Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Музика Леонід Пилипович. Обґрунтування елементів і прийомів технології вирощування цибулі ріпчастої з насіння та сіянки в лісостепу України. : Дис... канд. наук: 06.01.06 - 2006.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Музика Л.П. Обґрунтування елементів і прийомів технології вирощування цибулі ріпчастої з насіння і сіянки в лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06. – овочівництво. – Інститут овочівництва і баштанництва УААН, Мерефа, 2005.

У дисертації наведено результати досліджень з комплексу технологічних елементів і прийомів вирощування цибулі ріпчастої в лісостепу України. Визначені кращі попередники цибулі та використання пожнивних решток їх з додаванням N60 та посіву сидератів, що по ефективності рівноцінно 30 т/га перегною чи мінеральних добрив з розрахунку N60Р60К60, та заходи зменшення забур’яненості посівів цибулі з насіння. Розроблено систему удобрення цибулі ріпчастої, встановлена оптимальна доза добрив при локальному внесенні, що дозволяє зменшити дози їх вдвічі. Визначено вплив розроблених елементів технології на якість врожаю. Встановлено рівень споживання та винос поживних речовин рослинами цибулі (на 1 т цибулин), та коефіцієнти їх використання з ґрунту і добрив при вирощуванні цибулі з сіянки і насіння при зрошенні і без зрошення.

Розрахована біоенергетична і економічна ефективність розроблених елементів технології. Основні результати досліджень впроваджено в виробництво.

Проведені дослідження з питань попередників, захисту посівів від бур’янів, системи удобрення, способів сівби, схеми розміщення і густоти рослин та передпосадкового прогрівання вибірка свідчать про значні резерви підвищення урожайності цибулі ріпчастої з насіння і сіянки і дозволяють зробити наступні висновки:

  1. Вирощування цибулі ріпчастої з насіння по фону: пожнивні рештки попередника (ячмінь, горох, редис на насіння) + N60 + посів сидератів по рівню урожайності (22,2-23,5 т/га) не поступалось вирощуванню її по фону 30 т/га перегною або мінеральних добрив з розрахунку N60Р60К60.

  2. Проведення досходового та післясходового боронування посівів цибулі ріпчастої з насіння сприяло зниженню забур’яненості на період першого прополювання на 54,1 %. Досходове внесення гербіциду стомп (2,25 л/га – стрічково) з послідуючим прополюванням вручну зменшувало забур’яненість посіву на 72,5-79,5 %.

  3. При вирощуванні цибулі ріпчастої з насіння без зрошення по фону 30 т/га перегною економічно виправдано внесення мінеральних добрив з розрахунку N90Р90К90 (урожайність – 15,6 т/га, приріст урожайності – 4,5 т/га). Вирощування цибулі з насіння і сіянки при зрошенні та з сіянки без зрошення з внесенням по фону 30 т/га перегною N120Р90К90 забезпечує урожайність 21,1; 26,9 і 22,0 т/га відповідно (приріст урожайності 8,0; 8,7 і 6,8 т/га). При однорічному вирощуванні цибулі зрошення сприяло підвищенню урожайності до 5,3 т/га у варіанті 30 т/га перегною + N120Р90К90.

  4. Рідке комплексне добриво як в основне внесення під цибулю так і в підживлення було рівноцінне використанню твердих мінеральних добрив в оптимальній дозі. Зменшення в повному мінеральному удобренні дози фосфору призвело до зниження урожайності цибулі. Як ресурсозберігаючий елемент технології - застосування добрив локально дозволило зменшити дози їх у два рази. При розкидному внесенні повної дози урожайність цибулі 27,9-29,1 т/га, при локальному половинної (N60Р60К60) – 29,3 т/га, додатковий умовно чистий прибуток до контролю 4384 грн./га, рівень рентабельності 325 %.

  5. Стрічкова двохрядна – (15+45)х3-6 см схема посіву при вирощуванні цибулі з сіянки в порівнянні з широкорядним (на 45 см) розміщенням рослин з однаковою густотою дозволяє збільшити урожайність на 1,8-3,6 т/га (5,6-8,9 %) та приріст прибутку на 1053-2520 грн/га, при рівні рентабельності 201-250%.

  6. Підвищенню урожайності цибулі ріпчастої при вирощуванні з сіянки сприяє забезпечення оптимальної густоти рослин при кожному розмірі її. Найбільш високу урожайність (45,5 т/га) отримано при сівбі сіянки розміром 1,5-2,2 см. по схемі (15+45)х5 см з густотою 667 тис. шт. /га – приріст урожайності проти густоти 556 тис. шт. /га 3,4 т/га. Для сіянки 0,7-1,0 і 1,1-1,4 см краща густота рослин 833 тис.шт./га – урожайність 34,0 і 40,5 т/га відповідно. Оптимальна густота рослин цибулі ріпчастої при вирощуванні з вибірка 444 тис.шт/га, урожайність 40,2 т/га.

  7. При вирощуванні цибулі ріпчастої з використанням вибірка передпосівне прогрівання його при температурі +30…+320С протягом 13 діб забезпечує зниження стрілкування рослин у 2,3 рази, підвищення урожайності до 40,1 т/га (збільшення на 5,8 т/га - 17 %проти варіанту без прогрівання). На такому ж рівні спостерігалась ефективність передпосадкового прогрівання вибірка при +40…+420С протягом трьох діб. Якість та лежкість цибулин при цьому підвищувалась.

  8. Загальний (цибулини + листя) винос елементів мінерального живлення на 1 т цибулин вищий при вирощуванні цибулі ріпчастої з насіння і в середньому складає азоту – 4,0-4,2, фосфору – 1,6-1,9 і калію – 3,7-4,2 кг. При вирощуванні з сіянки ці показники на 0,2-0,8 кг нижчі. Коефіцієнт використання поживних речовин із добрив (перегною) складає по цибулі з насіння без зрошення: азоту – 7,1%, фосфору – 15,2% і калію – 13,0%.

10. Високий вміст накопиченої енергії в прирості врожаю (11460-12768 МДж/га) і коефіцієнт біоенергетичної ефективності (2,38-2,59) відмічено при внесенні під посів цибулі ріпчастої 30 т/га перегною + N120Р90К90. При розміщенні посіву по фону пожнивні рештки попередника + N60 + сидерати коефіцієнт біоенергетичної ефективності зростає до 4,00, а при локальному внесенні половинної (N60Р75К60) дози добрив – до 4,60. Встановлення оптимальної густоти рослин при сівбі сіянки діаметром 1,1-1,4 і 1,5-2,2 см забезпечує накопичення енергії в прирості врожаю 9612 і 5328 МДж/га відповідно і коефіцієнт біоенергетичної ефективності 5,67 і 3,37.

11. Підвищенню економічної ефективності вирощування цибулі ріпчастої сприяє: розміщення посіву по кращих попередниках з використанням пожнивних решток їх + N60 + сидерати (приріст прибутку 3592-3855 грн./га); внесення по фону 30 т/га перегною мінеральних добрив в оптимальній дозі (3819-4293 грн./га); локальне застосування добрив половинної дози (N60Р75К60) – 4384 грн./га, підвищення рентабельності на 23 %; схема розміщення рослин (1053-2520 грн./га); та оптимальна густота рослин при різних розмірах сіянки – 1133-5361 грн./га при рентабельності 166-201 %.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Музика Л.П. Урожай цибулі-ріпки залежно від способу вирощування та удобрення// Овочівництво і баштанництво. – Харків, 1986, - Вип.31. – С.14-17.

2. Музика Л.П. Вплив доз, строків та способів внесення мінеральних добрив на врожайність цибулі-ріпки при однорічному вирощуванні// Овочівництво і баштанництво. –Харків, 2002. – Вип. 47. – С. 366-370.

3. Гончаренко В.Ю., Музика Л.П. Вплив попередників при різних системах удобрення на урожайність та якість цибулі ріпчастої// Овочівництво і баштанництво. – Харків, 2005. – Вип.50. – С.373-383. (Особистий внесок 75%. Проведення досліджень, узагальнення результатів, формування висновків, написання статті).

4. Музыка Л.Ф. Оптимальные площади питания для лука при разных размерах севка // Материалы ІІ республиканской конференции молодых ученых и аспирантов «Создание новых сортов картофеля, плодов и овощей для интенсивного земледелия и усовершенствование технологий их возделывания». – Самохваловичи, Минская обл., 1974. – С.174-176.

5. Музыка Л.Ф. Выборок, как материал для выращивания репчатого лука// Картофель и овощи. – М., 1986. - № 2. – С.33-34.

6. Музыка Л.Ф., Мищенко Н.И. Отзывчивость лука из семян на удобрения. Информационный листок. – К.: Укринформагропром, 1990. – 2 с.

7. Музыка Л.Ф. Размер севка и площади питания лука// Тезисы докладов научно-производственной конференции «Промышленная технология возделывания овощных культур». – Кишинев, 1974. – С.88-91.

8. Музыка Л.Ф. Урожай лука-репки в зависимости от площади питания для разных размеров севка// Тезисы докладов и сообщений научно-теоретической конференции молодых ученых и специалистов сельского хозяйства «Пути интенсификации в растениеводстве». – Черкассы, 1974. – С. 26.

9. Музыка Л.Ф. Условия возделывания и урожай лука-репки // Тезисы докладов участников конференции по сельскому хозяйству в 1985 году «Пути повышения эффетив- ности производства и качества сельскохозяйственной продукции».- Сумы, 1985, - С.82-84.

10. Музыка Л.Ф. Жидкие комплексные удобрения при однолетней культуре лука в условиях орошения// Тезисы докладов участников конференции по сельскому хозяйству в 1985 году «Пути повышения эффективности производства и качества сельскохозяйственной продукции». – Сумы, 1985. - С.84-86.

11. Музыка Л.Ф. Эффективность гербицидов при выращивании лука-репки в однолетней культуре// Тезисы докладов предстоящей в марте 1987 года областной конференции членов НЭО и НТО сельского хозяйства «Новые методы и приемы социалистического хозяйствования в агрокомплексе Сумской области». – Сумы, 1987. – С.56-58.

12. Музыка Л.Ф. Лук из севка и семян// Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции «Интенсификация с.-х. производства в условиях радикальной экономической реформы». – Сумы, 1989. - С.320-323.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины