Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Ліпінський Олександр Юрійович. Оптоелектронні високоточні операційні пристрої дискретної обробки сигналів : Дис... канд. наук: 05.13.13 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Ліпінський О.Ю. Оптоелектронні високоточні операційні пристрої дискретної обробки сигналів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2007.

Викладено фізико-технічні основи створення оптоелектронних пристроїв дискретної обробки інформації, що дозволяють підвищити точність обчислень оптоелектронних акустооптичних процесорів.

Запропоновано фізичну модель акустооптичного процесора цифрової обробки сигналів. Виконано моделювання операцій множення і затримки в акустооптичному середовищі, визначені фізичні обмеження продуктивності пристрою.

Побудовано математичну модель дифракції світлової хвилі на акустичному імпульсі з використанням векторного методу скінченних елементів у часовій області.

Запропоновано архітектуру 128-бітного оптоелектронного акустооптичного операційного пристрою. Проведено оцінку його швидкодії і похибки розрахунку.

Розроблено прототип оптоелектронного акустооптичного цифрового операційного пристрою обробки сигналів, який доцільно використовувати при побудові багатофункціональної елементної бази алгебраїчних оптоелектронних процесорів.

В дисертації розроблені фізико-технічні основи створення оптоелектронних пристроїв дискретної (цифрової) обробки інформації, що дозволяють підвищити точність обчислень оптоелектронних акустооптичних процесорів.

1. У результаті аналізу сучасного стану розробок в області оптоелектронних процесорів, що функціонують на основі акустооптичної взаємодії при дискретному розподілі акустичної потужності, зроблено висновок про необхідність урахування скінченних розмірів області взаємодії, що вимагає залучення сучасних чисельних методів моделювання, оскільки розрахунки з використанням існуючих аналітичних моделей акустооптичної взаємодії не дозволяють проектувати акустооптичні операційні пристрої із достатнім ступенем точності.

2. Виконано математичне моделювання основного вузла інтегральних акустооптичних приладів – оптичного хвилеводу, що відіграє важливу роль на етапі проектування й наступної оптимізації з метою одержання певних властивостей хвилеводів, таких як ширина смуги, профілі мод, узгодження фаз мод з різною довжиною хвилі, тощо. Чисельне рішення дисперсійного рівняння інтегрального оптичного хвилеводу, отриманого в результаті застосування методу характеристичної матриці, яке визначає сталі поширення хвилеводних мод, вимагає малих обчислювальних потужностей.

3. Розроблено методику проектування цифрових оптоелектронних операційних пристроїв на етапі моделювання фізичних процесів взаємодії оптичних і акустичних хвиль в акустооптичному середовищі, в основі якої лежить розвиток радіофізичних уявлень про процеси та явища в області акустооптичної взаємодії скінченних розмірів шляхом створення математичної моделі й методів моделювання як у частотній, так і в часовій областях.

4. Запропоновано фізичну модель акустооптичного процесора цифрової обробки сигналів. Виконано моделювання операцій множення й затримки в акустооптичному середовищі, визначені фізичні обмеження продуктивності пристрою.

5. Розвинуто векторний метод скінченних елементів у процесі моделювання акустооптичних пристроїв дискретної (цифрової) обробки сигналів у часовій області, внаслідок чого, побудовано математичну модель дифракції світлової хвилі на акустичному імпульсі.

6. Запропоновано архітектуру 128-бітного оптоелектронного акустооптичного операційного пристрою. На основі скінченно-елементної математичної моделі дифракції світла на акустичному імпульсі, розраховано геометрію області взаємодії. Проведено оцінку похибки розрахунку й швидкодії пристрою.

7. Розроблено прототип оптоелектронного акустооптичного цифрового операційного пристрою обробки сигналів, який доцільно використовувати при побудові за інтегральною технологією багатофункціональної елементної бази алгебраїчних оптоелектронних процесорів на основі сучасних швидкодіючих фотоприймачів, лазерних діодів та п’єзоперетворювачів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Липинский А.Ю., Рудякова А.Н., Данилов В.В., «Интегральные акустооптические перестраиваемые фильтры для оптоволоконных линий передачи со спектральным уплотнением» // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2005. - т. 7. - № 2.- с. 45-54. (Здобувачу належить аналіз сучасного стану розробки акустооптичних пристроїв перетворення сигналів)

  2. Липинский А.Ю., Рудякова А.Н., Данилов В.В., «Исследование дисперсионных характеристик интегрального оптического волновода» // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2005. - т. 7. - №3, стр. 26 – 39.. (Здобувачу належить математичний опис пристрою)

  3. Липинский А.Ю., Рудякова А.Н., Данилов В.В., «Анализ профилей мод интегрального анизотропного оптического волновода методом конечных элементов» // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2005. - т. 7. - №4. - с. 29 - 43. (Здобувачу належить математичний опис пристрою)

  4. Липинский А.Ю., Рудякова А.Н., Данилов В.В., «Физическая модель акустооптического процессора цифровой обработки сигналов» // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. - 2006. - №1 (61). - с. 9 - 12. (Здобувачу належить побудова фізичної моделі акустооптичного процесора цифрової обробки сигналів)

  5. Липинский А.Ю., Рудякова А.Н., Данилов В.В., «Моделирование слабого акустооптического взаимодействия методом конечных элементов во временной области» // Реєстрація, зберігання і обрабка даних. - 2006. - т.8. - №2. - с. 25 - 37. (Здобувачу належить побудова скінченно-елементної математичної моделі слабкої акустооптичної взаємодії в часовій області)

  6. Липинский А.Ю., Рудякова А.Н., Данилов В.В., «Акустооптический дискретный сигнальный процессор», патент на полезную модель, UA №15936 U. (Здобувачу належить ідея структурної організації ядра акустооптичного дискретного сигнального процесора)

  7. Липинский А.Ю., Рудякова А.Н., Данилов В.В., «Дисперсионные характеристики оптического волновода интегрального акустооптического фильтра» // Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. - 2005. - т. 3. - № 3 - 4. - с. 102 - 103. (Здобувачу належить математичний опис пристрою)

  8. Липинский А.Ю., Рудякова А.Н., Данилов В.В., «Моделирование слабого акустооптического ваимодействия методом конечных элементов» // Труды шестой международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии», Одесса, 2006. - с. 168. (Здобувачу належить побудова скінченно-елементної математичної моделі слабкої акустооптичної взаємодії в часовій області)

  9. Lipinskii A.Y., Rudiakova A.N., Danilov V.V., “Time-domain finite element modeling of weak acousto-optic interaction” // Proceedings of the 11th International Conference on Mathematical Method in Electromagnetic theory, Kharkov, Ukraine, 2006. - pp. 309 - 311. (Здобувачу належить побудова скінченно-елементної математичної моделі слабкої акустооптичної взаємодії в часовій області)


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины