Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Тарасенко Геннадій Олександрович. Вплив основного обробітку грунту в чистому пару на продуктивність озимої пшениці (в умовах східної частини північного Степу України) : Дис... канд. наук: 06.01.01 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Тарасенко Г.О. Вплив основного обробітку ґрунту в чистому пару на продуктивність озимої пшениці (в умовах східної частини північного Степу України). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство. – Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровськ, 2007.

У дисертації представлені результати трирічних досліджень стосовно впливу різних способів і строків основного обробітку ґрунту в чистому пару на запаси продуктивної вологи та агрофізичні властивості чорнозему звичайного, на забур’яненість, ріст, розвиток і врожайність озимої пшениці. Розраховано економічну й енергетичну ефективність способів і строків основного обробітку ґрунту під озиму пшеницю.

Установлено, що в умовах східної частини північного Степу України, на запаси вологи у ґрунті в першу чергу впливають строки обробітку, а також способи та глибина основного обробітку. Найвищі запаси вологи забезпечують осінні строки основного обробітку.

Виявлено, що способи та строки основного обробітку ґрунту не впливають на щільність і поживний режим чорнозему звичайного.

Осінній мілкий безполицевий обробіток ґрунту культиватором «Хорш» дозволяв отримувати найбільший умовний чистий прибуток при перевищенні рівня рентабельності до 24 % порівняно з оранкою

За результатами досліджень виробництву рекомендовано до використання в системі основного обробітку в чистому пару під озиму пшеницю осінній мілкий безполицевий обробіток ґрунту.

Проведені трирічні дослідження (2004-2006 рр.) на чорноземі звичайному важкосуглинистому на лесоподібному суглинку показали, що в умовах східної частини північного Степу України способи основного обробітку ґрунту і строки їх проведення мають значний вплив на умови росту і розвитку озимої пшениці.

1. На збереження та накопичення вологи у ґрунті в першу чергу впливають строки обробітку ґрунту, потім способи та глибина основного обробітку ґрунту. Найкращі результати одержані після проведення глибокої оранки та мілкого безполицевого обробітку культиватором «Хорш» в осінній період. Перенесення строків основного обробітку на весну значно зменшує кількість доступної вологи у ґрунті, а перенесення на літні строки призводить до різкого зменшення вологи у ґрунті, що, у свою чергу, веде до недобору врожаю за рахунок зниження схожості насіння, росту і розвитку рослин. Збільшення глибини обробітку з мілкого – культиватором «Хорш» – до глибокого – плугом ПЛН - 5-35 – зменшує запаси доступної вологи у ґрунті.

2. Під час використання всіх способів основного обробітку ґрунту, щільність ґрунту має оптимальні межі. Але виконання полицевого і безполицевого обробітку ґрунту навесні та влітку призводить до підвищення щільності ґрунту. Максимальне збільшення щільності (на 0,08 г/смі) відмічається після весняного та літнього дискування.

3. Глибокий осінній полицевий обробіток стимулює біологічну активність ґрунту на рівні 28,6 %. Таке відбувається і під час осіннього дискування. Мілкі весняні та літні строки основного обробітку ґрунту порівняно з осінньою оранкою погіршують біологічну активність целюлозорозкладаючих бактерій у 2-3 рази.

4. Вміст у ґрунті рухомих сполук азоту, фосфору і калію майже не залежить від способів та строків основного обробітку ґрунту.

5. На загальну кількість бур’янів впливають і способи та строки обробітку ґрунту, і біологічні ознаки бур’янів. Малорічні бур’яни майже повністю знищуються культиваціями у чистому пару та гинуть у зимовий період в усіх способах і строках основного обробітку ґрунту, а зимуючі пригнічуються вегетативною масою озимої пшениці у весняно-літній період.

Відсутність основного обробітку ґрунту з осені або зменшення кількості обробіток ґрунту в подальшому сприяє доброму вкоріненню коренепаросткових бур’янів. Основний обробіток ґрунту дисковими знаряддями не повністю знищує коренепаросткові бур’яни.

6. На густоту насаджень та щільність стеблостою озимої пшениці значний вплив мають і способи основного обробітку ґрунту, і строки їх виконання. Найкращі показники щодо схожості озимини і кількості рослин на 1 м2 одержані після оранки в осінні строки, таку ж тенденцію спостерігали під час дискування та обробітку ґрунту культиватором «Хорш».

7. Осінній мілкий безполицевий обробіток ґрунту культиватором «Хорш» забезпечував однакову з контролем урожайність озимої пшениці і навіть виявляв тенденцію до її підвищення на 1,9 ц/га, при НІР0,05 - 3,1 ц/га. Весняний мілкий безполицевий обробіток ґрунту культиватором «Хорш» був на рівні з осінньою оранкою з різницею 1,0 ц/га в сторону зменшення при такій же НІР0,05. Усі інші способи та строки основного обробітку ґрунту в тій чи іншій мірі викликали зниження урожайності відносно контролю. Оранка навесні та влітку, а також літнє дискування зменшують урожай озимої пшениці.

8. Виконання осіннього мілкого безполицевого обробітку ґрунту культиватором «Хорш» дозволяє порівняно з оранкою скоротити витрати пального на 16,8 л/га, а затрати праці – на 0,77 люд.-год/га.

9. Осінній мілкий безполицевий обробіток ґрунту культиватором «Хорш» забезпечував зростання показника умовного прибутку порівняно з контролем на 142 грн/га. Рівень рентабельності по прямих витратах, при цьому, був вищим від осінньої оранки на 24 %, а умовна собівартість продукції була меншою на 1,9 грн/ц

10. Виробнича перевірка в умовах ТОВ „Агрофірма „Каравай“ Добропільського району Донецької області підтвердила високу ефективність застосування осіннього мілкого безполицевого обробітку ґрунту культиватором «Хорш» під озиму пшеницю. Порівняно з оранкою цей обробіток сприяє збільшенню умовного прибутку на 280 грн/га.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у наукових фахових виданнях:

  1. Шевченко М.В., Тарасенко Г.О. Ефективність застосування способів основного обробітку ґрунту в чистому пару при вирощуванні озимої пшениці // Вісник ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». – Х., 2004. – № 6. – С. 270-275 (проведення лабораторних і польових досліджень, написання статті).

  2. Будьонний Ю.В., Тарасенко Г.О. Ефективність різних способів і строків основного обробітку ґрунту в чистому пару // Вісник ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». – Х., 2006. – № 6. – С. 157–160 (проведення лабораторних і польових досліджень, написання статті).

  3. Тарасенко Г.О. Залежність врожаю озимої пшениці від строків і способів основного обробітку ґрунту у чистому пару // Вісник ЛДАУ Сер. «Агрономія». – Л., 2007. – № 11. – С. 180–185.

В інших виданнях:

  1. Сучасна система обробітку ґрунту в польових сівозмінах господарств Харківської області: Рек. / Ю.В. Будьонний, С.І. Кудря, М.В. Шевченко, Г.О. Тарасенко та ін. – Х., 2004. – 33 с. (проведення досліджень, узагальнення результатів).

  2. Система обробітку ґрунту в польових сівозмінах в господарствах Харківської області в умовах 2005 року: Рек. / Ю.В. Будьонний, С.І. Кудря, М.В. Шевченко, С.І. Попов, Г.О. Тарасенко та ін. – Х., 2005. – 33 с. (проведення досліджень, узагальнення результатів).

Тези доповідей на науково-практичних конференціях:

  1. Тарасенко Г.О. Вплив різних способів і строків основного обробітку ґрунту в чистому пару на врожайність озимої пшениці в умовах Донецької області // Екологізація сталого розвитку агросфери, культурний грунтогенез і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: – Тези доп. міжнар. наук. конф., присв. До 190-річчя ХНАУ ім. В.В. Докучаєва – Х., 2006. – С. 19–21.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины