефективності зв’язування пилу розчином природного бішофіту.

Розроблено технологію знепилювання технологічних автодоріг у кар’єрах, застосування якої дозволяє знижувати запиленість повітря до санітарних норм протягом 10-15 діб.

Дисертація є закінченою науково-дослідною роботою, в якій подано нове розв’язання наукового завдання, яке полягає у підвищенні ефективності знепилювання автомобільних доріг у кар’єрах та базується на встановлених закономірностях взаємодії пилу з розчином природного бішофіту, що стало основою для розробки ефективної технології знепилювання автодоріг та дозволило знизити концентрацію пилу в атмосфері до нормативних величин протягом тривалого часу.

Основні наукові й практичні результати і рекомендації полягають у тому, що:

1. Установлено, що концентрація пилу в атмосфері при перевезенні гірської маси автомобільними дорогами в кар’єрах у більшості випадків перевищує ГДК у зв’язку з невисокою ефективністю існуючих засобів знепилювання та через нетривалість їхньої дії, що призводить до професійних захворювань водіїв на пиловий бронхіт.

2. Розроблено фізичну модель зв’язування пилу розчином природного бішофіту з урахуванням властивостей твердих частинок і рідини, реалізація якої дозволяє в 4-5 разів підвищити аутогезійні сили зчеплення частинок та опору руйнування фізичними навантаженнями.

3. Рекомендовано фракційний склад щебеневої суміші полотна автодороги, який при змочуванні його розчином бішофіту утворює зцементований і зволожений шар, що зменшує пиловиділення до 15 діб при інтенсивності руху до 50 автомобілів на годину.

4. Установлено оптимальні величини параметрів бішофіту, що забезпечують стійке зчеплення пилу в щебеневому шарі полотна автодороги. Так, концентрація розчину бішофіту становить 1170-1260 кг/м3; об’ємний вміст у щебеневій суміші – 14-16 %; питома витрата – 2,2-2,5 л/м2.

5. Визначено інтервали між періодами змочування полотна автодороги бішофітом з урахуванням температури повітря, погодних умов, інтенсивності руху транспорту. Так, для екстремальних погодних і технічних умов (температура повітря – 30-35С, інтенсивність руху – 40-50 автомобілів на годину), інтервал між періодами змочування становить 10-15 діб.

6. Розроблено технологію знепилювання автодоріг із застосуванням розчину бішофіту, яка передбачає відновлення зруйнованого шару зносу полотна, попереднє зволоження його водою та наступну дворазову обробку бішофітом протягом доби: 70 % його загальних витрат при максимальній та 30 % при мінімальній температурі повітря.

7. Застосування технології знепилювання автомобільних доріг у рудних кар’єрах з використанням розчину природного бішофіту дозволяє знизити концентрацію пилу в повітрі на робочих місцях водіїв автомобілів до ГДК (2 мг/м3) протягом 10-15 діб та одержати економічний ефект за рахунок скорочення транспортних витрат 230 тис. грн. на рік.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Нестеренко О. В. Образование и распределение пыли на автодорогах в карьерах // Горный информационно-аналитический бюллетень “Аэрология и охрана труда”. – М.: МГУ, 2000. – № 7. – С. 93-94.

2. Лапшин А. Е., Назаренко В. Н., Гацкий А. И., Нестеренко О. В. Эффективность обеспыливания автомобильных дорог в рудных карьерах // Разработка рудных месторождений: Республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Вып. 74. – Кривой Рог: КТУ, 2001. – С. 154-159.

3. Нестеренко О. В. Смачиваемость пыли водными растворами на основе некоторых хлоридов // Разработка рудных месторождений. – Вып. 77. – Кривой Рог: КТУ, 2001. – С. 140-142.

4. Лапшин А. Е., Нестеренко О. В., Назаренко В. Н. Подавление пыли на внутрикарьерных автодорогах щебеночного типа // Материалы VI Международной научно-практической конференции “Наука i освiта 2003”. Серия “Транспорт”. – Т. 12. – Днепропетровск-Донецк, 2003. – С. 10-11.

5. Нестеренко О. В., Гурин А. А., Назаренко В. Н. О закреплении слоя износа на автодорогах щебеночного типа при их гидрообеспыливании // Качество минерального сырья: Сборник научных трудов. – Кривой Рог, 2005. – С. 342-347.

6. Лапшин А. Е., Нестеренко О. В., Назаренко В. Н. Связывание пыли на внутрикарьерных автодорогах нежесткого типа // Вісник Національного технічного університету України “КПI”: Серія “Гірництво – 2003”. – Вип. 9. – С. 134-137.

7. Лапшин А. Е., Нестеренко О. В., Ермак Л. Д., Назаренко В. Н. Характеристики процессов в технологии противопылевой обработки щебеночной дороги растворами солей // Разработка рудных месторождений. – Вып. 86. – Кривой Рог: КТУ, 2004. – С. 73-75.

8. Патент деклараційний 59943 А. Спосіб попередження пилення прикар’єрних та внутрішньокар’єрних доріг з нежорстким покриттям // Брехунов О. В., Шпiрок Д. М., Мельник Ю. I., Некрасов В. Г., Кiковка О. В., Немiровський Г. I., Нестеренко О. В., Гурiн Ю. А., Ратушний В. М., Лапшин О. Е., Назаренко В. Н. / Опубліковано в бюлетені: № 9. – 2003.

9. Нестеренко О. В. Механизм смачивания и оптимальный расход бишофита при обеспыливании щебеночных автодорог в условиях изменения суточных параметров воздуха // Вiсник КТУ. – 2006. – № 15. – С. 194-197.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины