Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Сніжко Дмитро Вікторович. Хемілюмінесцентна система визначення антиоксидантної активності біооб'єктів : Дис... канд. наук: 05.11.17 - 2007.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Сніжко Д.В. Хемілюмінесцентна система визначення впливу активних форм кисню на антиоксидантну активність біооб’єктів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи. – Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, 2006.

Дисертація містить результати теоретичних й експериментальних досліджень, що спрямовані на вивчення хемілюмінесцентним методом антиоксидантної системи людини, що адекватно відбиває процеси окислення біологічних органічних сполук та активізування антиоксидантної системи організму в умовах впливу екзогенних активних форм кисню:

- модифіковано фізичну й математичну моделі процесів перекисного окислення ліпідів, які враховують наявність антиоксидантів та зміну їх кількості у біооб’єкті при дії екзогенних активних форм кисню, в тому числі, під час проведення озонотерапії, що надає змогу прогнозувати терапевтичний вплив активних форм кисню на організм пацієнта;

- вперше теоретично й експериментально доведено, що швидкість та кінетику антиоксидантної активності біопроб, отриманих при дії активної форми кисню – озону, можна визначати за допомогою вивчення кінетики індуційованої хемілюмінесценції;

- розроблена автоматизована аналітична хемілюмінесцентна система, що дозволяє проводити хемілюмінесцентні дослідження, в тому числі, дослідження дії активних форм кисню на біологічні об’єкти;

- розроблена хемілюмінесцентна методика експрес-контролю показників антиоксидантної активності пацієнта під час проведення терапії активними формами кисню, що надає змогу проводити хемілюмінесцентний експрес-аналіз з мікрооб’ємами біологічної проби.

1. Запропоновано використовувати хемілюмінесцентний метод аналізу впливу активних форм кисню для отримання інформації про здатність організму людини протидіяти негативному впливу активних форм кисню шляхом підвищення антиоксидантної активності.

2. Удосконалено фізичну та математичну моделі, що описують вплив активних форм кисню на процеси перекисного окислення ліпідів у біологічній системі, що дозволяє розглянути різні стадії процесу перекисного окислення ліпідів при наявності активних форм кисню, а також обчислювати інтенсивність хемілюмінесцентного аналітичного сигналу та розглядати чинники, що впливають на його формування.

3. Для оцінки антиоксидантної активності обґрунтовано використання таких параметрів та характеристик хемілюмінесцентного сигналу, що несуть медико-біологічну інформацію, як: максимальна інтенсивність спалаху люмінесценції Imax – відбиває потенціальну здатність біологічного об’єкта до перекисного окислення ліпідів; світлосума S30 (зворотно пропорційна антиоксидантній активності) – відображує вміст радикалів, що відповідають обриву ланцюга вільно-радикального окислення; відношення Imax / S30 – характеризує загальну антиоксидантну активність організму, тангенс кута нахилу залежності IХЛ(t) – характеризує швидкість спаду вільно-радикальних процесів.

4. Розроблено методику ХЛ аналізу біопроби, що дозволяє проводити експрес-аналіз мікрооб’єму біологічної проби з цілю оцінки антиоксидантної активності біопроби та її схильність до окислення. Показано, що під час проведення стандартної озонотерапевтичної процедури (згідно рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України) відбувається зменшення інтенсивності спалаху хемілюмінесцентного сигналу (на 18 %, p = 0,05), на тлі підвищення відношення Imax / S30 (на 17,5 %, p = 0,05), що свідчить про активізацію антиоксидантної системи екзогенними активними формами кисню та підвищення антиоксидантної активності біопроби. Зростання цього відношення свідчить про відсутність виснаження антиоксидантної системи людини.

5. Сформульовані медико-технічні вимоги до апаратури хемілюмінесцентного аналізу та розроблено аналітичну систему на базі автоматизованого хемілюмінесцентного комплексу ХЛК-1, який має високі метрологічні характеристики аналізу, дозволяє проводити хемілюмінесцентні дослідження та, зокрема, вивчення впливу активних форм кисню на біологічні об’єкти.

6. Випробування комплексу у складі озонотерапевтичної системи довели, що використання хемілюмінесцентного методу експрес-контролю знижує ризик надмірного впливу екзогенних активних форм кисню та дає можливість адаптувати схему терапії до пацієнта. Це дозволяє зменшити кількість сеансів у курсі на 1-2 (зменшення на 10 17 % від загального часу терапії).

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Снежко Д.В., Удянский А.В., Рожицкий Н.Н. Новая хемилюминесцентная технология и прибор определения воздействия озона во время проведения сеансов озонотерапии // Новые технологии: Научн.-техн. сб. – 2003. – Вип. 1(2). – С. 21-24.

 2. Снежко Д.В., Рожицкий Н.Н., Чурилов А.И. Программно-аппаратное обеспечение комплекса хемилюминесцентного анализа // Радиотехника: Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. – Харьков: Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 2003. – Вып. 132.-С.103-108.

 3. Снежко Д.В., Удянский А.В., Рожицкий Н.Н. Хемилюминесцентная система анализа биожидкостей // Складні системи і процеси – 2003. – Вип. 2. – С. 62-66.

 4. Снежко Д.В., Рожицкий Н.Н. Информационная совместимость компонентов аналитической хемилюминесцентной системы // Радиотехника: Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. – Харьков: Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 2003. – Вып. 134. – С. 237-245.

 5. Снежко Д.В., Рожицкий Н.Н. Оптохемотронные сенсоры - новые элементы биомедицинских диагностических систем. 1. Основные понятия, теоретическое описание, физические и математические модели процессов в оптохемотронных сенсорах // Радиотехника: Всеукр. межвед. научн.-техн. сб. – Харьков: Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 2002. – Вып. 124. – С. 174-181.

 6. Галайченко Е.Н., Снежко Д.В., Рожицкий Н.Н. Моделирование антиоксидантной защиты биологических объектов // Медицина и… – 2003. - Вып. 1(9). – С. 29-33.

 7. Снежко Д.В., Галайченко Е.Н., Рожицкий Н.Н. Автоматизированная система обработки информации в хемилюминесцентном анализе биопроб // Системи обробки інформації. – Харків: Харківський військовий університет, 2004. – №11. – Вип.139. – С. 170-179.

 8. Снежко Д.В., Рожицкий Н.Н. Комплекс для биохемилюминесцентных исследований // Прикладная радиоэлектроника. – 2004. – №3. – С. 105-109.

 9. Снежко Д.В., Рожицкий Н.Н. Передача данных по USB-интерфейсу в хемилюминесцентном комплексе ХЛК-1 // Прикладная радиоэлектроника. – 2006. – №3. – С. 176-181.

 10. Снежко Д.В. Хемилюминесцентный комплекс ХЛК-1 системы озонотерапии // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2006. - № 3/2 (21) - С.118-121.

 11. Пат. № 75746 Україна, МПК G 01 N 21/76. Апарат для дослідження хемілюмінесценції: Сніжко Д.В., Рожицький М.М., Кукоба А.В. (Україна) – Заявл. 27.05.04; Опубл. 15.05.06, Бюл. № 15. – 3 c.

 12. Удянский А.В., Снежко Д.В. Хемилюминесцентный комплес для экспресс-контроля эффективности озонотерапии// 7-й Междунар. молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». – Харьков, 2003. – С. 221.

 13. Снежко Д.В. Интерфейс USB и его аппаратная поддержка. // 10-й Междунар. молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». – Харьков, 2006.-С. 218.

 14. Снежко Д.В., Белаш Е.М., Рожицкий Н.Н. Хемилюминесцентный метод оценки воздействия озона на организм посредством контроля перекисного окисления липидов// III Українська науково-практична конф. з міжнар. участю "Місцеве та парентеральне використання озонотерапії в медицині" // Озонотерапия: Междунар. мед. журн. – Харків, 2003. – С. 162-164.

 15. Снежко Д.В., Рожицкий Н.Н., Чугуй Е.А. Программно-аппаратный комплекс электрохемилюминесцентного анализа // III Українська науково-практична конф. з міжнар. участю "Місцеве та парентеральне використання озонотерапії в медицині" // Озонотерапия: Междунар. мед. журн. – Харків, 2003. – С. 165-167.

 16. Снежко Д.В., Рожицкий Н.Н. Программное обеспечение хемилюминесцентной аналитической системы // Междунар. научная конф. "Теория и техника приема и обработки инфорамции". – Харьков: ХНУРЭ, 2003. – С. 275-275.

 17. Снежко Д.В. Математическое моделирование антиоксидантной защиты биосистем // Междунар. научная конф. "Теория и техника приема и обработки информации" – Харьков: ХНУРЭ, 2004. – С.243-244.

 18. Снежко Д.В. Исследование влияния антиоксидантов на гомеостаз посредством хемилюминесцентного анализа на комплексе ХЛК-1 // 8-й Междунар. молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». – Харьков, 2004. – С. 107.

 19. Галайченко Е.Н., Снежко Д.В. Использование микроконтроллера в хемилюминесцентном комплексе биомедицинского анализа ХЛК-1м // 8-й Междунар. молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». – Харьков, 2004. – С. 125.

 20. Снежко Д.В. Высоковольтный блок питания ФЭУ для регистрации сверхслабого свечения биопроб // 9-й Междунар. молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». – Харьков. – 2005. – С. 205.

 21. Снежко Д.В. Математическая модель процесса перекисного окисления макромолекул in vitro // 9-й Междунар. молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». – Харьков. – 2005. – С. 478.

 22. Снежко Д.В., Рожицкий Н.Н. Информационно-измерительная система хемилюминесцентного анализа. // Сб. науч. труд. 2-го Междунар. радио электронного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития». – Харьков, 2005. – Т.3. – С. 262-265.

 23. Snezhko D., Rozhit’skii M. Investigation of Peroxide Oxidation Processes of Biomacromolecules Leading to Chemiluminescence // Int. conf. «Analytical Chemistry and Chemical Analysis» (AC&CA05). – Kyiv, 2005. – P. 54.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины