Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Колосков Володимир Юрійович. Метод прогнозування адаптації оператора до дії шкідливих факторів машинобудівного виробництва : Дис... канд. наук: 05.26.01 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Колосков В.Ю. Метод прогнозування адаптації оператора до дії шкідливих факторів машинобудівного виробництва. Дисертацією є рукопис, представлений на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – охорона праці. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України, Луганськ, 2007 р.

Дисертація містить нові теоретичні та практичні результати досліджень можливостей прогнозування адаптації людини-оператора до дії шкідливих факторів машинобудівного виробництва.

Проведено аналіз особливостей адаптації біологічної системи до комплексних впливів виробничих факторів. Побудовано моделюючу залежність релаксаційних процесів у ній. Сформульовано адаптаційний критерій оцінки безпеки діючих факторів. Сформовано принципи побудови й розроблена структура математичної моделі системи життєзабезпечення.

Розроблено метод прогнозування адаптації людини-оператора до дії шкідливих факторів машинобудівного виробництва, заснований на використанні запропонованих моделі системи життєзабезпечення та адаптаційного критерію безпеки.

Проведено експериментальне дослідження адаптації організму людини до комплексної дії шкідливих факторів в числовому й натурному експерименті. Встановлено критеріально значимі параметри для оцінки безпеки, визначено їх нормальні значення.

Результати дослідження впроваджено на підприємствах України, а також у навчальному процесі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».

Відповідно до поставленої мети в дисертації отримані наступні основні результати:

 1. Сформульовано та реалізовано у формальному вигляді новий критерій оцінки біологічної дії виробничих факторів на людину – адаптаційний критерій, який дозволяє проводити оцінку безпеки у комплексі діючих факторів, присутніх у будь-якій комбінації, спираючись не на їх значення, а на величину реакції організму людини-оператора.

 2. Запропоновано та реалізовано на ЕОМ математичну модель системи життєзабезпечення робочого місця, в основу якої покладено метод імітаційного моделювання. Перевагою моделі є блочно-модульна структура, що дозволяє вільно корегувати її для різних комбінацій факторів, відгуків та критеріїв безпеки, що використовуються. Розроблена модель дозволяє у числовому експерименті реалізувати усі можливі стани системи «людина-техніка-середовище», виключивши необхідність експериментувати з реальною системою. Це, в свою чергу, дає можливість створити ефективний метод прогнозування станів системи в процесі її функціонування.

 3. Запропоновано метод оцінювання безпеки комплексу діючих виробничих факторів, в основі якого лежить прогнозування адаптації людини-оператора до комплексної дії шкідливих факторів машинобудівного виробництва з використанням розроблених автором адаптаційного критерію оцінки безпеки та математичної моделі системи життєзабезпечення робочого місця.

 4. На основі проведення імітаційних експериментів на ЕОМ і натурних експериментів підтверджена придатність запропонованих: метода, моделі та критерію для вирішення поставленого завдання оцінювання безпеки комплексного впливу факторів технологічних процесів машинобудівного виробництва на організм людини-оператора.

 5. За допомогою імітаційного моделювання визначено набір критеріально значимих параметрів, а також показано адекватність адаптаційного критерію для поставленого завдання оцінки безпеки віброакустичного впливу та фізичного навантаження на людину.

 6. Розроблено й впроваджено пропозиції щодо використання результатів дослідження для обґрунтування характеристик системи управління охороною праці підприємства та заходів, спрямованих на забезпечення ефективності її функціонування, а також для проведення професійного відбору персоналу на основі їхніх індивідуальних адаптаційних можливостей.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Гайдачук А.В., Колосков В.Ю. Информационные аспекты моделирования откликов организма оператора на воздействия внешней среды // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. Харьков, 2000. Вып. 6. С. 115-127.

 2. Колосков В.Ю. О точности механической модели усталостных и релаксационных процессов в организме оператора // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. Харьков, Гос. аэрокосм. ун-т, 2000. Вып. 20(3). С. 107-112.

 3. Гайдачук А.В., Колосков В.Ю. Моделирование откликов организма оператора на воздействия внешней среды // Космічна наука і технологія. Додаток. Том 7, №1, 2001. С. 172-176.

 4. Колосков В.Ю. Анализ опасностей условий аэрокосмического производства для оператора // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. Харьков, Гос. аэрокосм. ун-т, 2001. Вып. 27(4). С. 124-130.

 5. Гайдачук О.В., Колосков В.Ю. Екологічна безпека, як частина підготовки спеціалістів широкого профілю в галузі безпеки життєдіяльності // Захист довкілля від антропогенного навантаження. Вип. 5(7), Харків-Кременчук, ПП «Швидка», 2001. С. 99-104.

 6. Колосков В.Ю. Моделирование адаптации организма человека к воздействию факторов аэрокосмического производства // Космічна наука і технологія. Додаток. Том 8, №1, 2002. С. 167-170.

 7. Колосков В.Ю. Имитационная модель системы жизнеобеспечения аэрокосмического производства // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. Харьков, НАКУ «ХАИ», 2003. Вып. 18. С. 87-93.

 8. Колосков В.Ю., Шульгин В.И. Моделирование адаптации сердечно-сосудистой системы человека к действию факторов аэрокосмического производства // Авиационно-космическая техника и технология. №3(19), Харьков, НАКУ «ХАИ», 2005. С.18-24.

 9. Колосков В.Ю. Критерий оценки безопасности влияния производственных факторов на человека // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. Харьков, Нац. аэрокосм. ун-т, 2006. Вып. 46(3). С. 71-77.

 10. Колосков В.Ю. Моделирование процесса адаптации оператора в условиях аэрокосмического производства // XXVII Гагаринские чтения. Международная молодежная научная конференция. Тезисы докладов. Том 7. Москва, 2001. – С.23-24.

 11. Колосков В.Ю. Имитационное моделирование системы жизнеобеспечения аэрокосмического производства // Тезисы докладов международной научно-технической конференции «Проектирование и производство самолетов и вертолетов». Харьков-Рыбачье, 2003. – С.43.

 12. Колосков В.Ю. Экспериментальная проверка адекватности модели системы жизнеобеспечения // Міжнародна науково-технічна конференція “Авіаційно-космічна техніка і технологія”. 25-27 травня 2005 р. Тези доповідей. Харків, “ХАІ”, 2005. – С.70.

 13. Колосков В.Ю. Модели и методы определения влияния факторов технологических процессов аэрокосмического производства на его безопасность // VIII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція “Людина і космос”. 13–14 квітня 2006 р. Збірник тез. Дніпропетровськ, НЦАОМУ, 2006. С. 217.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины