Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Боровик Альона Петрівна. 1. Збудники інфекцій групи TORCH та їх асоціації при ркпродуктивних втратах. : Дис... канд. наук: 03.00.07 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Боровик А.П. Інфекції групи TORCH і їх асоціації при репродуктивних втратах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, Київ, 2007.

Дисертація присвячена вивченню інфекцій TORCH комплексу як причини внутрішньоутробного інфікування і загибелі плоду.

Представлені результати серологічного, цитологічного і молекулярно-генетичного досліджень 162 жінок з патологією вагітності та репродуктивними втратами, 1076 пацієнтів терапевтичного профілю, а також патолого-анатомічний матеріал у 243 випадках репродуктивних втрат. Встановлений значний рівень серопозитивності до збудників TORCH групи у пацієнтів терапевтичного профілю, переважно в осіб фертильного віку, що має тенденцію до сезонних коливань. Виявлений високий рівень інфікованості жінок з патологією вагітності і репродуктивними втратами збудниками інфекцій TORCH комплексу, у більшості випадків – їх асоціаціями. Встановлена залежність між виявленням антигенів і ДНК збудників TORCH групи в патологоанатомічному матеріалі і видом фетоплацентарної недостатності, а також наявністю пневмопатії та синдрому затримки внутрішньоутробного розвитку плодів. Вперше в Україні встановлена підвищена інфікованість жінок парвовірусом В19 з патологією вагітності та репродуктивними втратами. Розроблені рекомендації з обстеження жінок і патологоанатомічного матеріалу при репродуктивних втратах.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі щодо ролі збудників інфекцій групи TORCH та їх асоціацій при репродуктивних втратах. Встановлені сучасні дані відносно інфікованості хламідіями, мікоплазмами, токсоплазмами, вірусами простого герпесу, краснухи, цитомегаловірусом, парвовірусом В19. Вперше в Україні показано частоту виявлення парвовірусу В19 при патології вагітності. Обґрунтовано оптимальну схему лабораторної діагностики, яка включає комплексне обстеження матері та плода з використанням сучасних серологічних і молекулярно-генетичних метолів дослідження, що має важливе практичне значення.

1. Встановлено значну серопозитивність до збудників TORCH інфекцій у терапевтичних хворих з різною патологією. При обстеженні 1076 хворих виявлені антитіла до вірусу простого герпесу (92,0% ± 0,85), цитомегаловірусу (74,0% ± 1,56), хламідий (34,0% ± 2,48) і токсоплазм (29,0% ± 2,56). Зареєстрована висока частота гострих та загострення хронічних форм інфекції, які мали тенденцію до сезонних коливань з підйомом у весняно-літній період. Найчастіше виявлялось поєднане інфікування двома (46,2%) і більше (49,4%) збудниками.

Не виявлено відмінності в частоті серопозитивності у жінок відносно вказаних збудників порівняно з показниками сумарними (чоловіків і жінок), за винятком серопозитивності до хламідій, яка достовірно частіше реєструвалася як у всіх обстежених жінок, так і у жінок репродуктивного віку (р<0,001).

2. Доведено, що у жінок з патологією вагітності без репродуктивних втрат та с репродуктивними втратами, у порівняні з контрольною групою, значно вищій рівень інфікованості збудниками TORCH групи. На підставі визначення серопозитивності за IgG та гостроти процесу за наявністю IgM інфікованість збудниками TORCH групи складала: вірусами (100,0%), бактеріями (79,6%) і токсоплазмами (50,6%) порівняно з жінками з фізіологічними вагітністю і пологами – 90,0%, 42,5% і 25,0% відповідно. У групах жінок з патологією вагітності без репродуктивних втрат і репродуктивними втратами у порівнянні з контрольною групою жінок (з фізіологічною вагітністю) в 2 рази частіше зареєстровано вірусно-бактерійні і вірусно-бактеріально-токсоплазмові асоціації. У випадках тільки вірусних інфекцій частіше виявлялися асоціації з 3 і, більш ніж у 2 рази – з 4 вірусів. Серопозитивність тільки до одного вірусу спостерігалася у 1,3-1,8% випадків, що в 7 разів менше, ніж у контрольній групі.

При репродуктивних втратах на ранніх термінах вагітності у 53,6% випадків зареєстровано гострі форми інфекції, а в абортному матеріалі у 82,4% була виявлено ДНК збудників.

3. Вперше в Україні проведено дослідження ролі парвовіруса В19 в патології вагітності та доведено що парвовірусна інфекція при цьому має важливе значення. Так, встановлено високий рівень серопозитивності при патології вагітності без репродуктивних втрат (58,2%) і з репродуктивними втратами (65,8%) у порівнянні з контролем (42,5 %). IgM зареєстровано тільки у жінок з репродуктивними втратами (13,9%). При обстеженні патологоанатомічного матеріалу ДНК парвовіруса В19 була виявлена в 5,5% випадків, причому в 3,9% ДНК у тканинах плоду реєструвалася паралельно з виявленням IgM до вірусу у крові матері.

4. З’ясовано кореляцію між результатами виявлення антитіл до збудників групи TORCH у жінок з репродуктивними втратами та аналізом патологоанатомічного матеріалу. Показано, що у 66,7% випадків, коли у матері було виявлено IgM, то у дитини виявлялися антигени збудника, антитіла до його антигенів або його ДНК.

5. Доведено, що показанням до обстеження на інфікування збудниками групи TORCH жінок є повторні репродуктивні втрати (2 і більше) впродовж першого триместра вагітності, а також втрати у 2 і 3 триместрах при патологоанатомічному діагнозі внутрішньоутробна інфекція або уроджені вади розвитку плода. Обґрунтовано, що оптимальна лабораторна діагностика повинна полягати у визначенні антитіл у сироватці крові жінок і паралельному обстеженні плаценти і абортного або патологоанатомічного матеріалу серологічними і молекулярно-генетичними (ПЛР) методами для виявлення специфічних нуклеотидних послідовностей збудника.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:

(* – персональний внесок здобувача)

1. Боровик А.П. Выявление антигенов возбудителей TORCH группы и антител к ним в патологоанатомическом материале при репродуктивных потерях // Експериментальна і клінічна медицина. – 2004. – №2. – С. 82-85.

2. Кольцова І.Г., Боровик А.П., Протченко П.З., Пісковацький П.М. Вивчення серопозитивності до збудників інфекцій групи TORCH у пацієнтів терапевтичного профілю// Одеський медичний журнал.-2003.- № 2. - С.20 – 24. (* - практична частина, проведено аналіз отриманих результатів).

3. Кольцова І.Г., Боровик А.П., Протченко П.З., Грузевський О.А. Вірусні інфекції TORCH комплексу при патології репродукції // Педіатрія, акушерство і гінекологія. -2005.- № 3. – С.111-115. (* - лабораторні дослідження, статистична обробка результатів).

4. Кольцова І.Г., Боровик А.П., Протченко П.З Фетоплацентарна недостатність та інфекції групи TORCH// Педіатрія, акушерство і гінекологія.- 2006.- № 1. – С.84-88. (* - лабораторні дослідження, статистична обробка результатів).

Статті та тези в інших наукових виданнях:

1. Протченко П.З., Кольцова І.Г., Боровик А.П. Вивчення етіологічних причин репродуктивних втрат // Тез. наук. конференції “Розвиток санітарної мікробіології в Україні”. – Чернівці, 2002. – С. 87-89. (* – серологічні дослідження по виявленню антитіл і антигенів в патологоанатомічному матеріалі різними методами).

2. Писковацкий П.М., Трегуб Т.В., Боровик А.П. Диагностические возможности цитологического исследования при хламидийной инфекции // Тез. IV міжнародн. наук.-практ. конференції “Наука і освіта “2003”. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 7-10. (* – обстежено кров пацієнтів терапевтичного профілю, де визначалися антитіла до хламідій методом ІФА).

3. Кольцова І.Г., Боровик А.П., Пісковацький П.М. Роль вірусних інфекцій з TORCH-групи в етіології гепатитів // Тези VII з’їзду ВУЛТ “Українські медичні вісті”. – Т. 5. – Тернопіль. – С. 147 (* – досліджено сироватки крові пацієнтів на маркери гепатитів В і С).

4. Боровик А.П., Кольцова І.Г., Пісковацький П.М. Вирусные гепатиты и другие гепатотропные инфекции при поражениях печени // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції “Медицина: проблеми теорії та практики”. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 19-21. (* – досліджено сироватки крові пацієнтів на маркери гепатитів В і С).

5. Боровик А.П., Писковацкий П.М., Протченко П.3. Изучение серопозитивности к инфекциям TORCH группы у женщин разных возрастных групп // Наук.-прак. конференция “Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии”. – Одесса, 2003. – С. 13-15. (* – виявлено антитіла до збудників TORCH групи в крові жінок різних вікових груп).

6. Дігтяр О.Ю., Кольцова І.Г., Боровик А.П. Морфологічні та лабораторні аспекти репродуктивних втрат на всіх етапах гестації // VII Конгрес патологів України “Галицький лікарський вісник”. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 117 (* – серологічні дослідження по виявленню антитіл і антигенів в патологоанатомічному матеріалі методом ІФА).

7. Боровик А.П., Кольцова И.Г., Протченко П.З. Ассоциированные вирусно-бактериальные инфекции при патологии беременности // Тез. научн.-практ. конференции “Актуальные проблемы дерматовенерологии”. – Одеса, 2004. – С. 12-13. (* – виявлено антитіла до збудників TORCH групи в крові жінок з патологічним перебігом вагітності).

8. Боровик А.П., Кольцова И.Г., Протченко П.З. Асоційовані вірусні інфекції при патології вагітності // Тез. наук. конференції “Сучасні епідеміології, мікробіології та гігієни”. - Львів, 2004. – С. 80-81. (* – виявлено антитіла до збудників TORCH групи в крові жінок з патологічною вагітністю).

9. Боровик А.П., Кольцова И.Г., Протченко П.З. Виявлення хламідійного і герпесвірусного антигенів в тканинах плодів і загиблих дітей при репродуктивних втратах // ХІV съезд Украинского общества микробиологов.- Полтава.- 2004. - С. 35 (* – серологічні дослідження по виявленню антитіл і антигенів в патологоанатомічному матеріалі методам ІФА).

10. Боровик А.П., Кольцова И.Г., Протченко П.З. Патология плаценты: морфологические и серологические данные // Тез. наук.-практ. конференції “Актуальні проблеми морфологічної діагностики хвороб плода і дитини”. - Чернівці, 2004. – С. 300 (* – серологічні дослідження по виявленню антитіл і антигенів в патологоанатомічному матеріалі методам ІФА).

11. Хронічні вірусні інфекції TORCH групи як можливий чинник розвитку анемії вагітних / Боровик А.П., Кольцова І.Г., Протченко П.З., Грузевський О.А. // Тез. VIII З’їзду ВУЛТ. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 215-216 (* – виявлено антитіла до збудників TORCH групи в крові жінок з анемією вагітних).

12. Боровик А.П., Грузевський О.А. Значущість парвовірусної інфекції у розвитку патології новонароджених // Тез. наук.-практ. Конференції “Вчені майбутнього”. – Одеса, 2007. – С. 19 (* – виявлено антитіла до парвовірусу В19 в крові жінок та їх дітей в критичному стані).

Інформаційні листи:

1. Кольцова І.Г., Боровик А.П., Протченко П.З. Критерії відбору та схема паралельного обстеження мати-плід на інфекції групи TORCH при перинатальних втратах. – Київ, №211-2006.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины