Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кудрявицька Аліна Миколаївна. Агрохімічне обґрунтування використання добрив під озиму та яру пшеницю в сівозміні на лучно-чорноземному ґрунті північної частини Лісостепу України : Дис... канд. наук: 06.01.04 - 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кудрявицька А.М. Агрохімічне обґрунтування використання добрив під озиму та яру пшеницю в сівозміні на лучно – чорноземному ґрунті північної частини Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія. Національний аграрний університет, Київ, 2005.

Результати досліджень свідчать про те, що тривале застосування мінеральних добрив на фоні післядії 30 т/га гною сприяє підтриманню постійного вмісту гумусу, значному підвищенню вмісту елементів живлення в орному і підорному шарах ґрунту.

Систематичне застосування добрив у сівозміні впливає на хід накопичення сухої маси рослинами озимої та ярої пшениці і відповідно на кінцеву величину врожаю, обумовлює зміни по вмісту елементів живлення в рослинах озимої та ярої пшениці, що відображається в результаті на винос їх з урожаєм.

Вивчення впливу азотних добрив та проведення позакореневого підживлення озимої пшениці комплексним добривом «Кристалон особливий» створює сприятливі умови для росту і розвитку рослин. Проведення такого заходу обумовлює значні зміни у величині врожайності озимої пшениці.

Визначено ефективність тривалого застосування добрив у сівозміні та безпосереднього їх внесення у тривалому досліді на лучно – чорноземному карбонатному ґрунті.

У дисертаційній роботі висвітлено питання стратегії раціонального та ефективного використання добрив під озиму та яру пшеницю при систематичному застосуванні традиційних видів добрив у сівозміні та проведення кореневого підживлення азотними добривами та позакореневого підживлення новим комплексним добривом «Кристалон особливий» у найбільш відповідальні етапи органогенезу рослин. Це дає можливість зробити наступні висновки:

1. Внесення мінеральних добрив на фоні післядії 30 т/га гною на середньо забезпеченому азотом, фосфором та калієм лучно–чорноземному карбонатному ґрунті сприяє підвищенню врожаю зерна озимої пшениці сорту Миронівська 61 на варіантах, які удобрюються, на 11,4-26,3 ц/га, при врожаї у контролі відповідно 32,7 ц/га, сорту Миронівська яра відповідно на 6,1–17,3 ц/га, при врожаї у контролі 20,6 ц/га. Найбільший приріст врожаю зерна озимої 26,3 та ярої 17,3 ц/га пшениці отримано на варіанті N110P120K120 на фоні післядії 30 т/га гною

2. Проведення позакореневого підживлення озимої пшениці сорту Миронівська 61 кристалоном особливим в нормі 1 кг/га на початку виходу в трубку, 1 кг/га у фазі колосіння на фоні N45 рано весною поверхнево і N30 на початку виходу в трубку підвищує врожайність зерна на 24 ц/га, при врожаї у контролі 31,1 ц/га.

3. Систематичне використання добрив під озиму та яру пшеницю підвищувало вміст гумусу порівняно з контролем на 0,12–0,36% в орному шарі ґрунту, 0,32–0,84% в підорному шарі ґрунту, при вмісті у контролі 4,1%.

4. Найвищий вміст амонійного азоту, рухомого фосфору відмічений на варіанті, де вносили N110P120K120 на фоні післядії 30 т/га гною, який становив в орному і підорному шарі ґрунту відповідно 4,54, 3,49 мг/100г ґрунту, порівняно з контролем–3,01, 2,88 мг/100 г ґрунту; вміст фосфору відповідно складав 6,26 мг/100 г ґрунту в орному шарі та 6,35 мг/100 г ґрунту в підорному шарі ґрунту, порівнюючи з вмістом у контролі – 2,75, 2,43 мг/100 г ґрунту.

5. Найбільший вміст водорозчинного, обмінного та фіксованого амонію відмічений у варіанті N110Р120К120 на фоні післядії 30 т/га гною, якій становив відповідно 3,8, 5,0, 9,62 %, порівнюючи з вмістом у контролі – 2,06, 2,91, 5,4%.

6. Найвищий вміст рухомого калію відмічений у варіанті Фон+N110Р120К120 у фазу кущення, який становив в орному шарі 168,1 мг/кг ґрунту, в підорному шарі ґрунту – 150,0 мг/кг ґрунту, порівнюючи з вмістом у контролі, 81,8, 70,6 мг/кг ґрунту. Внесені калійні добрива сприяють збільшенню вмісту водорозчинного та обмінного калію, а зміна у кількості цих форм калію в ґрунті залежить від доз добрив.

7. Систематичне застосування добрив у сівозміні обумовлює зміни по вмісту елементів живлення в рослинах озимої та ярої пшениці. Більш за все виноситься з врожаєм азоту й калію, менше–фосфору. Винос основних елементів живлення озимою пшеницею становив по азоту 121,7–210,9 кг/га, по фосфору–74,2-122,1 кг/га, по калію–87,5-157,9 кг/га, з відповідними значеннями виносу NРК у контролі–86,3, 48,2, 57,8 кг/га; ярою пшеницею по азоту–68,5-119,1 кг/га, по фосфору–39,2-66,3 кг/га, по калію–47,2- 66,3 кг/га. Винос елементів живлення у контролі становив відповідно 46,6, 26,5, 32,8 кг/га.

Внесення азотних добрив та комплексного добрива «Кристалон особливий» під озиму пшеницю сорту Миронівська 61 показало, що винос азоту, фосфору й калію на варіантах, що удобрювалися становив по азоту 73,2–169,4, по фосфору 53,2–131,7, по калію 61,2–154,2 кг/га. Винос основних елементів живлення у контролі становив відповідно 68,5, 48,7, 56,2 кг/га.

8. Застосування мінеральних добрив на фоні післядії 30 т/га гною суттєво вплинуло на наростання листкової поверхні рослин ярої пшениці. Найбільша площа відмічена у варіанті, де вносили N110P120K120 на фоні післядії 30 т/га гною, яка становила 52,2 тис. м2/га.

9. Найбільший вміст білка та «сирої» клейковини в зерні озимої та ярої пшениці отримано у варіанті, де вносилися N110P120K120 на фоні післядії 30 т/га гною, які становили відповідно 12,4%, 27,5% для озимої пшениці та 15,9%, 34,9% для ярої пшениці, при вмісті у контролі білка 9,2, 14,8,%, «сирої» клейковини – 20,1, 31,9% відповідно для озимої та ярої пшениці; позитивний вплив мало підживлення озимої пшениці азотними добривами та комплексним добривом «Кристалон особливий», збільшуючи вміст білка на 0,8 – 3,7%, при вмісті у контролі 10,2% та «сирої» клейковини на 0,6–9,8%, при вмісті у контролі 18,8%.

11. Найвищий показник рівня рентабельності виробництва зерна озимої (88,4 %) та ярої (40,1%) пшениці отримано у варіанті, де вивчалася дія фосфорних добрив на фоні післядії 30 т/га гною; в досліді по вивченню впливу кореневого підживлення озимої пшениці азотними добривами та позакореневого підживлення комплексним добривом «Кристалон особливий» встановлено, що найвищий показник рівня рентабельності відмічений у варіанті N45 рано весною поверхнево + N30 на початку виходу в трубку+ кристалон на початку виходу в трубку – 117,6 %.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Городній М.М., Мазуркевич Л.І., Кудрявицька А.М. Вплив тривалого застосування добрив на урожай і якість зерна озимої та ярої пшениці в умовах північного Лісостепу// Збірник наукових праць Інституту землеробства української академії аграрних наук.-К.: ЕКМО, 2003.–С.39–45 (отримання експериментальних даних та їх аналіз).

2. Кудрявицька А.М Вплив тривалого застосування добрив на калійний режим лучно-чорноземного карбонатного грубопилувато-легкосуглинкового ґрунту //Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.–2004.–№6.–С.214–220.

3. Кудрявицька А.М. Вплив тривалого застосування добрив на трансформацію азоту на лучно-чорноземному грубопилувато-легкосуглинковому ґрунті //Вісник Львівського державного аграрного університету.–Агрономія.–2004.–№8.–С.387–392.

4. Мазуркевич Л.І., Кудрявицька А.М. Зміна фракційного складу білка озимої та ярої пшениці в умовах тривалого застосування добрив //Аграрна наука і освіта.–2004.–№3–4.–С.73–74 (отримання експериментальних даних та їх аналіз).

5. Городній М.М., Мазуркевич Л.І., Кудрявицька А.М., Павлюк С.Д. Вплив тривалого застосування добрив на урожай і якість зерна озимої пшениці // Науковий вісник Національного аграрного університету.–2005.–Вип.87.– С.74–79 (аналіз літературних джерел, узагальнення результатів).

6. Мазуркевич Л.І., Кудрявицька А.М., Павлюк С.Д., Литвиненко К.В. Вплив добрив на продуктивність ярої пшениці на лучно – чорноземному карбонатному ґрунті в умовах Північного Лісостепу // Науковий вісник Національного аграрного університету.–2005.–Вип.87.–С.95–102 (отримання експериментальних даних та їх аналіз).

7. Науково-методичні рекомендації мінерального живлення сільськогосподарських культур та стратегії удобрення / Укл.: Городній М.М., Бондар О.І., Бикін А.В., Танчик С.П, Гончар О.М., Пасічник Н.А., Самохвал Є.Г., Мовчан М.М., Пустовіт В.М., Присташ І.В., Кудрявицька А.М., Кіщак В М., Макаренко М.В./ Під заг. ред. Городнього М.М.-К.: Алефа, 2004.-140с.

8. Кудрявицька А.М. Вплив тривалого застосування добрив на урожай і якість зерна озимої та ярої пшениці в умовах північного Лісостепу//Стабілізація землекористування та сучасні технології / Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених. 24-26 листопада 2003 року. Чабани.-К.: ЕКМО, 2003.–С.27–28.

9. Городній М.М., Мазуркевич Л.І., Кудрявицька А.М., Литвиненко К.В. Урожай і якість зерна ярої пшениці в Північному Лісостепу за тривалого застосування добрив // Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур – у виробництво / Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених 23–25 листопада 2004 року. Чабани.–К.: ЕКМО, 2004.–С.36–37 (отримання експериментальних даних та їх аналіз).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины