Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Мухамед Ель-Амін Бабікер Мухамед. Метод і засоби конструювання трафика в мобільних комп'ютерних мережах : Дис... канд. наук: 05.13.13 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Мухамед Ель- Амін Бабікер Мухамед «Метод і засоби конструювання трафика в мобільних комп'ютерних мережах» -–Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.13 – Обчислювальні машини, системи та мережі. – Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут, Київ 2007.

У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування і нове рішення наукової задачі, що полягає в новому підході до конструювання трафика, що сприяє підвищенню ефективності функціонування мобільних комп'ютерних мереж за рахунок організації розподіленої системи конструювання трафика на основі агентної технології управління мережевими ресурсами, що забезпечує оптимальний режим функціонування мобільної комп'ютерної мережі.

Запропоновано і обґрунтований метод конструювання трафика на основі віртуальної підмережі інтелектуальних агентів, що дозволяють оперативно реагувати на зміну стану мобільної комп'ютерної мережі, що створює умови для підвищення ефективності її функціонування.

Запропоновано і обґрунтовано новий критерій для вибору місця розташування контролерів доменів конструювання трафика, що забезпечують мінімальний обсяг службового трафика в мобільній комп'ютерній мережі .

Запропоновано і обґрунтовано спосіб конструювання трафика в мобільних комп'ютерних мережах, що за рахунок оперативної взаємодії агентів конструювання трафика дозволяє при мінімальному обсязі керуючого трафика забезпечити рівномірний розподіл мережевого трафика із заданим рівнем QoS.

Вперше запропоновано і розроблено алгоритм формування і динамічної реконфігурації розподіленої системи конструювання трафика, що адаптується до зміни топології мобільної комп'ютерної мережі, яка дозволяє підвищити ефективність функціонування мобільної комп'ютерної мережі.

Із практичної точки зору, отримані в роботі результати, дозволяють підвищити ефективність функціонування мобільних комп'ютерних мереж за рахунок вибору оптимальної структури мереж й ефективного алгоритму керування трафиком.

Ключеві слова: мобільна комп’ютерна мережа, домен, якість обслуговування, конструювання трафика, маршрутизація.

У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування і нове рішення наукової задачі, що полягає в новому підході до конструювання трафика, що сприяє підвищенню ефективності функціонування мобільних комп'ютерних мереж за рахунок організації розподіленої системи конструювання трафика на основі агентної технології управління мережевими ресурсами, що забезпечує оптимальний режим функціонування мобільної комп'ютерної мережі.

Рішення цієї проблеми досягається завдяки застосуванню теорії графів і теорії нечітких сукупностей, які використовуються при рішенні завдання формування динамічної структури системи конструювання трафика. У практичному плані використання отриманих результатів дозволяють підвищити ефективність управління мобільною мережею за рахунок вибору оптимальної структури мережі і ефективного алгоритму конструювання трафика.

Основні наукові і практичні результати роботи полягають у наступному:

 1. Запропоновано і обґрунтований метод конструювання трафика на основі віртуальної підмережі інтелектуальних агентів, що дозволяють оперативно реагувати на зміну стану мобільної комп'ютерної мережі, що створює умови для підвищення ефективності її функціонування.

 2. Запропоновано і обґрунтовано новий критерій для вибору місця розташування контролерів доменів конструювання трафика, що забезпечують мінімальний обсяг службового трафика в мобільній комп'ютерній мережі .

 3. Запропоновано і обґрунтовано спосіб конструювання трафика в мобільних комп'ютерних мережах, що за рахунок оперативної взаємодії агентів конструювання трафика дозволяє при мінімальному обсязі керуючого трафика забезпечити рівномірний розподіл мережевого трафика із заданим рівнем QoS.

 4. Вперше запропоновано і розроблено алгоритм формування і динамічної реконфігурації розподіленої системи конструювання трафика, що адаптується до зміни топології мобільної комп'ютерної мережі, яка дозволяє підвищити ефективність функціонування мобільної комп'ютерної мережі.

 5. Розроблено структуру і алгоритми функціонування контролера домена системи конструювання трафика, що підтримує архітектуру MPLS і забезпечує рівномірний розподіл трафика при заданих параметрах QoS за рахунок вибору в кожному конкретному випадку найбільш оптимального способу маршрутизації.

 6. Із практичної точки зору, отримані в роботі результати, дозволяють підвищити ефективність функціонування мобільних комп'ютерних мереж за рахунок вибору оптимальної структури мереж й ефективного алгоритму керування трафиком.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Клименко И.А., Аль Рабабах Мохаммед Абдель-Кадер, Ель Амин Бабикер М. Организация виртуальных каналов в мобильной сети Интернет // Вісн. Національного техн. ун-ту України “КПИ”: Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – К.: ТОВ “ВЕК+”, 2004. – Вип. 42. – С.84–93. Автором запропоновано спосіб формування оптимальних шляхів у мобільних мережах.

 2. Кулаков Ю.А., Мухамед Ель Амин Бабикер. Адаптивный алгоритм формирования доменов в динамических системах // Вісн. Національного техн. ун-ту України “КПИ”: Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – К.: ТОВ “ВЕК+”, 2006. – Вип. 45. – С.57–66. Автором запропоновано спосіб формування доменів і алгоритм їх реконфігурації в мобільних комп'ютерних мережах.

 3. Клименко И.А., Аленина Н.А., Мухамед Ель Амин Бабикер Маршрутизация с заданными параметрами QoS в мобильных сетях с технологией MPLS // Проблеми інформатизації та управління: Зб.наук.пр.– К.: НАУ, 2006.– Вип.17. – С. 81-84. Автором запропоновано спосіб маршрутизації з підтримкою QoS у мобільних мережах з технологією MPLS.

 4. Давиденко И.Н., Мухамед Ель Амін Бабікер Мухамед Оптимизация нагрузки в мобильных сетях // Вісн. Національного техн. ун-ту України “КПИ”: Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – К.: ТОВ “ВЕК+”, 2007. – Вип. 46. – С.167–176. Автором запропоновано алгоритм оптимального розподілу навантаження в мобільних мережах.

 1. Богданова Н.В. , Мухамед Ель Амин Бабикер Анализ временных параметров телекоммуникационных сетей при самоподобном трафике//Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць №1 (48).-Дніпропетровськ, 2007 – С.101-111. Автором запропоновано метод розрахунку середнього часу затримки передачі інформації при самоподібному мережевому трафику.

 2. Ю.А. Кулаков, Мухамед Ель Амин Бабикер, Рамессар Сурийур Кумар Адаптивный распределенный алгоритм формирования доменов в мобильных сетях // Труды шестой международной научно-практической конференции "Современные информационные и электронные технологии" (23–27 мая 2005 г. г. Одесса. Украина). – 2005. – С.158. Автором запропоновано алгоритм формування віртуальних підмереж.

 3. Ю.А. Кулаков, А.П. Роковой, Мухамед Ель Амин Бабикер. Расчет временных параметров маршрутизаторов объединенных компьютерных сетей // Труды седьмой международной научно-практической конференции "Современные информационные и электронные технологии" (22—26 мая 2006 г г. Одесса. Украина). – 2006. – С.144. Автором запропоновано математична модель розрахунку основних тимчасових параметрів передачі даних з різним рівнем пріоритету й фрактальним характером трафика.

 4. Кулаков Ю.А., Мухамед Ель Амин Бабикер Конструирование трафика в мобильных компьютерных сетях на основе распределенной системы управляющих агентов // Матеріали наук.-практич. конф. "Комп'ютерні системи і мережні технології". - НАУ, 2007. - С. 68 Автором запропоновано алгоритм конструювання трафика в мобільних мережах


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины