Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Азархов Олександр Юрійович. Метод і засоби досліджень глибинних температур біологічних об'єктів : Дис... канд. наук: 05.11.17 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Азархов А. Ю. Метод і засоби досліджень глибинних температур біологічних об'єктів. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи – Харківський національний університет радіоелектроніки, 2007 р.

Робота присвячена вдосконаленню методу та апаратури для радіотермометричних досліджень з метою підвищення ефективності неінвазивної медичної діагностики.

Незважаючи на наявний досвід виміру глибинних температур радиотермометрия в практичній медицині має поки обмежений характер. Для оцінки можливості методу й формування вимог до апаратури, розглянута модель розподілу теплових полів. Удосконалена модель розподілу тепла в однорідному середовищі від точкового джерела. Показано, що зміна теплопровідності усередині пухлини впливає на температуру яскравості і не впливає на температуру шкіри.

Розроблена аплікаторна методика проведення локальної радіотермометрії внутрішніх органів людини. Експериментально досліджені частотні залежності вхідного опору і КСХ апертурного аплікатора прямокутної форми, а також розподіл інтенсивності поля в цьому середовищі.

Розроблено дослідний взірець радіотермометра що дозволяє проводити комплексну діагностику захворювань черевної порожнини і проведення динамічного контролю метаболізму в м'язах і тканинах.

1. У результаті проведеного аналізу існуючих методів і засобів глибинної термометрії підтверджена висока інформативність методів термометрії глибинних шарів біооб’єкту, що досягається реєстрацією власного ЕМ-випромінювання в сантиметровому діапазоні.

2. Розроблено метод локальної термометрії що забезпечує високий рівень діагностики центрів запалень внутрішніх органів і локалізацію пухлин на глибинах а/r2 (r – радіус пухлини).

3. Удосконалено модель розподілу теплових полів в однорідному середовищі від точкового джерела, що дозволило встановити ряд інформативних залежностей і відповідностей, що забезпечують підвищення якості медичної діагностики.

4. Запропоновано і експериментально досліджені мікрополоскові антени в якості аплікатора - приймача радіотермометра. Показано, що введення в конструкцію аплікатора пасивного вібратора значно поліпшує якість узгодження, як з погляду мінімально досяжної величини КСХ, так і з точки зору вимог широкополосності. Значення мінімуму КСХ при цьому близько до одиниці, що значно вище, ніж в апертурного аплікатора. Крім того, пасивний вібратор дозволяє одержати смугу узгодження до 40% при рівні КСХ 1,5 і до 25% при КСХ 1,2.

5. Розроблено дослідний взірець радіотермометра що забезпечує високі діагностичні можливості в комплексній діагностиці стану організму людини та дозволяє побічно підтвердити не тільки наявність гострих запальних процесів по рівню підвищення градієнта температури, але і робити висновок про характер запального процесу.

6. Експериментально підтверджена перспективність застосування радіотермометрії для діагностики захворювань черевної порожнини і контролю метаболізму в м'язових тканинах.

7. Розроблено методику проведення радіотермометричних досліджень для первинної діагностики пухлин і запальних процесів внутрішніх органів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Сакало С.М., Семенец В.В., Азархов О.Ю. Надвисокі частоти в медицині (терапія і діагностика). Навч. посібник. Харків: ХНУРЕ; Колегіум, 2005.- 264с.

2. Азархов А.Ю., Сакало С.Н. Модель распределения глубинных температур в тканях человека. // Системи обробки інформації.-2006. Вип.-5(54).- С.184-189.

3. Азархов А.Ю., Сакало С.Н. Экспериментальное исследование диагностических возможностей метода радиотермографии. // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних.- 2006.-Віп. 6(12).- С.40-43.

4. Азархов А.Ю. Сакало С.Н, Методика радиотермометрии при решении задач медицинской диагностики. // Системи обробки інформації.-2007. -Вип.2(60).-С.131-135.

5.Аврунін О.Г., Азаров О.Ю., Сакало С.М., Семенець В.В. Радіометр з функцією неінвазивного визначення локалізації температурних аномалій у внутрішніх тканинах людини // Патент на винахід 75814. Бюл.№5, 2006.

6. Azarkhov А., Bulqakov V., Sokalo S. Radiothermometric Control of Tissue Metabolism at Infrared (IR) Exposure. Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії. // Мат. міжн. конф. TCSET’2006.Львів: «Львівська політехніка», 2006.- С. 330-332.

7. Сакало С.Н., Азархов А.Ю. Современные радиотермометры СВЧ медицинского применения. // Сб. тезисов докладов 10-й межд. конф. «Теория и техника передачи, приема и обработки информации». - Харьков, 2004.- С.341-342.

8. Cакало С.Н., Булгаков В.И, Азархов А.Ю. Радиотермометрический контроль метаболизма в мышцах и тканях после ИК-воздействия при консервативном лечении заболеваний позвоночника. // Материалы 15-й Международной Крымской конференции «Мікрохвильова техніка та телекомунікаційні технології».- Севастополь: «Вебер», 2004.- С. 874-875.

9. Cакало С.Н., Булгаков В.И,. Азархов А.Ю. Динамический контроль энергетического отклика в мышечных тканях радиотермометром РТ-01-«НАТАЛКА» при энергоинформационном воздействии ИК- облучением. // Материалы 2-й Межд. конф. «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития». - Харьков: ХНУРЭ, 2005, Т1.- С.77-78.

10. Азархов А.Ю Сакало С.Н. Диагностика состояния организма по распределению тепловых полей. // Материалы 16-й Международной Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии, КрыМиКо- 2006».- Севастополь, 2006, Т.2. – С. 907-908.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины