Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

(Moхаммед Хейр) Исса Абдалла Аль-Швейят. Безекстракційне спектрофотометричне визначення Фосфору та Арсену з використанням гетерополікомплексів. : Дис... канд. наук: 02.00.02 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

(Moхаммед Хейр) Исса Абдалла Аль-Швейят. Безекстракційне спектрофотометричне визначення Фосфору та Арсену з використанням гетерополікомплексів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.02. – аналітична хімія. – Ужгородський національний університет, Ужгород, 2007.

Дисертаційна робота присвячена розробці нових високочутливих та вибіркових методик спектрофотометричного визначення Фосфору та Арсену, які не використовують концентрування.

Показані особливості реакцій та знайдені умови кількісного утворення подвійних та потрійних молібденових гетерополікомплексів P(V) і As(V) структури Кеггіна в міцелярних розчинах НПАР. Вперше показано можливість непрямого визначення P(V) за атомами молібдену без екстракційного відділення надлишку реагенту. Для визначення P (V) та As(V) вперше запропоновано використовувати і детально вивчені реакції утворення іонних асоціатів поліметинових барвників з ГПА структури Кеггіна. Розроблено методики визначення P(V) та As(V), які дозволяють визначати їх в водах, сплавах, чистих реактивах з високою чутливістю і селективністю (Сн(Р)=0,6 мкг/л, Сн(As)=1,5 мкг/л).

1. Вперше систематично вивчені, показані особливості реакцій та знайдені умови кількісного утворення подвійних та потрійних молібденових гетерополікомплексів P(V) і As(V) структури Кеггіна в міцелярних розчинах НПАР. Запропоновано й обґрунтовано експериментально припущення, яке пояснює підвищення світлопоглинання в розчинах ГПА при введенні НПАР збільшенням стійкості ГПА в міцелярному середовищі.

2. Вперше показано можливість непрямого визначення P(V) за атомами молібдену без екстракційного відділення надлишку реагенту. Встановлено оптимальні умови проведення реакції руйнування фосфат-іонами комплексів молібдену з алізарином S або бромпірогаллоловим червоним. Показано принципову роль неіоногенних ПАР в здійсненні ампліфікаційної реакції.

3. Для визначення P (V) та As(V) вперше запропоновано використовувати і детально вивчені реакції утворення іонних асоціатів поліметинових барвників з ГПА структури Кеггіна. Вперше для кількісного визначення гетероатомів ГПА у вигляді їх іонних асоціатів з основними барвниками використані твердофазні реакції без стабілізації НПАР. Встановлено, що в результаті взаємодії ПБ та ГПА утворюються стійкі пересичені розчини ІА. В спектрах поглинання ІА з`являється нова полоса. Виявлено залежність чутливості визначення від молярного коефіцієнта ПБ і їхньої структури. Показано, що кількість іонів ПБ у ІА визначається зарядом ГПА. Показані переваги потрійних окиснених і відновлених форм ГПК Фосфору і Арсену як аналітичних форм.

4. Розроблені прості і добре відтворювані спектрофотометричні методики визначення P(V) і As(V) за поглинанням подвійних та потрійних ГПА у міцелярному середовищі НПАР. Застосування цих методик дозволяє підвищити селективність, чутливість і відтворюваність визначення P(V) та As(V) у вигляді жовтих окиснених ГПК структури Кеггіна. Межа виявлення складає 310-7 (320 нм) або 510-7 моль/л (350 нм). Розроблена методика визначення Арсену в сталі за поглинанням жовтого ГПА AsVMo11O404- в присутності неонолу.

5. Розроблено високочутливу методику визначення фосфат-іонів за зменшенням поглинання комплексів молібдену з органічними реагентами. Методику використано для визначення P(V) у водопровідній воді. Ефективний молярний коефіцієнт поглинання в перерахуванні на фосфор склав у випадку алізарину S – 7,0104, а для БПЧ – 7,2105 моль-1лсм-1.

6. Розроблені методики визначення P(V) та As(V) у вигляді іонних асоціатів поліметинових барвників з потрійними металзаміщеними ГПА. У порівнянні з відомими розроблені методики мають найбільш високу абсолютну чутливість, яка становить при використанні ІА з астрофлоксином FF 0,6 і 2 мкг/л відповідно для P(V) і As(V), більш прості, експресні, селективні по відношенню до багатьох речовин, у тому числі до хлоридів, забарвлених іонів перехідних металів. Висока чутливість запропонованої методики дозволяє підвищити чутливість визначення P(V) і As(V) у чистих реактивах і досягти межі визначення 210-6 %. Визначення P(V) можливе у різних типах вод, у тому числі і, вперше, у сильносолоній воді Мертвого моря. Вперше розроблені методики визначення Фосфору в ряді мідних, цинкових, залізних сплавів без попереднього відділення.

Основний зміст дисертації викладений у роботах:

1. Вишникин А.Б., Аль-Швейят М.И.А., Хлынцева С.В., Чмиленко Ф.А. Определение мышьяка в виде молибдованадиевого гетерополикомплекса, модифицированного неионогенным ПАВ// Укр.хіміч.журн. – 2004. – Т. 70, № 6. - С. 109-113.

Особистий внесок здобувача полягає в плануванні і виконанні експериментального дослідження реакцій утворення гетерополікомплексів Арсену у модифікованих неіонними ПАР розчинах, обговоренні отриманих результатів.

2. Аль-Швейят М.И.А., Вишникин А.Б., Чмиленко Ф.А. Косвенное спектрофотометрическое определение фосфат-ионов по ослаблению окраски комплекса молибдена с ализарином S // Вопросы химии и хим.технологии. – 2004. - № 2. – С. 9-12.

Особистий внесок здобувача полягає в плануванні і виконанні експериментального дослідження умов проходження конкуруючих реакцій утворення гетерополікомплексів Фосфору та комплексів молібдену з алізарином S, інтерпретації результатів експерименту.

3. Аль-Швейят М.И.А., Вишникин А.Б., Порхун Н.В., Чмиленко Ф.А. Исследование образования ионных ассоциатов цианиновых красителей с кеггиновскими гетерополианионами фосфора и использование их в анализе // Вопросы химии и хим.технологии. – 2004. - № 4. – С. 9-13.

Особистий внесок здобувача полягає в постановці і експериментальному дослідженні реакцій взаємодії деяких цианінових (поліметинових) барвників з гетерополіаніонами Фосфору, участі в обоговоренні отриманих результатів.

4. Al-Shwaiyat M.E.A., Vishnikin A.B., Chmilenko F.A. Spectrophotometric determination of phosphate as ionic associate complex of 11-molybdotitanium(IV)phosphate with carbocyanine dyes // Вопросы химии и хим.технологии. – 2005. - № 2. – С. 9-13.

Здобувачем виконані експериментальні дослідження утворення іонного асоціату між астрофлоксином S та 11-молібдотитано(IV)фосфатом, розроблена методика визначення Фосфору, здійснена обробка експериментальних даних.

5. Вишникин А.Б., Кривокобыльская Т.Г., Аль-Швейят М.И., Цыганок Л.П., Холдеева О.А. Модифицирование аналитических реакций с использованием гетерополикомплексов // Тез.докл. Всерос.конфер. "Актуальные проблемы аналитической химии". – Москва, 2002. Т. 2, С. 24-25.

Здобувачем досліджені реакції утворення гетерополікомплексів Арсену та Фосфору у присутності неіонних ПАР, здійснена обробка експериментальних даних.

6. Бразилевич И.В., Аль-Швейят М.И.А., Вишникин А.Б. Определение мышьяка в стали с использованием реакции образования ванадиймолибденового гетерополикомплекса в присутствии неонола // Тез. докл. ІV Регiон.конф.Молодих вчених та студентiв з актуальних питань хiмiї. – Дн-ськ, 2002. – С. 91.

Особистий внесок здобувача полягає в розробці спектрофотометричної методики визначення Арсену в сталях з використанням реакції утворення потрійного гетерополікомплексу в присутності неонолу та обговоренні результатів.

7. Vishnikin A.B., Al-Shwaiyat M.I.A., Kasyan O.I., Chmilenko F.A. Spectrophotometric determination of phosphate and arsenate ions by means of ionic associates of cyanine dyes with polyoxometalates // Abstracts of International Conference “Analytical chemistry and chemical analysis” (AC&CA) devoted to 100 anniversary of Anatoly Babko. - Kyiv, 2005. – P. 87.

Особистий внесок здобувача полягає в плануванні експерименту, експериментальному дослідженні реакцій взаємодії цианінових (поліметинових) барвників та гетерополікомплексів Фосфору та Арсену, статистичній обробці та обговоренні результатів.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины