Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Максимова Наталя Анатоліївна. Енергозберігаючі системи на основі абсорбційних термотрансформаторів : Дис... канд. наук: 05.23.03 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Максимова Н.А. Енергозберігаючі системи на основі абсорбційних термотрансформаторів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03. – вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Донбаська національна академія будівництва і архітектури. Макіївка, 2007.

Сформульовано теоретичні положення відносно теплообміну в основних апаратах абсорбційних бромістолітієвих перетворювачів теплоти з використанням гладких і оребрених поверхонь нагріву. Отримано емпіричні залежності, що дозволяють робити розрахунки коефіцієнта тепловіддачі при кипінні в об’ємі водного розчину броміду літію для гладких і оребрених труб у залежності від щільності теплового потоку, тиску насичених пар і концентрації розчину.

Теоретичне обґрунтування використання принципу абсорбційних термотрансформаторів в енергозберігаючих системах виконано на основі системного аналізу для розкриття механізму взаємодії різних елементів установки і виявлення нових її якостей. У результаті системного анализу встановлена можливість побудови узагальненої моделі енергозберігаючої системи.

Розроблено методики теплового розрахунку дійсного циклу АБПТ і генератора затопленого типу.

Встановлено, що інгібіторна композиція, що захищає при кипінні теплообмінну поверхню, не впливає на коефіцієнт тепловіддачі.

Результати досліджень впроваджені у виробництво з річним економічним ефектом близько 179 тис. грн. на рік.

 1. Для підвищення ефективності роботи енергозберігаючих систем, заснованих на використовуванні абсорбційних бромістолітієвих перетворювачів теплоти, розроблено системний підхід розкриттю механізму виявлення нових якостей, що складають установку апаратів затопленого типу, за рахунок використання в них оребрених поверхонь нагріву, що дозволяє:

  • підвищити коефіцієнт тепловіддачі зі сторони бромістого літію;

  • знизити металовитрати на виготовлення генераторів у 1,3 рази;

  • знизити витрати бромістолітієвого розчину на 35 %.

 2. Розроблено класифікацію абсорбційних термотрансформаторів, яка сприяє розкриттю зв’язків між об’єктами на основі принципів, визначених умовами енергозбереження, і є доцільною для створення перспективних енергозберігаючих систем на базі запропонованої блокової моделі.

 3. Експериментальними дослідженнями теплообміну при кипінні в об’ємі водного розчину броміду літію встановлено, що при однакових значеннях щільності теплового потоку, тиску насичених пар і концентрації розчину теплообмін при використанні оребреної поверхні з боку розчину протікає на 28…30 % інтенсивніше, ніж при використанні гладкої поверхні труб.

 4. Встановлено, що інгібіторна композиція, що захищає при кипінні поверхню теплообміну, не впливає на коефіцієнт тепловіддачі.

 5. Вперше отримані з використанням методики планування експериментів емпіричні залежності, що дозволяють робити розрахунки коефіцієнта тепловіддачі при кипінні в об’ємі водного розчину броміду літію для гладких і оребрених труб у залежності від щільності теплового потоку, тиску насичених пар і концентрації розчину із шириною довірчого інтервалу ±13,9 Вт/м2К для середніх значень коефіцієнта тепловіддачі в межах 1200…1350 Вт/м2К.

 6. Розроблено і використовується у виробництві і навчальному процесі «Методика розрахунку генераторів затопленого типу абсорбційних бромістолітієвих термотрансформаторів».

 7. Результати досліджень використані на ВАТ «Сніжнянськхіммаш» при виготовленні генераторів затопленого типу для абсорбційних перетворювачів теплоти продуктивністю 600, 1000 і 1500 кВт. Економічний ефект від впровадження запропонованих технічних рішень за рахунок зменшення в апаратах труб з металонікелевих сплавів при інтенсифікації процесів теплообміну склав близько 179 тис. грн. на рік.

Основні положення дисертації опубліковані в наступних роботах:

 1. Губарь В.Ф., Максимова Н.А. Моделирование энергосберегающих систем, включающих термотрансформаторы // «Східно-Європейський журнал передових технологій». – Вип. 6/2 (18). – Харків, 2005. – С.137-139.

Здобувачем запропонована модель функціонування енергозберігаючої системи, побудована по блочному принципу.

 1. Губарь В.Ф., Максимова Н.А., Удовиченко З.В. Характеристики пленочного течения жидкости по наружной поверхности вертикальных труб // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: «Технічні науки» № 55/78, 2005. - С.104-110.

Здобувачем виконано теоретичний аналіз характеристик плівкового руху рідини і теплообміну в стікаючій по поверхні труб плівці рідини та в пінному шарі

 1. Максимова Н.А. Теплоотдача в бромистолитиевом преобразователе теплоты затопленного типа с использованием оребренных поверхностей теплообмена // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. «Інженерні системи та техногенна безпека в будівництві». Вип.. 2006-2(58).– Макіївка, 2006. – С.40-45.

Здобувачем наведені результати експериментальних досліджень залежності коефіцієнту тепловіддачі від визначаючих факторів в бромістолітієвому перетворювачі теплоти затопленого типу із використанням гладких та ребристих труб.

 1. Губарь В.Ф., Кричевский А.П., Максимова Н.А. Особенности работы градирен с полихлорвиниловыми оросителями // Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. «Інженерні системи та техногенна безпека в будівництві». Вип. 2004-4(46).– Макіївка, 2004. – С.110-112.

Здобувачем проведен аналіз теплової роботи градирень при установці поліхлорвінілових зрошувачів.

 1. Губарь В.Ф., Максимова Н.А., Грачева В.С. Особенности теплообмена на внутренней поверхности газоходов // Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. «Інженерні системи та техногенна безпека в будівництві». Вип. 2003-4(41).– Макіївка, 2003. – С.23-25.

Здобувачем виконано аналіз процесів теплообміну між рухомими газами та стінкою труби.

Список робіт, що додатково відображають результати досліджень:

 1. Лавданский А.М., Максимова Н.А., Качан В.Н. Аналитический расчет слоя пены при расчете пенных пылеуловителей // Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. «Будівлі та споруди із застосуванням нових конструкцій та матеріалів». Вип. 2002-3(34). Матеріали 28 міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Макіївка, 2002. – С.71-73.

Здобувачеві належить формула для визначення висоти шару піни.

 1. Лавданский А.М., Максимова Н.А., Качан В.Н. Влияние диффузионных сил на эффективность пылеулавливания в пенных аппаратах // Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. Вип. 2001-3(28). - Матеріали 27 наукової конференції студентів. – Макіївка, 2001. – С.104-106.

Здобувачем розглянуто вплив теплової дифузії на ефективність пиловловлювання в пінних газоочисниках.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины