Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Купльовський Богдан Євгенович. Моделювання внутрішньої будови земної кори на основі розв'язання прямої динамічної задачі сейсміки методом скінченних елементів : Дис... канд. наук: 04.00.22 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Б.Е. Купльовський „Моделювання внутрішньої будови земної кори на основі розв’язання прямої динамічної задачі сейсміки методом скінченних елементів”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 04.00.22 – геофізика. – Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України, Київ, 2008 р.

Дисертаційна робота присвячена розробці і застосуванню методу скінченних елементів до моделювання хвильового поля для вертикально- і горизонтально- неоднорідного півпростору. Передбачена можливість графічного та цифрового задання та корекції параметрів моделі з використанням дисплея ПЕОМ. Досліджено вплив зміни динамічних параметрів хвильового поля в межах практичних значень геометричних координат і частотного діапазону задач інженерної сейсміки, сейсморозвідки та сейсмології. Здійснено спектрально-часовий аналіз отриманих модельних трас коливань. Розроблено методику (алгоритм) моделювання розподілу напружень, деформацій і переміщень у сейсмогеологічному розрізі з метою прогнозу напружено-деформованого стану в розрізі із свердловиною.

Змодельований напружено-деформований стан сейсмічного розрізу, підготовленого до процесу буріння, карти ізоліній напружень, деформацій і переміщень на прикладі сейсмологічного розрізу; враховано зміну напружень-деформацій залежно від збільшення довжини стовбура свердловини. Досліджено повільне (низькочастотне) та швидке (високочастотне) поле для інженерних об’єктів: історичного заповідника «Софія Київська» та Чорнобильської атомної електростанції при вивченні сейсмічної небезпеки від коливання ґрунтів під забудовами в широкому діапазоні частот. Розглянуто сейсмічне хвильове поле для нафтогазових об’єктів Карпатського регіону, ДДЗ та шельфу Чорного моря при вивченні хвильових показників відбитих-заломлених хвиль на неоднорідних у вертикальному та горизонтальному напрямах геологічних структурах та уточнення геометрії нафтогазових пасток і глибини їхнього залягання за характерними ознаками хвильового поля. Побудовано уточнену карту ізоліній сейсмічної активності Карпатського регіону.

Розроблено методику (алгоритм) моделювання розподілу напружень, деформацій і переміщень у сейсмогеологічному розрізі з метою дослідження напружено-деформованого стану в розрізі із свердловиною, пробуреною для видобутку нафти і газу, яка передбачає вивчення напружено-деформованого стану при зміні напряму стовбура свердловини в неоднорідному геологічному середовищі.

Розроблено методику (інтерактивну програму) моделювання та вивчення хвильового поля для вертикально- і горизонтально- неоднорідного півпростору, яка дає можливість шляхом графічного та цифрового задання і коректування параметрів моделі з використанням ПЕОМ, досліджувати вплив зміни динамічних параметрів хвильового поля на динамічні процеси в межах практичних значень геометричних координат і частотного діапазону задач інженерної сейсміки, сейсморозвідки та сейсмології. А також, проведення спектрально-часового аналізу отриманих модельних трас коливань з метою оцінки сейсмічної небезпеки, характерних геометричних розмірів пластів, впливу особливостей вертикально- і горизонтально-неоднорідних структур сейсмогеологічних розрізів, пов’язаних із вирішенням задач сейсміки.

Забезпечено корекцію, оцінку збіжності і точності розрахункового алгоритму моделювання напружено-деформованого стану та динаміки хвильового поля на основі методу скінченних елементів шляхом введення параметра коефіцієнта часу вступу відбиттів від структурних особливостей моделей з метою погодження часу приходу відбитих хвиль згідно з принципом причинності в ітераційних розрахункових схемах динаміки МСЕ. Проведені розрахунки МСЕ для контрольних моделей, що відповідають частотам і геометричним розмірам інженерної сейсміки, сейсморозвідки та сейсмології.

Змодельовані з метою оцінки напружено-деформованого стану сейсмічного розрізу, підготовленого до процесу буріння, карти ізоліній напружень, деформацій і переміщень для прикладу сейсмологічного розрізу із свердловиною; промодельовані зміни напружень-деформацій залежно від збільшення довжини стовбура свердловини.

Вивчено повільне (низькочастотне) та швидке (високочастотне) поле для інженерних об’єктів: історичного заповідника «Софія Київська» та Чорнобильської атомної електростанції з метою вивчення сейсмічної небезпеки від коливання ґрунтів під забудовою в широкому діапазоні частот.

Досліджено сейсмічне хвильове поле для нафтогазових об’єктів Карпатського регіону, ДДЗ та шельфу Чорного моря з метою вивчення хвильових показників відбитих-заломлених хвиль на неоднорідних у вертикальному та горизонтальному напрямах сейсмогеологічних структурах та уточнення геометрії нафтогазових пасток і глибини їхнього залягання за характерними ознаками хвильового поля.

Побудовано уточнені ізолінії сейсмічної активності Карпатського регіону. Змодельовані синтетичні сейсмограми використано для уточнення сейсмічної активності в районі перетину профілів І, ІІ, ІІІ території Українських Карпат, при інтерпретації поєднано історичні та загальні геолого-геофізичні експериментальні дані про Карпатський регіон.

Список опублікованих наукових праць

 1. Стародуб Ю., Купльовський Б., Бодлак П. Модель земної літосфери: сучасне геолого-геофізичне представлення // Вісник Львівського університету. 2004. – №18. – C.173-183.

 2. Стародуб Ю.П., Купльовський Б.Є., Сіреджук С.П., Стародуб Г.Р. Сейсмічна активність в регіоні Українських Карпат, моделювання сейсмограм // Вісник Львівського університету. 2006. – №20. – С.67-74.

 3. Стародуб Ю.П., Кендзера О.В., Сіреджук С.П., Купльовський Б.Є., Стародуб Г.Р. Вивчення коливань інженерних об'єктів. Історичний заповідник „Софія Київська” // Геодинаміка. – 2006. – №1(5). – С.56-61.

 4. Starodub G.P., Kuplyovsky B.Y., Siredzhuk S.P., Starodub H.R. Dynamical Systems Research for the Earth's Crust Faults // MathTools'2003, Fourth International Conference, "Tools for Mathematical Modelling", Saint-Petersburg State Polytechnic University, Saint-Petersburg, Russia 23-28 June, 2003. – Р.136.

 5. Starodub G.P., Kendzera A.V., Pronishin R.S., Kuplyovsky B.Y., Siredzhuk S.P., Starodub H.R. Specification of the Seismic Intensities in the Ukrainian Carpathian Region Utilizing Synthetic Seismograms // International geophysical conference & exhibition, Moscow, SEG, Russia 1-4 September 2003 Session PS14: Regional Geophysics. – Р.18.

 6. Starodub G.P., Kuplyovsky B.Y., Siredzhuk S.P., Starodub H.R. Deep Structure Wave Fields Modelling for Bukovyna Carpathians and for-Carpathians // 32th International Geological congress, Florence, Italy, August, 20-28, 2004. – Р. 411.

 7. Стародуб Ю.П., Кендзера О.В., Купльовський Б.Є. Модель земної літосфери: Карпатський регіон України, сучасне геолого-геофізичне представлення // Materials of the V scientific conference: Monitoring of dangerous geological processes and ecology state of the medium. Kyiv, 7-9 October 2004. – Р. 116-118.

 8. Стародуб Ю.П., Купльовський Б.Є., Сіреджук С.П. Моделювання сейсмічного хвильового поля для нафтогазових об’єктів Чорноморського шельфу // XІ міжнародний науково-технічний симпозіум. – «Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS i GIS – технологій». – Алушта. – 2006. – С. 47-49.

 9. Стародуб Ю.П., Кендзера О.В., Купльовський Б.Є., Сіреджук С.П. |Дослідження хвильових полів для інженерних об'єктів, на прикладі Чорнобильської атомної електростанції // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища». Київ, 21-24 вересня 2006 р. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка. 2006. – С.76-78.

 10. Стародуб Ю.П., Кендзера О.В., Купльовський Б.Є. Методикa моделювання хвильових полів і напружено-деформованого стану в неоднорідному півпросторі з використанням методу скінченних елементів. – Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України. – Препрінт № 07. – 2007 – 44 с.

 11. Стародуб Ю.П., Купльовський Б.Є., Стародуб Г.Р. Моделювання хвильових полів методом скінченних елементів у земній корі для окремих регіонів України. – Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України. – Препрінт № 08. – 2007– 44 с.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины