Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Денисюк Наталія Володимирівна. Клініко-нейрофізіологічна характеристика хронічної цереброваскулярної патології в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддалений період після опромінення : Дис... канд. наук: 03.00.01 - 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

ДЕНИСЮК Н. В. Клініко-нейрофізіологічна характеристика хронічної цереброваскулярної патології в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддалений період після опромінення

Дисертація (рукопис) на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00. 01— радіобіологія. Науковий центр радіаційної медицини АМН України, Київ, 2006.

На підставі клінічного, нейрофізіологічного обстеження, якісної та кількісної оцінки ультразвукових допплєрографічних параметрів у 100 УЛНА на ЧАЕС, 135 пацієнтів групи порівняння та 63 осіб контрольної групи встановлені клініко-нейрофізіологічні особливості хронічної цереброваскулярної патології у віддалений період загального опромінення в діапазоні доз 0,0253,5 Зв. Знайдена артерія–мишень (ліва ВСА) та доплєрографічний маркер радіаційного ураження головного мозку в діапазоні доз 0,3–3,5 Зв (зниження систолічного кровообігу по лівій ВСА). Порушення церебральної геодинаміки у віддалений період опромінення є етіологічно гетерогенними, поруч із традиційними чинниками ризику (вік, зловживання алкоголем та тютюнопаління, соматична патологія) встановлена роль радіаційного фактора при дозах, що перевищують 0,3 Зв. Виявлена залежність «доза–ефект» для зниження систолічного кровообігу по лівій ВСА у опромінених в діапазоні доз 0,3–3,5 Зв, які не мають шкідливих звичок та патології печінки.

1. У дисертації запропоноване нове рішення наукового завдання шляхом встановлення клініко-нейрофізіологічних особливостей хронічної цереброваскулярної патології в УЛНА на ЧАЕС у віддалений період загального опромінення у діапазоні доз 0.025-3,5 Зв на підставі всебічної клінічної і нейрофізіологічної характеристики , що полягає у виявленні артерії-мішені (лівої ВСА) та допплєрографічного маркера радіаційного ураження головного мозку у діапазоні доз 0,3-3,5 Зв (зниження систолічного кровообігу по лівій ВСА). Встановлен внесок радіаційного та нерадіаційних чинників ризику у виникненні судинної патології головного мозку в УЛНА у віддалений період після Чорнобильської катастрофи. Розроблено уніфікований протокол оцінки судинної патології мозку на підставі якісних та кількісних УЗДГ-параметрів та даних кЕЕГ.

2. Клінічні неврологічні прояви хронічної цереброваскулярної патології в УЛНА у віддалений період після опромінення характеризуються відсутністю грубої вогнищевої симптоматики при наявності дифузної мікроневрологічної, а також когнітивним дефіцитом і вегетативною дисфункцією. В опромінених у діапазоні доз 0,3-3,5 Зв відзначається поєднання змін параметрів гемодинаміки та збільшення клінічних проявів екстрапірамідної недостатності, що є ознакою судинного паркінсонізму.

3. Церебральна гемодинаміка в УЛНА характеризується: а) зниженням еластичності судинної стінки, що не відповідає фізіологічним віковим критеріям, особливо при дозах, які перевищують 0,25 Зв, та свідчить про прискорені інволюційні процеси в судинній стінці; б) зниженням кровообігу по екстракраніальному відділу церебральних судин; в) асиметрією кровообігу по ВСА за рахунок більшого зниження систолічного кровообігу по лівій ВСА при дозах вищих за 0,3 Зв; г) компенсаторним вазоспазмом всіх церебральних артерій; д) відсутністю гемодинамічно значущого (більш 65%) стенозуючого процесу. Характерною особливістю церебральних судин є підвищена звитість артерій з дифузними стенозуючими змінами.

4. В УЛНА переважають дезорганізовані та низьковольтні поліморфні ЕЕГ з домінуванням d-діапазону та редукцією a-діапазону. Топіка найбільш виражених порушень показників біоелектричної активності у опромінених пацієнтів відповідає зонам васкулярізації гілок ВСА з акцентом ураження у лобних відділах та лімбічній системі здебільшого лівої (домінуючої) півкулі.

5. Порушення церебральної гемодинаміки у віддалений період після опромінення у діапазоні доз 0,025–3.5 Зв є етіологічно гетерогенними, серед яких поряд з традиційними чинниками ризику — віком, зловживанням алкоголем, тютюнопалінням, соматичною патологією, — встановлено значення радіаційного чинника при дозах, що перевищують 0,3 Зв.

6. Виявлена залежність «доза–ефект» відносно зниження систолічного кровообігу по ВСА в опромінених у діапазоні доз 0,3–3,5 Зв, які не мають шкідливих звичок та патології печінки. Зниження систолічної частоти кровообігу по лівій ВСА є маркером радіаційного ураження церебральних артерій в УЛНА, опромінених у діапазоні доз 0,3–3,5 Зв, а ліва ВСА — мішенню для пошкоджуючої дії іонізуючого випромінювання.

7. Виявлено підвищення рівня таких чинників атерогенності, як холестерин та -ліпопротеїди в УЛНА, опромінених у діапазоні доз 0,3–3,5 Зв. Отримана залежність між зниженням систолічного кровообігу по ВСА та підвищенням рівня АлАТ в УЛНА, які не мають патології печінки та не вживають алкоголь, що свідчить про судинно-метаболічне ураження головного мозку.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Верифікація органічного ураження головного мозку у віддалений період гострої променевої хвороби / К.М. Логановський, О.М. Коваленко, К.Л. Юр’єв, М.О. Бомко, К.Ю. Антипчук, Н.В. Денисюк, Л.Л. Здоренко, А.П. Россоха, А.І. Чорний, Г.В. Дубровіна // Укр. мед. часопис. — 2003. — Т. 38, № 6. — С. 70–78.

 2. Денисюк Н.В., Антипчук К.Ю. Оцінка стану церебральної гемодинаміки та нейропсихологічних показників у опромінених осіб з органічними психічними розладами // Журнал психіатрії та медичної психології. — 2004. — №3 (13). — С. 34–39.

 3. «Малі дози» іонізуючого опромінення і нейропсихіатричні ефекти: огляд сучасних доказів / К.М. Логановський, К.Ю. Антипчук, М.О. Бомко, Т.К. Логановська, Н.Ю. Чупровська, Н.В. Денисюк, І.В. Перчук, О.О. Колосинська // Журнал практичного лікаря. — 2005. — № 4 . — С. 19–29.

 4. Діагностика і лікування пацієнтів з органічними психічними розладами внаслідок радіаційного впливу після аварії на Чорнобильській АЕС / К.М. Логановский, Н.Ю. Чупровська, К.Ю. Антипчук, М.О. Бомко, Т.К Логановська, Н.В. Денисюк, Л.Л. Здоренко, В.І. Кравченко, Н.В. Дроздова, З.Л. Василенко, О.М. Юхименко, А.П. Россоха // Укр. мед. часопис. — 2005. — Т. 47, № 3. — С. 69–75.

 5. Денисюк Н.В. Хроническая цереброваскулярная патология у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленный период после облучения // Укр. мед. часопис. — 2006. — Т. 53, № 3. — С. 123–132.

 6. Состояние нервной системы и психического здоровья персонала зоны отчуждения / А.И. Нягу , К.Н. Логановский, К.Л. Юрьев, В.Г. Костюченко, Л.Л. Здоренко, Е.А. Ващенко, Ю.И. Плачинда, Р.Н. Зазимко, И.В. Петрова, Е.Ю. Антипчук, М.А. Бомко, Н.В. Денисюк // Наукові і технічні аспекти Чорнобиля: Зб. наук. ст. / За заг. ред. В.М. Глигала, А.В. Носовського. — К. ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2002. — Вип. 4. — С. 572–578.

 7. Диагностика дисциркуляторной энцефалопатии у пострадавших в результате аварии на ЧАЭС / А.И. Нягу, Н.Ю. Чупровская, Е.А. Ващенко, К.Н. Логановский, К.Л. Юрьев, Н.В. Денисюк // Cercetari radiationale in Republica Moldova. Materialele Conferintei Internationale Stintifico – Practice, 10–12 octombrie 2000, Chisinau. — 2000.— С. 13–16.

 8. Состояние нервной системы и психическое здоровье персонала зоны отчуждения / А.И. Нягу, К.Н. Логановский, К.Л. Юрьев, В.Г. Костюченко, Л.Л. Здоренко, Е.А. Ващенко, Ю.И. Плачинда, Р.Н. Зазимко, И.В. Петрова, М.А. Бомко, Е.Ю. Антипчук, Н.В. Денисюк // Тези доповідей V щорічної науково-практич. конф. Міжнародного Чорнобильського центру “В XXI століття з безпечними ядерними технологіями”, Славутич, 12-14 вересня 2001. — Славутич: Славутицька лабораторія міжнародних досліджень та технологій, 2001. — С. 156–157.

 9. Денисюк Н.В. Допплерографическая характеристика состояния кровотока брахиоцефальной области у работников объекта “Укрытие” // Тезисы докл. 3-й Международной научной конференции «Медицинские последствия Чернобыльской катастрофы: итоги 15-летних исследований». — Int. J. Rad. Med., Special Issue. — 2001. — Vol. 3, № 1–2. — P. 290–291.

 10. Клинико-неврологическая и нейрофизиологическая эффективность монотерапии препаратом «Циннаризин-КМП форте» у облученных больных с дисциркуляторной энцефалопатией / Н.Ю. Чупровская, Р.Н. Зазимко, К.Л. Юрьев, Л.Л. Здоренко, Н.В. Денисюк, И.В. Петрова, Е.Ю. Антипчук // Тезисы докл. 3-й Международной научной конференции «Медицинские последствия Чернобыльской катастрофы: итоги 15-летних исследований». — Int. J. Rad. Med., Special Issue. — 2001. — Vol. 3, № 1–2. — P. 317.

 11. Денисюк Н.В. Оценка состояния церебральной гемодинамики методом УЗДГ у лиц перенесших ОЛБ // Тези доповідей III з’їзду з радіаційних досліджень (радіобіологія і радіоекологія). — К., 2003. — С. 220.

 12. Postradiation brain damage in remote period of the Chernobyl accident / K.N. Loganovskiy, M.A. Bomko, Ye.Yu. Antipchuk, N.V. Denisyuk, L.L. Zdorenko, A.P. Rossokha, A.I. Chornyj, N.V. Drozdova, Ye.N. Yukhimenko, V.I. Kravchenko, Z.L. Vasilenko // International Journal of Psychophysiology, 2004 — Vol. 54/1–2. — P. 149.

 13. Brain damage in remote period of irradiation as a result of the Chernobyl accident / K.N. Loganovsky, K.L. Yuryev, M.A. Bomko, Ye.Yu. Antipchuk, L.L. Zdorenko, A. P. Rossokha, A.I. Chornyj, N.V. Deniysuk, I.V. Petrova, N.V. Drozdova, Ye.N. Yukhimenko, Z.L. Vasilenko // Abstracts of the 59th Annual Meeting of the Society of Biological Psychiatry “Neuroplasticity: The Effects of Psychiatric Illness and Treatment”. — Biological Psychiatry. — 2004. Vol. 55. — Р. 227S.

 14. Психофизиологическое обеспечение работ по преобразованию объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему / К.Н. Логановский, Н.Ю. Чупровская, Е.Ю. Антипчук, М.А. Бомко, Л.Л. Здоренко, Н.В. Денисюк, Т.К. Логановская, С.А. Чумак, Н.В. Дроздова, В.И. Кравченко, Е.Н. Юхименко, З.Л. Василенко, И.В. Перчук // Материалы Международного симпозиума «Информационные технологии и общество — 2005», 16–23 мая 2005 г., Италия, Сицилия. — С. 99–102.

 15. Анализ состояния психики и нервной системы у лиц, направляемых на объект «Укрытие» / К.Н. Логановский, Н.Ю. Чупровская, Е.Ю. Антипчук, М.А. Бомко, Л.Л. Здоренко, Н.В. Денисюк, Т.К. Логановская, С.А. Чумак, Н.В. Дроздова, В.И. Кравченко, Е.Н. Юхименко, З.Л. Василенко, И.В. Перчук // Материалы Международного симпозиума «Информационные технологии и общество — 2005», 16–23 мая 2005 г., Италия, Сицилия. — С. 103–106.

 16. Чупровская Н.Ю., Антипчук Е.Ю., Денисюк Н.В. Состояние церебральной гемодинамики у облученных лиц с органическими психическими расстройствами // Материалы Международной украинско-российской научной конференции «Асимметрия мозга и поведение человека», Киев, 8-9 декабря 2005. — К.: МАУП, 2005. — С. 82–83.

 17. Состояние нервной системы и психики у лиц, участвующих в работах по преобразованию объекта «Укрытие» в экологически чистый объект / К.Н. Логановский, Н.Ю. Чупровская, Е.Ю. Антипчук, Л.Л. Здоренко, М.А. Бомко, Т.К. Логановская,Н.В. Денисюк, Н.В. Дроздова, З.Л. Василенко, В.И. Кравченко, Е.Н. Юхименко // International Conference «Twenty Years after Chornobyl Accident. Future Outlook». Kyiv, Ukraine, April 24-26, 2006, Abstracts proceedings, TESEC, 2006, T1-74. — P. 118–119.

 1. Діагностика і лікування органічних психічних розладів після радіаційного впливу внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС / К.Н. Логановский, Н.Ю. Чупровська, К.Ю. Антипчук, М.О. Бомко, Т.К. Логановська, Н.В. Денисюк, Л.Л. Здоренко, В.І. Кравченко, Н.В. Дроздова, З.Л. Василенко, О.М. Юхименко, А.П. Россоха // International Conference «Twenty Years after Chornobyl Accident. Future Outlook». Kyiv, Ukraine, April 24-26, 2006, Abstracts proceedings, TESEC, 2006, T1-79. — P. 122.

 2. Потенциальные нейропсихиатрические эффекты «малых доз» ионизирующего облучения / К.Н. Логановский, Е.Ю. Антипчук, М.А. Бомко, Т.К. Логановская, Н.Ю. Чупровская, Н.В. Денисюк, И.В. Перчук, Е.А. Колосинская // International Conference «Twenty Years after Chornobyl Accident. Future Outlook». Kyiv, Ukraine, April 24-26, 2006, Abstracts proceedings, TESEC, 2006, T1-77. — P. 120.

 3. Чупровська Н.Ю., Денисюк Н.В., Антипчук Е.Ю. Клініко-гемодинамічні кореляції у хворих на органічні психічні розлади, що зазнали впливу іонізуючого опромінення внаслідок аварії на ЧАЕС // International Conference «Twenty Years after Chornobyl Accident. Future Outlook». Kyiv, Ukraine, April 24-26, 2006, Abstracts proceedings, TESEC, 2006, T1-134 — P. 193.

 4. Neuropsychiatric disorders in personnel working on object “Shelter” transformation to ecologically safe system / K.N. Loganovsky, M.A. Bomko, N.Yu. Chuprovskaja, Ye.Yu. Antipchuk, I.V. Perchuk, T.K. Loganovskaja, N.V. Deniysuk, L.L. Zdorenko, V.I. Kravchenko, N.V. Drozdova, Z.L. Vasilenko, Ye.N. Yukhimenko, S.A. Chumak, E.A. Kolosinskaja, G.Yu. Kreinis // Abstracts of the 13th World Congress of Psychophysiology “The Olympics of the Brain”. — International Journal of Psychophysiology, 2006 — Vol. 61, №3. — P. 363.

 5. Діагностика і лікування нервово-психічних розладів в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС / К.М. Логановьский, Н.Ю. Чупровська, Л.Л. Здоренко, К.Ю. Антипчук, М.О. Бомко, Т.К. Логановська, Н.В. Денисюк, С.А. Чумак // Методичні рекомендації /НЦРМ АМН України: Затв. МОЗ і АМН України 10.12.2005 р. — К., 2005. — 39 с.

 6. Клінічні настанови з верифікації органічного ураження головного мозку в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС / К.М. Логановьский, Н.Ю. Чупровська, Л.Л. Здоренко, К.Ю. Антипчук, М.О. Бомко, Т.К. Логановська, Н.В. Денисюк, С.А. Чумак // Відомча інструкція /НЦРМ АМН України: Затв. МОЗ і АМН України 30.05.2006 р. — К., 2006. — 19 с.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины