Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Демедюк Валентина валентинівна. Вікова кореляція високометаморфізованих осадових товщ і гранітоїдів Середньопридніпровського і Приазовського мегаблоків Українського щита : Дис... канд. наук: 04.00.02 - 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Демедюк В.В. "Вікова кореляція високометаморфізованих осадових товщ і гранітоїдів Середньопридніпровського і Приазовського мегаблоків Українського щита". – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.02 – геохімія. – Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Київ, 2006.

Роботу присвячено геохронології грануліт-гнейсових товщ та гранітоїдних комплексів Середньоридніпровського та Приазовського мегаблоків Українського щита (УЩ). Ця проблема має дуже важливе значення для вивчення тектонічної еволюції континентальної кори УЩ. На основі комплексних геологічних, мінералогічних та геохронологічних досліджень вперше встановлено час метаморфізму метаосадових порід вовчанської товщі Оріхово-Павлоградської структури (3085±8 млн років), томаківської товщі на Запорізькому антиклінальному піднятті на Середньопридніпровському мегаблоці (3109±53 млн років) і драгунської товщі на Приазовському мегаблоці (2983 млн років). Вперше встановлено палеоархейський вік тоналітів на Васильківській ділянці ОПС (3401+43 млн років) та вік плагіогранітоїдів дніпропетровського комплексу на Славгородському блоці – 3040-2985 млн років. Вперше геохронологічно доведено, що жильні тіла калієвих гранітів Щербаковського масиву, віком 2791±66 млн років, проривають новопавлівську товщу Оріхово-Павлоградської структури. Ці дані свідчать про відсутність суттєвих горизонтальних переміщень Середньопридніпровського і Приазовського мегаблоків після вікового рубежу 2,8 млрд роки.

1. Метаосадові породи вовчанської, драгунської, томаківської товщ і темрюцької світи центральноприазовської серії сформувались в археї і відносяться до одного циклу седиментації. Вони корелюють з метаосадовими породами нер'єрського комплексу гнейсів кратону Йілгарн, серією упернавік східного Лабрадору, серією малене Західної Гренландії та іншими аналогічними асоціаціями метаморфічних порід.

2. Палеоархейські утворення Середньопридніпровського мегаблоку пропонується розчленувати на аульську і томаківську серії, оскільки асоціації порід, що їх складають, формувались у різко відмінних геологічних умовах.

3. Плагіогранітоїди дніпропетровського комплексу одновікові з плагіогранітоїдами сурського комплексу і формувались 3,2-3,0 млрд років тому.

4. Тоналіти віком 3401±43 млн років, вивчені на Васильківській ділянці, пропонується виділити у васильківський комплекс плагіогранітоїдів палеоархейського віку. Їх формування пов'язане з заключним етапом перетворення первинної океанічної кори в континентальну.

5. Метаморфічні породи новопавлівської товщі Оріхово-Павлоградської структури прориваються калієвими гранітами токівського комплексу Середньопридніпровського мегаблоку. Ці дані свідчать про відсутність суттєвих горизонтальних переміщень цих мегаблоків після вікового рубежу 2,8 млрд роки.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Артеменко Г.В, Демедюк В.В., Довбуш Т.И. Возраст и стратиграфическое положение кварцитов груборитмической толщи Орехово-Павлоградской зоны // Мин. журн. - 2002.- 24. - №5/6.- С.45-51. (Автором вивчався геологічний розріз вовчанської товщі, а також виконано мінералогічні дослідження циркону та їх ізотопне датування U-Pb методом).

2. Артеменко Г.В., Демедюк В.В., Татаринова Е.А., Бородиня Б.В., Довбуш Т.И. Протерозойский возраст плагиогранитов Мангушского синклинория (Центральное Приазовье) // Мин. журн. - 2003. - т. 25. - № 2/3. - С.67-70. (Автором вивчались акцесорні мінерали з метаморфічних порід і січних до них каратюцьких плагіогранітоїдів у Мангуському синклінорії та виконувались геохронологічні дослідження).

3. Артеменко Г.В., Татаринова Е.А., Демедюк В.В., Швайка И.А. Возраст гранитов Славгородского блока // Доп. НАН України, - 2004. - №8. - С.118-123. (Автором вивчався циркон з плагіогранітоїдів дніпропетровського комплексу та виконувались геохронологічні дослідження).

4. Щербак Н. П., Артеменко Г.В., Переверзев С.И., Демедюк В.В., Татаринова Е.А. Возрастные соотношения метаморфических и магматических комплексов Среднеприднепровского и Приазовского мегаблоков // Доклады НАН Украины, - 2005. - №8. - С. 121-126. (Автором виконано мінералогічне вивчення циркону з жильних калієвих гранітів і піроксенітів новопавлівської товщі та виконано їх U-Pb ізотопне датування).

5. Артеменко Г.В., Демедюк В.В., Переверзев С.И., Бартницкий Е.Н., Довбуш Т.И. Возраст метаморфизованных осадочных пород томаковской и драгунской толщ // Мин. журн. - 2006. - 28, № 1. - С. 68-71. (Автором вивчався розріз томаківської і драгунської товщ, морфологія циркону, внутрішня будова в полірованих шліфах та виконано їх U-Pb ізотопне датування).

6. Демедюк В.В., Артеменко Г.В., Довбуш Т.И., Бартницкий Е.Н., Шпыльчак В.А. 3400 млн лет - минимальный возраст тоналитов Васильковского участка Орехово-Павлоградской зоны // Вестн. Воронеж. Ун - та. Сер. геология. - 2001. - Вып. 12.- С.126-130. (Автором вивчені тоналіти Васильківської ділянки та продатований циркон уран-свинцевим ізохронним методом.)

7. Артеменко Г.В., Демедюк В.В., Шпильчак В.О. Вік метаморфічних порід Північної частини Оріхово-Павлорадської зони // Матер. наук. конф. проф.- викл. складу геол. ф-ту " Актуальні проблеми геології України". - Київ. - 2001. - С.7-8. (Автором вивчені акцесорні та кластогенні мінерали метаосадових порід вовчанської товщі в північній частині Оріхово-Павлоградської зони, що відслонюються у районі с. Васильківка).

8. Демедюк В.В. Артеменко Г.В. Возрастные этапы формирования Орехово-Палоградской структуры (Украинский щит) // Тези доп. Міжн. Наук. конфер. присвяч. 140 - річчю каф. Мінерал. ЛНУ ім. І.Я. Франка. - Львів, 2004.- С.16-17. (Автором описана стратиграфія ОПС, а також виконане узагальнення геохронологічних даних по Оріхово-Павлоградській структурі).

9. Демедюк В.В. Возраст ранних подвижных зон Украинского щита // Матер. XXI Всероссийской молод. конф. Иркутск. 19-24 апреля 2005. - С.128-129.

10. Демедюк В.В. Возраст метаморфических комплексов аульской серии (Среднеприднепровский мегаблок) // Матер. XVI конф. мол. уч., посвящ. памяти член.- кор. АН СССР проф. К.О. Кратца. Апатиты 15-18 ноября 2005. - С.112-114.

11. Демедюк В.В. Возрастные соотношения метаморфических пород и магматических комплексов Среднеприднепровского и Приазовского мегаблоков // Матер. ХVI конф. мол. уч., посвящ. памяти чл.-кор. АН СССР проф. К.О. Кратца. Апатиты 15-18 ноября 2005. - С.115-117.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины