Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Ващенко Світлана Михайлівна. Системне проектування механізму врівноваження поршневого компресора : Дис... канд. наук: 05.05.15 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Ващенко С.М. Системне проектування механізму врівноваження поршневого компресора. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.15 – вакуумна та компресорна техніка. – Сумський державний університет, Суми, 2007.

У процесі виконання дисертаційної роботи розроблено системну модель процесу проектування, уточнено мету і зміст етапів проектування, встановлено функціональні і інформаційні зв'язки між етапами. Системна модель механізму руху відображає перелік функціональних елементів, які забезпечують основне призначення поршневого компресора. Із застосуванням системного підходу складено інтегровану математичну модель проведення розрахунків на міцність і геометричних розрахунків деталей механізму руху поршневого компресора, виконання динамічного розрахунку. Комплекс програмного забезпечення дозволяє економити час і засоби, що витрачаються на проектування. Тривимірне твердотільне моделювання дозволило точно визначити маси деталей механізму руху, центр мас рухомих деталей. Виконана профілізація противаги, що дозволило зменшити його вагу.

Основні положення дисертаційної роботи перевірені при модернізації конструкції діючого поршневого компресора.

За результатами виконаної роботи можна зробити наступні висновки.

 1. Вирішення завдання створення в найкоротші терміни конкурентоспроможних компресорних машин, яке стоїть перед вітчизняним компресоробудуванням, не можливе без впровадження в процес їх розробки засобів інформаційної підтримки життєвого циклу виробів (CALS-технологій). Реінжиніринг конструкторсько-технологічної підготовки виробництва поршневих компресорів, у тому числі і розробки механізму руху поршневого компресора, рекомендується проводити на основі системного підходу з використанням CASE-технології.

 2. При системному проектуванні як усього поршневого компресора, так і механізму руху поршневого компресора необхідно використовувати об'єктний підхід з метою формування єдиної багаторівневої системної моделі.

 3. Використання методів системного і структурно-функціонального аналізу дозволяє організувати високоефективне конструювання підсистем поршневого компресора «зверху вниз», згідно із функціональним і технологічним проектуванням.

 4. Скорочення термінів конструкторсько-технологічної підготовки виробництва забезпечується використанням CAD-систем параметричного твердотільного моделювання і створення бібліотек моделей конструкторських і технологічних елементів.

 5. Підвищення ефективності конструкторсько-технологічної підготовки виробництва і конкурентоспроможності продукції, що випускається, досягається за рахунок використання розроблених методів і засобів, реалізованих у вигляді інтегрованої системи автоматизованого проектування механізму руху поршневого компресора, що дозволяє:

  • зменшити витрати на натурне моделювання в процесі розробки виробів за рахунок використання математичних моделей;

  • зменшити витрати на заводські випробування за рахунок точного визначення центра рухомих мас і врахуванні цих даних при визначенні параметрів деталей механізму;

  • виконувати паралельне і багатоваріантне проектування.

 6. Впровадження результатів роботи у процес конструкторсько-технологічної підготовки виробництва двоступеневих V-подібних поршневих компресорів забезпечило:

  • визначення способів зменшення матеріаломісткості деталей механізму руху поршневого компресора;

  • поліпшення віброакустичних характеристик поршневого компресора ВУ1-2,5/12;

  • отримання початкових даних для проведення багатокритеріальних оптимізаційних розрахунків;

  • отримання геометричних параметрів для автоматизації розробки технологічної документації за рахунок створення типових технологічних процесів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Концевич В.Г., Ващенко С.М. Системная модель поршневого компрессора //Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – Суми, 2004. – № 2(61). – С. 58 – 65.

 2. Ващенко С.М. Разработка структурной схемы конструктивных и технологических элементов механизма движения поршневого компрессора //Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки.– Суми, 2005. – №1(73). – С. 166 – 171.

 3. Концевич В.Г., Ващенко С.М. Разработка САПР механизма движения поршневого компрессора на базе единого информационного пространства моделирования //Сборник научных трудов IV Международной научно-технической конференции «Современные проблемы холодильной техники и технологии». – Одесса: Издательство ОГАХ, 2005. – С. 96 – 98.

 4. Ващенко С.М. Динамические силы в кривошипно-шатунном механизме поршневого компрессора //Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2006. – №1(3). –С. 87 – 89.

 5. Концевич В.Г., Ващенко С.М. Применение системного подхода при конструировании кривошипно-шатунного механизма с целью уменьшения металлоемкости поршневого компрессора //Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2007. – №1 (7). – С. 54 – 58.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины