Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Бабіч Ганна Віталіївна. Методи пошуку несправностей в локальних обчислювальних мережах та їх сегментах : Дис... канд. наук: 05.13.13 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Бабіч Г.В. Методи пошуку несправностей в локальних обчислювальних мережах та їх сегментах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.13 – Обчислювальні машини, системи та мережі. – Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, 2007

Дисертація присвячена вирішенню задач зниження трудомісткості, скорочення часових витрат на пошук несправності в ЛОМ і підвищення ефективності процедури постановки діагнозу за рахунок забезпечення відповідної глибини пошуку несправності. В дисертації запропоновано структурний метод пошуку явних адресованих несправностей, який забезпечує лінійне скорочення часових витрат на постановку діагнозу та характеризується мінімальними апаратурними витратами.

Удосконалено методи пошуку явних і прихованих мережних несправностей, які відрізняються від відомих розробкою і застосуванням плану експерименту, що дає змогу підвищити ефективність процедури постановки діагнозу, а також знизити трудомісткість пошуку явних і прихованих мережних несправностей

Вперше одержано метод відокремлення несправностей прикладного програмного забезпечення від мережних несправностей, який відрізняється від відомих застосуванням додаткових часових параметрів, що дозволяє скоротити часові витрати на пошук несправності.

Запропоновано методологію пошуку мережних несправностей, яка базується на поетапному застосуванні розроблених методів пошуку явних адресованих, явних і прихованих мережних несправностей, що забезпечує високу ефективність процедури постановки діагнозу за рахунок використання повної моделі несправностей локальної обчислювальної мережі як об’єкта діагностування.

У дисертаційній роботі наведене нове вирішення науково-технічної задачі розробки методів пошуку несправностей в локальних обчислювальних мережах та їх сегментах, що забезпечують зниження трудомісткості, скорочення часових витрат на пошук несправності в локальних обчислювальних мережах і підвищення ефективності процедури постановки діагнозу, що полягає в винесенні на захист наступних наукових результатів:

1. Вперше одержано метод відокремлення несправностей прикладного програмного забезпечення від мережних несправностей, який відрізняється від відомих застосуванням додаткових часових параметрів, що дозволяє скоротити часові витрати на пошук несправності у середньому на 15 %.

2. Удосконалено методи пошуку явних і прихованих мережних несправностей, які відрізняються від відомих розробкою і застосуванням плану експерименту, що дає змогу підвищити ефективність процедури постановки діагнозу, а також знизити трудомісткість пошуку явних і прихованих мережних несправностей у середньому на 20%.

3. Удосконалено структурний метод пошуку явних адресованих несправностей, який відрізняється від відомих сполученням структур даних умовного методу пошуку дефектів в цифрових пристроях і безумовного методу аналізу багатозначних таблиць несправностей, що дає можливість скоротити область підозрюваних несправностей у середньому на 10%.

4. Набув подальшого розвитку метод визначення області підозрюваних несправностей прихованого типу, який відрізняється від відомих урахуванням різної природи явних і прихованих несправностей на основі застосування матриці елементарних перевірок та процедури кодування реакцій, що дає можливість зменшити розмір таблиці експериментальних даних та скоротити часові витрати на пошук прихованих несправностей у середньому на 15%.

5. Запропоновано методологію пошуку мережних несправностей, яка базується на поетапному застосуванні розроблених методів пошуку явних адресованих, явних і прихованих мережних несправностей, що забезпечує високу ефективність процедури постановки діагнозу за рахунок використання повної моделі несправностей локальної обчислювальної мережі як об’єкта діагностування. У ході порівняння з аналогами було встановлено, що запропонована методологія має найкращі характеристики з параметрів «часові витрати на пошук несправності» і «кількість вузлів, що включаються в процедуру пошуку несправності». За параметрами «вартість» і «глибина пошуку несправності» запропонована методологія має показники на рівні кращих.

6. Результати дисертаційної роботи впроваджено у навчальний процес Харківського національного університету радіоелектроніки, у науково-виробничий процес підрозділу ALDEC-Club кафедри АПОТ, у науково-дослідницьку та виробничу діяльність АТ «НДІРВ».

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Хаханов В.И., Ханько В.В., Бабич А.В., Абу Занунех И.М. Халиль. Проектирование моделей локальной вычислительной сети для решения задач диагностирования // Радиоэлектроника и информатика. – 2000. – № 2.– С. 81-85.

2. Кривуля Г.Ф., Бабич А.В., Липчанский А.И., Шкиль А.С. Применение экспертных систем реального времени для диагностики компьютерных систем // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2004. - №1. – С. 67-73.

3. Хаханов В.И., Бабич А.В., Скворцова О.Б. Генерация тестов для цифровых устройств (аналитический обзор) // АСУ и приборы автоматики. – 2001. - №116. – С. 88-94.

4. Хаханов В.И., Бабич А.В., Скворцова О.Б. Алгоритм построения кубических покрытий для схем с триггерными структурными (модифицированный П-алгоритм) // АСУ и приборы автоматики. – 2001. - №115. – С. 105-111.

5. Бабич А.В., Хаханова А.В., Кривуля Г.Ф. Структурный метод поиска дефектов в сегменте локальной вычислительной сети // АСУ и приборы автоматики. – 2003. - №122. – С. 8-15.

6. Хаханов В.И., Скворцова О.Б., Бабич А.В. Метод псевдослучайной генерации тестов для цифровых схем // Сб.науч.тр. 7-й Междунар. конф. “Теория и техника передачи, приема и обработки информации”. – Туапсе. – 2001. – С.305-306.

7. Скворцова О.Б., Бабич А.В., Хаханова И.В. Кубические модели цифровых схем для анализа качества тестов // Материалы 13-й Междунар. школы-семинара "Перспективные системы управления на железнодорожном, промышленном и городском транспорте. Алушта. 2001. Харьков: ХарГАЖТ.– 2001.– С. 146-147.

8. Hahanov V.I., Babich A.V., Abu Zanuneh I.M. Halil. Desining of LAN models for diagnosis problem solving // Proceedings of the VI-th Conference „CADSM-2001”. – Lviv – Slavsko.– P. 307-309.

9. Хаханов В.И., Бабич А.В. Абу Занунех И.М. Халиль. Проектирование моделей локальной вычислительной сети для решения задач диагностирования // IV городская науч.-техн. конф. “Актуальные проблемы современной науки в исследованиях молодых ученых Харьковщины”.– Харьков: ХГУ.– 2001.– С. 85-86

10. Скворцова О.Б., Бабич А.В. Система генерации тестов цифровых проектов в среде Active-HDL // Материалы 5-го Междунар. молодежного форума “Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке”. – Харьков: ХТУРЭ. - 2001.– С. 22-23.

11. Hahanov V.I., Sysenko I.U., Babich A.V. System for Digital Device Test Generation in Active-HDL // 8-th International Conference «Mixed Design of Integrated Circuits and Systems». – Poland. – Zakopane: DMCSTUL – 2001. – P. 235-238.

12. Hahanov V.I., Babich А.V., Masud M.D. Mehedy. System for digital device test generation in Active-HDL // International Workshop on Discrete-Event System Design “DESDES’01”. – Zielona Gura. – 2001. – P. 153-156

13. Vladimir Hahanov, Anna Babich, Stanley Hyduke. Test Generation and Fault Simulation Methods on the Basis of Cubic Algebra for Digital Devices // Proceedings of Digital Systems design Workshop: IEEE Computer Society Press. – 2001. – Р.228-235

14. Кривуля Г.Ф., Хаханов В.И., Шкиль А.С., Бабич А.В. Структурный метод поиска дефектов в сегменте локальной вычислительной сети // Сб.науч.тр. 1-го Международного радиоэлектронного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» МРФ-2002. Часть 2. – Харьков: АН ПРЭ, ХНУРЭ. 2002. – С. 257-260.

15. V.I. Hahanov, А.V. Babich, A.V. Sokolov. Deterministic method of genetic algorithms of test generation for digital systems verification // Proceedings of the 9th International Conference “MIXDES-2002”. – Wroclaw. – 2002. .– P. 535-540.

16. V. Hahanov, A. Babich, A. Sokolov, V. Pudov. Deterministic method of genetic algorithms of test generation for digital systems verification // Proceedings of the VII-th Conference “TCSET’2002”. – Lviv – Slavsko.– P. 257-258.

17. Бабич А.В., Напрасник С.В., Кобец И.А. Поиск дефектов в корпоративной вычислительной сети // Материалы 7-го Междунар. молодежного форума “Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке”. – Харьков: ХНУРЭ. - 2003. – С. 472.

18. Babich A.V., Pobegenko I.A., Hahanova A.V. Structural method of fault location in a LAN segment // Proceedings of the CADSM’2003.– Lviv. – P. 237-240.

19. Babich A.V., Krivulya G.F., Lipchansky A.I. Structural method of fault location in a LAN segment // Proceedings of the 1st International Conference “Advanced computer systems and networks: design and application”. – Lviv. – 2003. – P.81-84.

20. G.F. Krivoulya, A.S. Shkil, A.V. Babich A.V. Structural method of explicit fault location in a LAN segment//Proceedings of the TCSET’2004. – Lviv–Slavsko. - P. 353-356.

21. A.V. Babich, I.N. Chugurov, Ye. Grankova, K.V. Kolesnikov. Planning of passive experiment for explicit faults and bottlenecks location // Proceedings of East-West Design&Test Workshop.– Yalta – Alushta, Crimea. - P. 288.

22. Бабич А.В., Напрасник С.В., Шкиль А.С. Метод планирования активного эксперимента для решения задач диагностирования сети // Сб.тез.докл. 10-й Юбилейной междунар. науч. конф. «Теория и техника передачи, приема и обработки информации». – Харьков – Туапсе. - 2004. – С. 325-326.

23. Babich A., Babayev A., Lukashenko O., Mostovaya K. Preliminary procedures of active experiments design for implicit faults and bottlenecks location in LANs // Материалы научно-практической конференции «Информационные технологии – в науку и образование». – Харьков. – 2005. – С. 109-111.

24. А.В. Бабич, В.А. Кульбачный, А.И. Липчанский. Метод локализации скрытых дефектов и узких мест на основе планирования активного эксперимента // Материалы 6-ой Междунар. научно-практической конф. «Современные информационные и электронные технологии». – 2005. – С.101.

25. Babich G. V., Skvortsova O. B., Krasovskaya A. A., Kovalenko A.A. The method of implicit defects and bottlenecks location based on active experiment planning // Proceedings of IEEE East - West Design&Test Workshop (EWDTW'2005). – Odessa. – 2005. – P.189-190.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины