Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Василишин Зоряна Петрівна. Лабораторна діагностика кліщового енцефаліту та іксодового кліщового бореліозу серед населення ендемічних територій : Дис... канд. наук: 03.00.06 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Василишин З.П. Лабораторна діагностика кліщового енцефаліту та іксодового кліщового бореліозу серед населення ендемічних територій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, 2008.

Дисертацію присвячено вивченню питань лабораторної діагностики кліщового енцефаліту (КЕ) та іксодового кліщового бореліозу (ІКБ) серед населення ендемічних територій з використанням імуно-ферментного аналізу (ІФА) на другому рівні надання медико-профілактичної допомоги населенню. У роботі дано оцінку ІФА тест-систем різних виробників (РФ, США, Німеччина) для виявлення антитіл класів IgM та IgG до збудників КЕ й ІКБ. Визначено динаміку утворення специфічних імуноглобулінів класів IgM та IgG при зазначених інфекціях для вибору оптимальних термінів відбору взірців для серологічного обстеження хворих, а також показання до серологічного обстеження хворих залежно від клініко-епідеміологічних особливостей КЕ й ІКБ на сучасному етапі для визначення тактики лабораторного моніторингу цих інфекцій. Встановлено частку моно- і мікст-інфекцій, викликаних ВКЕ і бореліями, на підставі серологічних обстежень хворих на сезонні гарячкові стани. Охарактеризовано закономірності прихованого епідемічного поширення збудників КЕ та ІКБ шляхом лабораторного моніторингу сукупного населення. Доведено ефективність серологічної діагностики КЕ та ІКБ у сезонних хворих із гарячкою методом ІФА на ендемічних територіях. Розроблено методичні підходи до лабораторної діагностики “кліщових інфекцій” серед населення ендемічних територій.

У роботі вирішено актуальну наукову задачу – удосконалено лабораторну діагностику КЕ та ІКБ на догоспітальному і госпітальному етапах надання медико-профілактичної допомоги хворим на сезонні гарячкові стани нез’ясованого ґенезу, доведено ефективність сучасних стандартів ВООЗ верифікації діагнозу „кліщових” трансмісивних захворювань, визначено зміни розвитку епідемічного процесу при них і розроблено алгоритм стандартного порядку дій лабораторної ланки моніторингу зазначених інфекцій, що має важливе практичне значення.

1. При обстеженні методом ІФА на АТ IgM і IgG проти ВКЕ хворих із гарячкою і здорового населення Закарпатської області встановлено, що із трьох використаних тест-систем виробництва РФ („Вектор-бест”), США („N-3”), Німеччини („IBL”) найвищу чутливість виявила тест-система „IBL”, що, ймовірно, пов’язано з її антигенною відповідністю до циркулюючих генотипів вірусів КЕ у природних осередках на заході України. Специфічність результатів титрування взірців сироваток крові підтверджено в ПЛР.

2. Оптимальними термінами забору першого взірця сироватки крові є 4-9-й дні від появи клінічних проявів КЕ, коли IgM виявляються у (54,2±1,9) % - (90,4±1,1) % хворих відповідно. На 7-10-й день від забору першої сироватки крові доцільним є повторний забір взірця для дослідження на наявність специфічних IgM з використанням „IBL” тест-системи. Аналіз динаміки синтезу специфічних антибореліозних АТ показав, що у (57,5±2,9) % пацієнтів вони виявлялися на 5-й день, у (77,9±2,4) % – на 8-ий день захворювання. Отримані результати свідчать, що ймовірність лабораторного підтвердження бореліозу від 4-го дня з моменту початку гарячкового стану суттєво зростає і від цього дня забір крові для серологічних досліджень є найраціональнішим. Повторне дослідження на IgG повинно проводитися не раніше 14-го дня.

3. За результатами серологічних обстежень встановлено високу частку КЕ та ІКБ у структурі гарячкових захворювань нез’ясованого генезу, що виявлялися у вигляді моно-, та мікст-інфекції. Так, виявлено АТ лише до ВКЕ або борелій у (11,6±1,2) % і (59,4±2,9) % хворих відповідно, а поєднане інфікування цими збудниками – у (13,5±2,0) % хворих. Встановлено високі інтенсивні показники захворюваності на КЕ та ІКБ, що коливалися на різних територіях у межах 2,7-25,9 і 7,1- 92,2 на 100 тис. населення відповідно.

4. За даними серологічного моніторингу здорового населення виявлено високий імунний прошарок до ВКЕ та борелій, рівень якого залежав від ландшафтної зони: в гірській місцевості показник ураженості населення ВКЕ становив (22,9±3,6) % , на рівнині – (0,7±0,7) %; для ІКБ аналогічні показники склали (36,5±3,6) % (2005 р.), (16,4±2,8) % (2006 р.) і (13,1±2,4) % (2005 р.), (7,8±2,0) % (2006 р.) відповідно. Отримані результати свідчать про інтенсивну циркуляцію обох збудників „кліщових” інфекцій серед населення, а відсутність верифікації діагнозу захворювань зумовлює скритий характер розвитку епідемічного процесу при КЕ та ІКБ.

5. Вибрані критерії синдромального нагляду ВООЗ виявилися коректними для Закарпаття, і їх можна рекомендувати для використання при скеруванні хворих на лабораторні обстеження на КЕ і ІКБ. Із врахуванням виявлених клініко-епідеміологічних закономірностей, доцільно включити до блоку синдромального нагляду при КЕ та ІКБ ознаки ураження ЦНС, органів дихання та шлунково-кишкового тракту.

6. Розроблено методичні підходи до лабораторної діагностики на догоспітальному та госпітальному етапах надання медико-профілактичної допомоги хворим на КЕ та ІКБ на ендемічних територіях в сучасних умовах.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:

(* - особистий внесок здобувача)

1. Виноград І.А., Білецька Г.В., Семенишин О.Б., Василишин З. П., Лозинський І. М., Друль О.С. Актуальні проблеми Лайм-бореліозних артритів в Україні // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2002. – № 2(33). – С. 64-67 (* серологічні дослідження сироваток крові хворих, оформлення статті).

2. Василишин З.П. Особливості епідеміології іксодових кліщових бореліозів // Практична медицина. – Т.9, №2. – 2003. – С. 116-119 (* пошук літературних джерел, оформлення статті).

3. Виноград Н.О., Василишин З.П., Грицко Р.Ю. Кліщовий енцефаліт // Інфекційні хвороби. – №1. – 2005. – С.70-76 (* пошук літературних джерел, серологічні дослідження сироваток крові хворих методом ІФА, оформлення статті).

4. Виноград Н.О., Василишин З.П. Серологічна діагностика кліщового енцефаліту методом імуноферментного аналізу // Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Київ. – 2007. – Вип.16, Книга 4. – С. 632-636 (* серологічні дослідження сироваток крові хворих, узагальнення результатів, оформлення статті).

Статті та тези в інших наукових виданнях:

1. Білецька Г.В., Виноград І.А., Лозинський І.М., Пластунов В.А., Козловський М.М., Семенишин О. Б., Рогочий Є. Г., Василишин З. П. Вивчення епідемічного потенціалу іксодового кліщового бореліозу (хвороби Лайма) та його ролі в інфекційній патології населення України // Нове в діагностиці і терапії інфекційних хвороб : Мат. науково-практичної конференції і пленуму інфекціоністів України. – Львів, 2000. – С. 212-213.

2. Виноград І.А., Білецька Г.В., Лозинський І.М., Козловський М.М., Рогочий Є. Г., Семенишин О. Б., Василишин З. П., Шоломей М.В., Друль О.С. Екологічні аспекти арбовірусів в Україні // Тези доповідей VIII Конгресу світової федерації українських лікарських товариств. – Львів; Трускавець, 2000. – С. 277-278.

3. Виноград І.А., Білецька Г.В., Лозинський І.М., Семенишин О. Б., Василишин З. П., Рогочий Є. Г. Хвороба Лайма в Україні // Тези доповідей VIII Конгресу світової федерації українських лікарських товариств. – Львів – Трускавець, 2000. – С. 278.

4. Виноград Н., Василишин З. Особливості організації епіднагляду в рекреаційних зонах Прикарпаття // Тези доповідей VIII Конгресу світової федерації українських лікарських товариств. – Львів; Трускавець, 2000. – С. 278-279.

5. Виноград Н.О., Василишин З.П., Козак Л.П., Микитюк З.М. Ризик зараження мікст-інфекціями, які передаються кліщами // Аннали Мечніковського інституту. – 2003. – № 4-5. – С.111.

6. Виноград Н.О., Василишин З.П., Козак Л.П. Особливості епідемічного процесу при кліщовому енцефаліті на Львівщині // Аннали Мечніковського інституту. – 2003. – № 4-5. – С.112-113.

7. Василишин Зоряна. Епідеміологічні особливості хвороби Лайма в Україні // Матеріали 7-го Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених. – Тернопіль, 2003. – С. 299.

8. Василишин Зоряна. Природно-осередкові захворювання на Львівщині // Мат. 8-го Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених, приурочений до 150-ліття від дня народження І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2004. – С. 239.

9. Василишин З.П., Козак Л.П. Екологія вірусів кліщового енцефаліту на заході України // Екологія. Людина. Суспільство : Мат. VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених . – Київ, 2004. – С. 20.

10. Виноград Н.О., Василишин З.П., Козак Л.П. Комплексна діагностика сезонних інфекцій // Специфическая диагностика инфекционних болезней : Мат. 1-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2004. – С. 82-84.

11. Василишин З.П. Біологічні чинники, що визначають тенденції епізоото-епідемічного процесу при кліщовому енцефаліті на теренах заходу України // Тези XIV з’їзду мікробіологів, епідеміологів та паразитологів. – Полтава, 2005. – С. 187.

12. Виноград Н.О., Василишин З.П., Ірхарт К., Імед М. Західноєвропейський кліщовий енцефаліт: клініка та лікування // Хіміотерапія та імунокорекція інфекційних хвороб : Мат. науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України. – Тернопіль, 2005. – С. 255-256.

13. Виноград Н.О., Василишин З.П., Мохареб І., Ірхарт К. Проблемні питання епідеміологічного нагляду за кліщовим енцефалітом // З питань особливо небезпечних інфекцій, біологічної безпеки та протидії біологічному тероризму: Мат. науково-практичної конференції. – Іллічівськ, 2005. – С. 179-181.

14. Виноград Н.О., Василишин З.П. Клинико-эпидемиологические особенности болезни Лайма на территории запада Украины // Современное состояние проблемы нейроинфекций : Мат. Всероссийской научно-практической конференции с международным участием к 100-летию со дня рождения А.Г. Панова. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 169.

15. Виноград Н.О., Іархард К., Емед М., Василишин З.П. Епідеміологічні особливості кліщового енцефаліту на Закарпатті // Тези XIV з’їзду мікробіологів, епідеміологів та паразитологів. – Полтава, 2005. – С.187.

16. Виноград Н.О., Василишин З.П. Клініко-епідеміологічні особливості кліщового енцефаліту на заході України // Матеріали XI Конгресу Світової федерації українських лікарських товариств. – Полтава, 2006. – С. 451.

17. Василишин З.П., Виноград Н.О. Клініко-епідеміологічні особливості іксодового кліщового бореліозу на заході України // Інфекційні хвороби – загальномедична проблема : Тез.VII з’їзду інфекціоністів України. – Миргород, 2006. – С. 370-371.

18. Василишин З.П., Виноград Н.О. Популяційний імунітет населення Закарпатської області щодо іксодового кліщового бореліозу // Матеріали наради-семінару з актуальних питань епідеміології і профілактики зооантропонозних, природновогнищевих інфекційних хвороб та режиму безпеки у бактеріологічних лабораторіях. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 27-29.

19. N. Vynograd, Z. Vasylyshyn, E. W. Mohareb et al. Tick-borne Dieseases in West Ukraine // International Conference on Emergini Infectious Dieseases 2006. – Atlanta (USA), 2006. – P. 153.

20. N. О. Vynograd, Z. Vasylyshyn, E. W. Mohareb et al. Epidemiological features of the tick-borne diseases in west-ukrainian region // Cучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни : Зб. Мат. науково-практичної конференції. – Львів, 2006. – С. 194-195.

21. Emad W. Mohareb, Natalia Vynograd, Sameh Safwat, Zoriana Vasylyshyn, Marshall Monteville, Kenneth Earhart. Prevalence and Incidence of Tick-borne Encephalitis virus in West Ukraine // IDSA. – 2006. – P. 596.

22. Виноград Н.О., Козак Л.П., Василишин З.П. Оптимизация работы лабораторной сети в системе индикации возбудителей особо опасных инфекций // Итоги и перспективы обеспечения эпидемического благополучия населения Российской федерации : Тез. докладов IX съезда Всероссийского научно-практического объединения эпидемиологов, микробиологов и паразитологов. – Москва, 2007. – С.69.

23. Виноград Н.О., Василишин З.П. Особливості епіднагляду в поєднаних природних осередках “кліщових” особливо небезпечних інфекцій // Актуальні проблеми профілактики особливо небезпечних інфекцій та біологічної безпеки : Мат. наради-семінару. – Одеса, 2007. – С. 25-26.

24. Виноград Н.О., Василишин З.П. Порівняльна ефективність серологічної діагностики кліщового енцефаліту при використанні ІФА тест-систем різних виробників // Біоресурси і віруси: Мат. V Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2007. – С. 115.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины