Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Алексєєва Людмила Іванівна. Динаміка зміни щільності розподілу еритроцитів за індексом сферичності в гіпертонічних розчинах хлориду натрію : Дис... канд. наук: 03.00.19 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламы



Аннотация к работе:

Алексєєва Л.І. Динаміка зміни щільності розподілу еритроцитів за індексом сферичності в гіпертонічних розчинах хлориду натрію – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.19 – кріобіологія. – Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків, 2007.

Дисертація присвячена апробації нового оригінального методу визначення щільності розподілу еритроцитів за індексом сферичності та використання його в кріобіологічних дослідженнях. Показано, що характеристика, яку дозволяє отримувати розроблений метод, є чутливим, інформативним показником для кількісної оцінки стану популяції еритроцитів. Одержані чисельні значення індексів сферичності центрів розподілів в популяціях еритроцитів здорових дорослих донорів відповідають відомим з літератури величинам об'єму та площі поверхні цих клітин. При спрямованій зміні форми еритроцитів хлорпромазином криві щільності розподілу еритроцитів за індексом сферичності адекватно відображають склад популяції за поверхнево-об’ємним відношенням. При експозиції еритроцитів в гіпертонічних середовищах стан клітин змінюється в залежності від часу експозиції і ступеня гіпертонічності середовища. В середовищах з помірною гіпертонією (0,4 і 0,8 М NaCl) в перші 30-90 секунд експозиції зменшується кількість клітин в діапазоні малих індексів сферичності (Р=1,0-1,3). При збільшенні тривалості експозиції до 3-10 хвилин число клітин з малим індексом сферичності збільшується, що є причиною підвищення чутливості клітин до наступного охолодження. Збільшення частки еритроцитів з малим індексом сферичності при експозиції в 0,4 і 0,8М розчинах хлориду натрію в часовому інтервалі 3-10 хвилин на пов’язано з витоком іонів калію з клітин. При експозиції в 1,2 і 2М розчинах хлориду натрію суттєвий витік внутрішньоклітинного калію стає основним чинником, який впливає на розподіл еритроцитів за індексом сферичності при наступному їх вміщенні в ізотонічне середовище.

Наразі механізми пошкодження еритроцитів при їх охолодженні і заморожуванні, пов’язані з прямою і опосередкованою дією на них гіпертонічного середовища, остаточно не з’ясовані, що пов’язано , зокрема, з відсутністю чутливих, інформативних тестів щодо впливу фізичних і хімічних зовнішніх чинників на стан гетерогенної популяції клітин. Отже, з’ясування цих механізмів і розробка нових методів оцінки стану популяції клітин залишаються актуальними.

 1. Розподіл клітин за індексом сферичності в популяціях еритроцитів крові здорових дорослих донорів близький до гауссового з максимумом при значеннях індексу сферичності 1,48, тоді як розподіл популяції еритроцитів в пуповинній крові є полімодальним: спостерігається суттєве збільшення питомої ваги клітин з малим індексом сферичності (11-18%) та клітин з великим індексом сферичності (14%) у порівнянні з часткою таких клітин у дорослих донорів (4% и 8% відповідно)

 2. При гіпертиреозі суттєво зростає частка клітин с аномально малим індексом сферичності (1.07-1,22) 25%, тоді як при гіпотиреозі 30% клітин мають підвищене в порівнянні з нормою значення індексу сферичності (1,65-2,46).

 3. Додавання хлорпромазину в антигемолітичних концентраціях приводить до сплощення деякої частки клітин за рахунок збільшення їх площі поверхні, що є передумовою збільшення стійкості еритроцитів до постгіпертонічного лізису.

 4. При експозиції еритроцитів в гіпертонічних середовищах стан еритроцитів змінюється в залежності від часу експозиції і ступеня гіпертонічності середовища, а саме в середовищах з помірною гіпертонією (0,4М и 0,8М NaCl) в перші 30-90 секунд експозиції зменшується кількість клітин в діапазоні малих індексів сферичності (Р=1,0-1,3), при збільшенні тривалості експозиції до 3-10 хвилин число клітин з малим індексом сферичності збільшується, що є причиною збільшення чутливості клітин до наступного охолодження.

 5. Збільшення частки еритроцитів з малим індексом сферичності при експозиції в 0,4М і 0,8М розчинах хлориду натрію в часовому інтервалі 3-10 хвилин не пов’язано з витоком іонів калію з клітин, а при експозиції в 1,2М і 2М розчинах хлориду натрію суттєвий витік внутрішньоклітинного калію стає основним чинником, який впливає на розподіл еритроцитів за індексом сферичності при наступному їх вміщенні в ізотонічне середовище.

 6. Розроблений метод визначення щільності розподілу еритроцитів за індексом сферичності є адекватним методом для оцінки стану популяції еритроцитів людини.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

    1. Гордієнко О.І., Македонська В.О., Коваленко І.Ф., Алексєєва Л.І. Щільність імовірності розподілу клітин за індексом сферичності в популяціях еритроцитів хворих на гіпо- та гіпертиреоз // Вісн. Харк. ун-ту.- 2001.- Вип. 528.- С. 67-70.

    2. Гордієнко О.І., Гордієнко Є.О., Алексєєва Л.І., Коваленко І.Ф. Оцінка стану популяції еритроцитів людини по їх розподілу за індексом сферичності // Доповіді НАНУ.- 2002.- №10.- С. 172-177.

    3. Алексєєва Л.І., Коваленко С.Є., Холодний В.С., Гордієнко О.І. Витік калію і щільність розподілу за індексом сферичності в популяціях еритроцитів при експозиції в гіпертонічних розчинах хлориду натрію // Пробл. криобиол.- 2005.- №2.- С. 159-172.

    4. Коваленко С.Є., Алексєєва Л.І., Кулєшова Л.Г., Коваленко І.Ф., Холодний В.С., Гордієнко Є.О., Гордієнко О.І. Можливі механізми антигемолітичної дії хлорпромазину // Пробл. криобиол.- 2006.- Т. 16, №2.-С. 137-146.

    5. Гордієнко О.І., Кулєшова Л.Г, Коваленко С.Є., Алексєєва Л.І., Міщенко А.Г. Метод визначення щільності розподілу еритроцитів за індексом сферичності // Тези допов. I Укр.наук.конф. “Проблеми біологічної і медичної фізики”.- Харків, 2004.- С.101.

    6. Алексеева Л.И., Македонская В.А., Гордиенко О.И. Плотность распределения эритроцитов по индексу сферичности у больных гипо- и гипертиреозом // Тез. докл. II Всеукр. конф. “Актуальные вопросы теоретической и прикладной физики и биофизики”.- Севастополь, 2006.-С. 95-97.

    7. Алексеева Л.И., Коваленко С.Е., Гордиенко О.И. Возможные механизмы антигемолитического действия хлорпромазина // Тез.докл. II Всеукр. конф. “Актуальные вопросы теоретической и прикладной физики и биофизики”.– Севастополь, 2006.– С. 98-100.

    8. Алексєєва Л.І., Коваленко С.Є., Македонська В.О., Гордієнко О.І. Розподіл еритроцитів за індексом сферичності як діагностична характеристика стану червоної крові людини // Тезисы докл. ХХІІ научн. конф. стран СНГ “Дисперсные системы”.– Одесса, 2006.- C. 28-31.

    9. Алексєєва Л.В., Коваленко С.Є., Гордієнко О.І., Гордієнко Є.О. Вплив часу експозиції в гіпертонічних розчинах хлориду натрію на стан еритроцитів людини//Тези доповідей ІУ з’їзду Українського біофізичного товариства, Донецьк, 2006, С.34-35.

    10. Пат. 47910А (Україна) МПК7 G01N33/49. Спосіб визначення щільності ймовірності розподілу еритроцитів за індексом сферичності / Є.О. Гордієнко, О.І. Гордієнко, Ю.Є. Гордієнко, І.Ф. Коваленко, Л.І. Алексєєва. Заявлено Надрук. 2002.- Бюл. №7


Меню
Реклама



2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины