Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Мілейковський Віктор Олександрович. Системи повітророзподілення при зональній вентиляції турбінних відділень АЕС : Дис... канд. наук: 05.23.03 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Мілейковський В.О. Системи повітророзподілення при зональній вентиляції турбінних відділень АЕС. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03 – Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2007.

Робота присвячена вирішенню актуальної задачі створення компактних та енергоефективних систем повітророзподілення для забезпечення нормативних параметрів повітря в турбінних відділеннях АЕС. Розроблено математичну модель повітрообміну в цих приміщеннях. Показано, що для досягнення максимальної ефективності повітрообміну слід подавати повітря струминами, що інтенсивно затухають і не взаємодіють з конвективними потоками від тепловидільного обладнання. Створено математичну модель струмини, що настилається на опуклу циліндричну поверхню. Розроблені конструкції кінцевих та транзитних повітророзподільників ежекційних тангенціальних (ПЕТ) з використанням взаємодії струмин, що настилаються на опуклу поверхню і забезпечують рівномірне розподілення повітря в межах характерних зон приміщення. Вони компактні й мають низький аеродинамічний опір. Створено методику розрахунку систем припливної вентиляції з використанням повітророзподільників ПЕТ.

 1. На підставі аналізу літературних даних щодо організації повітрообміну в теплонапружених приміщеннях встановлено, що вплив припливних струмин на розподіл температур у приміщеннях при стиснутих умовах розташування тепловидільного обладнання недостатньо досліджений, тому існуючі системи вентиляції турбінних відділень АЕС не забезпечують нормативні параметри повітряного середовища в зонах обслуговування обладнання.

 2. Розроблено математичну модель повітрообміну при зональній вентиляції турбінних відділень АЕС і встановлено, що найбільша ефективність організації повітрообміну досягається при подачі повітря струминами, які інтенсивно затухають і не взаємодіють з конвективними потоками від тепловидільного обладнання.

 3. На базі розробленої математичної моделі струмини, що випущена тангенціально на опуклу циліндричну поверхню, та результатів експериментальних досліджень, обґрунтовано доцільність використання в турбінних відділеннях настилання припливних струмин на опуклу поверхню.

 4. Встановлено, що стабільне інтенсивне затухання струмини, яка настилається на опуклу поверхню, забезпечується при плоскому вихідному каналі з відношенням довжини до ширини не менше 2.

 5. Розроблено та захищено трьома патентами України конструкції кінцевих і транзитних повітророзподільників ежекційних тангенціальних (ПЕТ), що використовують взаємодію струмин, які випущені симетрично на опуклу циліндричну поверхню. Повітророзподільники забезпечують рівномірну подачу повітря струминами, які швидко затухають, у зонах приміщення, яке обслуговується. На підставі аналітичних та експериментальних досліджень одержано залежності для темпу затухання струмини та для коефіцієнта місцевого опору повітророзподільників ПЕТ.

 6. Показано, що наявність взаємодії струмин під час настилання досягається при кількості випусків повітря не менше 5, і що при цьому забезпечується високий темп затухання швидкості та перепаду температур.

 7. На підставі теоретичних та експериментальних досліджень розроблена методика розрахунку та підбору транзитних і кінцевих повітророзподільників ПЕТ, яка дозволяє проектувати ефективні системи повітророзподілення, що забезпечують нормативні температури і рухливості повітря в турбінних відділеннях АЕС. Ця методика впроваджена в проектну практику ВАТ «Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Енергопроект». Матеріали наукових досліджень передані Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України для впровадження при розробці вентиляції АЕС.

 8. У результаті впровадження повітророзподільників ПЕТ у турбінному відділенні енергоблоку №4 ВП Рівненська атомна електростанція НАЕК «Енергоатом» досягнуто потрібний повітрообмін при інтенсивному затуханні припливних струмин, при скороченні мереж повітроводів удвічі та зниженому аеродинамічному опорі запропонованих систем припливної вентиляції в порівнянні з існуючими системами.

 9. Техніко-економічні розрахунки дозволяють констатувати можливість заощадження енергії на переміщення повітря при використанні повітророзподільників ПЕТ у розмірі 18,9% та заощадження капітальних вкладень в обсязі 12,8% у порівнянні з діючими системами вентиляції.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Мілейковський В.О. Закономірності підтікання повітря до струмини // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: Науково-технічний збірник. – Вип. 5. – К.: КНУБА, 2002. – 128с. – С. 22–25.

 2. Довгалюк В.Б., Мілейковський В.О., Тімінський Г.М. Формування температурно-вологісного режиму в турбінному відділенні АЕС з реакторами ВВЭР–440 // Містобудування та територіальне планування:Наук.-техн. збірник. – Вип. 21. – К., КНУБА, 2005. – С.76–81.

Особистий внесок Мілейковського В.О. полягає в проведенні натурних досліджень стану повітряного середовища турбінного відділення.

 1. Мілейковський В.О. Дослідження втрат тиску в повітророзподільниках з тангенціальними випусками повітря//Вентиляція,освітлення та теплогазопостачання: Наук.-техн. збірник. – Вип. 8. – К.: КНУБА, 2005. – 120с. – С. 33-39.

 2. Довгалюк В.Б, Мілейковський В.О. Взаємодія струмин, що настилаються на опуклу поверхню // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка: Науково-технічний збірник. – Вип. 23.– К.: тов-во "Знання" України, 2006. – C. 90-98.

Особистий внесок Мілейковського В.О. полягає в розробці схеми струмини й експериментального стенду; плануванні, проведенні й обробці результатів дослідів.

 1. Довгалюк В.Б., Мілейковський В.О. Ефективність організації повітрообміну в теплонапружених приміщеннях у стиснутих умовах // Будівництво України: Науково-виробничий журнал. – № 3, 2007. – 48 c. – C. 36-39.

Особистий внесок Мілейковського В.О. полягає в розробці й аналізі математичної моделі тепломасообмінних процесів у турбінних відділеннях АЕС.

 1. Довгалюк В.Б., Мілейковський В.О. Системи вентиляції з транзитним повітророзподіленням // Будівництво України: Науково-виробничий журнал. – № 5, 2007. – 48 c. – C. 34-37.

Особистий внесок Мілейковського В.О. полягає в розробці конструкцій та аналітичному визначенні аеродинамічного опору транзитних повітророзподільників.

 1. Довгалюк В.Б., Мілейковський В.О. Повітророзподілення у теплонапружених приміщеннях у стиснутих умовах // Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 211. – Z. 37. – Czкж 2. Rzeszow, 2004. – С. 75–82.

Особистий внесок Мілейковського В.О. полягає в розробці й аналізі математичної моделі повітрообміну приміщення та настильної струмини.

 1. Довгалюк В.Б., Мілейковський В.О. Математичне моделювання струмин, що настилаються на опуклу поверхню // Геометрическое и компьютерное моделирование: энергосбережение, экология, дизайн: Доклады первой научно-практической конференции: Сборник научных трудов: Межведомственный научно-технический сборник: Спецвыпуск. – К.: Випол, 2004. – 311 с. – С. 54–59.

Особистий внесок Мілейковського В.О. полягає в розробці й аналізі математичної моделі настильної струмини.

 1. Dovgaliuk V., Mileikovskiy V. Mathematical Modelling of Air Jets, that are Spread on Curve–Line Surface // State of Art, Trends of Development and Challenges in Civil Engineering: Book of Abstracts: 10th Scientific Conference Rzeszуw-Lviv-Koice. Koice, 2005. – P.53

Особистий внесок Мілейковського В.О. полягає в розробці математичної моделі струмини та проведенні чисельних і фізичних експериментів.

 1. Довгалюк В.Б., Мілейковський В.О. Повітророзподілення з використанням криволінійного настилання // Нова тема: Журнал Асоціації інженерів енергоефективних технологій України: Науково-технічний журнал.– № 3. –К., 2006. – 42с. – С. 25–27.

Особистий внесок Мілейковського В.О. полягає в розробці способу рівномірного розподілення повітря та одержанні розрахункових залежностей.

 1. Довгалюк В.Б., Мілейковський В.О. Формування струмин при тангенціальних випусках повітря з повітророзподільника // Нова тема: Журнал Асоціації інженерів енергоефективних технологій України: Науково-технічний журнал.– № 2. – К., 2007. – 44с. – С. 22–24.

Особистий внесок Мілейковського В.О. полягає в проведенні чисельних та фізичних дослідів і розробці рекомендацій до застосування повітророзподільників.

 1. Патент № A 44971 UA 7 F 24 F 13/06. Повітророзподільник. / Ткачук А.Я., Мілейковський В.О. // Промислова власність. – 2002. – №3. Кн.1. – С. 4.82

Особистий внесок Мілейковського В.О. полягає в розробці конструкції повітророзподільників з багатьма тангенціальними випусками повітря.

 1. Патент № C2 73805 UA 7 F 24 F 13/06. Повітророзподільник (варіанти) / Довгалюк В.Б., Мілейковський В.О., Кібєко О.М., Шенгелевич В.І. // Промислова власність. – 2005. – №9. Кн.1. – С.3.138

Особистий внесок Мілейковського В.О. полягає в розробці конструкцій повітророзподільників з багатьма тангенціальними випусками повітря.

 1. Патент № C2 73818 UA 7 F 24 F 13/06. Повітророзподільник. / Довгалюк В.Б., Мілейковський В.О., Кібєко О.М., Шенгелевич В.І. // Промислова власність.–2005.–№9. Кн.1. – С.3.139.

Особистий внесок Мілейковського В.О. полягає в розробці конструкцій повітророзподільників з багатьма тангенціальними випусками повітря.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины