Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Тищенко Олександр Іванович. Мінералогія самородних металів із кімберлітів і лампроїтів України : Дис... канд. наук: 04.00.20 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Тищенко А.И. Мінералогія самородних металів з кімберлітів і лампроїтів України - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.20 - мінералогія, кристалографія - Кримське відділення Українського державного геологорозвідувального інституту, Сімферополь, 2007.

Дисертаційне дослідження присвячене вивченню золотоносності і мінералогії (поширення, морфологія, фізичні властивості, хімічний склад) самородних металів з кімберлітів і лампроїтів ряду районів України (Приазов'я й Кіровоградський район) з використанням порівняльного матеріалу з мінералогії самородних металів з кімберлітів, лампроїтів, інших лужно-ультраосновних порід трубок вибуху й продуктів їх технологічного збагачення Республіки Саха (Якутії), Республіки Білорусь і Китайської Народної Республіки.

В кімберлітах і лампроїтах Приазов'я й Кіровоградського району встановлені різноманітні за морфологією, складом і генезисом мінерали самородних металів. Найпоширенішими є самородні мідь і золото, одиничні знахідки аваруїту, самородних алюмінію, цинку, свинцю, платинистого іридію, олова, високортутистого й мідистого золота, природних неупорядкованих

сплавів міді – цинку - олова й олова – свинцю – стихію - міді. Вивчення морфології й хімічного складу виявлених самороднометалевих фаз у лужно - ультраосновних породах України, Якутії, Китаю й Білорусі показало їх різну генетичну природу. Частина мінералів самородних металів є магматичними утвореннями (аваруїт, кулясті виділення бездомішкової міді й золота різного складу, платинистого іридію); більша їхня частина пов'язана з авто- і постгідротермальним перетворенням вміщуючих порід за участю природних відновлювачів.

Технологічні дослідження, що проведені на пробах кімберлітів України, на хвостах збагачення алмазовидобувних фабрик Якутії й Китаю показало їх золотоносність. Вміст золота у вихідних рудах (кімберліти Східного Приазов'я) досягає 1,04 г/т, збільшуючись у концентратах до 4,0 г/т. Золото в досліджених пробах дрібне, концентрується переважно в класі -0,5 мм, технологічне з використанням методів гравітаційного збагачення.

1. Наявність у вивчених нами кімберлітових й інших лужно - ультраосновних породах України різних за хімічним складом самороднометалевих фаз свідчить про декілька етапів самородного мінералоутворення, пов'язаного із широким діапазоном температур, тисків і розмаїтістю умов середовища кристалізації, а саме: ріст з розплавів; ріст при участі гідротермально - автометасоматичниих процесів з локальною високовідновною здатністю; ріст при перетворенні раніше утворених мінеральних фаз за участю накладених низькотемпературних гідротермальних процесів.

2. З найбільш високотемпературним мантійним магматичним етапом становлення кімберлітів пов'язана наявність залізистого самородного іридію у вигляді включення в пікроільменіт з кімберлітів трубки Новоласпинська.

3. Наявність ізометричних зерен самородної міді у вигляді включення в олівіні глибинних ксенолітів (Східне Приазов'я й Кіровоградський район) і олова в метасоматичних агрегатах амфіболів з слюдяних перидотитів трубки Мрія (Західне Приазов'я) свідчить про локальне відокремлення самороднометалевих фаз до початку кристалізації силікатів.

4. Утворення аваруїту пов'язано із процесами ранньої автометасоматичної серпентинізації кімберлітів при наявності локальних високовідновних умов середовища кристалізації.

5. Подальший вплив глибинних мантійних флюїдів з високовідновними властивостями привів до створення локальних різковідновних умов з деякою різницею у середовищі мікромінералоутворення, що привело до формування недосконалих кристалів і ксеноморфних зерен низькопробного й мідистого золота, цинкистої міді, алюмінію, цинку, свинцю й природних полікомпонентних металевих сплавів.

6. Наявність високопробного золота (кімберліти трубок Південна й Новоласпинська) пов'язана з пізніми гідротермально-метасоматичниими процесами, що привели до локального перерозподілу речовини в раніше утворених мінеральних фазах. Із цими ж процесами, наприклад, пов'язується розвиток анатазу, перовскіту, лейкоксену й інших мінералів на поверхні зерен пікроільменіту, збагачення крайових зон у деяких зернах пікроільменіту марганцем, метасоматична амфіболізація висококалієвих лужних ультрабазитів, тощо.

7. Знахідка високортутистого золота в кімберлітах трубки Новоласпинська свідчить про розвиток накладеного телетермального золото-ртутного зруденіння, пов'язаного з етапом мезозойської тектоно - магматичної активізації зони зчленування Приазовської частини Українського щита зі складчастим спорудженням Донбасу.

8. Самороднометалеві фази різного генезису мають певний типоморфізм хімічного складу й добре візуально діагностуються у важкій фракції природних і штучних шліхів. Знахідки в шліхах на території, принаймні, Східного Приазов'я аваруїту, самородної цинкистої міді й низькопробного золота, може свідчити про наявність у досліджуваних районах ще невідомих ультраосновних або лужно - ультраосновних порід. Однак, говорити про пряме використання типоморфних особливостей виявлених самороднометалевих фаз при пошукових роботах і прогнозних побудовах на даному етапі досліджень потрібно обережно, тому що в згаданому регіоні ці мінерали слабо вивчені взагалі в магматичних, метаморфічних і різновікових осадових породах, гідротермально-метасоматичних утвореннях, корах вивітрювання й сучасних зонах окиснення.

9. Проведені технологічні дослідження з вивчення золотоносності кімберлітів Східного Приазов'я, хвостів збагачення алмазодобувних фабрик Якутії й Китайської Народної Республіки дозволили встановити їх золотоносність. Золото, в основному, дрібне, концентрується в класі переважно -0,5 мм, технологічне.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Тищенко О.І. Нова знахідка самородного алюмінію в Україні // Минералог. журн. – 2005. - №1. – С. 38-43

2. Тищенко А.И. О новой находке самородного иридия на Украине // Мінеральні ресурси України. – 2006. - №2. – С. 11 – 13.

3. Тищенко А.И. Новые данные по минералогии акцессорного самородного золота из кимберлитов Восточного Приазовья // Збірник наукових праць УкрДГРІ. – 2006. - №3. – С. 95-101.

4. Тищенко О.І. Знахідка аваруїту в кімберлітах України // Минералог. журн. – 2006. - №2. – С. 65 – 68.

5. Тищенко А.И. Самородные металлы в кимберлитах Восточного Приазовья // Современные проблемы формационного анализа, петрология и рудоносность магматических формаций: Тез. докл. Всерос. совещ., Новосибирск, 16-19 апр. 2003 г. – Новосибирск: изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2003. – С. 329-330.

6. Брагин Ю.Н., Тищенко А.И. Новые данные о золотоносности кимберлитов // Стан, перспективи та напрямки геологорозвідувальних робіт на алмази в Україні. Матеріали науково-технічної наради. – Київ, Державна геологічна служба Мінекоресурсів України, 19 - 22 травня 2003 р. – УкрДГРІ, 2003. – С. 122-125.

7. Тищенко А.И. Золото и другие самородные металлы в кимберлитах Восточного Приазовья // Проблеми алмазоносності території України. Матеріали науково-технічної наради „Стан, перспективи та напрямки геологорозвідувальних робіт на алмази в Україні”, м. Київ, 19-22 травня 2003 р. – Київ: вид-во УкрДГРІ, 2004. – С. 106-111.

8. Тищенко А.И. Самородная медь в кимберлитах трубок Южная и Новоласпинская (Восточное Приазовье) // Геологія та генезис рудних родовищ України: сучасний стан, нові підходи, проблеми та рішення. Матеріали науково-технічної наради, 27-29 квітня 2004 р., м. Київ. – Київ: УкрДГРІ, 2004. – С. 202-204.

9. Палкин И.Е. Любарская Г.А., Тищенко А.И. Самородные металлы в кимберлитах Восточного Приазовья // Труды Международных конференций. Часть I. «Эффузивно-осадочный литогенез и рудогенез», Симферополь-Судак, 23-28 сентября 2002 г. – Симферополь, 2004. – С. 63-68.

10. Тищенко А.И. Находка высокортутистого золота в кимберлитах Восточного Приазовья (Украина) // «Минерально-сырьевой комплекс Украины и АР Крым. Состояние. Проблемы. Перспективы». Материалы научно-практической конференции, посвященной 50-летию образования КО УкрГГРИ (ИМР), Симферополь, 29 июня – 1 июля 2006 г. – Симферополь, изд. «ДиАйПи», 2006 г. – С. 155 – 157.

11. Тищенко А.И. Самородный железистый иридий из кимберлитов трубки Новоласпинская (Восточное Приазовье) // «Минерально-сырьевой комплекс Украины и АР Крым. Состояние. Проблемы. Перспективы». Материалы научно-практической конференции, посвященной 50-летию образования КО УкрГГРИ (ИМР), Симферополь, 29 июня – 1 июля 2006 г. – Симферополь, изд. «ДиАйПи», 2006 г. – С. 153 – 155.

12. Тищенко А.И., Карпенко В.Ю. О фазовой неоднородности самородного алюминия из кимберлитов трубки Надия (Восточное Приазовье) // Прогнозирование и поиски коренных и россыпных алмазных месторождений. Материалы 2-й научно-практической конференции «Прогнозирование и поиски коренных и россыпных алмазных месторождений», Симферополь-Ялта, 20-26 сентября 2004 г. – Киев: изд. УкрГГРИ, 2006 г. – С. 339 – 346.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины