Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гольдін Павло Євгенович. Постембріональний ріст морської свині Phocoena phocoena relіcta Abel, 1905 в Азовському і Чорному морях: дослідження з аналізом реєструючих структур : Дис... канд. наук: 03.00.08 - 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гольдін П. Є. Постембріональний ріст морської свині Phocoena phocoena relіcta Abel, 1905 в Азовському і Чорному морях: дослідження з аналізом реєструючих структур. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. – Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ, 2006.

У дисертації викладені особливості постембріонального росту морської свині (азовки): закономірності лінійного і вагового росту тіла, формування пропорцій тіла, росту скелета і його частин. Вивчено біологічні показники, зв'язані з віком особин. Проведено порівняння розмірів і росту тіла і скелета з популяціями в інших регіонах світу. Досліджено підвидові ознаки азовки. Виявлено відмінності між особями в Азовському і Чорному морях, зміни розмірів особин у XX столітті, описано статевий диморфізм. Дентин і кісткова тканина досліджені як реєструючі структури. Запропоновано нові й удосконалено існуючі критерії визначення віку особин.

1. Отримані морфологічні докази підвидового статусу морської свині Азовського і Чорного морів. Цей підвид – Phocoena phocoena relіcta Abel, 1905 – відрізняється від північноатлантичного підвиду морської свині малими розмірами тіла, меншою конділярною шириною черепа, відносно більш довгим і широким рострумом.

2. Дорослі азовські особини обох статей крупніше чорноморських у середньому на 10-12 см, що вказує на існування окремої популяції морської свині в Азовському морі.

3. Максимальна тривалість життя азовок – 20 років. Вік досягнення статевої зрілості – від 2 до 3 років у самців і 3 роки у самок. Повна фізична зрілість досягається у віці 6 років і більше, але сягають її не усі особини. Період народжень є розтягнутий із квітня до серпня.

4. Ріст тіла в довжину продовжується до 3-4 років у самців і 4-5 років у самок, його найбільший темп припадає на в перші місяці життя. Ріст маси тіла більш тривалий, ніж лінійний ріст. Дорослі самки крупніше самців. Протягом останнього сторіччя розміри особин значно зменшились. Мінімальна довжина дорослих особин дорівнює 117-118 см, це – найменша відома довжина дорослих китоподібних.

5. Ріст частин тіла морської свині і зміна їхніх пропорцій відрізняються за характером в секторах тіла, що відповідають черепу і відділам хребта. Передня частина тіла і плавці характеризуються найменшими темпами відносного росту, а грудний і хвостовий відділи – найбільшими. Індивідуальна мінливість багатьох структур максимальна на першому році життя, вона часто підвищується у період інтенсивного росту.

6. У постнатальному онтогенезі доцільно виділяти два періоди росту, який сповільнюється. Зупинка росту наприкінці першого періоду, імовірно, пов'язана з закінченням лактації. Двостадійний ріст організму визначається періодичністю росту хвостового відділу. Ріст організму щонайкраще описується двома рівняннями Берталанфі чи двома рівняннями Гомпертца. Прогноз маси тіла можна отримати за допомогою емпіричних рівнянь, що зв'язують масу, лінійні розміри і вік.

7. У тварин віком 3 роки і старше виражений статевий диморфізм розмірів тіла і багатьох елементів скелета, що виявляється в статистичних показниках. За більшістю параметрів самки є крупнішими за самців. Статевий диморфізм виникає переважно за рахунок структур із тривалим ростом і обумовлений тим, що в самців їхній ріст завершується раніше. При визначенні статі можуть бути використані деякі проміри черепа, хребців, грудини, променева і ліктьова кістки. Надійним критерієм визначення статі у віці 3 роки і старше є розміри тазових кісток, крупніших у самців.

8. В процесі постембріонального росту черепа виділяються п'ять періодів. Найбільші зміни відбуваються протягом перших тижнів життя. Структурам черепа притаманні шість типів відносного росту, три з яких характеризуються істотною зміною характеру алометрії. Виділяються шість груп промірів, що відрізняються за структурою кореляційних зв'язків у процесі росту. Визначені головні чинники, що впливають на формування пропорцій черепа.

9. У деяких структурах виявляється «переключення» процесів росту від однієї частини до іншої за принципом естафети. Зокрема, у ході росту рострума протягом перших тижнів життя інтенсивно росте проксимальна частина, а потім її ріст припиняється, і надалі ріст відбувається за рахунок дистальної частини.

10. Ріст посткраніального скелета закінчується після досягнення дефінітивних розмірів організму. Йому, як правило, притаманна ізометрія чи позитивна алометрія. Найтривалішим є ріст тіл хребців у довжину, грудини, лопаток, п'ясткових кісток та фаланг пальців, у самців – тазових кісток.

11. До реєструючих структур відносяться дентин зубів і кісткова тканина нижньої щелепи, bulla tympanі, основи черепа. Ростові шари в дентині мають типову будову. Додаткова лінія в першому шарі, імовірно, обумовлена закінченням лактації і зупинкою росту. Ростові шари в кістках включають одну чи кілька ліній склеювання; характерним є утворення подвійних ліній. Ростові шари в кістках не видні у молодих особин і утворюються чи виявляються з певного віку.

12. Основним методом визначення віку азовки шляхом аналізу реєструючих структур залишається підрахунок ростових шарів у дентині. Припустимо застосовувати також підрахунок ростових шарів мандібули. Для цього доцільно використовувати гілку щелепи. Ростові шари в інших кістках можуть служити лише додатковим критерієм і звичайно не дозволяють однозначно судити про вік особин.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Гольдин П. Е. Регистрирующие структуры bulla tympani морской свиньи Phocoena phocoena relicta Abel, 1905 (Cetacea, Phocoenidae) // Ученые записки ТНУ. Сер. Биология. – 2001. – 14 (53), 2. – С. 36-40.

2. Гольдин П. Е. Кость нижней челюсти азовки (Phocoena phocoena relicta Abel, 1905) как регистрирующая структура // Ученые записки ТНУ. Сер. Биология. – 2003. – Т. 16 (55), № 2. – С. 61-69.

3. Гольдин П. Е. Постэмбриональный рост и окостенение скелета передней конечности морской свиньи (Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)) Азовского и Черного морей // Ученые записки ТНУ. Сер. Биология, Химия. – 2004. – Т. 17 (56), № 2. – С. 66-81.

4. Гольдін П. Стратегія дослідження структури популяцій морської свині Phocoena phocoena relicta Abel, 1905 (Cetacea, Phocoenidae) у водах України: порівняння вибірок з різних джерел // Вісник Львівського нац. ун-та. Сер. біологічна. – 2004. – Вип. 38. – С. 107-117.

5. Gol’din P. E. Growth and body size of the harbour porpoise Phocoena phocoena (Cetacea, Phocoenidae) in the the Sea of Azov and the Black Sea // Вестник зоологии. – 2004. – Т. 38, №4. – С. 59-73.

6. Gol’din P. E. Body proportions of harbour porpoise Phocoena phocoena (Cetacea, Phocoenidae) in the Sea of Azov and the Black Sea // Вестник зоологии. – 2005. – Т. 39, №5. – С. 59-65.

7. Гольдин П. Е. К вопросу об определении возраста морской свиньи Phocoena phocoena relicta // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана. – 2001. – 11. – С. 68-74.

8. Гольдин П. Е., Гольдин Е. Б. Новые подходы в мониторинге состояния популяций морских млекопитающих Азово-Черноморского бассейна // Вопросы развития Крыма. Научно-практический дискуссионно-аналитический сборник. – Вып. 15. Проблемы инвентаризации крымской биоты. – Симферополь: Таврия-плюс, 2003. – С. 20-27.

9. Гольдин П. Е. Систематическое положение азовки – морской свиньи (Phocoena phocoena) Азовского и Черного морей // Морские млекопитающие Голарктики 2004. Сборник научных трудов. – М.: КМК, 2004. – С. 158-163.

10. Гольдин П. Е. К вопросу о постэмбриональном росте организма морской свиньи Phocoena phocoena relicta // Морские млекопитающие Голарктики. Материалы Международной конференции. Архангельск, 21-23 сентября, 2000 г. Архангельск, 2000. – С. 91-94.

11. Gol’din, P. E. Age and growth in harbour porpoises (Phocoena phocoena relicta) from the Black Sea and the Sea of Azov. – 14th Annual Conf. Europ. Cetacean Soc.: Abstr., Cork, Ireland, 2-5 April 2000. – Cork, 2000. – P. 50.

12. Гольдин П. Е. Возрастные особенности структуры зуба морской свиньи Phocoena phocoena relicta // Актуальные вопросы современной биологии. Материалы I респ. конф. молодых учёных Крыма. Симферополь, 18 мая, 2000 г. – Симферополь: Таврия, 2000. – С. 78, 79.

13. Гольдин П. Е. Принципы исследования структуры популяций зубатых китов при изучении неполных останков // Структура и функциональная роль животного населения в природных и транформированных экосистемах. Тез. I Междунар. конф., 17-20 сент. 2001 г. – Днепропетровск: ДНУ, 2001. – С. 42-43.

14. Гольдин П. Е. Изменения размеров азовки на протяжении XX века // Заповедники Крыма. Биоразнообразие на приоритетных территориях: 5 лет после Гурзуфа. Материалы II научной конференции. 25-26 апреля 2002 г., Симферополь, Крым. – Симферополь, 2002. – С. 53-56.

15. Гольдин П. Е. Возможность существования обособленных популяций морской свиньи (Phocoena phocoena relicta Abel, 1905) в Черном и Азовском морях // Териофауна России и сопредельных территорий (VII съезд Териологического общества). Материалы международного совещания, 6-7 февраля 2003 г., Москва. – М., 2003. – С. 93, 94.

16. Gol’din, P. E. Mass stranding of harbour porpoise (Phocoena phocoena relicta) at the coast of the Sea of Azov in 2002. – 17th Annual Conf. European Cetacean Soc.: Abstr., Las Palmas de Gran Canaria, Spain, 9-13 March 2003. – Las Palmas, 2003. – P. 187, 188.

17. Гольдин П. Е., Фролова Н. В. К морфологической и биологической характеристике азовки (Phocoena phocoena relicta Abel, 1905) на севере Азовского моря // Актуальные вопросы современного естествознания – 2003. Тезисы Всеукраинской конференции молодых учёных (Симферополь, 11-13 апреля, 2003 г). – Симферополь, 2003. – С. 28, 29.

18. Гольдин П. Е. Определение пола у морской свиньи Азовского моря (Phocoena phocoena relicta) по промерам скелета // Заповедники Крыма: заповедное дело, биоразнообразие, экообразование. Ч. II. Зоология беспозвоночных. Зоология позвоночных. Экология. – Симферополь: КРА «Экология и мир», 2005. – С. 122-125.

19. Gol’din, P. E. Postnatal growth and ossification of skull in the harbour porpoise from the Sea of Azov and the Black Sea. – 19th Annual Conf. European Cetacean Soc.: Abstr., La Rochelle, France, 2-7 April 2005. – La Rochelle, 2005. – P. 106, 107.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины