Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Петренко Світлана Олександрівна. Розробка і удосконалення технологічних прийомів вирощування щеплених саджанців винограду з закритою кореневою системою в умовах півдня України : Дис... канд. наук: 06.01.08 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Петренко С.О. Розробка і удосконалення технологічних прийомів вирощування щеплених саджанців винограду з закритою кореневою системою в умовах півдня України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.08 – виноградарство.

– ННЦ „Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова”, м. Одеса, 2007.

Дисертація присвячена питанням вивчення впливу складових субстратів, сортів підщеп і умов стратифікації на агробіологічні показники розвитку щеплених виноградних саджанців з закритою кореневою системою сорту Каберне Совіньйон та вихід і якість саджанців. Встановлено, що найбільш ефективними були субстрати, які складались з торфу низинного + цеоліт (3:1), торфу низинного та торфу верхового + цеоліт (3:1), які сприяли більш високому ступеню прояву ризо- та калюсоутворюючої здатності щеп, кращій приживлюваності щеп у шкілці і більш потужному розвитку саджанців. Це обумовило кращі фізіолого-біохімічні і якісні показники розвитку саджанців і збільшило їх вихід на підщепі Р х Р 101-14 на вказаних субстратах відповідно до 49,5, 41,5 та 44,9 % від кількості висаджених щеп проти 25,8 % в контролі з використанням цеолітового субстрату.

Встановлено, що використання для ізоляції місця щеплення пластифікаторів, сплаву ВС-70 та парафінування покращує регенераційну здатність щеп, збільшує вихід стандартних саджанців з кращими якісними показниками.

1. Обґрунтована доцільність застосування в якості субстратів для картонних трубок торфу низинного + цеоліт, 3:1; торфу верхового + цеоліт, 3:1 і торфу низинного при вирощуванні виноградних саджанців з закритою кореневою системою. Вказані субстрати створюють більш оптимальні і сприятливі умови для кращої приживлюваності щеп у шкілці, що в подальшому позитивно впливає на агробіологічні показники розвитку і якість щеплених виноградних саджанців. Внаслідок цього найбільший вихід саджанців з закритою кореневою системою на підщепі Р х Р 101-14 був при використанні субстрату торф низинний + цеоліт (3:1) і складав 47,4 % від числа зроблених щеплень, що на 5,2 % було більше, ніж при використанні Б х Р СО-4. Порівняно великий вихід саджанців забезпечує використання для субстратів торфу верхового в співвідношенні до цеоліту як 3:1 – на підщепі Р х Р 101-14 39,4 % і 38,3 % на Б х Р СО-4, що на 14,9 та 15,7 % відповідно було більше даних контролю (цеоліт).

2. Встановлено, що субстрати з торфу низинного + цеоліт, 3:1; торфу верхового + цеоліт, 3:1 і торфу низинного позитивно впливали на регенераційну здатність щеп: - на прищеплювальних компонентах щеп, стратифікація яких проходила в картонних трубках на вказаних субстратах більш інтенсивно відбувалось калюсоутворення, на базальних кінцях – коренеутворення.

3. Приживлюваність щеп, стратифікованих у трубках з субстратами, була вищою в порівнянні з щепами, стратифікація яких проходила в ящиках з аналогічними субстратами. Збільшення вмісту торфу, особливо низинного, в субстратах торф + цеоліт підвищувало приживлюваність щеп на обох сортах підщеп. При цьому приживлюваність щеп на Р х Р 101-14 була більш високою, ніж на Б х Р СО-4, що пояснюється біологічними особливостями підщеп.

4. Доведено, що більш сприятливі для розвитку саджанців умови (рН, шпаруватість, запас поживних речовин) при використанні в якості субстрату для картонних трубок торфу низинного + цеоліт, 3:1 обумовили більш потужний розвиток саджанців, щеплених на Р х Р 101-14, у яких середня довжина пагонів та їх діаметр відповідно на 39,4 та 36,9%, об’єм приросту в 2,6 рази, площа листової поверхні саджанців майже в 3 рази, довжина всіх коренів в 1,3 рази перевищували дані контролю з цеолітом. Визрівання пагонів було в межах 67,5% проти 57,1% у контролі з цеолітом.Аналогічна закономірність спостерігалась також у варіантах з використанням підщепи Б х Р СО4.

5. Встановлено, що складові субстратів суттєво впливали на проходження фізіолого-біохімічних процесів в пагонах та листках саджанців при вирощуванні їх в картонних трубках: - штучні субстрати, виготовлені з низинного або верхового торфу з цеолітом (3:1) стимулюють біосинтез хлорофілів а і б в 1,5-2,5 рази і каротиноїдів в 1,4-1,9 рази більше в листках виноградних саджанців в порівнянні з використанням цеолітового субстрату у контролі, (коефіцієнти кореляції між площею одного листка і сумою в них хлорофілів а і б досить високі r =+0,879 на підщепі Р х Р 101-14, на Б х Р СО4 r =+0,896). На всіх видах субстратів у загальній сумі хлорофілів більш інтенсивніше синтезується хлорофіл a, кількість якого була більша в 2,5-2,8 рази в порівнянні з хлорофілом b.

6. Використання сплаву ВС-70, пластифікаторів, поліетиленової плівки та парафінування в якості засобів ізоляції місця щеплення сприяє кращому калюсоутворенню, приживлюваності і розвитку щеп в шкілці і підвищує вихід першосортних саджанців до 38-54% від числа зроблених щеплень.

7. Найбільш ефективним по виходу стандартних, щеплених на підщепу Ріпаріа х Рупестріс 101-14, виноградних саджанців виявилось використання для картонних трубок субстратів з торфу низинного + цеоліт (3:1), торфу верхового + цеоліт (3:1) і торфу низинного. Розрахунки показників економічної ефективності показали, що додатково отримані саджанці підвищують в цих варіантах прибуток відповідно на 84157, 48 742 та 45549 грн., що забезпечує підвищення рівня рентабельності від 76,1 % у контролі до 113,7 – 142,7 % в названих варіантах. Собівартість саджанців зменшується від 2,84 грн. у контролі з цеолітовим субстратом до 2,06-2,34 грн. у кращих дослідних варіантах.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Лянний О.Д., Петренко С.О. Вдосконалення заходів вирощування саджанців винограду з закритою кореневою системою // Аграрний вісник Причорномор’я: Біологічні та сільськогосподарські науки. – 2005. – Вип. 29. – С. 135-137.

2. Петренко С.О. Вплив субстратів на фізіологічні показники розвитку виноградних саджанців з закритою кореневою системою // Інноваційні напрямки наукової діяльності молодих вчених в галузі рослинництва: Зб. тез. ІІІ-ої Міжнарод. наук. конф. молодих вчених, присвяченої 40 річниці утворення Ради молодих вчених в Інституті рослинництва ім. В.Я.Юр’єва (20-22 червня 2006 року). – Харків, 2006. – С. 116-118.

3. Петренко С.О. Перспективи вдосконалення технології вирощування виноградних саджанців // Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 90-річчю Дослідної станції лікарських рослин УААН, Березоточа, 12-14 липня 2006р. – К., 2006. – С. 210-212.

4. Петренко С.О. Вплив субстратів на водний режим листків виноградних саджанців // Виноградарство і виноробство: Міжв. тем. наук. зб. – Одеса: Optimum, 2006. – Вип. 43. - С. 127-133.

5. Петренко С.О. Вирощування саджанців винограду з закритою кореневою системою // „Магарач” Виноградарство и виноделие. – 2006. - №3. – С. 15-17.

6. Хреновсков Э.И., Петренко С.А. Способ выращивания привитых саженцев винограда с закрытой корневой системой // Новые технологии производства и переработки винограда для интенсификации отечественной виноградо-винодельческой отрасли: Матер. науч.- практ. конф., посвященной 70-летию ВНИИВиВ им. Я.И.Потапенко 8-9 августа 2006 г.– Новочеркасск: Изд. ЮРГТУ, 2006. – С. 215-222.

7. Петренко С.О. Вплив субстратів на накопичення пігментів в листках виноградних саджанців // Вісник аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. – Одеса: СМИЛ, 2006. – Вип. 7. - С.191-196.

8. Патент № 77439 /Україна/ Спосіб вирощування щеплених та кореневласних саджанців / Болгаров К.П., Лянний О.Д., Власов В.В., Косой Ю.С., Ніколаєв А.І., Петренко С.О., ННЦ „Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова”. – № 20040402791; Заявл. 15.04.2004; Опубл. 15.12.2006, Бюл. №12.

9. Кучер Г., Зеленянская Н., Новицкая-Боровская Н., Петренко С., Резник М. Применять ли суперабсорбенты в производстве виноградных саженцев? // Агровісник. Україна. – 2007. - № 6 (18). – С. 54-55.

10. Петренко С.О. Ефективність застосування різних субстратів у виноградному розсадництві // Виноградарство і виноробство: Міжвід. тем. наук. зб. – Одеса: Optimum, 2007. – Вип. 44. - С. 112-119.

11. Кучер Г.М., Зеленянська Н.М., Новицька-Боровська Н.А., Петренко С.О. Ефективність застосування суперабсорбенту Аквасорб у виробництві виноградних саджанців // Виноградарство і виноробство: Міжвід. тем. наук. зб. – Одеса: Optimum, 2007. – Вип. 44. - С. 49-58.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины