Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Аветісян Вадим Гергійович. Покращення умов праці рятувальників за рахунок використання пневмогумових підіймачів : Дис... канд. наук: 05.26.01 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Аветисян В.Г. Покращення умов праці рятувальників за рахунок використання пневмогумових підіймачів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – охорона праці – Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, 2007.

Дисертація присвячена підвищенню безпеки праці рятувальників при застосуванні обладнання у вигляді пневмогумових підіймачів для порятунку постраждалих з-під уламків зруйновних внаслідок пожежі будинків.

В результаті аналізу роботи пневмогумових підіймачів отримано аналітичні залежності висоти підйому конструкції пневмогумовими підіймачами круглої та прямокутної форми від розмірів підіймача, тиску повітря, яке подається в середину підіймача, і маси вантажу. Оцінено мінімальну товщину теплозахисної прокладки, яка повинна знаходитись між пневмогумовою оболонкою підіймача та нагрітою конструкцією. Адекватність аналітичних залежностей було підтверджено експериментально. Встановлено, що ймовірність збігу результатів дорівнює 0,95.

Основу розробленого способу застосування ПГП під час рятувальних робіт складає вибір оперативно-тактичних дій керівником рятувальних робіт, що не має достатнього досвіду проведення рятувальних робіт на зруйнованих будівлях, залежно від розрахованої за допомогою отриманої в роботі регресійної поліноміальної залежності висоти, на яку можна підняти або припідняти великогабаритні і важкі елементи будівель і споруд, та температури вантажу. Скорочення часу безпосереднього виконання рятувальниками окремих операцій пов’язано зі збільшенням плями контакту ПГП із вантажем, який необхідно підняти.

Проведено імітаційну оцінку ефективності застосування розробленого способу. Основні результати роботи знайшли застосування при підготовці керівників гасіння пожежі та рятувальників в ГУ МНС України в Харківській області та в Університеті цивільного захисту України.

 1. У роботі показано, що для порятунку постраждалих, блокованих великогабаритними і важкими елементами будівель і споруд, що зруйнувалися в результаті надзвичайної ситуації, доцільно використовувати пневмогумові підіймачі, способи застосування яких раніше не були розроблені.

 2. Рішення актуальної для рятувальної служби наукової задачі скорочення часу рятувальних робіт та створення безпечних умов праці рятувальникам при використанні обладнання у вигляді пневмогумових підіймачів забезпечує наступна сукупність нових наукових результатів:

- математична модель прогину ПГП при тиску на нього вантажу різних розмірів;

- метод одержання залежності для визначення мінімальної товщини захисного шару при роботі ПГП у контакті з нагрітими поверхнями;

- спосіб застосування ПГП на етапі ліквідації наслідків ЧС, відмінною рисою якого є орієнтація на використання отриманих залежностей керівниками підрозділів, які не мають достатнього досвіду проведення рятувальних робіт на зруйнованих об'єктах.

 1. Перевірку достовірності виведених математичних залежностей висоти підйому конструкції ПГП прямокутної форми від їх розмірів, тиску повітря, що подається в середину оболонки підіймача, і маси вантажу було виконано шляхом порівняння апріорних даних з отриманими в ході натурних експериментів на запатентованому зразку. Вона показала, що з 5%-вим рівнем значущості можна говорити про збіг результатів. Це підтверджує працездатність отриманих математичних залежностей. Експериментальна перевірка залежності температури, до якої нагрівається оболонка ПГП, від часу прогріву показала: розв’язана задача прогріву оболонки, яка являє собою багатошарову структуру та є захищеною теплоізоляційним матеріалом, дає дещо завищені значення. Проте, це тільки збільшує рівень безпеки при роботі з ПГП. Перевірку ефективності розробленого способу застосування ПГП під час рятувальних робіт виконано шляхом імітаційного моделювання. Результати показали, що можна очікувати скорочення часу витягання постраждалого з-під завалів у ході проведення рятувальних робіт в середньому на 20-25 хвилин, збільшивши при цьому ймовірність його витягання за час, який дозволяє уникнути „синдрому здавлювання”, майже на 10%. Скорочення визволення постраждалого також скорочує час перебування рятувальників в небезпечній зоні.

 1. Скорочення часу рятувальних робіт при використанні пневмогумових підіймачів на сьогодні можна досягти за рахунок реалізації наступної сукупності взаємопов’язаних між собою тактичних, технічних та організаційних рекомендацій, таких як: впровадження пропозицій щодо використання ПГП в керівні документи та навчальний процес оперативно-рятувальної служби цивільного захисту; використання ПГП у комбінації з трапами і підкладками, виготовленими з азбестової тканини або деревини; застосовування ПГП у комбінації з іншими засобами малої механізації.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Аветисян В.Г., Кузнецов Г.Ф, Семенова Г.Г. Патент РФ. 41418. Пневматический домкрат (подъемная подушка). Бюллетень Полезные модели. Промышленные образцы, №6, 1995.

 2. Аветисян В.Г., Шаршанов А.Я. Особенности использования пневматической подушки при работе с нагретыми поверхностями.// Проблемы пожарной безопасности. Сб. научн. тр. Вып. 16. – Харьков: АГЗУ, 2004. – С. 8-16.

 3. Аветисян В.Г., Сенчихин Ю.Н. Имитационное моделирование ликвидации аварии. // Матеріали міжнародного практичного семінару “Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфракструктур” - Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2004. - Вип. 26. -С. 100-103.

 4. Аветисян В.Г., Стрілець В.М. Розробка системи підготовки особового складу оперативно-рятувальної служби до проведення робіт на зруйнованих будівлях //Системи обробки інформації. Зб. наук. пр.-Вип. 7(47). – Харків.: Харківській університет повітряних сил, 2005. – С. 3-7.

 5. Аветисян В.Г., Адаменко Н.И., Александров В.Л. Рятувальні роботи під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Посібник. Київ.: Основа, 2006 с. 239.

 6. Селиванов С.Е., Аветисян В.Г.. Особенности обеспечения безопасности при работе с пневморезиновыми подъемниками. //Вестник ХНАДУ сб. научн. Трудов вып. 36. – Харьков.: ХНАДУ, 2007 с. 37-39.

 7. Аветисян В.Г. Экспериментальное определение рабочих параметров пневморезиновых подъемников. //Восточно-европейский журнал передовых технологий. Вып. 1/4 (25). – Харьков.: НТУ ХПИ, 2007 с. 280-30.

 8. Аветисян В.Г., Стрелец В.М. Пути повышения эффективности аварийно-спасательных работ.//Материалы международной конференции под эгидой Организации Черноморского экономического сотрудничества «Рятування – 2000 rescque». – Харків.: ІРЕ НАН України, 2000 с. 30-32.

 9. Аветисян В.Г., Стрілець В.М. Імітаційна ергономічна оцінка застосування пневмопідйомного озброєння для проведення аварійно-рятувальних робіт.// Матеріали науково-практичної конференції „Пожежна безпека – 2001”. – Львів: ЛІПБ, 2001. – С.172-173.

 10. Аветисян В.Г., Стрілець В.В. Особливості імітаційної оцінки ефективності проведення аварійно-рятувальних робіт.// Материалы научно-практической конференции „Пожарная безопасность – 2003”. – Харьков: АПБУ, 2003. – С.181-183

 11. Аветисян В.Г., Тригуб В.В. Безопасность труда при работе с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом //Матеріали науково-практичної конференції «Об’єднання теорії та практики – залог підвищення боєздатності пожежно-рятувальних підрозділів». – Харків: АЦЗУ, 2004. с 26-28.

 12. Аветисян В.Г. Визначення робочих параметрів пневмогумових підіймачів. // Матеріали VII Всеукраїнської конференції „Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа (Пожежна безпека-2005)”. – Київ: УкрНДІПБ МНС України, 2005. – С.154-157.

 13. Аветисян В.Г., Сенчихин Ю.Н., Мельниченко А.А. Анализ изобретений в области разработки спасательных устройств. Метательные устройства. //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пожежна та техногенна безпека». – Черкаси: ЧІПБ ім.. Героїв Чорнобиля, 2005. с.333-336.

 14. Аветисян В.Г., Сенчихін Ю.М., Гузенко В.А., Деревянко І.Г. Транспортні засоби проведення пожежно-рятувальних робіт на висотах.//Матеріали науково-практичної конференції «Технічні засоби для профілактики надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків». – Харків.: АЦЗУ,Ю 2004 с. 25-26

 15. Аветісян В.Г., Сенчихин Ю.Н. Подготовка курсантов к проведению аварийно-спасательных работ //Материалы XIII научно-практической конференции «Предупреждение, спасение, помощь». – М.: АГЗ РФ, 2006. с. 74-76;

 16. Аветисян В.Г. Організація аварійно-рятувальних робіт на зруйнованих будівлях. Практичний посібник. – Харків.: 2005. с.70.

У роботах, опублікованих у співавторстві, авторові належать: в [1] обґрунтування тактико-технічних вимог до промислового зразка ПГП; [2] розв’язання задачі нестаціонарної теплопровідності щодо прогріву поверхні оболонки ПГП, захищеної від гарячої конструкції теплоізоляційною прокладкою; у [3,9,8,10] розробка графічного вигляду рятувальних робіт та розробка рекомендацій; у [4,15] рекомендації щодо підготовки рятувальників; у [5] надано рекомендації щодо безпечного використання ПГП; у [6] виведення математичної залежності висоти підйому конструкції ПГП прямокутної форми від його розмірів, тиску повітря, що подається у середину ПГП, і маси вантажу; у [11,13] рекомендації щодо безпечного використання засобів механізації.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины