Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Ладигіна Людмила Володимирівна. Мікроводорості як кормові об'єкти личинок мідій і устриць : Дис... канд. наук: 03.00.17 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Ладигіна Л.В. – Мікроводорості як кормові об'єкти личинок мідій і устриць – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.17 – гідробіологія. - Інститут біології південних морів НАН України, Севастополь, 2007.

Досліджені закономірності росту мікроводоростей (Isochrysis galbana, Monochrysis lutheri, Dunaliella viridis, Tetraselmis suecica, Chaetoceros calcitrans, Phaeodactylum tricornutum) при накопичувальному і напівпроточному режимах культивування в залежності від умов вирощування. Показано, що оптимальними умовами для культивування водоростей є: температура 22-24С, інтенсивність світла 172 мкЕ м-2с-1, цілодобова аерація газоповітряною сумішшю (повітря + 2% вуглекислого газу) і морська вода, збагачена живильним середовищем Конвея.

Визначений біохімічний склад мікроводоростей, використаних як корм для личинок устриці Crassostrea gigas (Th.) і мідії Mytilus galloprovincialis (Lam.). Показано, що накопичення білка, вуглеводів, ліпідів в мікроводоростях залежить від фази росту: в логарифмічній фазі накопичується білок, у фазі уповільнення зростання – вуглеводи, в стаціонарній фазі – ліпіди. Вперше досліджений кількісний і якісний склад каротиноїдів кормових видів водоростей. Максимальний вміст каротиноїдів відзначено в стаціонарній фазі росту. Личинки устриць накопичують каротиноїди мікроводоростей без зміни, а у спаті відбувається трансформація фракцій каротиноїдів.

Вперше виявлені трофічні потреби личинок устриць і мідій, вирощуваних у розпліднику, і складені харчові раціони для кожної стадії їх розвитку. Визначено, що споживання мікроводоростей велігерами устриць в 3 рази, а веліконхами - в 2 рази вище, ніж личинками мідій на аналогічних стадіях розвитку. Визначені оптимальні умови росту личинок устриць і мідій, залежно від кількості корму, його складу і щільності посадки. Встановлено, що середньодобовий приріст личинок велетенської устриці на стадії велігера залежить від складу корму, а на стадії веліконхи - від концентрації і складу корму. На ріст личинок мідій на стадії велігера і веліконхи впливає щільність посадки і концентрація корму. Результати досліджень стали основою розробки біотехніки вирощування личинок молюсків в контрольованих умовах і впроваджені в діючий розплідник ІнБПМ НАН України.

 1. Біотехніка культивування личинок двостулкових молюсків в розпліднику базується на оптимізації умов вирощування мікроводоростей для їх трофічних потреб.

 2. Раціон живлення личинок велетенської устриці Crassostrea gigas і мідії Mytilus galloprovincialis в умовах вирощування на Чорному морі може бути забезпечений шістьма видами мікроводоростей: Isochrysis galbana, Monochrysis lutheri, Dunaliella viridis, Tetraselmis suecica, Chaetoceros calcitrans, Phaeodactylum tricornutum.

 3. Оптимальними умовами культивування мікроводоростей в накопичувальному і проточному режимах є: температура 22 - 24С, інтенсивність світла 172 мкЕм-2с-1, цілодобова аерація газоповітряною сумішшю (повітря + 2% вуглекислого газу) і морська вода, яка збагачена живильним середовищем Конвея.

 4. Максимальна біомаса кожного виду мікроводоростей, які містять до 27% ліпідів, досягається при накопичувальному режимі культивування. Водорості з високим вмістом білка (до 48,9%) і стабільною біомасою можна одержати при напівпроточному культивуванні.

 5. Накопичення білка, вуглеводів і ліпідів в мікроводоростях залежить від їх фази росту: в логарифмічній фазі накопичується білок, у фазі уповільнення зростання – вуглеводи, в стаціонарній фазі – ліпіди.

 6. Каротиноїди мікроводоростей Isochrysis galbana, Dunaliella viridis, Tetraselmis suecica і Phaeodactylum tricornutum представлені шістьма фракціями. Їх максимальне накопичення відбувається в стаціонарній фазі росту. Личинки устриць засвоюють каротиноїди мікроводоростей без зміни, у спаті відзначено трансформацію фракцій каротиноїдів.

 7. Біохімічний склад мікроводоростей залежить від форми азотного живлення і температурних умов вирощування. Максимальну кількість білка водорості накопичували в логарифмічній фазі росту на середовищі з нітратами або сечовиною. Найвищий вміст ліпідів виявлено в стаціонарній фазі росту при низькій температурі (16С) на середовищі з сечовиною.

 8. Концентрація мікроводоростей є визначальним фактором росту личинок мідії Mytilus galloprovinciallis і устриці Crassostrea gigas на стадії велігера, а виживання - на стадіях веліконхи і педівелігера.

 9. Оптимальними умовами для росту личинок устриць на стадії велігера є: мікроводорість I. galbana концентраціі 50 - 100 тис. кл/мл, щільність посадки личинок в межах 5-20 тис. лич./л. Для личинок на стадії веліконхи - суміш мікроводоростей I. galbana+ С. calcitrans при концентрації корму 50-150 тис.кл./мл і щільності посадки личинок від 3 до 9 тис. лич./л; для личинок на стадії педівелігера - I. galbana + С. calcitrans + T. suecica (150-200 тис. кл/мл).

 10. Оптимальними умовами культивування личинок мідій на стадії велігера є щільність посадки 10 тис. лич./л при сумарній концентрації корму 40 тис. кл./мл, що складається з суміші водоростей I. galbana + M. lutheri. На стадії веліконхи і педівелігера - щільність посадки 5 тис. лич./л і концентрація корму 50-100 тис. кл./мл з суміші водоростей I. galbana+ M. lutheri +P. tricornutum .

 11. Встановлені кількісні відмінності добового споживання мікроводоростей личинками устриць і мідій і вибірковість їх живлення. Споживання мікроводоростей велігерами устриць в 3 рази, а веліконхами в 2 рази вище, ніж личинками мідій на аналогічних стадіях розвитку.

 12. Одержані результати можуть бути рекомендовані для промислового отримання кормів при вирощування личинок і спату устриць і мідій в розпліднику, а також при організації повноциклічних маригосподарств молюсків.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Пиркова А.В., Холодов В.И., Ладыгина Л.В. Оптимизация некоторых элементов культивирования личинок мидии Mytilus galloprovincialis Lam. // Гидробиол. журн. – 1998. – Т. 34, №1. – С. 57-61.

 2. Пиркова А.В., Ладыгина Л.В. Рост и выживаемость личинок мидии Mytilus galloprovincialis Lam. полученных при разных типах скрещивания и самооплодотворения //Гидробиол. журн. –2002. - 38.- №4.- С. 30-35

 3. Ладыгина Л.В., Пиркова А.В. Оптимизация биотехники культивирования личинок гигантской устрицы Crassostrea gigas (Th.) в питомнике //Экология моря. – 2002. – Вып. 60. – С. 60-64.

 4. Холодов В.И., Пиркова А.В., Ладыгина Л.В. Акклиматизация тихоокеанской устрицы Crassostrea gigas (Th.) в Черном море //Рыбн. хоз-во Украины . – 2003. –№ 2. – С. 6-8.

 5. Холодов В.И. Пиркова А.В., Ладыгина Л.В. Теоретические и экспериментальные аспекты оптимального управления в аквакультуре // Рыбн. хоз-во Украины . – 2003. –№ 6. – С. 40-43.

 6. Пиркова А.В., Ладыгина Л.В. Определение оптимальных условий роста и выживаемости личинок устрицы Crassostrea gigas (Th) на разных стадиях развития // Рыбн. хоз-во Украины . – 2004. – № 6. – С. 174-177.

 7. Ладыгина Л.В. Элементы управляемого культивирования микроводоросли Isochrysis galbana – корма для личинок устриц. // Рыбн. хоз-во Украины. – 2005. -№ 1(36) . – С. 23-25.

 8. Ладыгина Л.В. Биохимическая характеристика микроводорослей – кормовых объектов двустворчатых моллюсков// Рыбн. хоз-во Украины. – 2005. - №7. – С. 97-100.

 9. Ладыгина Л.В. Интенсивность роста и биохимический состав микроводоросли Dunaliella viridis Teod. в зависимости от условий культивирования // Экология моря. – 2005. – Вып. 67. - С. 56-60.

 10. Ладыгина Л. В. Культивирование микроводорослей в питомнике – корма для производителей и личинок устриц // Вiсн. Житомир. пед. ун-ту. – 2002. – Вип. 10. - С. 70 – 71.

 11. Ладыгина Л.В., Пиркова А.В. Потребление микроводорослей личинками устриц Crassostrea gigas (Th.) // Еколого-функцiональнi та фауністичнi аспекти дослiдження молюскiв і їх роль у бiоiндикації стану навколишнього середовища. –– Житомир: Вид-во ЖДУ, 2006 . – Вип 2. – С. 170-173.

 12. Ладыгина Л.В. Динамика популяций культивируемых видов микроводорослей в зависимости от углеродного питания // Современные проблемы популяционной экологии: Тез. докл. междунар. конф., Белгород, 2-5 окт. 2006. - Белгород: Изд-во Политерра, 2006. – С. 109-110.

 1. Пат. № 76680 Ua, МКИА.01К61/00 Спосіб вирощування гігантської устриці Crassostrea gigas у Чорному морю / А.В. Піркова, Л.В. Ладигіна. - № 200507328; Заявлено 22.07.05. Опубл. 15.11.05. Бюл. № 11.

 2. Заявка № 2006 13362 Способ подготовки кормов для выращивания гигантской устрицы Crassostrea gigas в условиях питомника / Л.В. Ладыгина. – Заявлено 18.12.2006


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины