Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гунченко Оксана Миколаївна. Вдосконалення системи управління охороною праці на машинобудівних підприємствах. : Дис... канд. наук: 05.26.01 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гунченко О.М. Вдосконалення системи управління охороною праці на машинобудівних підприємствах. Рукопис. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – Охорона праці, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Луганськ, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню зниження травматизму в галузі машинобудування шляхом вдосконалення схеми системи управління охороною праці (СУОП) на підприємстві застосуванням контуру регулювання виробничої системи з програмним і інформаційним забезпеченням аналізу стану і прогнозу травматизму.

У роботі виконано експериментальні дослідження виробничого травматизму стосовно галузі важкого і транспортного машинобудування, розроблено алгоритм побудови математичної моделі показників стану охорони праці машинобудівного підприємства з обліком його специфічних особливостей і розроблено програмне забезпечення інформаційно-аналітичної складової СУОП, вдосконалено методологічні аспекти аналізу нещасного випадку, як засобу розпізнавання загрозливих небезпек, і методика їхньої оцінки.

Виконано теоретичні дослідження проблеми використання функції вигідності при виборі управлінських рішень у СУОП, що стосуються травмонебезпечних професій.

Розроблено «Програму аналізу показників травматизму по ВАТ ХК «Луганськтепловоз» на основі методу групового обліку аргументів, що забезпечує за відомостями, закладеними в актах за формою Н-1, побудову графічних залежностей за абсолютними значеннями показників травматизму, які застосовуються у масштабах конкретних підприємств, що враховуються в зведеній відомості областей України.

Показано, що умовами для виникнення нещасного випадку є наявність загрозливої небезпеки і сприятливих факторів (зовнішніх або викликаних людиною), а загрозлива небезпека складається з просторово-тимчасового зближення між небезпекою і людиною (об'єктом) в області взаємодії.

Найбільш важливі наукові і практичні результати, отримані в роботі, полягають у наступному:

1. У методології СУОП машинобудівного підприємства методи аналізу і прогнозу травматизму, що є основним інструментом методики прийняття управлінських рішень, вимагають подальшого науково обґрунтованого і практично реалізованого удосконалення. Тому, актуальною задачею СУОП є розвиток аналітичних методів у теорії оцінки небезпечних виробничих факторів на основі ризикорієнтованого підходу.

2. Вивчено й узагальнено методи і закономірності, які застосовуються для оцінки травмонебезпеки виробничих процесів. Уперше з використанням ризикорієнтованого підходу запропоновані аналітичні методи для вивчення функцій вигідності в СУОП. Обґрунтовано структурну схему підготовки і прийняття рішень у СУОП на машинобудівному підприємстві на всіх стадіях їхнього розвитку – при визначенні цілей, розробці і прийнятті рішень, організації їхнього виконання і контролю.

3. Розроблено математичну модель прийняття рішень у СУОП, з урахуванням ризикорієнтованого підходу, із застосуванням методу дерева рішень, методу дерев імовірностей, методу багатоатрибутної корисності, з оцінкою їхніх наслідків і структуруванням задачі для визначення кращої послідовності рішень, з урахуванням можливих альтернатив.

4. Показано, що при розробці методичного забезпечення системи підтримки прийняття рішень у СУОП підприємства необхідно створити процедуру адаптації засобів прийняття рішень, що враховує міру несхильності до ризику або зміни відносини до нього працівника при зміні ситуації.

5. Побудовано математичну модель функції вигідності при прийнятті рішень у СУОП на підприємстві, яка показує, що отримана вигода не завжди може збігатися з очікуваною, а, як правило, буде відрізняється від неї, тому, крім характеристики математичного очікування, необхідно оцінювати і характеристики розсіювання – дисперсію D(x) і середньоквадратичне відхилення .

6. Для вирішення задачі аналізу і прогнозу травматизму на машинобудівному підприємстві створено банк даних з нещасних випадків на ВАТ ХК «Луганськтепловоз» за тривалий період часу (з 1979 р. по 2005 р.) і удосконалено математичну модель на основі методу групового обліку аргументів, покладену в основу створеної програми, що має можливість для визначення відповідних математичних залежностей, які враховують комплексний вплив багатьох виробничих факторів на безпеку праці і великий розкид причин травмування в основному і допоміжному виробництві. Розроблені також: класифікатор різних показників, що необхідні при аналізі травматизму, математична модель, алгоритм, реалізований на ПЕОМ методом групового обліку аргументів і математичним моделюванням по всьому спектру показників травматизму.

7. Розроблено програмне забезпечення, що крім функціональності має: зручний графічний інтерфейс; можливість додавання, редагування, перегляду і видалення даних, що вводяться; сумісність програмного забезпечення з апаратним, наявним на підприємстві; можливість додавання нових параметрів нещасного випадку в класифікатори; створення форм, що фіксують факт події; роздруковки з програмного продукту створених форм; читабельність програмного коду на випадок його редагування іншим фахівцем; розрахунок збитку, що зазнало підприємство від конкретного випадку травматизму, або групи нещасних випадків за обраний період. Програмою передбачене одержання не тільки абсолютних показників травматизму, але і відносних по KТ і KЧ.

8. Показано, що виробничу систему А машинобудівне підприємство доцільно представити у формі контуру регулювання, що включає величину Б, регулятор В і заходи Г. При цьому у виробничу систему А входять людські фактори, капітал, соціальні норми, інформація, інновації і т. інш., а очікуваними результатами діяльності такої системи є продукція, заробітна плата, доходи, фізична і духовна недоторканість.

9. Показано, що НВ, який відбувся необхідно представляти з урахуванням трьох головних його складових: умов НВ; його протікання; наслідків. Шляхом детального структурування за окремими ознаками, що повинні бути частково розкладені на різні прояви ознаки, можна розпізнати структуру і зв'язки.

10. Показано доцільність переходу до «причинної моделі НВ» зі зв'язками, представленими двома комутаційними символами, перший з яких робить подальший хід подій залежним від наявності обох вхідних компонентів, а другий припускає виникнення хоча б одного з вхідних факторів. При цьому умовами для виникнення НВ є наявність загрозливої небезпеки з додаванням до цього сприятливих факторів, зовнішніх або викликаних людиною, а загрозлива небезпека складається з просторово-тимчасового зближення між небезпекою і людиною (об'єктом) в області взаємодії.

11. Запропоновано уточнену структуру соціально-економічного збитку від виробничого травматизму, що дозволяє cтверджувати, що прихований збиток перевищує матеріальний і моральний, як у випадку загибелі працівника, так і у випадку, коли він тільки переводиться за висновком МСЕК на полегшену працю, але при цьому, в залежності від умов протікання нещасного випадку, переживає фізичний і моральний біль, психологічний стрес і страждає від утрати життєвих можливостей і вигоди.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Касьянов Н.А., Сухаревская О.Н., Басов Г.Г., Малов В.А. Совершенствование методологических основ системы управления охраной труда на машиностроительных предприятиях. Вид-во СНУ ім. В. Даля, – Луганськ. 2006. – 128 с.

 2. Касьянов Н.А., Сухаревская О.Н. Блокиратор вибрации педали отжатия сподка станка для нарезки надфилей // Всеукр. н.-т. ж. «Вибрация в технике и технологиях». – Винница: ВДАУ. 2000. – №3 (15). – С. 23-24.

 3. Пительгузов Н.А., Птушкина Т.Я., Сухаревская О.Н. Основные направления снижения производственного шума при механической обработке деталей // Ресурсозбер. технол. виробн. та обр. тиском матер. у машинобуд. Зб. наук. пр. СНУ ім. В. Даля, – Луганськ. 2001. – С. 187-190.

 4. Гедрович А.И. Сухаревская О.Н. Особенности травматизма на предприятиях машиностроительного комплекса // Збірник наукових праць СНУ ім. В.Даля, – Луганськ. 2002, Ч. 2. – С. 50-51.

 5. Гедрович А.И., Сухаревская О.Н. Разработка защитного экрана с изменяемым положением для защиты работающих на штампах // Ресурсозбер. технол. виробн. та обр. тиском матер. у машинобуд. Зб. наук. пр. СНУ ім. В. Даля, – Луганськ. 2001. – С. 227–230.

 6. Пительгузов Н.А., Птушкина Т.Я., Сухаревская О.Н. Оценка влияния освещенности рабочей зоны на производительность труда // Вісник СНУ ім. В. Даля. – Луганськ. 2002. – №11. – С. 187-188.

 7. Гедрович А.И., Сухаревская О.Н. Анализ показателей травматизма на предприятиях машиностроения с учётом основного и вспомогательного производства // Вестник СевГТУ «Механика. Энергетика. Экология». – Севастополь. 2003. – №48. – С. 125-127.

 8. Касьянов Н.А., Сухаревская О.Н. Моделирование показателей состояния охраны труда методом группового учета аргументов (МГУА) // Вісник СНУ ім. В. Даля. – Луганськ. 2004. – №10 (80), Ч.2. – С. 204-214.

 9. Касьянов Н.А., Сухаревская О.Н., Медяник В.А. Актуальные проблемы управления охраной труда на промышленных предприятиях в условиях рыночных отношений // Вісник СНУ ім. В. Даля. – Луганськ. 2005. – №2 (84), Ч.2. – С. 228-233.

 10. Касьянов Н.А., Сухаревская О.Н., Медяник В.А., Симонова Ю.Ю. Анализ несчастного случая как средство распознавания угрожающих опасностей // Вісник Кременч. держ. політехн. ун-ту. 2005. – №2, (31). – С. 105-110.

 11. Сухаревская О.Н. Разработка программы автоматизированного анализа и прогноза производственного травматизма // Вісник СНУ ім. В. Даля. – Луганськ. 2005. – № 9 (91). – С. 100-103.

 12. Касьянов Н.А., Сухаревская О.Н., Гедрович А.И. Совершенствование структуры социально-экономического ущерба от производственного травматизма и показателей эффективности охраны труда // Способы и ср-ва создания безоп. и здор. условий труда в угольных шахтах. Сб. научн. раб. – Макеевка: МакНИИ. 2006. Вып. 18. – С. 248-258.

 13. Грибанов В.М., Сухаревская О.Н., Рей Р.И., Носко П.Л. Анализ критериев синтеза моделей при моделировании показателей состояния охраны труда методом группового учета аргументов // Вісник СНУ ім. В. Даля. – Луганськ. 2006. – №3(97). – Ч.2. – С. 11-16.

 14. Сухаревська О.М., Касьянов М.А., Медяник В.О. Основи впливу охорони праці на економічні показники роботи підприємства // Вісник СНУ ім. В. Даля. – Луганськ. 2006. – №4(98). – Ч.2. – С. 231-238.

 15. Касьянов Н.А., Рей Р.И., Сухаревская О.Н., Симонова Ю.Ю. Принципиальные основы влияния охраны труда на цели предприятия // Вісник СНУ ім. В. Даля. – Луганськ. 2006. – №10(89). – Ч.2. – С. 117-125.

 16. Гунченко О.Н., Носко П.Л., Грибанов В.М., Касьянова К.Н. Анализ экономических аспектов охраны труда и теоретических основ профессионального риска // Вісник СНУ ім. В. Даля. – Луганськ. 2007. – № 12(118). – Ч.2. – С. 25-40.

 17. Сухаревская О.Н., Гапонов В.В., Гедрович А.И., Рей Р.И., Носко П.Л. Тенденции изменения состояния общего травматизма и в машиностроительной отрасли Украины // Вісник СНУ ім. В. Даля. – Луганськ. 2007. – №7(113). – С. 42-48.

 18. Лубенська Л.М., Сухаревська О.М. Пристрій для віброабразивної обробки. – Патент України 45115А 7В24В31/06, бюл. №3, 15.03.02.

 19. Сухаревская О.Н., Касьянов Н.А., Медяник В.А. Методика анализа угрожающих опасностей // Мат. ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф. «Безпека. Здоров’я. Реабілітація» – Вип.ІІІ. – Луганськ: Знання. 2005. – С. 233-239.

 20. Сухаревская О.Н., Гедрович А.И. Причинная модель несчастного случая как средство распознавания угрожающих опасностей // Мат. ХI всеукр. научн.-техн. конф. «Проблемы охраны труда и техногенно-экологич. безопасности», Севастополь, 5-9 окт. 2006 г. – С. 41-42.

 21. Касьянов Н.А., Арнаут И.Н., Медяник В.А., Колибабчук А.А., Сухаревская О.Н. Методологические особенности практического занятия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» на тему «Риск как оценка опасности» // Мат. VI міжнар. наук.-метод. конф. «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика» – К: «Самміт-Книга», 2007. – С. 50-53.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины