Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Миронюк Віктор Валентнович. Особливості повнодеревності та розмірно-якісна структура дерев забудованої частини м. Києва : Дис... канд. наук: 06.03.02 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Миронюк В.В. Особливості повнодеревності та розмірно-якісна структура дерев забудованої частини м. Києва. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.02 – лісовпорядкування та лісова таксація. – Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, Київ, 2007.

Дисертаційна робота присвячена вивченню біометричних параметрів дерев забудованої частини міста Києва, особливостей розмірно-якісної структури їхніх стовбурів та розробленню відповідних нормативів для матеріальної оцінки деревного запасу, який вирубується під час реконструкції міських зелених насаджень.

У роботі встановлено загальну характеристику насаджень системи зеленого господарства міста Києва та проаналізовано їхній сучасний стан. Відзначено особливості попередньої оцінки деревини в умовах міста та охарактеризовано основні методичні принципи опрацювання сортиментних таблиць.

Наведено результати вивчення повнодеревності стовбурів дерев міських зелених насаджень і встановлено параметри відповідних математичних моделей. На основі дослідження просторово-параметричних особливостей дерев визначено форму математичного зв’язку об’єму їхньої крони від діаметра. Розроблено об’ємні таблиці для дерев тополі італійської, тополі білої, акації білої, кленів ясенелистого та сріблястого залежно від висоти та діаметра стовбурів на висоті 1,3 м. Встановлено, що видові числа стовбурів дерев в умовах урбанізованого середовища систематично менші, а об’єм крони в кілька разів перевищує значення відповідних показників лісових аналогів.

Викладено результати вивчення особливостей розмірно-якісної структури деревних стовбурів в аналітичному та табличному вигляді. Використовуючи розроблені математичні моделі, опрацьовано принципово нові безрозрядні сортиментні таблиці для зазначених деревних порід, які виросли в умовах забудованої частини міст. Встановлено, що наявні нормативи, які використовуються у виробничій діяльності лісогосподарських підприємств, значно завищують відсоток ділової деревини для дерев об’єкта досліджень.

Виконані дослідження були спрямовані на розроблення нової нормативної бази для таксації запасу дерев забудованої частини міст. За результатами роботи можна стверджувати, що помилки у визначенні кількісних та якісних параметрів деревини, яка заготовлюється під час реконструкції об’єктів зеленого господарства м. Києва, пояснюються біологічними та морфологічними особливостями деревних порід та впливом на таксаційні характеристики дерев умов їхнього росту в межах міської забудови. Основні висновки дисертаційних досліджень полягають у наступному.

 1. На основі проведеного статистичного аналізу дослідного матеріалу доведено відсутність різниці між середніми значеннями та дисперсіями видових чисел стовбурів дерев, які виросли у складі різних функціональних категорій зелених насаджень. Порівняння обчислених та критичних значень статистичних критеріїв (t-критерію Стьюдента та F-критерію Фішера) дозволило на 5%-му рівні значущості відхилити нульову гіпотезу про існування різниці між видовими числами дерев кленів ясенелистого та сріблястого. Завдяки цій обставині для кожної деревної породи було розроблено єдину математичну модель повнодеревності, об’єму крони і розмірно-якісної структури стовбурової деревини.

 2. За результатами кореляційного та регресійного аналізів емпіричних даних встановлено, що в математичній моделі видових чисел стовбурів дерев тополі італійської аргументом може слугувати тільки діаметр. Для тополі білої та акації білої з точки зору адекватності оптимальними виявилися багатофакторні залежності показників повнодеревності, залежними змінними в яких є діаметр та висота дерев.

 3. Морфометричні параметри дерев клена в умовах міського середовища мають певну специфіку. Зокрема, у дерев завтовшки понад 24 см стовбур складається з кількох скелетних гілок, що не дозволяє визначати його повнодеревність. У ході пошуку математичної моделі об’єму дерев клена виявлено значущу залежність видових чисел дерев від діаметра. Для визначення кількісних характеристик об’єму стовбура та крони використано залежність відсотка об’єму стовбура від його висоти, яка обмежується початком розгалуження гілок, і діаметра на висоті 1,3 м. При цьому, загальна висота дерева виключається із регресійного рівняння на 5%-му рівні значущості.

 4. Об’єм крони дерев в умовах забудованої частини міста значно перевищує аналогічний показник дерев, що виросли у класичному лісовому середовищі. Одержана аналітична залежність відсотка об’єму крони свідчить, що він залежить від діаметра дерева і може досягати значних величин (50-70%).

 5. Значення видових чисел стовбурів дерев, що виросли в умовах міста, значно менші (до 12%) порівняно з відповідними показниками дерев масивних лісових насаджень. Найбільші розбіжності характерні для акації білої, причому вони зростають із збільшенням абсолютних розмірів дерев.

 6. У цілому загальний об’єм дерев об’єкта дослідження перевищує аналогічний показник дерев, які виросли в лісі, хоча для дерев завтовшки до
  28-32 см він дещо менший. Це пояснюється тим, що із збільшенням розмірів дерев у їхній кроні зосереджуються значні запаси деревини.

 7. У ході проведеного кореляційно-регресійного аналізу виявлено значущу на 5%-му рівні залежність показників розмірно-якісної структури стовбурової деревини залежно від діаметра.

 8. Розмірно-якісна структура об’єму стовбурів дерев забудованої частини міст гірша порівняно з відповідними показниками дерев, що сформувались у лісовому середовищі. При цьому, значні розходження спостерігаються як між якісними категоріями деревини (ділова, дрова, відходи), так і в межах окремих розмірних категорій ділової деревини (груба, середня, дрібна).

 9. Для попередньої оцінки деревного запасу, який вирубується під час реконструкції об’єктів зеленого господарства міст, доцільно використовувати безрозрядні сортиментні таблиці. Входами до розроблених нормативів об’єму та розмірно-якісної структури деревини є деревна порода, діаметр і висота сукупностей окремих дерев. Аби забезпечити достовірну оцінку об’єму дерев клена, в сортиментних таблицях доцільно використовувати додатковий параметр – висоту стовбура до розгалуження гілок.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Миронюк В.В. Повнодеревність стовбурів тополі пірамідальної в умовах забудованої частини м. Києва // Аграрна наука і освіта. – 2006. – Т. 7,
  №1-2. – С. 82-86.

 2. Миронюк В.В. Нормативи об’єму та сортиментної структури дерев клена в умовах забудованої частини Києва // Аграрна наука і освіта. – 2006. –
  Т. 7, №3-4. – С. 108-113.

 3. Миронюк В.В. Особливості основних морфометричних параметрів дерев забудованої частини міст // Наук. вісн. НАУ. – К., 2006. – Вип. 103: Лісівництво. Декоративне садівництво. – С. 118-124.

 4. Миронюк В.В. Особливості розмірно-якісної структури стовбурів дерев зелених насаджень Києва // Аграрна наука і освіта. – 2006. – Т. 7, №5-6. – С. 93-97.

 5. Строчинський А.А., Маніта О.Г., Миронюк В.В. До методики розроблення нормативів об’єму та сортиментної структури дерев забудованої частини міст // Тези доп. учасн. конф. наук.-педагог. працівників, наук. співроб. і асп. 60-ї ювіл. студент. наук.-вироб. конф. – К.: НАУ, 2006. – С. 100-101.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины