Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Толстолуцький Віктор Олександрович. Аналіз і параметричний синтез механічних трансмісій сучасних швидкохідних гусеничних машин : Дис... канд. наук: 05.22.02 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Толстолуцький В. О. Аналіз і параметричний синтез механічних трансмісій сучасних швидкохідних гусеничних машин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.22.02 - Автомобілі та трактори. - Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, 2007.

Дисертація присвячена питанням підвищення характеристик рухливості сучасних швидкохідних гусеничних машин шляхом оптимізації набору механічних параметрів трансмісії - параметричного синтезу.

У дисертації розроблена універсальна математична модель, яка забезпечує можливість всебічного аналізу механічних трансмісій сучасних ШГМ, рухливості й маневреності гусеничних машин у перехідних і стаціонарних режимах роботи. Визначено критерій оптимальності набору механічних параметрів ступінчастої трансмісії для швидкохідних гусеничних машин та сформульовано завдання параметричного синтезу механічних трансмісій у вигляді завдання умовної оптимізації. Розроблено метод параметричного синтезу механічних трансмісій сучасних швидкохідних гусеничних машин на базі універсальної математичної моделі.

Наведено реалізацію методу параметричного синтезу механічних трансмісій сучасних ШГМ на прикладі ШГМ «Оплот». Застосування запропонованого методу дозволило зменшити час розгону до максимальної швидкості, знизити осідання частоти обертання валів двигуна при перемиканнях передач, збільшити діапазон частот обертання валів двигуна на нижчих передачах, покращити характеристики маневреності.

У дисертаційній роботі отриманий метод визначення оптимальних механічних параметрів ступінчастих трансмісій сучасних швидкохідних гусеничних машин для випадку застосування їх у комплексі з автоматизованими системами керування рухом.

Основні наукові та практичні результати роботи і висновки, які випливають із них, полягають у наступному:

 1. Аналіз сучасного стану проблеми синтезу трансмісій сучасних транспортних засобів показав, що методи параметричного синтезу успішно застосовуються при створенні складних деталей машин, настроюванні алгоритмів автоматизованих систем керування, при виборі розподілу передаточних чисел коробки передач колісної техніки й т.д. Однак питання визначення оптимальних механічних параметрів планетарних коробок передач швидкохідних гусеничних машин залишився не вирішеним, що говорить про актуальність розробки методів параметричної оптимізації планетарних коробок передач гусеничних машин.

 2. Розроблена універсальна математична модель шасі гусеничної машини дозволяє вирішувати задачі аналізу кінематики та динаміки руху елементів трансмісії, а також робити аналіз рухливості та маневреності швидкохідної гусеничної машини. Дана математична модель відрізняється від існуючою повнотою обліку структурних елементів і докладністю опису динамічних процесів.

 3. Запропонована математична модель навантаженого стану шасі гусеничної машини дозволяє в комплексі вирішувати завдання тягового розрахунку прямолінійного руху та повороту, моделювати розгін, гальмування й рух гусеничної машини в повороті.

 4. Порівняльний аналіз експериментальних і розрахункових даних показав, що погрішність запропонованого математичного методу моделювання реальних динамічних процесів не перевищує 7%. Висока точність запропонованого математичного апарата дозволяє використати його при аналізі різних гусеничних машин на всіх стадіях проектування.

 5. Запропонований критерій - функціонал часу розгону - дозволив розробити метод параметричного синтезу механічних параметрів ступінчастих трансмісій сучасних швидкохідних гусеничних машин, що враховує не лінійність характеристик буксування фрикційних пристроїв та двигуна, а також особливості системи керування.

 6. На прикладі швидкохідної гусеничної машини «Оплот» визначено, що використання даного методу дозволило скоротити час розгону на 11%, при цьому покращилася динаміка перемикання на вищих передачах і покращилися маневрені характеристики.

 7. У результаті виконаного дослідження розроблено програмний комплекс «Dynamics», в якому реалізовані методи моделювання різних режимів роботи елементів трансмісії, а також руху ГМ на місцевості, що дозволяє проводити оцінку характеристик розроблюваної машини на різних стадіях проектування без коштовних натурних випробувань. Програмний комплекс «Dynamics» був успішно використаний в КП ХКБМ ім. О.О. Морозова при розробці й доведенні автоматизованих систем керування ШГМ «Оплот», «Аль-Халід» та «СААД», а також при розробці гідрооб'ємномеханічної трансмісії мотовоза.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Толстолуцкий В.А., Бойко Н.Ф. Параметрический синтез механических параметров ступенчатых трансмиссий быстроходных гусеничных машин // Вісник НТУ «ХПІ». Сб. наук. пр. Тематичний випуск «Автомобіле- та тракторобудування». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2006. - №6. – С.64-70.

Здобувач розробив метод параметричного синтезу механічних трансмісій сучасних швидкохідних гусеничних машин та дав рекомендації з вдосконалення планетарної трансмісій ШГМ «Оплот».

 1. Мущинский Ю.М., Толстолуцкий В.А. Использование математического моделирования для исследования подвижности гусеничных машин / Механика и машиностроение // Научно-технический журнал. – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2004. - № 1. – С.171-174.

Здобувач розробив універсальну математичну модель гусеничної машини, за допомогою якої був проведений аналіз рухливості й маневреності та були дані рекомендації з вдосконалення системи керування рухом ШГМ «Оплот» та «СААД», виконано порівняльний аналіз розрахункових й експериментальних даних.

 1. Лебедев А.Т., Лебедев С.А., Толстолуцкий В.А. Увод гусеничного трактора с гидрообъемным механизмом поворота на пахотных работах // Вестник ХНТУСХ им. П. Василенко. Сб. научн. тр. Тематический выпуск «Механизация сельскохозяйственного производства». – Харьков: ХНТУСХ – 2005. – Вып. 41. – С.37 – 43.

Здобувач розробив математичну модель гідрооб'ємномеханічного механізму повороту трактору ХТЗ - 200, за допомогою якої виконав дослідження факторів, що впливають на відведення трактора.

 1. Мущинский Ю.М., Толстолуцкий В.А. Исследование динамических нагрузок в трансмиссии БТР – 70М при пуске двигателя // Вестник НТУ «ХПИ». Сб. научн. тр. Тематический выпуск «Колесные и гусеничные машины специального назначения». – Харьков: НТУ «ХПИ» – 2003. – №28. – С.3-9.

Здобувач розробив математичну модель силової взаємодії елементів системи двигун - трансмісія БТР 70М та провів аналіз впливу нерівномірності роботи двигуна на динамічні навантаження елементів трансмісії.

 1. Антощенков В.Н., Артемов Н.П., Шевченко И.А., Толстолуцкий В.А. Анализ работоспособности вала отбора мощности // Вестник ХНТУСХ им. П. Василенко. Сб. научн. тр. Тематический выпуск «Технический сервис АПК, техника и технология в сельскохозяйственном машиностроении». - Харьков: ХНТУСХ. – 2005. – Вып. 39 – С.96-100.

Здобувач розробив математичну модель силової взаємодії елементів системи відбору потужності вітчизняних тракторів та провів аналіз впливу процесу замикання муфти зчеплення на дієздатність валів системи відбору потужності.

 1. Толстолуцкий В.А. Оценка подвижности гусеничных машин // Международный форум молодежи «Молодежь и сельскохозяйственная техника в 21 веке». Сборник материалов форума. – Харьков: ХНТУСХ. – 2005. – С.11-12.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины