Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

ГлушкоЛюдмила Тарасівна. Розробка нових консервантів, технологій зберігання і використання вологого зерна кукурудзи в годівлі великої рогатої худоби : Дис... канд. наук: 06.02.02 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Глушко Л. Т. Розробка нових консервантів, технологій зберігання і використання вологого зерна кукурудзи в годівлі великої рогатої худоби. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 — годівля тварин і технологія кормів. — Інститут тваринництва УААН, Харків, 2007.

Розроблено енергоощадні технології заготівлі вологого зерна кукурудзи із використанням нових високоефективних консервантів. Консервуюча дія консерванту «Туфогель-1» базується на переведенні вулканічних туфів, зокрема, сапоніту чи анальциму в гелеподібний стан. Консервант «Бергель» являє собою полісахарид модифікованої меляси з мінеральними сполуками вулканічних туфів у гелеподібному вигляді. При контакті зерна з консервантом на його поверхні утворюється плівка з кислою реакцією, яка частково блокує розвиток бактерій і плісняви. Розроблені і вивчені за продуктивною дією та ефективністю в умовах господарств нові технологічні прийоми вертикальної герметизації консервованого вологого зерна кукурудзи похилими шарами у приміщеннях ангарного типу та його заготівлі, консервації і зберігання без приміщень — в буртах на критих токах без спорудження засіків.

 1. Внаслідок проведення комплексних досліджень вперше розроблено, запатентовано і впроваджено енергоощадні технології заготівлі вологого зерна кукурудзи в господарствах Вінницької, Київської, Рівненської, Хмельницької та інших областей із використанням нових високоефективних консервантів (Деклараційні патенти України на корисну модель: № 9645, А23K 3/00, від 17.10.2005, Бюл. № 10; № 13131, А23K 3/00, від 15.03.2006, Бюл. № 3; № 15639, А23К 1/22, від 17.07.2006, Бюл. № 7; № 15698, A23K 3/00, від 17.07.2006, Бюл. № 7).

 2. Встановлено, що дія консервантів «Зернол-2» і «Зернол-3» на основі вулканічних туфів проявляється в однаковій мірі щодо зміни буферної ємності консервованого зерна кукурудзи різної вологості, білкової і небілкової фракції азоту, обидва консерванти не впливають на ферментацію крохмалю, але консервант «Зернол-3» проявляє вищу консервуючу дію стосовно зменшення рівня розщеплення цукрів. Така тенденція є характерною для зерна різної вологості і складає 3-5 % підвищення збереженості цукрів.

 3. Консервуюча дія консерванту «Туфогель-1» базується на переведенні вулканічних туфів, зокрема, сапоніту чи анальциму в гелеподібний стан. Нанесення на поверхню зернової оболонки кукурудзи гелеподібної маси туфів створює захисну плівку з оксидів кремнію та металів, які є в їх складі. Така плівка з кислою реакцією поверхні в межах рН 1,4-1,8 і відносно високою концентрацією NaCl прилипає до зерна, захищає від доступу кисню і аеробних бактерій, чим створює мікро-анаеробні умови для життєдіяльності анаеробних бактерій.

 4. Розроблений консервант «Бергель» являє собою полісахарид модифікованої меляси з мінеральними сполуками вулканічних туфів у гелеподібному вигляді. При контакті зерна з консервантом на його поверхні утворюється плівка яка має кислу реакцію і частково блокує розвиток бактерій і плісняви.

 5. Розроблені і вивчені за продуктивною дією та ефективністю в умовах господарств нові технологічні прийоми вертикальної герметизації консервованого вологого зерна кукурудзи похилими шарами у приміщеннях ангарного типу та його заготівлі, консервування і зберігання в буртах на критих токах без спорудження засіків.

 6. У науково-господарських дослідах доведено, що за продуктивною дією консервоване новими консервантами вологе зерно кукурудзи при згодовуванні лактуючим коровам забезпечує підвищення молочної продуктивності на 7,3 % у порівнянні з традиційно висушеним на високотемпературному агрегаті типу СБ-1,5. Більш високу (на 21,8 %) продуктивну дію має висушене консервоване зерно кукурудзи відносно сухого не консервованого та на 13,5 % у порівнянні з консервованим вологим зерном.

 7. Встановлено підвищений продуктивний ефект висушеного консервованого зерна кукурудзи в раціонах лактуючих корів, який пов’язаний із меншою (на 20 %) розчинністю лужної фракції сухих речовин у висушеному консервованому зерні проти вологого, що захищає крохмаль від ферментації в рубці, перерозподіляючи її в кишечник, де утворюється глюкоза, яка безпосередньо використовується для синтезу лактози молока, минаючи одну ланку обміну в рубці — пропіонову кислоту.

 8. Використання консервованого вологого зерна кукурудзи сприяє підвищенню перетравності сухої, органічної речовини, протеїну (різниця статистично вірогідна), жиру, клітковини, БЕР, а також ефективності утримання азоту в організмі у відсотках до спожитого, що є однією з причин підвищення продуктивної дії консервованого зерна в раціонах великої рогатої худоби.

 9. Вивчення морфологічних показників рубця, сичуга, сітки, книжки в залежності від використання нових консервантів для вологого зерна кукурудзи свідчить про їх позитивний вплив на підвищення всмоктувальної функції рубця на 1 см2 його площі (Р < 0,05) у бичків за рахунок збільшення кількості сосочків на 1 см2 від 52 до 58, всмоктувальної поверхні середнього сосочка від 30,18 до 42,64 мм2 на 41,3 % та загальної площі сосочків на 1 см2 рубця від 1569 до 2473 мм2 (на 57,6 %).

 10. Оцінка морфологічних особливостей печінки свідчить про стимулюючий вплив нових консервантів на її морфогенез у напрямку збільшення кількості ядер на 1 мм2 від 5122 до 5868 (на 14,5 %), їх розмірів від 2,68 до 3, 68 мкм (на 37,3 %) та їх об’єму від 12,46 до 24,30 мкм3 (на 95,0 %), що сприяє підвищенню функціональної активності цього органу та інтенсифікації обмінних і синтетичних процесів в організмі піддослідних бичків при інтенсивному вирощуванні та відгодівлі.

 11. Аналіз біохімічних показників крові бичків підтверджує стимулюючу фізіолого-біохімічну дію розроблених консервантів через якість кормів на формування молочної і м’ясної продуктивності великої рогатої худоби. Підвищення вмісту білка в сироватці крові, фосфору (Р < 0,01), резервної лужності (Р < 0,05).

 12. Використання консервованого новими консервантами вологого зерна кукурудзи в раціонах бичків на відгодівлі і корів економічно і енергетично доцільне, високоефективне, про що свідчить зменшення вартості кормів та їх одиниці поживності (1 ц к. од.), собівартості 1 ц молока і приросту живої маси, витрат сукупної енергії на 1 ц молока і яловичини.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Корми: оцінка, використання, продукція тваринництва, екологія (Кулик М. Ф., Засуха Т. В., Обертюх Ю. В., Борщенко В. В., Глушко Л. Т та ін. — Вінниця: Тезис, 2003. — 336 с. (Дисертантка провела досліди і підготувала розділ по новій технології консервування зерна).

2. Обґрунтування використання нових консервантів для вологого зерна фуражу. Переваги технології консервування вологого зерна в порівнянні з висушуванням. Використання вологого зерна в годівлі тварин. Консервант зерна і одночасно прискорювач його сушки // Глушко Л.Т та ін. Розділ в книзі «Нові консерванти і технології кормів». — Вінниця: Тезис, 2004. — 319 с. (Дисертантка провела досліди, опрацювала матеріал, дольова участь — 70 %).

3. Кулик М. Ф., Обертюх Ю. В., Глушко Л. Т., Стасюк О. К., Бахмат М. Н. Лактоза — лімітуючий фактор синтезу молока і продуктивності корів // Вісник аграрної науки. — 2003 — № 3. — С. 61-65. (Дисертантка провела досліди, опрацювала матеріал, дольова участь — 60 %).

4. Кулик М. Ф., Стасюк О. К., Маковецький П. П., Глушко Л. Т., Обертюх Ю. В., Малиновський В. І. Перспектива впровадження нової технології зберігання вологого зерна кукурудзи // Корми і кормовиробництво. — К., Аграрна наука, 2002. — № 49. — С. 182-187. (Дисертантка провела досліди, опрацювала матеріал, дольова участь — 40 %).

5. Глушко Л. Т., Герасимчук А. І., Франкова Л. В., Кирилюк А. Б., Порівняльна оцінка технологій сушіння та консервування вологого зерна кукурудзи // Корми і кормовиробництво. — К., Аграрна наука, 2003. — № 51. — С. 389-393. (Дисертантка провела досліди, опрацювала матеріал, дольова участь — 70 %).

6. Кулик М. Ф., Глушко Л. Т., Стасюк О. К., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І. Продуктивна дія зерна кукурудзи різних технологій зберігання при відгодівлі молодняка великої рогатої худоби. // Корми і кормовиробництво. — К., Аграрна наука, 2003. — № 50. — С. 106-111. (Дисертантка провела досліди, опрацювала матеріал, дольова участь — 70 %).

7. Глушко Л. Т. Удосконалення технології сушіння зерна кукурудзи // Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. — К., 2004. — Вип. 2-3. — С. 91-96. (Дисертантка провела досліди, опрацювала матеріал, дольова участь — 40 %).

8. Існуючі та нові технологічні прийоми консервування вологого зерна кукурудзи / Глушко Л.Т., Стасюк О. К., Обертюх Ю. В., Герасимчук А. І. // Корми і кормовиробництво. Міжвід. темат. наук. зб. — 2006. — Вип. 56. — С. 122-131. (Дисертантка провела досліди, опрацювала матеріал, дольова участь — 40 %).

9. Новітні технології заготівлі та використання вологого зерна кукурудзи в годівлі тварин / Кулик М.Ф., Петриченко В.Ф., Глушко Л.Т., Атаманюк В.Д., Скоромна О.І., Обертюх Ю.В., Бугайов В.Д., Овсієнко А.І., Герасимчук А.І., Шутяк О.В. // Корми і кормовиробництво. Міжвід. темат. наук. зб. — 2006. — Вип. 58. — С. 84-90. (Дисертантка провела досліди, опрацювала матеріал, дольова участь — 40 %).

10. Енергоощадні технології кормів — основа конкурентноздатного тваринництва / Кулик М. Ф., Калетник Г. М., Глушко Л. Т., Петриченко В. Ф., Атаманюк В. Д., Бугайов В. Д., Ворона А. П., Тимчук С. С., Маковецький П. П., Обертюх Ю. В. / За ред. М. Ф. Кулика, Г. М. Калетника, Л. Т. Глушко. — Вінниця: ПП Видавництво «Теза», 2006.— 340 с. (Дисертантка провела досліди, опрацювала матеріал, дольова участь — 40 %).

11. Консервант зерна «Зернол-3»: Деклараційний патент на корисну модель № 9645. Україна А23K 3/00 / Кулик М. Ф., Петриченко В. Ф., Герасимчук А. І., Стасюк О. К., Обертюх Ю. В., Глушко Л. Т.; Заявл. 10.02.2005; Опубл. 17.10.2005, Бюл. № 10. (Дисертантка провела досліди, опрацювала матеріал, дольова участь — 40 %).

12. Консервант вологого зерна «Туфогель-1»: Деклараційний патент на корисну модель № 13131. Україна. А23K 3/00 / Кулик М. Ф., Петриченко В. Ф., Обертюх Ю. В., Глушко Л. Т., Скоромна О. І.; Заявл. 27.09.2005; Опубл. 15.03.2006, Бюл. № 3. (Дисертантка провела досліди, опрацювала матеріал, дольова участь — 40 %).

13. Спосіб подрібнення вулканічних туфів: Деклараційний патент на корисну модель № 15639. Україна. А23К 1/22 / Кулик М. Ф., Петриченко В. Ф., Величко І. М., Овсієнко А. І., Глушко Л. Т., Герасимчук А. І., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І.; Заявл. 26.12.2005; Опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7. (Дисертантка провела досліди, опрацювала матеріал, дольова участь — 40 %).

14. Консервант вологого зерна «Бергель»: Деклараційний патент на корисну модель № 15698. Україна. A23K 3/00 / Кулик М. Ф., Петриченко В. Ф., Глушко Л. Т., Бугайов В. Д., Герасимчук А. І., Скоромна О. І., Атаманюк В. Д.; Заявл. 03.01.2006; Опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7. (Дисертантка провела досліди, опрацювала матеріал, дольова участь — 60 %).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины