Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Бездудний Андрій Васильович. N-(трифторометилсульфоніл)ім- інопохідні сірчистої, трифторометансульфінової- і сульфокислот : Дис... канд. наук: 02.00.08 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Бездудний А.В. N-(Трифторометилсульфоніл)імінопохідні сірчистої, трифторометансульфінової- і сульфокислот.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.08 – хімія елементоорганічних сполук. Інститут органічної хімії НАН України, Київ, 2006.

Дисертація присвячена синтезу і вивченню властивостей похідних сірчистої, трифторометансульфінової- та сульфокислот, у яких один або два атоми кисню замінені на сильноакцепторні групи NSO2CF3. Завдяки використанню зручного імінуючого агента - N,N-дихлороаміду трифторометансульфокислоти розроблені нові та значно вдосконалені існуючі методи одержання деяких фторованих сполук чотири- та шестивалентної сірки.

При спробі заміни у N-(трифторометилсульфоніл)іміноперфтороалкансульфінілхлоридах позитивованого атома хлору на фтор з використанням фторидів калію або срібла були одержані продукти перегруппування - солі трифторометансульфінових кислот з двома групами NSO2CF3 замість атомів кисню.

Дією триметилсиланолятів лужних металів на N-(трифторометилсульфоніл)імінотрифторометилсульфінілхлорид синтезовані солі трифторометансульфінової кислоти з одним атомом кисню, заміненим на групу =NSO2CF3.

Методом окиснювального фторування системою хлор/фторид цезію солей лужних металів N-(трифторометилсульфоніл)імінотрифторометансульфінової кислоти одержано зручний реагент для введення в органічні молекули сильноакцепторного замісника CF3S(O)=NSO2CF3, із значенням сигма-константи Гамметта 1.40 – фтороангідрид N-(трифторометилсульфоніл)імінотрифторометансульфокислоти.

1. Розроблені зручні методи одержання аналогів діоксиду сірки та її оксогалогенідів – хлористого і фтористого тіонілу, у яких атоми кисню замінено на групи =NSO2CF3.

 1. Встановлено, що при дії N,N-дихлороаміду трифторометансульфокислоти на біс(трифторометил)дисульфід утворюється N-(трифторометилсульфоніл)імінотрифторометилсульфінілхлорид - аналог трифторометилсульфінілхлориду.

 2. Показано, що в реакції N-(трифторометилсульфоніл)імінотрифторометилсульфінілхлориду з триметилсиланолятами лужних металів утворюються солі N-(трифторометилсульфоніл)імінотрифторометансульфінової кислоти. Відповідні кислоти можуть бути одержані дією концентрованої сірчаної кислоти.

 3. Знайдено, що при взаємодії N-(трифторометилсульфоніл)імінотрифторометилсульфінілхлориду з фторидами калію та срібла утворюються солі трифторометансульфінової кислоти, у яких два атоми кисню заміщені на групи NSO2CF3. На відміну від N-(трифторометилсульфоніл)імінотрифторометилсульфінілхлориду та N-(трифторометилсульфоніл)імінодифторометилсульфінілхлориду, хлороангідриди N-(трифторометилсульфоніл)імінофторометилсульфінової та –метилсульфінової кислот з фторидом калію не реагують.

 4. Дією N,N-дихлороаміду трифторометансульфокислоти на диалкіламіди трифторометансульфенової кислоти отримані аміди N-(трифторометилсульфоніл)імінотрифторометансульфінової кислоти.

 5. Методом окиснювального фторування солей N-(трифторометилсульфоніл)імінотрифторометансульфінової кислоти системою Cl2/CsF вперше одержано зручний реагент для введення N-(трифторометилсульфоніл)імінотрифторометансульфогрупи – N-(трифторометилсульфоніл)імінотрифторометансульфофторид.

 6. Взаємодією N-(трифторометилсульфоніл)імінотрифторометансульфофториду з аміаком, амінами та амідами отримано аналоги трифторометансульфамідів, у яких один атом кисню заміщений групою =NSO2CF3.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Бездудный А.В., Ягупольский Л.М., Кондратенко Н.В., Кларе Х., Ягупольский Ю.Л. Трифторметилсульфонилиминопроизводные диоксида серы, ее оксогалогенидов и их селеносодержащих аналогов // ЖОрХ – 1999. – Т.35, № 1. – С. 29-32. (Здобувачем проведені експериментальні дослідження, аналіз спектральних даних та встановлення будови трифторометансульфонілімінопохідних діоксиду та оксигалогенідів сірки).

2. Бездудный А.В., Ягупольский Ю.Л., Хаас А., Савина Т.И., Ягупольский Л.М. N-Перфторалкилсульфонилиминопроизводные трифторметансульфиновой кислоты // ЖОрХ – 1999. – Т.35, № 12. – С. 1802-1804. (Здобувачем проведені експериментальні дослідження, аналіз фізико-хімічних даних та встановлення будови біс(трифторометансульфонілімінопохідних трифторометансульфінової кислоти).

 1. Bezdudnyi A.V., Yagupolskii Yu.L., Yagupolskii L.M. N-(Trifluoromethylsulfonyl)trifluoromethanesulfinimidic acid and its salts // J.Fluor.Chem. – 2002 – V.115, № 2. – P.129-132. (Здобувачем проведені експериментальні дослідження та повний аналіз спектральних даних, а також підтверджена будова похідних N-(трифторометансульфоніліміно)трифторометансульфінової кислоти).

 2. Bezdudny A.V., Garlyauskayte R.Yu., Michot C., Arman M., Yagupolskii Yu.L., Yagupolskii L.M. Efficient synthesis of N-(trifluoromethylsulfonyl)trifluoromethanesulfonimidoyl fluoride – the key agent in the preparation of compounds with superstrong electron-withdrawing groups and strong acidic properties // J.Chem.Soc., Perkin Trans.І. – 2002 - Vol. 1 – P. 1887-1889. (Здобувачем проведені експериментальні дослідження, аналіз спектральних даних та встановлення будови трифторометансульфонілімінопохідних галогенангідридів трифторометансульфокислоти).

 3. Бездудный А.В., Ягупольский Ю.Л., Ягупольский Л.М. Необычные реакции хлорангидридов N-(трифторметилсульфонилимино)ди- и трифторметансульфиновых кислот // ЖОрХ – 2006. – Т. 42, №9. – С. 1297-1300. (Здобувачем проведені експериментальні дослідження, аналіз спектральних даних та встановлення будови трифторометансульфонілімінопохідних поліфторометансульфінових кислот, їх хлороангідридів, та відповідних солей сульфінових кислот).

 4. Michel Armand, Christophe Michot, Yurii Yagupolskii, Lev Yagupolskii, Andrey Bezdudny, Nataliya Kondratenko. Ionic compounds with a delocalized anionic charge, and their use as ion conducting components or as catalysts // CA 2266643. Publ. 04.02.1999. (Здобувачем проведені експериментальні дослідження, аналіз спектральних даних та встановлення будови трифторометансульфонілімінопохідних амідів та імідів трифторометансульфокислоти).

 5. 15-th International Symposium on Fluorine Chemistry, Vancouver, Canada, 2-7 August 1997. Pol.(1) Il-12. ”Syntesis and properties of organic compounds with fluoro-containing strong electronoacceptor groups” L. Yagupolskii, N. Kondratenko, R. Garlayuskaite, A. Bezdudny, Yu. Yagupolskii.

 6. XVIII Українська конференція з органічної хімії. Дніпропетровськ, 6-9 жовтня 1998 року. Тези доповідей. Ст. 19. “Фторовмісні надсильні кислоти”. Л.М. Ягупольський, І.О. Коппель, Ю.Л. Ягупольський, А.В. Бездудний.

 7. The international symposium devoted to the 100-th anniversary of academician A.V.Kirsanov, Kyiv, 21-23 August, 2002. Тезисы докладов. Ст. 28. “Исследования в области соединений со связью S=N и сильными электроноакцепторными группировками у атома азота” Л.М. Ягупольский, Р.Ю. Гарляускайте, А.В. Бездудный, Ю.Л. Ягупольcкий.

 8. 7-я Всероссийская конференция “Химия фтора”, Москва, 5-9 июня 2006 г. Тезисы конференции, Р-09. “Синтез новых суперкислот – N-трифторметилсульфонил-производних трифторметансульфокислоты” Р.Ю. Гарляускайте, А.В. Бездудный, К. Мишо, М. Арман, Ю.Л. Ягупольский, Л.М. Ягупольский.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины