Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Баліоз Ганна Володимирівна. Адсорбційні та інгібіторні властивості полігексаметиленгуанідину. : Дис... канд. наук: 02.00.05 - 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Баліоз Г.В. Адсорбційні та інігібіторні властивості полігексаметиленгуанідину. Рукопис. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.05–електрохімія.– Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ, 2006.

Показано, що збільшення адсорбції полігексаметиленгуанідину (ПГ) в ряду металів Bi, Pt, Cu, Zn, Hg корелює з енергією взємодії макрочасток з металом.

З'ясовано, що ПГ з діетиленгліколем утворюють стехіометричний поліелектролітний комплекс (ПЕК), енергія взаємодії макрочасток якого з металами зменшується у порівнянні з ПГ, в той час як енергія взаємодії з розчинником практично не змінюється.

Показано незалежність інгібування електродних реакцій від природи електрода, молекулярної маси олігомерів ПГ, температури та комплексоутворення в умовах сталого ступеня заповнення при незмінності механізму реакцій

Запропоновано новий хімічно модифікований ПГ електрод і методику визначення концентрацій Cr(VI) нижче гранично допустимої.

 1. Систематичні дослідження адсорбції олігомерів полігексаметиленгуанідину на різних межах розділу фаз дозволили встановити, що:

- при збільшенні ступеня полімеризації зростають константи адсорбційної рівноваги за рахунок адитивного внеску мономерних ланок ланцюгу ПГ;

- при переході з межі розподілу розчин/повітря на розподіли розчин/метал адсорбція ПГ збільшується за рахунок значного впливу взаємодії поліелектроліту з металами;

- константа адсорбційної рівноваги ПГ на електродах зменшується в ряду Bi, Pt, Cu, Zn, Hg, що корелює з енергією взаємодії макрочасток поліелектроліту з металами.

 1. У водних розчинах полігексаметиленгуанідину та діетиленгліколю доведено наявність стехіометричного поліелектролітного комплексу, що утворюється за рахунок водневих зв’язків між молекулами компонентів. Комплексоутворення призводить до:

- змін фізико-хімічних характеристик (збільшення вязкості, уповільнення масоперенесення), що може бути повязано з різною конформацією та жорсткістю макрочасток;

- збільшення адсорбції через зростання енергії взаємодії макрочасток поліелектролітного комплексу з металічною поверхнею, в той час як енергія їх взаємодії з розчинником практично не змінюється.

 1. Систематичні експериментальні дослідження кінетики електродних реакцій іонного та електронного перенесення в умовах адсорбції полігексаметиленгуанідину та його компексу на різних електродах дозволили встановити, що:

- в умовах фіксованного заповнення поверхні довжина ланцюга олігомерів, комплексоутворення, природа електрода та температура не впливають на інгібіторний ефект поліелектролітів;

- на ртутному, мідному, цинковому та вісмутовому електродах у певному діапазоні заповнення не змінюються механізми реакцій електровідновлення іонів цинку, купруму та європія, про що свідчить постійність коефіцієнтів перенесення реакцій;

- залежність ступеня інгібування електродних реакцій від заповнення поліелектролітами адекватно описується рівнянням «блокування» для всіх дослідженних систем.

4. Показано можливість створення нових хімічно модифікованних адсорбцією полігексаметиленгуанідину платинових електродів та розроблено методику для визначення аніонів шостивалентного хрому у водному середовищі кулоностатичним методом на рівні нижче гранично допустимої концентрації.

Основний зміст дисертації викладено в наступних роботах:

 1. Образцов В.Б, Капитонов А.Г., Балиоз А.В., Бурмистров К.С., Данилов Ф.И. Электроанализ кулоностатическим методом больших амплитуд с использованием химически модифицированных электродов//Вопросы химии и химической технологии.– 2000.– №1.– С.70–73.

 2. Образцов В.Б., Балиоз А.В., Минин В.А., Данилов Ф.И. Адсорбция и ингибирующее действие полигуанидина на металлах//Физико-хімічна механіка матеріалів.– 2001.– №2.– С. 130–135.

 3. Данилов Ф.И., Образцов В.Б., Балиоз А.В. Закономерности адсорбции и ингибирующего действия полиэлектролитов//Фізико-хімічна механіка матеріалів. Спецвипуск 3.– 2002.– т.2.– с.669–674.

 4. Образцов В., Балiоз Г., Данiлов Ф. Поверхнево-активнi та iнгiбуючi властивостi полiкомплексiв на основi полiалкiленгуанiдину//Вісник Львівского університету. Серiя хiм.– 2002.– № 42 .ч.1.– С. 17–20.

 5. Образцов В.Б., Балиоз А.В., Данилов Ф.И. Ингибирование реакции Eu(III)/Eu(II) бутиловым спиртом на различных электродах//Вопросы химии и химической технологии.– 2003.– т.3.– с.154–157.

 6. Образцов В.Б., Балиоз А.В. Электроанализ Cr(VI) кулоностатическим методом с использованием электродов, модифицировнных полимерами//Вісник Харківського національного національного університету.– 2005.– №648.– вип.12(35).– С.311–314.

 7. Образцов В.Б., Балиоз А.В., Минин В.А. Ингибирование кислотного травления стали при изготовлении латунированного металлокорда//Труды 8 научно-практической конференции «Резиновая промышленность. Сырье, материалы, технология».– Москва.– 2001.– С.147–149.

 8. Данилов Ф.И., Образцов В.Б., Балиоз А.В., Минин В.А. Закономерности влияния адсорбции полигуанидина на электровосстановление металлов на поликристаллических электродах//Международная конференция «Электрохимия, гальванотехника и обработка поверхности».– Москва.– 2001.– с.165.

 9. Балиоз А.В. Адсорбция и ингибирующее действие полигуанидина на цинке//III Регіональна конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії.– Дніпропетровськ.– 2001.– с.46.

 10. Балиоз А.В. Адсорбционные свойства поликомплекса полиалкиленгуанидина//IV Регіональна конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії.– Дніпропетровськ.– 2002.– с.106.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины