Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Лук'янчиков Андрій Володимирович. Малогабаритні антени з керованою поляризацією випромінювання для рухомих об'єктів радіозв'язку : Дис... канд. наук: 05.12.07 - 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Лук’янчиков А.В. Малогабаритні антени з керованою поляризацією для рухомих об'єктів зв'язку. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.07 - Антени та пристрої мікрохвильової техніки. - Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, 2006.

У дисертації розглядається можливість підвищення ефективності радіоканалу мобільних систем радіозв'язку шляхом застосування на рухомих об'єктах малогабаритних антен з керованою поляризацією поля випромінювання для зниження поляризаційних втрат. Запропоновано метод побудови малогабаритних антен з керованою поляризацією, застосування якого при побудові малогабаритних антен для рухомих об'єктів радіозв'язку дозволить знизити рівень втрат, викликаних поляризаційною неузгодженістю до 3 дБ. Для реалізації цього методу на основі компромісного рішення обрані два типи випромінювачів: конічний спіральний і друкований випромінювач. Проведено теоретичні і експериментальні дослідження характеристик випромінювання та вхідного опору зазначених типів антен.

Дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням, в якій вирішується актуальна наукова задача зменшення поляризаційних втрат шляхом застосування антен з керованою поляризацією поля випромінювання для підвищення ефективності радіозасобів, застосовуваних на рухомих об'єктах. Мета та задачі роботи досягаються за рахунок більш повного використання потенційних властивостей електромагнітного поля. Це дало змогу знизить рівень втрат, викликаних поляризаційною неузгодженістю, до 3 дБ.

У дисертаційній роботі отримано такі основні результати:

1. Запропоновано метод побудови малогабаритних антен з керованою поляризацією, суть якого полягає в тому, що для зниження рівня втрат, викликаних поляризаційною неузгодженістю до 3 дБ, необхідно та достатньо, щоб:

  1. антена могла випромінювати (узгоджено приймати) електромагнітне поле із чотирма основними видами поляризації (дві ортогональні лінійні і дві ортогональні кругові) за певних умов збудження;

  2. амплітудні ДС при цьому повинні мати у всіх режимах однакові параметри (напрямок максимуму, ширина за рівнем -3 дБ, рівень бічних і задніх пелюстків);

  3. коефіцієнт еліптичності на краю ДС (за рівнем -3 дБ) для режиму кругової поляризації не повинен бути менше 0,7, а для режиму лінійної поляризації не повинен бути більше 0,2.

2. Розроблено математичні моделі нерегулярних конічно-еліптичних спіральних випромінювачів з довільними геометричними параметрами, що дозволило розширити можливості побудови антен, які формують необхідну поляризацію поля випромінювання, задані спрямовані властивості малогабаритної антени в широкій смузі частот.

3. Проведено теоретичне дослідження характеристик конічного спірального випромінювача. Встановлено, що оптимальним кутом при вершині конічного спірального випромінювача можна вважати кут у межах 10...20 град, при якому забезпечується мінімальний рівень заднього випромінювання й максимальний КЕ поля випромінювання в осьовому напрямку. Для режиму осьового випромінювання зміна щільності намотування приводить до зміни ширини ДС у межах 40...170 град, причому максимальна спрямованість випромінювання досягається при високій щільності намотування спіралі.

Для одержання поляризації випромінювання, близької до кругової в широкому діапазоні частот, необхідно застосовувати дво- і N -заходні конічні спіральні антени, тому що поздовжній розмір випромінюючих областей у цьому випадку зменшується в N раз.

4. Виведено співвідношення для розрахунку і аналізу поля випромінювання, вхідного опору друкованого випромінювача з одновходовим (лінійна поляризація) і двовходовим (кругова поляризація) порушенням.

5. У результаті теоретичних досліджень встановлено, що, вибираючи діелектричну проникність підкладки =2,5, можна домогтися зменшення габаритних розмірів на 50 %. Подальше збільшення менш ефективно. Так, збільшення у два рази приводить до зниження габаритних розмірів лише на 25 %.

Експериментально доведена можливість розширення робочої смуги частот друкованого випромінювача за рахунок додавання пасивних елементів. Розширення смуги частот відбулося з 8 % до 25 %.

6. Розроблені варіанти конструкцій чотиризаходної конічної спіральної антени, а також двовходової друкованої антени, які дозволяють здійснювати керування поляризацією поля випромінювання.

7. Розроблено автоматизований вимірювальний стенд для вимірів характеристик антен в умовах відкритого полігона. Проведено комплексні експериментальні дослідження характеристик випромінювання антенами, їхнього вхідного опору.

8. Розроблено прикладне програмне забезпечення (MathCAD 2001), що дозволяє здійснювати розрахунки та моделювання характеристик друкованих і конічних спіральних антен.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Лобкова Л.М., Лукьянчиков А.В. Особенности формирования поля излучения печатных антенн в двухчастотном режиме // Электроника и Связь. – 2004. – т.9, №22 – с. 129 – 135.

Автором отримані замкнуті вирази для розрахунку поля випромінювання ДА. Проведено теоретичний розрахунок і аналіз отриманих даних.

2. Лукьянчиков А. В., Шестаков А.Г., Щебетовский В.Г. Экспериментальное исследование характеристик микрополосковых излучателей // Вестник СевГТУ: Информатика, электроника, связь: Сб. науч. тр. – Севастополь: Севастоп. гос. тех. ун-т. – 2005. – Вып. 68. – С. 122 – 126.

Автором проведені експеримент і аналіз його результатів.

3. Лукьянчиков А. В., Шестаков А.Г., Щебетовский В.Г. Особенности поляризационной структуры поля печатных излучателей // Вестник СевГТУ: Информатика, электроника, связь: Сб. науч. тр. – Севастополь: Севастоп. гос. тех. ун-т. – 2004. – Вып. 60. – С. 193 – 197.

Автором отримані замкнуті вирази для аналізу поляризаційної структури поля випромінювання ДА, написана програма в пакеті MathCAD.

4. Лукьянчиков А. В., Комаров П.А., Редин М.И. Анализ влияния геометрических параметров конического спирального излучателя на характеристики излучения // Вестник СевГТУ: Информатика, электроника, связь: Сб. науч. тр. – Севастополь: Севастоп. гос. тех. ун-т. – 2003. – Вып. 47. – С. 126 – 130.

Автором проведені аналіз і чисельне моделювання, побудовані номограми для визначення геометричних параметрів. Розроблено конструкцію антени.

5. Проценко М.Б., Лукьянчиков А.В. Анализ геометрии коническо-эллиптических спиральных антенн // Вестник СевГТУ: Информатика, электроника, связь: Сб. науч. тр. – Севастополь: Севастоп. нац. тех. ун-т. – 2001. – Вып. 32. – С. 71 – 76.

Автором виведені формули для геометричного опису конічного спірального випромінювача, проведене математичне моделювання.

6. Проценко М.Б., Степанов Л.Н., Лукьянчиков А.В. Анализ направленных и поляризационных свойств конической спиральной антенны // Вестник СевГТУ: Информатика, электроника, связь: Сб. науч. тр. – Севастополь: Севастоп. гос. тех. ун-т. – 1999. – Вып. 18. – С. 154 – 158.

Автором проведені чисельні розрахунки характеристик випромінювання досліджуваних спіральних антен, розроблені їхні макети, проведені експериментальні дослідження і аналіз отриманих результатів.

7. Проценко М. Б., Лукьянчиков А.В. Широкополосная антенна с управляемой поляризацией излучения // Мат. 15-й Меж. Крымской конф. (КрыМиКо-2005), “СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии”, 12-16 сент. 2005. – Севастополь, Украина. – 2005. – С. 388 – 389.

Автором проведене чисельне моделювання характеристик випромінювання антени з керованою поляризацією. Розроблено макет, проведені експеримент і аналіз отриманих результатів.

8. Лукьянчиков А.В., Комаров П. А., Редин М.И. Частотные свойства входного сопротивления нерегулярных конических спиральных антенн // Мат. 8-го Меж. Молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке», 13-15 апреля 2004. – Харьков, Украина. – 2004. – С. 20.

Автором проведено аналіз характеристик вхідного опору конічної спіральної антени. Розроблено конструкцію антени.

9. Лукьянчиков А. В., Шестаков А.Г., Щебетовский В.Г. Математическая модель поля излучения прямоугольной микрополосковой антенны // Мат. 8-го Меж. Молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке», 13-15 апреля 2004. – Харьков, Украина. – 2004. – С. 21.

Автором розроблена програма для розрахунку поля випромінювання ДА. Проведено математичне моделювання характеристик ДА

10. Lukyanchikov A. V., Protsenko M. B. Multiparameter Optimization of a Conic Spiral Antenna with a Variable Winding Deseness // Proc. of the International Conf. «Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science» (TCSET’2004). – Lviv-Slavsko, Ukraine. – 24-28 Feb. 2004. – P.468 – 470.

Автором проведена оптимізація геометричних параметрів антени. Розроблено макет, проведені експеримент і аналіз отриманих результатів.

11. Проценко М.Б., Лукьянчиков А.В., Исаенко А.И., Редин М.И. Принцип построения широкополосной антенны с вращающейся поляризацией на основе конического спирального излучателя // Мат. 13-й Меж. Крымской конф. (КрыМиКо-2003), “СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии”, 8-12 сент. 2003. –Севастополь, Украина. – 2003. – С. 434 – 435.

Автором виконана вступна частина й розроблено макет антени, також проведені експериментальні дослідження.

12. Protsenko M. B., Lukyanchikov A.V., Troitskiy A.V., Komarov P.A. Modeling of the Multiple-arm Conical Spiral Antennas for various Applications // Proc. of IV-th International Conf. «Antenna Theory and Techniques». – Sevastopol, Ukraine. – 9-12 Sept. 2003. - Р.491-492.

Автором проведені розрахунки характеристик випромінювання багатозаходних КСА.

13. Лукьянчиков А. В., Комаров П.А., Редин М.И. Анализ режимов излучения конических спиральных антенн // Мат. 7-го Меж. Молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке», 22-24 апреля 2003. – Харьков, Украина. – 2003. – С. 40.

Автором запропонована методика аналізу характеристик випромінювання КСВ.

14. Проценко М.Б., Лукьянчиков А.В., Комаров П.А., Редин М.И. Оптимизация геометрических параметров конических спиральных антенн по критерию требуемой ДН // Мат. 12-й Меж. Крымской конф. (КрыМиКо-2002), “СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии”, 9-13 сент. 2002. –Севастополь, Украина. – 2002. – С. 349 – 350.

Автором проведене чисельне моделювання характеристик випромінювання КСА в широкому діапазоні зміни як геометричних параметрів, так і умов її збудження.

15. Лобкова Л.М., Проценко М.Б., Лукьянчиков А.В. Синтез заданной диаграммы направленности малоэлементной решетки, состоящей из эллиптически-конических излучателей // Мат. 11-я Меж. Крымской конф. (КрыМиКо-2001), “СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии”, 10-14 сент. 2001. – Севастополь, Украина. – 2001.– С. 401 – 402.

Автором з метою зменшення параметрів КСА, що варіюються запропоновано розглядати режими роботи антен як вхідні параметри. Проведено теоретичне дослідження.

16. Stepanov L. N., Lukyanchikov A.V. Radiation characteristics of a multiple-arm conical helical antennas with two points excitation // Proc. of III-rd International Conf. “Antenna Theory and Techniques” (ICATT-99), 8-11 Sept.1999. – Sevastopоl, Ukraine. –1999. – P. 353 – 354.

Автором виконана вступна частина і розраховані залежності коефіцієнта захисної дії КСА, проведений їх аналіз.

17. Проценко М.Б., Степанов Л.Н., Лукьянчиков А.В. Исследование поляризационных характеристик поля конических спиральных структур с заданной геометрией // Мат. 8-я Меж. Крымской конф. (КрыМиКо-98), “СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии”, 14-17 сент. 1998. – Севастополь, Украина. – 1998. – Т.2. – С.492 – 493.

Автором розроблена програма і розраховані поляризаційні характеристики КСА.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины