Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Колодійчук Сергій Анатолійович. Підвищення ефективності роботи гусеничного рушія сільськогосподарських тракторів : Дис... канд. наук: 05.22.02 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Колодійчук С.А. Підвищення ефективності роботи гусеничного рушія сільськогосподарських тракторів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.02 – автомобілі та трактори. – Національний транспортний університет, Київ, 2007.

Робота присвячена підвищенню ефективності роботи гусеничного рушія сільськогосподарських тракторів за рахунок зниження механічних втрат в шарнірах гусениць.

Розроблена методика дослідження гусеничних шарнірів та оцінки характеру змінювання моменту і коефіцієнта тертя в системі трак-палець-трак з урахуванням реальних умов роботи шарніра при експлуатації трактора.

Модернізовано універсальний стенд, який дозволяє в широких межах відтворювати реальні режими роботи шарніра при експлуатації трактора.

Визначено залежність моменту і коефіцієнта тертя від конструктивних параметрів і експлуатаційних факторів у широких межах навантажувально-швидкісних режимів роботи стенда.

Отримано залежність моменту і коефіцієнта тертя від питомих контактних тисків, яка дозволила проводити дослідження впливу конструктивних параметрів (радіуса пальця, зазору між втулкою і пальцем, довжиною втулки і пальця) та експлуатаційних факторів на момент тертя в металевих шарнірах.

Виявлено границю «насичення» фактичної площі контакту (ФПК) внаслідок чого коефіцієнт тертя припиняє зростання, а у разі подальшого збільшення навантаження, навпаки – зменшується.

Розроблено і виготовлено два варіанти траків гусениць з 7- і 11-провушинними шарнірами. Варіант гусениць з 11–провушинами при випробуванні в польових умовах показав підвищення умовного тягового ККД трактора на 1,2…3 %.

1. Одним із способів підвищення ефективності роботи гусеничного рушія сільськогосподарського трактора є зменшення втрат потужності на тертя в металевих шарнірах і підвищення за рахунок цього тягового ККД трактора в експлуатаційних режимах. Це може бути досягнуто шляхом оптимізації конструктивних параметрів системи трак-палець-трак (радіуса пальця, зазору між втулкою і пальцем, довжиною втулки і пальця, матеріалу виготовлення втулки і пальця) з метою зменшення моменту тертя у парі тертя.

2. Визначено взаємозв’язок моменту тертя і сил, що розтягують шарнір з урахуванням характеру розподілу контактних тисків у парі тертя і коефіцієнта тертя від контактних тисків .

3. Отримані теоретичні залежності зв’язку коефіцієнта тертя і величиною контактних навантажень, що дозволяють досліджувати вплив геометричних параметрів шарніра на зміну моменту тертя в ньому, та оптимізувати конструктивні параметри з метою зниження втрат на тертя в металевих шарнірах.

4. Отримано залежність для визначення моменту тертя в шарнірах металевих гусениць, яка дозволила досліджувати вплив геометричних параметрів системи трак-палець–трак на енергетичні показники гусеничного рушія при різних навантаженнях. Наприклад, при збільшенні кількості провушин з 7 до 11 при однакових умовах, зменшується момент тертя в шарнірах на 20–25 %. Максимальне значення різниці між теоретичною і експериментальною залежностями не перевищує 10 %.

5. Запропоновано і проведено модернізацію універсального стенда, а також методику, яка дозволяє при замірюванні виключати інерційну складову і знаходити перехідні коефіцієнти між швидкісними режимами стенда і трактора, що в кінцевому результаті дозволяє визначити момент тертя в простих і багатопровушинних шарнірах гусениць при відтворенні навантажувально-швидкісних режимів, близьких до реальних.

6. Виявлено границю «насичення» фактичної площі контакту, при (=0,240, =9600 кН), внаслідок чого коефіцієнт тертя припиняє зростання, а у разі подальшого збільшення навантаження, навпаки – зменшується.

7. Встановлено, що для пар тертя, які виготовлені із одних матеріалів, момент тертя в загальному випадку залежить від величини і нерівномірності розподілу контактних навантажень. Пониження нерівномірності контактних навантажень досягається, за всіх рівних умов, шляхом збільшення кількості провушин, жорсткості при згинанні пальця і зменшення зазору в шарнірі.

8. Співставлення результатів досліджень запропонованих 7-провушинних шарнірів із 5-провушинними серійними і 11-провушинними із 7-провушинними серійними показали, що і в запропонованих варіантах нижчі в середньому на 15-35 % і 10-20 % відповідно.

9. Для гусениці з запропонованим 11-провушинним шарніром довжиною =390 мм, отримано номінальний діаметр пальця 15 мм, який забезпечує необхідну міцність шарнірного з’єднання та знижує момент тертя в ньому.

10. Результати тягових випробувань трактора з запропонованим 11-провушинним та серійним 7-провушинним шарнірами в польових умовах показали, що умовний тяговий ККД трактора із запропонованим шарніром в порівнянні з серійним шарніром збільшився на 1,2…3 % в залежності від умов випробувань.

11. Результати досліджень прийнято до використання у Волинському інституті агропромислового виробництва УААН.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Колодійчук С.А. Вплив кількості провушин на надійність ланок гусениць трактора // Вісник Луцького державного технічного університету: Зб. наук. пр. - Вип.11 – Луцьк: Вид. відділ ЛДТУ. – 2002.- С. 199-201.

2. Колодійчук С.А. Визначення залежності коефіцієнту тертя від контактного тиску в шарнірах гусениць // Вісник Луцького державного технічного університету: Зб. наук. пр. - Вип.10 – Луцьк: Вид. відділ ЛДТУ. – 2002.- С. 135-138.

3. Колодійчук С.А., Колодійчук А.К. Метод визначення моменту тертя в шарнірах гусениць трактора в залежності від контактного тиску // Вісник Луцького державного технічного університету: Зб. наук. пр. - Вип.10 – Луцьк: Вид. відділ ЛДТУ. – 2002.- С. 138-141.

4. Колодійчук С.А. Метод розрахунку втрат потужності в шарнірах гусеничного обводу та тягового ККД трактора // Вісник Луцького державного технічного університету: Зб. наук. пр. - Вип.11 – Луцьк: Вид. відділ ЛДТУ. – 2003. - С. 54-59.

5. Пат. 71250 Україна, МКВ А01F25/08. Універсальний стенд для визначення коефіцієнта тертя в шарнірах гусениць / Колодійчук С.А. - №20031211399; Заявл. 11.12.2003; Опубл. 15.11.2004; Бюл. №11.

6. Хелемендик М.М., Колодійчук А.К., Колодійчук С.А. Аналітичне визначення ККД рушія гусеничного трактора // Вісник Таврійської державної агротехнічної академії: Зб. наук. пр. - Вип.14 – Мелітополь: Вид. відділ ТДАТА. - 2003. - С. 3-8.

7. Колодійчук С.А., Драган М.С., Колодійчук А.К. Теоретичне визначення залежності стріли провисання вільної вітки від натягу пружного гусеничного обводу трактора. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал № 7 – Частина 1. – Луганськ: – 2004. – С.126-129.

8. Колодійчук С.А., Матейчик В.П., Драган М.С., Колодійчук А.К. Визначення втрат на тертя в гумово-металевих шарнірах гусениць трактора // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал № 7(101) – Частина 1. – Луганськ: – 2006. – С.49-52.

9. Марчук М.М., Колодійчук А.К., Драган М.С., Колодійчук С.А. Метод визначення залежності коефіцієнта і момента тертя від контактного тиску вшарнірах гусениць // Матер. 13-ї Міжнар. наук.-техн. конф. “Машинобудування і техносфера” 13-18 вересня 2006р., м. Донецьк.- С. 34 – 38.

10. Матейчик В.П., Колодійчук С.А. Теоретичне визначення показників тертя в шарнірах гусениць тракторів // Науково-виробничий, фаховий журнал Полтавської державної агротехнічної академії: Зб. наук. пр. - Вип.4 – Полтава: Вид. відділ ПДАА. - 2006. - С. 72-75.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины