Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Жалай Олена Іллівна. Імуногенетичний аналіз особливостей гібридних популяцій зелених жаб комплексу Rana esculenta фауни України : Дис... канд. наук: 03.00.08 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Жалай О. І. Імуногенетичний аналіз особливостей гібридних популяцій зелених жаб комплексу Rana esculenta фауни України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. – Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ 2007.

Для вирішення питань формування гібридного комплексу Rana esculenta використано імуногенетичний метод трансплантації шкіри, який дозволяє визначати мінливість гібридів та їх батьківських видів за рівнем гістосумісності. Були проведені ало- та ксенотрансплантації серед жаб різних типів популяційних систем з території України. Результати показали, що в цілому найкоротша латентна фаза у озерних жаб. Гібриди характеризуються значним варіюванням періоду латентної фази і за характером імунної відповіді загалом наближені до ставкових жаб і в різних типах популяцій за своєю відповіддю суттєво відрізняються. Очевидно, характер трансплантаційної відповіді гібридів залежить від способу їх утворення та інших особливостей, притаманних кожній популяційній системі. Вирішене питання про наявність партеногенезу у зелених жаб. В реакціях ксенотрансплантацій з’ясована генетична асиметричність гібридів алодиплоїдів на тканинному рівні, яка проявилася у домінуванні генів головного комплексу гістосумісності ставкової жаби над озерною.

1. Імуногенетичним аналізом трансплантації шкіри встановлена мінливість озерної, ставкової жаб та їх міжвидового гібриду. Найвищий рівень мінливості за антигенами гістосумісності у озерних жаб.

2. Серед трьох генетичних форм гібриди характеризуються максимальним ступенем міжпопуляційної мінливості початку відторгнення.

3. Гібридні особини в популяціях REL типу із Середнього Придніпров’я і RE типу з Нижнього Дунаю відстають за темпами реакції від відповідних батьківських видів, тоді як у популяціях LE типу із Середнього Придніпров’я, реакції гібридів, навпаки, випереджають батьківський вид.

4. Неоднозначність відторгнення алотрансплантатів у гібридів доводить їх різноякісність і, відповідно, неможливість надання гібридній формі єдиного таксономічного статусу.

5. Одностатеві гібридні популяції Закарпатської низовини, які складаються виключно із самок, не тільки не мають клонової структури, але й виявляють рівень мінливості локусу гістосумісності не менший, ніж у гібридів із змішаних з особинами батьківських видів популяцій, що однозначно відхиляє гіпотезу про можливість природного партеногенезу в цих незвичайних поселеннях.

6. За особливостями проходження реакцій ало- і ксенотрансплантацій очевидна віддаленість озерної жаби від ставкової і гібридів, що узгоджується з більшою подібністю останніх на морфо-фізіологічному рівні.

7. Реципрокні пересадки ксенотрансплантатів показали, що тканинні антигени озерних жаб мають вищу імуногенність, ніж гібридів і ставкових жаб, а гібридів відповідно вищу, ніж ставкових.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Козиненко И. И., Жалай Е. И., Заводникова Н. С. Особенности аллотрансплантации в гибридном комплексе зеленых лягушек Rana esculenta // Вестник зоологии. – 2006. – Т. 40, № 1. – С. 49–53.

  2. Морозов-Леонов С. Ю., Жалай Е. И., Межжерин С. В. Генетическая асимметричность гибридов зеленых лягушек комплекса Rana esculenta (Amphibia: Ranidae) Украины // Цитология и генетика. – 2006. – Т. 40, № 5. – С. 10–15.

  3. Жалай О. І., Козиненко І. І. Аналіз одностатевої гібридної популяції жаб Rana esculenta complex Закарпаття методом трансплантації шкіри // Наук. вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – Вип. 16, 2005. – С . 176-179.

  4. Жалай Е. И., Козиненко И. И. Иммуногенетический анализ гибридной популяции зеленых лягушек Rana esculenta complex из дунайских плавней // Природничий альманах. Біологічні Науки. – Херсон. – 2005. – Т. 8. – С. 133-138.

  5. Межжерин С. В., Морозов-Леонов С. Ю., Некрасова О. Д., Куртяк Ф. Ф., Жалай Е. И. Пространственная структура гибридного комплекса зеленых лягушек Rana esculenta (Anura, Ranidae) на территории Украины // Мат-ли Першої конференції Українського герпетологічного товариства. 10-12 жовтня 2005 р. – Київ, 2005. – С . 110-114.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины