Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Павлюченко Олеся Вікторівна. Аспідогастреї (Plathelminthes, Aspidogastrea) - паразити перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) України : Дис... канд. наук: 03.00.18 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Павлюченко О.В. Аспідогастреї (Plathelminthes, Aspidogastrea) – паразити перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) України. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.25 – паразитологія, гельмінтологія. – Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ, 2007.

У фауні України представлені два види класу AspidogastreaA. conchicola і A. limacoides. Детальне дослідження особливостей їх морфології дозволило віднайти нові кількісні і якісні ознаки, що допомагають надійній диференціації цих двох видів.

Встановлено, що у перлівницевих України паразитує лише один вид аспідогастрів – A. conchicola. Його облігатними хазяями є 18 видів родини Unionidae, з яких 5 видів молюсків вперше зареєстровані як хазяї цього гельмінта. Досліджено особливості поширення A. conchicola у перлівницевих із басейнів найголовніших річок України.

Визначено екстенсивність та інтенсивність інвазії аспідогастрами 18 видів родини Unionidae. Встановлено, що в Україні головними хазяями аспідогастрів є переважно U. conus і U. tumidus, за певних умов у цій ролі виступають C.ponderosum і C. piscinale. Представники родів Colletopterum і Anodonta є зазвичай другорядними хазяями A. conchicola, а допоміжним хазяїном найчастіше виступає U. pictorum. Усі інші види родини Unionidaе, як правило, є рідкісними хазяями аспідогастрів. З’ясовано вплив абіотичних, біотичних, антропогенних чинників і сезонних змін умов середовища на зараженість перлівницевих цим гельмінтом.

Досліджено вплив A. conchicola на деякі морфометричні, морфологічні та фізіологічні характеристики їх хазяїв.

 1. У фауні України представлені два види класу AspidogastreaA.conchicola і A.limacoides. Облігатними хазяями першого з них є двостулкові молюски родини перлівницевих (Unionidae), другого – коропові риби (Cypriniformes).

Детальне дослідження особливостей морфології A.conchicola і A.limacoides дозволило віднайти нові ознаки, що допомагають надійній диференціації цих двох видів, – кількісні (співвідношення довжини і ширини диску Бера (LD/WD), ширини диску і ширини тіла (WD/WC), довжини і ширини яєць (LOv/WOv)) та якісні (форма прикріплювального диску, форма комірок диску, форма статевих залоз).

 1. Встановлено, що у перлівницевих України паразитує лише один вид аспідогастрів – A. conchicola. Його облігатними хазяями є 18 видів родини Unionidae (Batavusiana – 4, Unio – 5, Anodonta – 3, Colletopterum – 2, Pseudanodonta – 3, Sinanodonta – 1), з яких 5 видів молюсків (Sinanodonta woodiana, Batavusiana musiva, B. irenjensis, Pseudanodonta kletti, P. elongata) вперше зареєстровані як хазяї цього гельмінта. Лише у C. subsirculare, дуже рідкісного у наших зборах, аспідогастри не знайдені.

 2. А. conchicola поширений по всій території України, окрім гірських зон Криму і Карпат. Найвищу зустрічальність паразита (до 100%) відмічено у пониззі Дністра, у верхів’ї і пониззі Дніпра, у річках Криму, найнижчу – у басейні Тиси (до 20%). Найбільша різноманітність видів-хазяїв A. conchicola виявлена у басейні Дніпра, де цей паразит зареєстрований у 16 знайдених тут видів перлівницевих. Зустрічальність A. conchicola у водоймах Полісся, Лісостепу і Степу відрізняється мало (86,1–90,2%).

 3. Екстенсивність інвазії різних видів перлівницевих суттєво відрізняється: від 12-14% у B. musiva і B. fuscula до 62-72% у U. tumidus, B.irenjensis, U. limosus. Середня інтенсивність інвазії коливається від 1,1 (U.rostratus) до 6,1 екз./особ. (Р. complanata). В Україні головними хазяями аспідогастрів є переважно U. conus і U.tumidus, за певних умов у цій ролі виступають C. ponderosum і C. piscinale (з них найбільш сприятливим хазяїном для A. conchicola виявився U. tumidus). У більшості випадків представники родів Colletopterum і Anodonta є другорядними хазяями A. conchicola. Допоміжним хазяїном зазвичай є U. pictorum, який виявився малосприятливим для A.conchicola. Усі інші види родини Unionidaе, як правило, є рідкісними хазяями аспідогастрів.

 4. Рівень зараженості перлівницевих аспідогастрами визначається абіотичними (ступінь проточності водойми, її розмір, глибина знаходження тварин, характер донних відкладень), біотичними (видове різноманіття, вік, стать, щільність поселення молюсків-хазяїв) і антропогенними чинниками. Зокрема, зараженість аспідогастрами зростає з віком хазяїна, досягаючи максимуму у 7-8-річних особин. Вона прямо пропорційна щільності поселення молюсків. Найбільш зараженими виявились перлівницеві з невеликих стоячих водойм. Екстенсивність інвазії суттєво зменшується із збільшенням глибини оселення молюсків. Сезонна динаміка інвазії у всіх перлівницевих має вигляд одновершинної кривої. Максимальні значення екстенсивності і інтенсивності інвазії припадають на кінець літа – початок осені. Осінньо-зимовий спад, напевне, пов’язаний з відмиранням частини зрілих гельмінтів та загибеллю сильно заражених молюсків.

 5. Аспідогастри локалізуються переважно у навколосерцевій сумці хазяїна. У заражених перлівницевих зростає навантаження на серце, що за високої інтенсивності інвазії призводить до збільшення значень їх серцевих морфометричних індексів у 1,1–1,6 рази. За паразитування A. conchicola у навколосерцевій сумці молюсків спостерігаються певні патологічні, зокрема, гістопатологічні зміни перикардію. Дія гельмінтів призводить і до порушень у роботі серця. За помірної інтенсивності інвазії (6–10 екз./особ.) у перлівницевих спостерігається тахікардія, що є компенсаторною реакцією, а за високої інтенсивності інвазії (більше 10 екз./особ.) – брадикардія як прояв декомпенсації.

 1. Гельмінт A. conchicola через здійснюваний ним патогенний вплив на хазяїв може викликати елімінацію особин із високою інтенсивністю інвазії, змінюючи тим самим значення таких популяційних показників як їх абсолютна чисельність, щільність, розмірно-вікова структура.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Павлюченко О.В. Морфометричні індекси як показники впливу Aspidogaster conchicola Baer на фізіологічний стан Unio pictorum ponderosus // Вісник ДАУ. – 2004. – №2. – С. 217-223.

 2. Павлюченко О.В. Вплив Aspidogaster conchicola (Plathelminthes, Aspidogastrea) на гістологічну будову перикардію перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) // Вестник зоологии. – 2005. – Отд. вып. №19, Ч. 2. – С. 243–245.

 3. Павлюченко О.В. Вплив паразитування Aspidogaster conchicola Baer на фізіологічний стан перлівницевих // Наукові записки Терноп. націон. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.: Біологія. Спец. вип. «Гідроекологія». – 2005. – №3 (26). – С. 337–340.

 4. Павлюченко О.0В. Aspidogaster conchicola (Plathelminthes, Аspidogastrea) у перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) України // Вестник зоологи. – 2006. – № 4. – С. 333–340.

 5. Мельниченко Р.К., Павлюченко О.В., Гураль Р.І. Поширення, екологія і морфологія Рseudanodonta (Вivalvia, Unionidae) фауни України // Наук. зап. Держ. природн. музею. – Львів, 2005. – 21. – С. 89–100. (Дисертантом зібрано і опрацьовано матеріал, узагальнено результати. Власний внесок – 40%).

 6. Павлюченко О.В. Первое обнаружение в Украине гельминта Aspidogaster conchicola, Baer, 1827 (Aspidogastrea) у Sinanodonta woodiana, Lea, 1834 (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) // Вестник зоологии. – 2005. – № 39 (3) – С. 50.

 7. Павлюченко О.В. Вплив зараженості перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) гельмінтом Aspidogaster conchicola на ритм серцевих скорочень in vitro // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 20: Біологія. – 2005. – №1 (1). – С. 127–134.

 8. Павлюченко О.В. Морфометричні індекси Unio pictorum ponderosus в нормі та за інвазії його Аspidogaster conchicola // Міжнародна наукова конференція “Еколого–функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища” – Житомир: Волинь, 2004. – С. 141–142.

 9. Павлюченко О.В. Aspidogaster conchicola Baer – паразит перлівницевих правобережної України // Матер. Всеукр. конф. молодих вчених “Сучасні проблеми екології”. – Запоріжжя, 2004. – С. 41–44.

 10. Павлюченко О.В. Перловицы бассейна Припяти и их зараженность аспидогастреями // Актуальные проблемы экологии: Матер. I Междунар. научн. конф. Ч. 1. – Гродно: ГрГУ, 2005. – С.279–280.

 11. Павлюченко О.В. Ритм сердечной деятельности перловицевых как показатель их физиологического статуса // Актуальные проблемы экологической физиологии, биохимии и генетики животных: Матер. Междунар. науч. конф. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2005. – С. 169–170.

 12. Павлюченко О.0В. Вплив сумісного паразитування аспідогастрей і мікроспоридій на гістологічну структуру перикардію перлівницевих // Міжнародна наукова конференція “Еколого–функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища” 2 вип. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – С. 212–215.

 13. Павлюченко О.В. Aspidogaster conchicola у перлівницевих Житомирського Полісся // Сучасний соціокультурний простір ‘2004: Матер. Всеукр. наук.-практ. конфер. Ч. 1. – К.: Тов. «ТК «Меганом», 2004. – С. 3–4.

 14. Павлюченко О.В. Молюски родини Unionidae басейну Дністра // Матер І міжнар. наук-практ. конфер. „Науковий потенціал світу ’2004”. Том 1. Біологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 55–56.

 15. Павлюченко О.В. Aspidogaster conchicola Baer у перловицевых бассейна Тетерева // Актуальные проблемы сохранения устойчивости живых систем: Матер. VIII международной научн. экологической конф. – Белгород, 2004. – С. 154–155.

 16. Pavlyuchenko O. V. The influence of the parasitation of Aspidogaster conchicola Baer on the phisiological state of the organism Unio pictorum and Colletopterum ponderosum // International symposium of malacology. – Sibiu, Romania, 2004. – P. 44–46

 17. Pawluczenko О. Zmiany wiekowe korelacji morfometrycznych Unio pictorum w normie i w razie atakowania pasoytami Aspidogaster conchicola // ХХ krajowe seminarium malakologiczne. – Kroscienko, 2004. – P. 21.

 18. Павлюченко О.В. Aspidogaster conchicola Baer, 1827 (Aspidogastrea) у перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) басейну Дніпра // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Матер. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. Том. 3. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – С. 160–162.

 19. Павлюченко О.В.Аspidogaster conchicola – паразит перлівницевих басейну Дунаю // Сучасна українська наукова думка: Матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Ч. 1. – К.: Тов. «ТК «Меганом», 2005. – С. 1–2.

 20. Павлюченко О.В. Вплив антропогенного чинника на фауну перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) України // Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Матер. ІІІ Міжнарод. наук. конф. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2005. – С. 51–52.

 21. Павлюченко О.В. Вплив біотичних чинників на зараженість перлівницевих гельмінтом Aspidogaster conchicola // Мат-ли Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. “Актуальні проблеми сучасної науки” Ч. 1. – Київ: Тов. «ТК «Меганом», 2005. – С. 2–3.

 22. Павлюченко О.В. Вплив інвазії Аspidogaster conchicola на ритм серцевих скорочень Unioninae (Mollusca: Bivalvia) // Молодь і поступ біології: Тези доп. І Міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Львів: СПОЛОМ, 2005. – С. 259–260.

 23. Павлюченко О.В. Вплив чинників зовнішнього середовища на зараженість перлівницевих гельмінтом Aspidogaster conchicola // Матер VIIІ Міжнар. наук-практ. конфер. „Наука і освіта 2005”. Том 10. Біологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 48–49.

 24. Павлюченко О.В. Експериментальне зараження карасів Carassius carassius гельмінтом Aspidogaster conchicola // Розвиток наукових досліджень 2005: Матер. Міжн. наук.-практ. конф. Том 7. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2005. – С. 117–118.

 25. Павлюченко О.В. Перлівницеві (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) басейну Росі та їх паразити // Україна наукова: Матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Ч. 2. – Київ: Тов. «ТК «Меганом», 2005. – С. 3–5.

 26. Павлюченко О.В. Перлівницеві Південного Бугу і їх зараженість аспідогастреями // Наукові дослідження теорія та експеримент ’2005: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Том 7. – Полтава: Вид-во ПолтНТУ, 2005. –– С. 46–47.

 27. Павлюченко О.В. Aspidogaster conchicola (Plathelminthes, Aspidogastrea) – паразит перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) України // Молодь та поступ біології: Тези доп. ІІ Міжнар.наук. конф. студентів та аспірантів. – Львів, 2006. – С. 257–258.

 28. Павлюченко О.В. Особливості сезонної динаміки зараження перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) гельмінтом Aspidogaster conchicola (Plathelminthes: Aspidogastrea) // Українська наука в мережі Інтернет: Матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. – Київ: Тов. «ТК «Меганом», 2006. – С. 1–2.

 29. Павлюченко О.В. Перлівницеві (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) басейну Тетерева і їх паразити // Соціум. Наука. Культура: Матер. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. – Київ: Тов. «ТК «Меганом», 2006. – С. 2–3.

 30. Pavlyuchenko O.V. Aspidogaster conchicola Baer – the parasite of Unionidae in Ukraine // Molluscs, Quaternary, faunal changes and environmental dynamics. A symposium on occasion of 80-th birthdays of Vojen Loek. – Prague, 2005. – P. 25–26.

 31. Мельниченко Р.К., Павлюченко О.В. Перлівницеві (Unionidae) басейну Сіверського Дінця // Науковий потенціал України: Матер. I Всеукр. наук-практ. конфер. Ч.1. –К.: Тов. «ТК «Меганом», 2005. – С. 2–3. (Дисертантом зібрано і опрацьовано матеріал,оформлено статтю. Власний внесок – 60%).

 32. Павлюченко О.В., Шевчук О.Ф. Перлівницеві Лісостепової зони Центрального Полісся і їх паразити // Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив: Матер. I Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Ч. 1. – Київ: Тов. «ТК «Меганом», 2005. – С. 3–4. (Дисертантом зібрано і опрацьовано матеріал, оформлено статтю. Власний внесок – 80%).

 33. Уваєва О.І., Павлюченко О.В. Особливості зараження деяких прісноводних молюсків плоскими червами у басейні Західного Бугу // Матер. IV Міжн. наук.-практ. конф “Динаміка наукових досліджень 2005”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Т. 1. Біологія. – С. 34–35. (Дисертантом зібрано і оброблено фактичний матеріал. Власний внесок – 50%).

 34. Уваева О.И., Павлюченко О.В. Плоские черви – паразиты пресноводных моллюсков Центрального Полесья // Паразитологические исследования в Сибири и Дальнем Востоке: Матер. II межрегиональной научн. конф. – Новосибирск: «Арт-Авеню», 2005. – С. 207-209. (Дисертантом зібрано і опрацьовано матеріал, узагальнено результати. Власний внесок – 50%).

 35. Уваєва О.І., Павлюченко О.В. Фауна та екологія перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) і котушкових (Mollusca: Gastropoda: Planorbinae) Закарпаття та їх паразити // Наукові дослідження – теорія та експеримент ’2006: Матер. другої Міжн. наук.-практ. конф. Том 8. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2006. – С. 100–102. (Дисертантом зібрано і опрацьовано матеріал. Власний внесок – 50%).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины