Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Дикий Євген Олександрович. Сукцесії донної рослинності шельфу південно-східного Криму : Дис... канд. наук: 03.00.17 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Дикий Є.О. Сукцесії донної рослинності шельфу південно-східного Криму. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук із спеціальності 03.00.17 – гідробіологія. – Інститут гідробіології НАН України.

Описано сучасний стан та зміни протягом 1970 – 2006 рр. донної рослинності шельфу південно-східного Криму. Побудовано сукцесійні ряди фітоценозів. Показано, що протягом всього періоду спостережень біомаса макрофітобентосу зменшувалася в першу чергу за рахунок деградації бурих багаторічників Cystoseira crinita, C. barbata та Cladostephus verticillatus, водночас спостерігається збільшення у 2-4 рази біомаси зелених водоростей Ulva rigida та Cladophora spp. та їх поширення на малі глибини. Проведено картографування донної рослинності Карадазького заповідника, описано 20 рослинних асоціацій, показано зміни їх складу та просторового розподілу. Показано витіснення цистозірової асоціації цистозірово – філофоровою. Описано три нові рослинні асоціації, в яких співдомінантами виступають зелені мезосапробні водорості. Показано значне зменшення біомаси та площі зростання фітоценозу морських трав роду Zostera. В ході сукцесій відбулася заміна Z. marina вузьколистою формою Z. noltii на малих глибинах і утворення у межах єдиної зостерової асоціації двох монодомінантних глибинних поясів. Побудовано узагальнені схеми сукцесій цистозірових фітоценозів, фітоценозів сциофільного ярусу та фітоценозів м’яких грунтів у регіоні. Показано, що сукцесії донної рослинності південно-східного Криму мають характер алогенних деградаційних. Показано, що значне погіршення умов освітлення та евтрофікація акваторії є головними рушійними факторами сукцесій макрофітобентосу. Наведено анотований список макрофітів південно-східного Криму, який налічує 185 видів водоростей із 3 відділів та 2 види квіткових рослин.

1. Описано сучасний стан донної рослинності на шельфі південно-східного Криму. За домінантним принципом визначено характер рослинних асоціацій, що формувалися у районі досліджень протягом останніх десятиліть. Встановлено закономірності сукцесій донних фітоценозів верхньої субліторалі південно – східного Криму. Досліджено характер вертикального розподілу біомаси фітобентосу та біомаси окремих домінуючих видів макрофітів і зміни цього розподілу в ході сукцесій. Описано зміни рослинного покриву в ході відновних післяштормових сукцесій.

2. Показазано, що в районах Карадагу та Коктебельської затоки збереглись корінні рослинні асоціації із переважанням бурих багаторічників Cystoseira crinita, C. barbata, Cladostephus vtrticillatus, однак їх біомаса за період досліджень значно зменшилась. Кращим збереженням корінних рослинних асоціацій із переважанням олігосапробів характеризуються акваторії мису Меганом, бухт Лісьєй та Тихої. Видається доцільним встановлення заповідного режиму для збереження цих аквальних комплексів як центрів біорізноманіття.

3. Показано, що на субліторалі південно – східного Криму спостерігаються зміни у вертикально – поясному розподілі рослинних асоціацій. На глибинах (5) 7 – 10 м домінуюча роль перейшла від Cystoseira spp. до Phyllophora nervosa та Ulva rigida. У сциофільному горизонті (10 – 15 м) спостерігається тенденція заміни асоціації Polysiphonia elongata – Zannardinia prototypus фітоценозами із домінуванням Cladophora albida та деградація донної рослинності аж до повного її зникнення.

4. В районі Карадагу вперше описано три нові рослинні асоціації, в яких субдомінантами виступають зелені мезосапробні водорості: Cystoseira crinita+C. barbata - Phyllophora nervosa - Ulva rigida, Phyllophora nervosa - Ulva rigida, та Sillophora rhizodes – Cladophora albida.

5. Встановлено розширення ареалу іншої асоціації із співдомінуванням зелених мезосапробів (Cystoseira crinita+C. barbata - Ulva rigida), яка раніше зростала лише у Феодосійській затоці, на захід до району Карадагу.

6. Поширення у всьому досліджуваному регіоні зелених та червоних мезосапробних водоростей (Ulva rigida, Enteromorpha spp., Cladophora spp., Gelidium latifolium тощо), набуття ними положення субдомінантів у фітоценозах свідчить про зростаючу евтрофікацію як про один з головних чинників, що визначають напрям сукцесій макрофітобентосу.

7. Сукцесії донної рослинності твердих грунтів досліджуваного регіону виявляються у деградації фітоценозів бурих багаторічників Cystoseira crinita, C. barbata та Cladostephus verticillatus, зростанні біомаси Polysiphonia, Cladophora та Ulva, поширенні Phyllophora nervosa на малі глибини. Названі тенденції спостерігаються у всіх досліджених акваторіях, хоч швидкість сукцесій залежить від динаміки водних мас.

8. Показано, що в ході сукцесії першими пригнічуються види верхнього ярусу, і лише пізніше – тіньовитривалі види нижніх ярусів.

9 Сукцесії у фітоценозах морських трав роду Zostera мають характер деградаційних: показано зменшення площі, зайнятої зостеровою асоціацією, біомаси рослин та їх розмірів. В ході сукцесій відбувається заміна Z. marina новим домінантом – Z. noltii і утворення у межах єдиної зостерової асоціації двох монодомінантних угруповань.

10. Зміна просторового розподілу рослинних асоціацій у досліджуваній акваторії та зміна характеру вертикального розподілу біомаси макрофітобентосу за досліджений період свідчить про роль зниження освітленості як одного з визначальних факторів деградаційної сукцесії.

11. Для субліторалі південно – східного Криму не виявлено описаних у літературі для інших ділянок узбережжя тенденцій відновлення корінних фітоценозів протягом 1990-х – 2000-х років.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Костенко Н. С., Дикий Є. О. Деякі тенденції сукцесій макрофітобентосу району Карадага // Наукові записки НаУКМА, серія „Біологія та екологія”. – 2003. – Т. 22., Ч. ІІІ. – С. 429–432. (збір та камеральна обробка матеріалу, статистична обробка та узагальнення даних, написання тексту, формулювання висновків).

 2. Костенко Н. С., Дикий Е. А., Заклецький А. А. Итоги 35-летнего изучения макрофитобентоса Карадагского природного заповідника НАН Украины // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка, серія “Біологія”, спеціальний випуск „Гідроекологія”. - 2005 р. - №4 (27). – С.123 – 125. (збір та камеральна обробка матеріалу, статистична обробка та узагальнення даних, участь у написанні тексту).

 3. Костенко Н. С., Дикий Е. А., Заклецький А. А., Марченко В. С. Многолетние изменения в сообществах макрофитобентоса района Карадага (Черное море) // Морський екологічний журнал. - 2005 р. - окремий випуск 1. – С. 48 – 60. (збір та камеральна обробка матеріалу, статистична обробка та узагальнення даних, участь у написанні тексту).

 4. Костенко Н. С., Дикий Є. О., Заклецький О. А., Марченко В. С. Сукцесійні зміни донної рослинності скельних субстратів акваторії Карадазького природного заповідника НАН України (Крим, Чорне море) // Наукові записки НаУКМА, серія „Біологія та екологія”. – 2005. - Т.43. – С. 83 – 89. (збір та камеральна обробка матеріалу, статистична обробка та узагальнення даних, написання тексту, формулювання висновків).

 5. Костенко Н. С., Дикий Е. А., Заклецький А. А., Марченко В. С. Донная растительность Феодосийского залива и ее изменения с 1985 до 2005 г. // Экосистемы Крыма: оптимизация и охрана, сб. научн. тр. - 2006. – Вып. 16. - С.169 – 179. (збір та камеральна обробка матеріалу, статистична обробка та узагальнення даних, участь у написанні тексту).

 6. Костенко Н.С., Дикий Є.О., Заклецький О.А. Просторовий розподіл та зміни донної рослинності Карадазького природного заповідника // Український ботанічний журнал. - 2006 р. - Т. 63, №2. – С.243 – 251. (збір та камеральна обробка матеріалу, статистична обробка та узагальнення даних, написання тексту, формулювання висновків).

 7. Костенко Н. С., Дикий Є. О., Заклецький О. А. Сучасний стан макрофітобентосу шельфових зон Чорного моря (Південно-Східний Крим) // Гидробиологический журнал. - 2006 р. - Т. 42, № 2,– С. 48 – 54. (збір та камеральна обробка матеріалу, статистична обробка та узагальнення даних, написання тексту, формулювання висновків).

 8. Костенко Н. С., Дикий Е. А., Заклецкий А. А. Сукцессии донной растительности в бухтах Коктебельская и Провато (юго-восточный Крым) // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана, тем. сб. науч. тр. – 2007. – Вып.17. – С. 41-46. (збір та камеральна обробка матеріалу, статистична обробка та узагальнення даних, написання тексту, формулювання висновків).

 9. Костенко Н. С., Дикий Е. А. Изменения донной растительности акватории Карадагского природного заповедника НАН Украины за период 1970-2002 гг. / Екологічні проблеми Чорного моря: Мат. 4-го Міжнар. симп. (31 жовтня – 1 листопада 2002 р., Одеса). – Одеса: ОЦНТЕІ, 2002. – С. 103-108. (збір та камеральна обробка матеріалу, статистична обробка та узагальнення даних, участь у написанні тексту).

 10. Костенко Н. С., Дикий Є. О. Деякі тенденції відновних сукцесій макрофітобентосу району Карадага / Биоразнообразие. Экология. Эволюция. Адаптация: Мат. юбил. научн. конф. студентов, аспирантов, молодых ученых, посв. 180-летию Л.С. Ценковского (Одеса, 28 березня – 01 квітня 2003 р.).– Одеса: вид-во ОНУ ім. Мечнікова, 2003. – С. 76. (збір та камеральна обробка матеріалу, статистична обробка та узагальнення даних, написання тексту, формулювання висновків).

 11. Костенко Н. С., Евстигнеева И. А., Дикий Е. А. Водоросли-макрофиты. Аннотированный список флоры и фауны Карадагского природного заповедника. / Сб. научн. тр., посв. 90-летию Карадагской научной станции и 25-летию Карадагского природного заповедника НАН Украины. – Сімферополь: СОНАТ, 2004. – С.275 – 307. (збір та камеральна обробка матеріалу, участь у написанні тексту).

 12. Костенко Н. С., Дикий Е. А., Алексеева Н. А. Донная растительность Юго-Восточного Крыма/ Сб. научн. тр., посв. 90-летию Карадагской научной станции и 25-летию Карадагского природного заповедника НАН Украины. – Сімферополь: СОНАТ, 2004.- С.66-84. (збір та камеральна обробка матеріалу, статистична обробка та узагальнення даних, участь у написанні тексту).

 13. Костенко Н .С., Дикий Е .А. Макрофитобентос // Карадагский природный заповедник. Летопись природы. – Т.ХІХ. 2002. – Сімферополь: СОНАТ, 2004.– С.36 – 43. (збір та камеральна обробка матеріалу, статистична обробка та узагальнення даних, участь у написанні тексту).

 14. Костенко Н. С., Дикий Е. А., Заклецкий А. А. Картирование донной растительности // Карадагский природный заповедник. Летопись природы. – Т.ХХ. 2003. – Сімферополь: СОНАТ, 2004.– С.56 – 61. (збір та камеральна обробка матеріалу, статистична обробка та узагальнення даних, участь у написанні тексту).

 15. Костенко Н. С., Дикий Е. А., Заклецький А. А. Картографический мониторинг донной растительности Карадагского природного заповідника НАН Украины (Крым) / Екологічні проблеми Чорного моря: Мат. 6-го Міжнар. симп. (11 – 12 листопада 2004 р., Одеса). – Одеса: ОЦНТЕІ, 2004. – С. 248-252 (збір та камеральна обробка матеріалу, статистична обробка та узагальнення даних, написання тексту, формулювання висновків).

 16. Костенко Н. С., Дикий Є. О., Заклецький О. А., Марченко В. С. Багатолітня динаміка структури фітоценозів на скелі Золоті Ворота (Крим, Карадаг) / Биоразнообразие. Экология. Эволюция. Адаптация: Мат. II Междунар. конф. студентов, аспирантов, молодых ученых, посв. 140-летию Одесского нац. универс. им. Мечникова (Одеса, 28 березня – 01 квітня 2005 р.).– Одеса, вид-во ОНУ ім. Мечнікова, 2005. – С. 40. (збір та камеральна обробка матеріалу, статистична обробка та узагальнення даних, написання тексту, формулювання висновків).

 17. Костенко Н. С., Дикий Е. А., Заклецький А. А. Марченко В. С. Изучение многолетней динамики донной растительности Карадагского природного заповідника НАН Украины / Заповедники Крыма: заповедное дело, биоразнообразие, экообразование: Мат. ІІІ научной конференции. Ч.І: география, заповедное дело, ботаника, лесоведение (Симферополь, 2005) Симферополь: КРА «Экология и мир», 2005. – С.198 – 204. (збір та камеральна обробка матеріалу, статистична обробка та узагальнення даних, написання тексту, формулювання висновків).

 18. Костенко Н. С., Дикий Є. О., Заклецький О. А., Марченко В. С. Аквальні комплекси бухти Лісьєй та півострова Меганом – перспективні об’єкти природно – заповідного фонду / Современные проблемы экологии Азово – Черноморского региона: материалы II международной конференции (Керчь, 26 – 27 июня 2006 г.). – Керчь: ЮгНИИРО, 2006. – С. 103-108. (збір та камеральна обробка матеріалу, статистична обробка та узагальнення даних, написання тексту, формулювання висновків).

 1. Костенко Н. С., Дикий Е. А., Заклецкий А. А., Марченко В. С. Донная растительность района Меганома / Современные проблемы гидробиологии: перспективы, пути и методы исследований: сбор. тр. междунар. науч. конф. (Херсон, 24 – 27 июля 2006 г.). – Херсон, 2006. – С. 95 – 98. (збір та камеральна обробка матеріалу, статистична обробка та узагальнення даних, написання тексту, формулювання висновків).

 2. Костенко Н. С., Дикий Е. А., Заклецкий А. А. Сукцессии цистозировых фитоценозов акватории Карадагского природного заповедника НАН Украины / Проблемы биологической океанографии ХХI века: тезисы докладов международной научной конференции, посвященной 135 – летию ИнБЮМ (19 – 21 сентября 2006 г., Севастополь, Украина). – Севастополь: ЭКОСИ – Гидрофизика, 2006. – С. 150. (збір та камеральна обробка матеріалу, статистична обробка та узагальнення даних, участь у написанні тексту).

 3. Дикий Є. О., Костенко Н. С., Заклецький О. А., Марченко В. С. Еколого-фітоценотичні характеристики просторового розподілу донної рослинності на шельфі Південно-Східного Криму / Екологічні проблеми Чорного моря: Зб. наук. стат. до міжнар. наук.-практ. конф. (31 травня – 1 червня 2007 р., Одеса). – Одеса: ІНВАЦ, 2007. – С. 86-90. (збір та камеральна обробка матеріалу, статистична обробка та узагальнення даних, написання тексту, формулювання висновків).

 4. Дикий Е.А., Заклецкий А.А. Донная растительность бухты Тихой (Юго –Восточный Крым) / Мат. науч. конф. «Ломоносовские чтения» 2007 г. и междунар. науч. конф. Студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2007» (Севастополь, 5-7 мая 2007 г.). – Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 2007. – С. 86 – 87. (збір та камеральна обробка матеріалу, статистична обробка та узагальнення даних, написання тексту, формулювання висновків).

 5. Dyky E.A., Zakletsky A.A. Bottom vegetation of Koktebel bay (present-day condition and protection) // Proceedings of the III International young scientists conference “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.” (Odessa, 15 – 18 May, 2007). – Odessa: Pechatny Dom, 2007. – P. 110 – 111. (збір та камеральна обробка матеріалу, статистична обробка та узагальнення даних, написання тексту, формулювання висновків).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины