Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Озерова Лідія Володимирівна. Cинергічне посилення фітотоксичної дії гербіцидів - інгібіторів ацетил-КоА-карбоксилази : Дис... канд. наук: 03.00.12 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Озерова Л.В. Синергічне посилення фітотоксичної дії гербіцидів – інгібіторів ацетил-КоА-карбоксилази. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин. – Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України, Київ, 2007.

Дисертаційну роботу присвячено вивченнню шляхів синергічного підвищення активності гербіцидів – інгібіторів ацетил-КоА-карбоксилази. В умовах вегетаційних та польових дослідів встановлено, що у сумішах гербіцидів – інігібіторів ацетил-КоА-карбоксилази, які відносяться до різних класів хімічних сполук, тепралоксидиму – гербіциду класу циклогександіонів і феноксапропу та флуазифопу – похідних арилоксифеноксипропіонової кислоти пропіонатів може проявлятись синергізм у взаємодії. Так при підвищенні рівня мінерального живлення рослин характер взаємодії з адитивного переходить у синергічний.

Кооперативний характер фітотоксичної дії грамініцидів реалізується, зокрема, на рівні цитохром-Р450-залежних монооксигеназ: флуазифоп і феноксапроп, блокуючи індукцію активності цитохром-Р450-залежних монооксигеназ, знижують потенційну здатність рослин до детоксикації Вірогідно, синергізм у взаємодії грамініцидів обумовлений частково змінами у вмісті цитохром-Р450-залежних монооксигеназ, а регулятори активності цих ферментів можуть бути синергістами та антидотами грамініцидів.

Виявлено значне підвищення ефективності феноксапропу при застосуванні з інгібіторами фотосинтезу – метрибузину та новими похідними 3-алкілтіо-4-аміно-4,5-дигідро-6-R-1,2,4-триазін-5-онів. Досліджені нові похідні динітроаніліну з синергічною до грамініцидів активністю. На основі отриманих даних подана заявка на патент України.

 1. Вперше показано синергічне посилення фітотоксичності при взаємодії гербіциду класу циклогександіонів – тепралоксидиму із похідними арилоксифеноксипропіонової кислоти – флуазифопом і феноксапропом до злакових видів рослин.

 2. Підтверджено синергізм у взаємодії флуазифопу та феноксапропу у вегетаційних і польових умовах. Вперше показано інгібування відростання пирію повзучого сумішшю флуазифоп+феноксапроп порівняно із застосуванням грамініцидів окремо.

 3. Похідні арилоксифеноксипропіонової кислоти флуазифоп і феноксапроп у концентрації 10-6 М знижують вміст цитохром-Р450-залежних монооксигеназ, індукованих нафталевим ангідридом, до контрольного рівня – біля 20 мМ/г білка; на відміну від циклогександіону тепралоксидиму, який підвищував цей показник до 61 мМ/г білка. Зниження вмісту монооксигеназ після обробки арилоксифеноксипропіонатами може обумовлювати посилення активності грамініцидів у сумішах.

 4. Застосування феноксапропу з флуазифопом у концентрації 10-6 М синергічно знижувало вміст хлорофілів а і b (на 90 % до контролю) на відміну від дії окремих грамініцидів (50 % інгібування).

 5. Ефективність суміші флуазифопу та феноксапропу у концентрації 10-6 М при підвищенні рівня мінерального живлення від контролю (без внесення NPK) до N50P50K50 та N100P100K100 збільшується на 22 і 47 % відповідно. Із зростанням фону мінерального живлення, від контролю до N100P100K100, характер взаємодії між флуазифопом та феноксапропом із адитивного переходить у синергічний.

 6. Встановлено синергічну активність похідних класу 3-алкілтіо-4-аміно-4,5-дигідро-6-R-1,2,4-триазин-5-онів до феноксапропу та похідного динітроанілінів 221б до флуазифопу (заявка на патент України, 2006) на злакових видах.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Озерова Л.В., Швартау В.В. Механізми дії сучасних гербіцидів – інгібіторів ацетил-КоА-карбоксилази // Физиология и биохимия культурных растений. – 2005. – Т.37, №6. – С.486–494.

 2. Мережинський Ю.Г., Озерова Л.В., Швартау В.В. Можливість ушкодження посівів зернових культур залишковими кількостями грамініцидів у ґрунті // Питання біоіндикації та екології. – 2005. – Вип. 10, № 2. – С. 89–93.

 3. Швартау В.В., Озерова Л.В., Майборода О.І., Петренко В.С. Дослідження фітотоксичності нових похідних 4-аміно-6-R-2,3,4,5-тетрагідро-3-тіо-1,2,4-триазин-5-ону // Питання біоіндикації та екології. – 2005. – Вип. 10, № 1. – С. 45–50.

 4. Озерова Л.В., Швартау В.В. Особливості взаємодії протизлакових гербіцидів – інгібіторів ацетил-КоА-карбоксилази // Физиология и биохимия культурных растений. – 2006. – Т. 38, № 3. – С. 243–247.

 5. Озерова Л.В., Швартау В.В. Фізіологічні аспекти синергічного посилення фітотоксичності гербіцидів – інгібіторів ацетил-КоА-карбоксилази // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2006. – Вип. 18. – С. 73–75.

 6. Швартау В.В., Озерова Л.В., Кунак В.Д. Ефективність сумішей грамініцидів // Карантин і захист рослин. – 2006. – № 7. – С. 15–16.

 7. Озерова Л.В., Швартау В.В. Модифікація активності цитохром Р-450 залежних монооксигеназ як засіб спрямованої регуляції фітотоксичності гербіцидів // Український біохімічний журнал. – 2004. – 76, № 4. – С. 136.

 8. Озерова Л. В., Швартау В. В. Фізіологічні основи фітотоксичної дії протизлакових гербіцидів – інгібіторів ацетил-КоА-карбоксилази // Матеріали 4-ої науково-теоретичної конференції Українського наукового товариства гербологів «Проблеми бур’янів і шляхи зниження забур’янення орних земель» (Київ, 3-4 березня 2004 р.) – Київ: «Колобіг», 2004. – С.169–170.

 9. Озерова Л.В., Швартау В.В. Флуазифоп синергічно посилює фітотоксичність феноксапропу // Матеріали 5-ої науково-теоретичної конференції Українського наукового товариства гербологів «Комплексні дослідження рослин-експрелентів і системи захисту орних земель в Україні від бур’янів» (Київ, 17-18 березня 2006 р.). – Київ: «Колобіг», 2006. – С.119–124.

 10. Швартау В.В., Озерова Л.В., Брицун В. М., Петренко В.С., Лозинський М.О. Вплив нових похідних динітроаніліну на активність гербіцидів класу арилоксифеноксипропіонової кислоти // Матеріали 5-ої науково-теоретичної конференції Українського наукового товариства гербологів «Комплексні дослідження рослин-експрелентів і системи захисту орних земель в Україні від бур’янів» (Київ, 17-18 березня 2006 р.). – Київ: «Колобіг», 2006. – С. 137–140.

 11. Озерова Л.В., Швартау В.В. Модифікація активності цитохром Р450 залежних монооксигеназ як засіб спрямованої регуляції фітотоксичності гербіцидів // ДНТБ України, №18-Ук2005, 1.02.05. – 45 с.

 12. Озерова Л.В., Швартау В.В. Синергическое взаимодействие гербицидов – ингибиторов ацетил-КоА-карбоксилазы // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 90-річчя від дня народження професора О.Ф. Михайлова “Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин” (Дніпропетровськ, 5-6 квітня 2005 р.) – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2005. – С. 39–40.

 13. Озерова Л.В., Швартау В.В. Механізм синергічної взаємодії грамініцидів – інгібіторів ацетил-КоА-карбоксилази // Тези доповідей конференції – конкурсу робіт молодих учених, присвяченої 100-річчю від дня народження М.Ф. Гулого «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2005» (Київ, 2-3 червня 2005 р.). – Київ: Б.в., 2005. – С. 31.

 14. Озерова Л.В., Мережинський Ю.Г., Швартау В.В. Ушкодження посівів зернових культур залишковими кількостями галоксифопу у ґрунті // Мат. міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів «Екологічні проблеми сталого розвитку агросфери в умовах реформування земельних відносин та шляхи раціонального використання і охорони земель» (Харків, 4-7 жовтня 2005 р.). – Харків: Б.в., 2005. – С. 216–217.

 15. Озерова Л.В., Швартау В.В. Видова чутливість злакових рослин до дії синергічних сумішей грамініцидів – інгібіторів ацетил-КоА-карбоксилази // Мат. XII з’їзду Українського ботанічного товариства (Одеса, 15-18 травня 2006 р.). – Одеса: Б.в., 2006. – С. 480.

 16. Ozerova L.V., Schwartau V.V. Synergistic interaction of acetyl-CoA-carboxylase inhibitor herbicides on Gramineae plants // Матеріали IX Українського біохімічного з’їзду (Харків, 24-27 жовтня). – Харків, 2006. – Т.1. – С. 157.

 1. Брицун В.М., Лозинський М.О., Швартау В.В., Озерова Л.В. Похідні 2,4(6)-динітранілінів як синергісти гербіцидів. Заявка на патент України, 2006 р.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины