Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Какаранза Сергій Дмитрович. Умови осадконакопичення перехідної зони від північно-західного шельфу до глибоководної западини Чорного моря в пізньоплейстоцен-голоценовий час. : Дис... канд. наук: 04.00.10 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Какаранза С.Д. Умови осадконакопичення перехідної зони від північно-західного шельфу до глибоководної западини Чорного моря в пізньоплейстоцен-голоценовий час. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.10 – геологія океанів і морів. – Інститут геологічних наук НАН України, Київ, 2007.

У роботі викладені результати детального вивчення речовинного складу, просторової локалізації і потужностей верхньоплейстоцен-голоценових відкладів шельфу, континентального схилу і прилягаючої глибоководної частини на північному заході Чорного моря з застосуванням сучасних методик.

Виділені літофації новоевксинських, нижньочорноморських і верхньочорноморських відкладів і побудовані схеми відповідних стратиграфічних підрозділів. Речовинний склад осадків, поширення і просторово-часова суперпозиція літофацій, а також розподіл їх потужностей надали достатні можливості для реконструкції обстановок осадконакопичення й історії геологічного розвитку. Побудовано схеми умов осадконакопичення в пізньому плейстоцені і голоцені. Установлено, що накопичення новоевксинських відкладів відбувалося в умовах регресивного басейну. Накопичені раніше на шельфі донні осадки інтенсивно розмивалися і перевідкладалися в глибоководну частину моря, про що свідчать потужні конуса виносу. Трансгресія Чорноморського басейну голоцені оказала значний вплив на умови осадконакопичення.

У формуванні і просторовій локалізації двох геохімічних асоціацій елементів у верхньоплейстоцен-голоценових відкладах установлена ведуча роль біогенного і гідродинамічного факторів.

Аналіз літологічних, мінералогічних, геохімічних характеристик донних відкладів новоевксинського й голоценового віку, які формувалися в різних умовах, дозволив зробити наступні висновки:

1. Літофації верхньоплейстоцен-голоценових відкладів характеризуються наступними видами просторово-часових співвідношень.

На шельфі новоевксинські піски й черепашники перекриваються верхньочорноморськими мідієвими мулами й алеврито-пелітовими фазеоліновими мулами. У верхній частині схилу новоевксинські алевритові глини й алеврито-пелітові мули перекриваються верхньочорноморськими алеврито-пелітовими фазеоліновими мулами й коколітовими мулами. У нижній частині й підніжжі схилу новоевксинські глини й алевритові глини перекриваються нижньочорноморськими сапропелевими мулами, сапропелями й верхньочорноморськими коколітовими мулами. У глибоководній частині новоевксинські глини перекриваються нижньочорноморськими сапропелями, і верхньочорноморськими пелітовими мулами.

2. Домінуючими факторами осадконакопичення з кінця новоевксинського часу були перенос осадового матеріалу з шельфу до континентального схилу, дія турбідітних потоків на схилі й підніжжі і вертикальна біологічна зональність, а також нефелоседиметація.

3. Накопичення верхньо- і нижньочорноморських відкладів значної потужності у верхній частині континентального схилу обумовлено відносно невеликими кутами нахилу й наявністю алевритового компонента, який знижує плинність осадків.

4. У пізньоплейстоцен-голоценовий час у донних відкладах перехідної зони сформувалися, з незначними змінами, дві геохімічні асоціації. Формування першої (As, Sc, Mo, U) пов'язане з осадженням їхніх розчинених форм із морської води в результаті зміни фізико-хімічних характеристик чорноморського басейну на початку давньочорноморського часу, а також за рахунок сорбції їх органічною речовиною. Друга асоціація (Zr, Nb, Rb, Th, Pb, Y) пов'язана з теригенним виносом на континентальний схил, або в його верхню частину погано розчинних або нерозчинних з'єднань.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у фахових виданнях:

 1. Какаранза С.Д., Нікулін В.В. Розповсюдження молібдену в донних відкладах континентального схилу і глибоководної западини північно-західної частини Чорного моря // Вісник ОНУ. – 2002. – Т. 7. – Вип. 4. – С. 102-107. (Особистий внесок – визначення характеру розподілу молібдену у донних відкладах, 90%)

 2. Какаранза С.Д., Кадурин С.В., Волков В.А. Эколого-геологическое состояние донных осадков в прибрежной зоне Дунай-Днестровского взморья // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2002. – №2. – С. 49-53. (Особистий внесок – вивчення екологічного стану донних осадків від Дунаю до Дністра, 70%)

 3. Чепижко А.В., Кадурин С.В., Какаранза С.Д. Некоторые особенности распределения химических элементов в донных отложениях северо-западного шельфа Черного моря // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2002. – №2. – С. 54-61. (Особистий внесок – вивчення літолого-стратиграфічних характеристик донних відкладів північно-західного шельфу Чорного моря 30%)

 4. Беркович О.О., Какаранза С.Д., Никулин В.В. Эколого-геологическая характеристика донных осадков Одесского залива // Экология моря. – 2003. – Вып. 64. – С. 90-94. (Особистий внесок – вивчення літолого-стратиграфічних характеристик донних відкладів північно-західного шельфу Чорного моря, статистична обробка фактичних даних, 50%)

 5. Чепіжко О.В., Кадурін С.В., Какаранза С.Д. Еколого-статистична модель розподілу елементів-токсикантів в донних відкладах північно-західної частини Чорного моря // Геолого-мінералогічний вісник. – 2004. – №1 (11). – С. 33-39. (Особистий внесок – вивчення літолого-стратиграфічних характеристик донних відкладів, статистична обробка фактичних даних, 30%)

 6. Какаранза С.Д., Кадурин С.В., Никулин В.В., Беркович О.О., Чепижко А.В. Парагенетические ассоциации элементов в новоэвксинских осадках переходной зоны от северо-западного шельфа к глубоководной впадине Черного моря // Геологический журнал. – 2004. – №4. – С. 28-35. (Особистий внесок – розробка методики й будова інтегральних карт асоціацій елементів з використанням ГІС, 75%)

 7. Какаранза С.Д., Кадурин С.В., Никулин В.В., Беркович О.О., Чепижко А.В. Парагенетические ассоциации элементов в донных отложениях древнечерноморского возраста переходной зоны от северо-западного шельфа к глубоководной впадине Черного моря // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2005. – № 3. – С. 54-62. (Особистий внесок – розробка методики й побудова інтегральних карт асоціацій елементів з використанням ГІС, 75%)

 8. Кадурін С.В., Чепіжко О.В., Какаранза С.Д., Кадурін В.М. Оцінка розподілу елементів-забруднювачів по території міста Одеси // Зб. наук. праць: Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. – К., 2004. – Т. 2. – С. 26-32. (Особистий внесок – графічні додатки, статистична обробка фактичних даних, 30%)

 9. Какаранза С.Д., Кадурін С.В., Чепіжко О.В. Закономірності розподілу елементів-токсикантів у донних відкладах Чорного моря в районі Одеської затоки // Зб. наук. праць: Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. – К., 2004. – Т. 2. – С. 33-40. (Особистий внесок – вивчення характеру розподілу елементів-токсикантів, графічні додатки, фактичний матеріал, 75%)

Статті, матеріали і тези доповідей:

 1. Сторчак О.В., Никулин В.В., Какаранза С.Д. Эколого-геологическая оценка донных отложений локального тектонического поднятия «Съездовское» (северо-западный шельф Черного моря) // Екологічні проблеми Чорного моря. – Одеса: ОЦНТЕІ, 2001. – С. 303-310. (Особистий внесок – вивчення літолого-стратиграфічних характеристик донних відкладів, 30%)

 2. Дворядкин С.А., Калашлинская Е.Г, Какаранза С.Д. Влияние выносов рек Дунай и Днестр на экологическое состояние прибрежной части Черного моря // Причорноморський екологічний бюлетень. – 2001. – №2. – С.152-158. (Особистий внесок – побудова графічних додатків, висновки 30%)

 3. Калашлинская Е.Г, Какаранза С.Д., Кадурин С.В. Влияние агрокомплекса на экологическое состояние Одесского региона // Причорноморський екологічний бюлетень. – 2002. – №4. – С. 133-140. (Особистий внесок – побудова графічних додатків, статистична обробка фактичних даних, 40%)

 4. Какаранза С.Д., Никулин В.В., Федорончук Н.А. Ванадий в донных осадках глубоководной части Черного моря. Геология океанов и морей // Тез. докл. XIV Междунар. школы морской геологии. – Т. 2. – Москва. – 2001. – С. 271. (Особистий внесок – вивчення характеру розподілу ванадію у донних відкладах, 80%)

 5. Какаранза С.Д., Никулин В.В., Беркович О.О. Парагенетические группы элементов в донных осадках зоны сочленения северо-западного шельфа и глубоководной части Черного моря. Геология океанов и морей // Тез. докл. XV Междунар. школы морской геологии. – Т. 2. – Москва. – 2003. – С. 90-91. (Особистий внесок – розробка методики й побудова інтегральних карт асоціацій елементів з використанням ГІС, 80%)

 1. Кадурин С.В., Чепижко А.В., Какаранза С.Д. Использование тренд-анализа для оценки рельефообразующих факторов северо-западного шельфа Черного моря // Геология океанов и морей. Тез. докл. XV Междунар. школы морской геологии. – Т. 2. – Москва. – 2003. – С. 316. (Особистий внесок – фактичний матеріал, графічні додатки, 25%)

 2. Беркович О.О., Какаранза С.Д., Никулин В.В. Эколого-геологическая характеристика донных осадков Одесского региона. Понт Эвксинский ІІІ // Тез. конф. молодых ученых по проблемам Черного и Азовского морей. – Севастополь – 2003. – С. 64. (Особистий внесок – вивчення екологічного стану донних відкладів, 45%)

 3. Nikulin V.V., Kakaranza S.D., Vanshteyn B.G. Distribution Molybdenum in Nizhnechernomorskiy sediments of the continental slope of the North-West part of the Black Sea // Proc. International Conf. Abstracts «Minerals of the Ocean – integrated strategies-2». – Saint-Petersburg: VNIIOkeangeologia (Russia). – 2004. – P. 165. (Особистий внесок – визначення характеру розподілу молібдену у донних відкладах, 90%)

 4. Какаранза С.Д., Маковецкая И.М., Семенова О.А., Никулин В.В. Эколого-геологические исследования Днестровского лимана // Тез. докл. Междунар. конф. «Интегрированное управление природными ресурсами трансграничного бассейна Днестра». – Кишинев. – 2004. – С. 143-145. (Особистий внесок – вивчення екологічного стану Дністровської затоки, фактичний матеріал, 65%)

 5. МаковецкаяИ.М., НикулинВ.В., КакаранзаС.Д. Мониторинговые исследования состава морской воды от устья Дуная до Днестровского лимана // Тез. докл. III Междунар. конф. «Ecological Chemistry 2005». – Кишинев. – 2005. – С. 107-108. (Особистий внесок – статистична обробка фактичного матеріалу, графічні додатки, висновки, 40%)

 6. Nikulin V.V., Makovetskaya I.M., Kakaranza S.D. Paragenetic association of ore elements in sediments on continental slope the north-west of the Black Sea // Proc. International Conf. Abstracts: «Minerals of the Ocean – 3, future developments». – Saint-Petersburg: VNIIOkeangeologia (Russia). – 2006. – P. 107. (Особистий внесок – розробка методики й побудова інтегральних карт асоціацій елементів, 55%)

 7. Ivanov V.G., Kakaranza S.D. Major stages of Late Pleistocene – Holocene evolution of the northwestern Black Sea // 2nd plenary meeting and field trip of project IGCP-521 Black Sea – Mediterranean corridor during the last 30 ky: sea level change and human adaptation (2005-2009). Extended abstracts. – Odessa: Astroprint (Ukraine). – 2006. – P. 75-80. (Особистий внесок – вивчення історії геологічного розвитку північно-західної части Чорного моря у пізньому плейстоцені та голоцені, 90%)


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины