Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Польова Тетяна Володимирівна. Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів : Дис... канд. наук: 08.06.04 - 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламы



Аннотация к работе:

Польова Т.В. Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – Харківський державний університет харчування та торгівлі, Харків, 2006.

Роботу присвячено розробці теоретичних та практичних науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення обліку, аудиту та аналізу нематеріальних активів. Визначено місце нематеріальних активів у інноваційних процесах підприємств, що повніше розкриває економічну та облікову сутність цього виду ресурсів. Систематизовано етапи становлення та розвитку прав інтелектуальної власності. Уточнено категоріально-понятійний апарат та розширено існуючу класифікацію нематеріальних активів.

Внесено пропозиції щодо удосконалення обліку окремих видів нематеріальних активів та операцій з цими економічними ресурсами підприємства. Запропоновано форми первинних документів та автоматизовану модель обліку нематеріальних активів.

Розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності аудиторських процедур з нематеріальними активами. Розширено систему показників аналізу нематеріальних активів. Вперше розроблено економіко-математичну модель рівня рентабельності нематеріальних активів та запропоновано на її основі методику прогнозування рентабельності.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що виявляється в розробці науково обґрунтованих методичних рекомендацій щодо удосконалення обліку, аудиту та аналізу нематеріальних активів в умовах розвитку ринкової економіки. Це дозволяє підвищити обґрунтованість управлінських рішень щодо ефективності використання нематеріальних активів. Проведене дослідження дозволило зробити такі висновки:

 1. Уточнено сутність нематеріальних активів як економічної категорії. Критичний аналіз і зіставлення численних трактувань терміна “нематеріальні активи” дали можливість сформулювати його визначення, як законодавчо визнаних необоротних активів підприємства, у вигляді різних прав, що мають цільове призначення, реальну вартість та здатні приносити їх власникові (користувачеві) прибуток або іншу користь. Підкреслено специфічні риси нематеріальних активів, невідчутних активів, нематеріальних ресурсів, інтелектуальної власності, інтелектуального капіталу. Доведено неправомірність ототожнення нематеріальних і невідчутних активів, зважаючи на відмінність їх складу; змішування понять “інтелектуальна власність” і “нематеріальні активи”, тому що даний підхід звужує склад останніх; об'єднання нематеріальних активів та інтелектуального капіталу, бо це призводить до викривлення їх економічної сутності.

 2. Існуюче на сьогоднішній день визнання значимості нематеріальних активів є наслідком багатовікової еволюції механізму захисту прав інтелектуальної власності. У зв'язку з цим систематизовано етапи становлення та розвитку авторських і суміжних з ними прав, прав на об'єкти промислової власності, прав індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

 3. Для ефективного управління нематеріальними активами розширено їх класифікацію новими ознаками групування із зазначенням мети застосування. Рекомендовано перейменувати групу “права на комерційні позначення” у “права індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг”. Доведено недоцільність ведення обліку прав на захист від недобросовісної конкуренції. Запропоновано включити в групу “авторське право і суміжні з ним права” право на Web-сайт та видавничі права.

 4. Запропоновано комплексні документи: “Картку-Акт наявності та руху нематеріальних активів”, “Акт оцінки та переоцінки нематеріальних активів”, “Відомість обліку накопиченої амортизації нематеріальних активів”, які значно скорочують кількість облікових форм, передбачають збереження всієї необхідної інформації, кореспонденцію рахунків, можливість їх комп’ютерної обробки.

 5. З метою посилення аналітичності облікової інформації та відповідності її потребам управління та аналізу рекомендовано відкривати до субрахунку 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів” рахунки третього порядку, відповідно до напрямку надходження об’єктів.

 6. За сучасних умов господарювання коло нематеріальних активів розширюється, що вимагає обґрунтування включення окремих видів прав до їх складу та більш чіткої систематизації субрахунків для обліку. Це створило передумови для розширення кількості субрахунків до рахунку 12 «Нематеріальні активи»: 123 “Права індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг”, 126 “Гудвіл”, 128 “Організаційні витрати”.

 7. Відсутність єдиної системи відображення в обліку руху нематеріальних активів підтвердила необхідність опрацьованих пропозицій щодо удосконалення обліку витрат на їх створення; обліку безоплатно одержаних (переданих) прав; нематеріальних активів, які внесено до статутного капіталу; прав користування Web-сайтом.

 8. Наведено склад організаційних витрат підприємства та обґрунтовано доцільність їх капіталізації як одного з видів нематеріальних активів. Визначено підходи до розподілу видів гудвілу. Встановлено, що позитивному гудвілу, який виникає в результаті об’єднання підприємств, властиві критерії визнання нематеріальним активом. Уточнено методику розрахунку величини гудвілу, доведено доцільність періодичного тестування гудвілу на знецінення його вартості в протилежність амортизації.

 9. На підставі дослідження ринку інформаційних технологій і стану обліку на досліджуваних підприємствах визначено вимоги до формування моделі функціонування АРМ “Управління нематеріальними активами” та розроблено рекомендації з удосконалення автоматизованої моделі обліку цього виду ресурсів, що підвищує якість обліково-аналітичної інформації та забезпечує можливість прийняття своєчасних управлінських рішень.

 10. Запропонована програма аудиту нематеріальних активів та наведений обсяг аудиторських доказів дають можливість знизити рівень ризику невиявлення помилок та підвищити ефективність праці аудитора. Розроблено форми акта інвентаризації нематеріальних активів, варіанти робочого документа та звіту аудитора.

 1. Розширено систему блок-показників аналізу нематеріальних активів за допомогою розрахунку частки нематеріальних активів у майні підприємства; коефіцієнтів власних розробок, обмеження права власності, застави нематеріальних активів, амортизації за певний період; чистої рентабельності та рентабельності операційних нематеріальних активів.

 2. Запропоновано методику аналізу ефективності використання нематеріальних активів із застосуванням традиційних та економіко-математичних методів з метою своєчасного виявлення причин її зниження та здійснення прогнозу на перспективу. Методику впроваджено на підприємствах харчової промисловості та одержано позитивну оцінку фахівців.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Бигдан И.А., Полевая Т.В. Организационно-методические аспекты аудита нематериальных активов // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. пр. – Ч. 2. – Харків: ХДУХТ, 2002. – С. 45-51 (здобувачеві належить розкриття особливостей аудиторських процедур на етапах перевірки нематеріальних активів та визначення обсягу необхідних аудиторських доказів).

 2. Польова Т.В. Методичні підходи до проведення інвентаризації нематеріальних активів // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. пр. – Ч. 2. – Харків: ХДУХТ, 2003. – С. 56-64.

 3. Полевая Т.В. Экономическая сущность и особенности франчайзинга как вида нематериальных активов // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка. Економіка і регіон. – 2003. – №1. – С. 78-80.

 4. Польова Т.В. Специфічний вид нематеріальних активів - гудвіл // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Вип. 11. – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – С. 205-210.

 5. Польова Т.В. Підходи до організації автоматизованого робочого місця “Управління нематеріальними активами” // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. пр. – Ч. 2. – Харків: ХДУХТ, 2004. – Т. 1. – С. 96-102.

 6. Полевая Т. В. Анализ нематериальных активов предприятий пищевой промышленности Харьковской области // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Вип. 198. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – Т. 1. – С. 227-236.

 7. Котенко Л.М., Польова Т.В. Удосконалення документування операцій з обліку нематеріальних активів // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 5(47). – С. 109-115 (здобувачем запропоновано комплексні документи для первинного обліку нематеріальних активів).

 8. Польова Т.В. Питання документального оформлення оцінки та переоцінки нематеріальних активів // Вісник ХНТУСГ. Серія: Економічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. 35. – Харків: ХНТУСГ, 2006. – С. 244-247.

Друковані праці конференцій:

 1. Полевая Т.В. Роль нематериальных активов в хозяйственной деятельности и их классификация в целях управления предприятием // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: Праці Першої міжнародної другої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених (11-14 грудня 2001 р.) – Донецьк: ДонНУ, 2001. – Ч.1. – С. 173-175.

 2. Котенко Л.Н., Полевая Т.В. Нематериальные активы как специфический объект учета // Проблемы теории и практики учета, аудита, анализа и пути их решения: Материалы Всеукраинской научно-методической конференции (6-8 травня 2003 р.) – Севастополь: Сев НТУ, 2003. – С. 77-80 (здобувачеві належить уточнення визначення нематеріальних активів, встановлення їх відмінних особливостей як ресурсів підприємства).

 3. Полевая Т.В. Особенности проведения инвентаризации нематериальных активов // Проблеми формування і розвитку фінансово-кредитної системи України (18 квітня 2003 р.): Збірник наукових статей. – Харків: Фінарт, 2003. – С. 253-254.

 4. Котенко Л.М., Польова Т.В. Сутність та особливості франчайзингових прав // Управлінські та технологічні аспекти розвитку підприємств харчування та торгівлі: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю з дня народження доктора техн. наук, проф., члена-кореспондента ВАСГНІЛ Беляєва М.І. (19 листопада 2003 р.) – Харків: ХДУХТ, 2003. – С. 351-354 (здобувачеві належить визначення місця франчайзингу в системі прав на здійснення виду діяльності та уточнення трактування терміна “франчайзинг”).

 5. Польова Т.В. Гудвіл – який це вид активу? // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали II-ої Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 березня 2004 р.) – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – С. 45-47.

 6. Польова Т.В. Питання удосконалення документального оформлення операцій з нематеріальними активами // Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн: Матеріали Міжнародного Форуму молодих вчених (19-20 травня 2005 р.) – Харків: ХНТУСГ, 2005. – Т. 2. – С. 184.


Меню
Реклама



2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины