Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Захарченко Ірина Леонідівна. Біологічна характеристика популяції судака(Stizostedion lucioperca (L.)) Каховського водосховища та його промислове значення : Дис... канд. наук: 03.00.10 - 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Захарченко І.Л. Біологічна характеристика популяції судака (Stizostedion lucioperca (L.)) Каховського водосховища та його промислове значення. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.10 - іхтіологія. - Інститут рибного господарства Української академії аграрних наук, Київ, 2006.

У дисертації представлені результати вивчення факторів, які визначають умови існування та промислової експлуатації популяції судака за сучасним екологічним станом Каховського водосховища. На підставі результатів власних досліджень і літературних даних проаналізовано стан поповнення, накопичення іхтіомаси і експлуатації промислового запасу судака як на сучасному етапі, так і в динаміці за весь період існування водосховища. Встановлено, що скорочення уловів судака пов'язане, насамперед, з високим антропогенним навантаженням як на сучасному етапі, так і в минулі роки. Біологічні показники популяції судака Каховського водосховища вказують на її стабільність та високу репродуктивну здатність, основні негативні зміни зареєстровано лише у площині чисельності популяції. Основними лімітуючими факторами для судака є антропогенні – несприятливі абіотичні умови нересту та нераціональне вилучення. Запропоновані заходи щодо оптимізації рибогосподарської експлуатації водойми та поліпшення умов відтворення популяції судака.

  1. Умови Каховського водосховища в період становлення його екосистеми сприяли формуванню стійкої і чисельної популяції судака. Швидке збільшення промислового запасу даного виду зумовило зростання його уловів з декількох десятків тонн наприкінці 50-х років до 1400-1600 тонн в 1964-1970 рр. До появи плітки, як індикатора переходу від мезо- до евтрофної стадії, біотичні фактори екосистеми Каховського водосховища дозволяли підтримувати високу чисельність судака, однак цьому перешкоджало інтенсивне антропогенне навантаження.

  2. На даний час судак залишається одним з найбільш цінних промислових видів іхтіофауни Каховського водосховища, однак його запаси протягом більш ніж 30-ти річного періоду перебувають під інтенсивним антропогенним впливом. Несприятливі абіотичні умови нересту, нераціональне вилучення, надходження у водосховище значних об'ємів забруднених вод та робота водозабірних споруд в різні періоди призводили до зміни розподілу судака у водоймі, зниженню рівня виживання його молоді, а також викликали локальні випадки загибелі даного виду внаслідок токсикозу.

  3. Динаміка вилову судака графічно має вигляд ступінчастої кривої, що загалом відповідає декільком послідовним етапам стану його популяції. Перший (1958-1964 рр.) етап - зростання чисельності в початковий період становлення екосистеми водойми; другий (1965-1970 рр.) - відносно стабільний високий промисловий запас з річним виловом на рівні 1000-1600 т; третій (1971-1989 рр.) - зменшення чисельності популяції зі зниженням уловів до 400-900 т; четвертий - стабілізація чисельності популяції на відносно низькому рівні на фоні інтенсивного антропогенного навантаження з річним виловом, меншим за 100 тонн.

  4. У період максимального вилову судака величина його уловів визначалася, передусім, інтенсивністю промислу. Надалі ця залежність поступово зменшувалася. Коефіцієнт кореляції між величиною промислового зусилля і річними уловами в період 1981-1988 рр. становив 0,65; а для 1991-2003 рр. - 0,26.

  5. Промислове навантаження на судака має вузькі межі і впливає переважно на дві вікові групи (чотири-п'ятиліток), частка особин старших вікових груп в уловах не перевищує 10%. Для всього періоду існування водосховища була характерна висока частка нестатевозрілого судака в промислових уловах - від 22 до 74%. Це призводить до значних коливань уловів у разі вступу в промисел маловрожайних поколінь.

  6. Умови нересту судака Каховського водосховища в окремі роки значно різнились внаслідок нестабільного гідрологічного режиму у весняний період. У зв'язку з інтенсивним замуленням водосховища, фонд нерестовищ судака з традиційним нерестовим субстратом скорочується, що також негативно впливає на ефективність його відтворення. Основними лімітуючими чинниками, що впливають на ефективність відтворення судака, є антропогенні. У той же час біологічні показники судака вказують на досить високу потенційну репродуктивну здатність його популяції.

  7. За основними показниками - індекси наповнення шлунку, характер живлення, стан кормової бази, вгодованість тощо, умови нагулу судака в Каховському водосховищі можуть бути оцінені як сприятливі. Високі розмірно-вагові показники та їх низька варіабельність вказують на сприятливі і стабільні умови нагулу судака в Каховському водосховищі. Наявність та доступність кормової бази не є лімітуючим чинником, що обмежує чисельність даного виду у водоймі.

  8. Основними кормовими об'єктами дорослого судака в середній частині Каховського водосховища були верховодка і бички, які відзначені, відповідно, у 46,2% і 35,9% обстежених особин. Ці ж види складали основу раціону (37,8 і 27,1% відповідно). Крім того, у складі поживи судака виявлені плітка (зустрічальність 23,1%), гірчак (13,7%) та, меншою мірою, сріблястий карась і окунь. На відкритих ділянках водойми важливу роль в живленні відіграє тюлька, яка відзначена у 12,5% особин судака. Інтенсивність живлення судака досить висока, загальні індекси наповнення шлунків в 2000-2004 рр. склали: максимальний - 14210/000, середній - 2240/000.

  9. Популяція судака Каховського водосховища за весь період його існування характеризувалася відносно коротким віковим рядом, максимальний граничний вік в уловах становив 12 років (переважно 9-10 років), її основу складали дво-чотирирічки, середньовиважений вік не перевищував 5 років (за винятком періоду 1990-1995 рр.). У 2001-2004 рр. спостерігається збільшення середньовиваженого віку з 3,3 до 4,9 років, що пов'язано з недостатнім поповненням популяції при інтенсивному вилученні молодших вікових груп.

  10. Основними чинниками, які лімітують чисельність і іхтіомасу судака в Каховському водосховищі останнім часом, є несприятливі умови нересту, нераціональний розподіл промислового навантаження по вікових групах при інтенсивному вилученні, а на величину промислових уловів, зареєстрованих офіційною статистикою, впливає і точність обліку виловленої риби. Крім того, чисельність і розподіл судака по водосховищу знаходяться під суттєвим впливом забруднення води як наслідку інтенсивного антропогенного навантаження на водойму.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины