Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Панкова Марина Григорівна. Реконструкція умов карбонового торфонакопичення за палінологічними та вуглепетрографічними даними (на прикладі Донецького басейну). : Дис... канд. наук: 04.00.16 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Панкова М.Г. Реконструкція умов карбонового торфонакопичення за палінологічними та вуглепетрографічними даними (на прикладі Донецького басейну). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук, за спеціальністю 04.00.16 – “Геологія твердих горючих копалин”. Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2007.

Робота присвячена вирішенню актуального завдання встановлення умов карбонового торфонакопичення на прикладі вугільних пластів Донецького басейну.

На підставі нових методологічних засад палеоекологічної інтерпретації палінолого-вуглепетрографічних даних визначено особливості формування палеоторфяників ранньо- і середньокарбонового віку. Доведено, що вугілля різних вугленосних формацій відрізняється за вихідним рослинним матеріалом та умовами торфонакопичення, які контролюються палеогеографічними, геотектонічними та іншими факторами загального процесу осадконакопичення.

Палеоекологічний аналіз результатів палінолого-вуглепетрографічних досліджень дає змогу вирішувати цілий ряд теоретичних і практичних питань вугільної геології. Визначено надійні структурні критерії (ПЕЦТН) стратифікації і кореляції розрізів вугільних пластів. Вперше розроблено класифікацію гумусового вугілля нижнього карбону Донбасу за ботанічною приналежністю вихідного рослинного матеріалу і доведена можливість її практичного використання щодо прогнозування його якості. Запропоновані методичні положення реконструкції торфонакопичення, що дають змогу відтворити умови формування торф’яних покладів вугільних пластів, поширюють наші уявлення про процес вуглеутворення в цілому і сприяють історико-генетичному аналізу вугленосних формацій.

Дисертація є завершеною науковою працею і дає нове рішення актуального наукового завдання встановлення умов карбонового торфонакопичення в Донбасі.

Основні результати проведеної роботи полягають у наступному.

1. Вперше у нижньокарбоновому вугіллі Донбасу встановлене значне поширення трав'янистих плауновидних - селагінел.

2. Виявлені і вивчені генетичні зв'язки між петрографічним складом вугілля і палінологічними комплексами рослин, встановленої ботанічної приналежності і екології, які і є материнськими торфоутворювачами вугільних пластів Донбасу. У зв'язку з цим встановлена природа мікрокомпонентів вугільної речовини та виявлено закономірний зв'язок їх розподілу в розрізі з палеоекологічними умовами торфонакопичення.

3. Проведена реконструкція умов торфонакопичення на основі палінолого-вуглепетрографічних даних. При цьому встановлено, що у ранньому карбоні основне торфонакопичення відбувалося в умовах багняних, рідше лісо-багняних боліт з перевагою у рослинних асоціаціях трав'янистих плауновидних - селагінел. В середньому карбоні накопичення материнської речовини вугілля відбувалося переважно у лісових торф'яних болотах. Основними рослинами-вуглеутворювачами були деревовидні плауновидні.

4. Вперше виділені і встановлений механізм утворення палеоекологічних циклів і фаз торфонакопичення (ПЕЦТН), що відображають розвиток рослинних асоціацій і умови обводнення торф'яного болота. Як найбільш дрібний біостратиграфічний інтервал (стратон), ПЕЦТН є основою детального розчленування і пошарової кореляції вугільних пластів.

5. Розроблені методичні аспекти палеоекологічного аналізу умов карбонового торфонакопичення, які ґрунтуються на: встановленні генетичних зв'язків мікрокомпонентів вугілля з рослинами-вуглеутворювачами; виявленні нових структурних критеріїв стратифікації і кореляції вугільних пластів (ПЕЦТН); особливостей процесу накопичення торф'яної маси.

6. Розроблені методичні способи детального розчленування і пошарової кореляції вугільних пластів з урахуванням виявлених палеоекологічних циклів торфонакопичення і закономірних зв'язків між вуглепетрографічним і палінологічним складом вугільної речовини.

7. Вперше розроблена генетична класифікація вугілля нижнього карбону Західного Донбасу за ботанічною приналежністю вихідного рослинного матеріалу. Показана можливість її практичного використання для прогнозування якості вугілля.

Отримані результати мають важливе значення щодо вирішення низки науково-методичних і практичних завдань. В першу чергу це стосується розроблених автором методичних положень реконструкції умов торфонакопичення за палінологічними і вуглепетрографічними даними; відкриваються більші перспективи щодо комплексного історико-генетичного аналізу вугленосних формацій, стратифікації і кореляції пластів вугілля, прогнозу їх якісної характеристики. Відтворення умов карбонового торфонакопичення в Донецькому басейні розширює усталені нині уявлення про процес вуглеутворення в цілому, розкриває їх системні зв'язки з загальними закономірностями динамічних режимів області седиментації. Проведені дослідження дали можливість вирішити одне з найважливіших питань вугільної геології басейну - встановлення природи різного речовинного складу вугілля нижнього і середнього карбону. Подальші роботи повинні бути спрямовані на вдосконалення методики палеоекологічого аналізу, розширюючи області її застосування (як і палеоботанічна класифікація вугілля) не тільки для пластів Донецького, але й інших вугільних басейнів України.

Основні положення та результати опубліковані в наступних роботах

Статті у наукових виданнях:

1. Панкова М.Г. Палеоэкологические исследования в познании вещественного состава и строения угольных пластов/ М.Г. Панкова, В.К. Тетерюк// Геологический журнал. – 1986. – Т.46. - № 4. – С.85-91.

2. Панкова М.Г. Використання палеоекологічного методу для стратифікації і кореляції вугільних пластів середнього карбону// Мінеральні ресурси України. – 1996. - № 4. – С.33-35.

3. Панкова М.Г. Новые принципы разработки генетической классификации нижнекарбоновых углей// Уголь Украины. – 1998. - № 8-9. – С.62-63.

4. Панкова М.Г. Выявление цикличности торфонакопления при палеоэкологических исследованиях// Наук. вісник НГАУ. – 2000. - № 3. – С. 43–44.

5. Панкова М.Г. К вопросу о взаимосвязи генетической природы углей нижнего карбона Западного Донбасса с их технологическими свойствами// Наук. вісник НГАУ. – 2001. - № 4. – С.80–81.

6. Зубенко Є.М. Про розширення сировинної бази теплоенергетики за рахунок використання забалансових запасів вугілля за умов впровадження новітніх технологій його термопереробки / Є.М. Зубенко, М.Г. Панкова // Наук. вісник НГУ. – 2003. - №2. – С. 92-95.

7. Панкова М.Г. Применение палинологического метода для реконструкции условий торфонакопления в Донецком бассейне// Наук. вісник НГУ. – 2005. - № 6. – С.33-35.

Інші наукові праці та тези доповідей:

Всього 19 публікацій, у тому числі:

8. Комплексная оценка пригодности запасов углей Менчикуровского участка Донецкого бассейна для слоевого коксования/ В.С. Савчук, С.Д. Пожидаев, П.Г. Бойко, М.Г. Панкова// Проблемы металлургического производства. – К.: Техника. – 1989. – С.10–14.

9. Analiza porownawcza skladu karbonskich wegli kamiennych zaglebi: Lwowsko-Wolynskiego, Donieckiego i Przeddobrudzanskiеgo/ A. Iwanova, V. Shulga, L. Zaytseva, M. Pankova and oth.// Mat. XXII sympozjum “Geologia formacij weglonosnyck Polski”. - Krakowie, Wyd. AGH, 1999. – S.51–56.

10. Change of the substantial composition and quality of coals along the stages of coal accumulation during the Carboniferous in the Ukraine / V. Shulga, V. Savchuk, A. Ivanina, M. Pankova et al // European coal conference.– Gliwice, 1999. - S.74-79.

11. Панкова М.Г. Основні принципи розширення сировинної бази енергетичного вугілля за рахунок некондиційних запасів і перспектив їх використання // Сб. научн. докл. междунар. научно-техн. конференции, посвящённой 75-летию института УкрНИМИ НАН Украины, Донецк, 11-15 октября 2004 г. – Донецк, 2004. – С.94-97.

12. Панкова М.Г. Изучение вещественного состава угольных пластов методом палеоэкологической реконструкции (на примере Западного Донбасса)// Геотехническая механика: Межвед. Сб. научн. Трудов ИГТМ НАН Украины. – Днепропетровск, 2005. – Вып. 53.- С.179-182.

13. Панкова М.Г. Методические аспекты способа палеоэкологической реконструкции торфонакопления для детального исследования строения угольных пластов // Материалы научной конференции, посвященной 50-летию образования КО УкрГГРИ (ИМР), Симферополь, 29 июня – 1 июля 2006 г. – Симферополь, 2006. – С.118-119.

Особистий внесок автора в роботах, які написані у співавторстві: 1, 6 – ідея, постановка завдань, аналіз матеріалів, висновки: 8, 9 – збір даних, аналітичний огляд, узагальнення і аналіз результатів теоретичних та експериментальних досліджень; 10 – організація проведення експериментальних досліджень, кількісна оцінка спорово-пилкового і петрографічного складу вугілля.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины