Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Донський Микола Олександрович. Геохімія та рудоносність зони зчленування Дніпровсько-Донецької западини з Приазовським мегаблоком Українського щита : Дис... канд. наук: 04.00.02 - 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Донський М.О. Геохімія та рудоносність палеозойських магматичних порід зони зчленування Дніпровсько-Донецької западини з Приазовським мегаблоком Українського щита. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук. Спеціальність 04.00.02 – "геохімія". - Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Київ, 2005.

Досліджені особливості розподілу петрогенних та малих елементів в породах девонського магматичного комплексу, а також пов'язаних з ними окремих метасоматичних утвореннях зони зчленування ДДЗ з Приазовським мегаблоком УЩ. Проведено співставлення петрохімічних характеристик порід девонського магматичного комплексу району, що досліджувався, з іншими подібними утвореннями Східного Приазов'я (Хомутовсько-Ростовська структура, штоки "Зірка"), ДДЗ (Білоцерківський виступ), Прип'ятської западини. Встановлені певні закономірності розподілу петрогенних та малих елементів в окремих субкомплексах девонського магматичного комплексу.

Досліджені геохімічні характеристики, розподіл ізотопів вуглецю та кисню в карбонатитоподібних породах зони зчленування. Зроблено висновок, що на території зони зчленування поширені як магматичні так і метасоматичні карбонатити. За ізотопним складом вуглецю та кисню, розподілом петрогенних та малих елементів магматичні карбонатити подібні до карбонатитів інших регіонів світу; геохімічні та ізотопно-геохімічні особливості метасоматичних карбонатитів відображають успадкування складу порід, за якими вони утворились.

На основі цих даних встановлена рудна спеціалізація субкомплексів девонського магматичного комплексу: першого субкомплексу – титанова спеціалізація, другого – поліметалічна, третього – рідкісні, рідкісноземельні елементи, глиноземні руди. Встановлені найбільш перспективні рудоносні ділянки – Покрово-Киреївська та Александринська структури. На південному фланзі зони зчленування можливі знахідки авлмазовміщуючих трубок вибуху.

На підставі досліджень, викладених в дисертаційній роботі, можна зробити ряд основних висновків:

  1. У районі, що досліджувався, широко розвинені породи девонського віку, які поділяються на три субкомплекси: найдавніший - базит-ультрабазитовий D1-D2; найбільш поширений - базальтоїдний D3 та лужний нефелін-лейцитовий (верхи D3).

  2. Головні фази магматизму пов’язані з герцинським орогенезом. Оновлення стародавніх розломів відбувалося в бретонську фазу. Найбільш інтенсивні прояви вулканізму (і пов’язані з ними корисні копалини) встановлюються в зонах перетину субширотних та субмеридіанальних розломів.

  3. Породи першого субкомплексу мають підвищений вміст TiO2 (порівняно з кларком цих порід), незначно підвищений вміст Fe2O3 та FeO, знижений Al2O3 та Si2O3. Породи другого субкомплексу відповідають середньому складу базальтоїдів (за Р.Делі), але з дещо підвищеним вмістом SiO2, Al2O3, лугів, TiO2 та меншим вмістом петрогенних двовалентних елементів. Характерна перевага натрію над калієм. Для порід третього субкомплексу властивий підвищений вміст К2О, TiO2, Al2O3 та знижений вміст SiO2 та Na2O. Коефіцієнт агпаїтності коливається в межах 0,88-1,65, а ефузивні породи близькі за хімічним складом до інтрузивних, але в них більш високий вміст СаО та лугів і знижений вміст MgO. Загальною геохімічною особливістю магматичних порід девону є підвищений вміст титану в декілька разів (у піроксенітах у 100), міді – 2-8 разів (переважно у піроксенітах), фтору – у 4, рідкісноземельних елементів церієвої підгрупи - у декілька разів; знижений вміст SiO2. Петрохімічні та геохімічні особливості девонського магматизму дозволяють віднести породи цього комплексу до лужно-ультрабазитового та лужно-базальтового типу магматизму.

  4. Для магматичного комплексу девону характерна наступна рудна спеціалізація:

перший субкомплекс - титанові руди (рудні піроксеніти, серпентинізація та хлоритизація);

другий субкомплекс – скарни з сульфідним поліметалічним зруденінням;

третій субкомплекс – комплексні нефелінові руди, калієві та карбонатні метасоматити з берилієвою, ніобієвою та рідкісноземельною мінералізацією; в них встановлений підвищений вміст міді, нікелю, цинку і молібдену.

  1. В зоні зчленування найбільш повно представлене все розмаїття порід девонського магматизму. На півдні Приазов’я (Хомутовсько-Ростовська зона розломів, "Зірка", Кічиксу, Маріупольський та Приморський масиви) переважають інтрузивні породи першого субкомплексу, а в Прип’ятській западині та центральній частині ДДЗ – ефузиви третього субкомплексу,

  2. Головні ділянки встановлених у цьому районі родовищ та рудопроявів – Покрово-Киреївська та Александринська структури. Вони найбільш перспективні для проведення пошуково-розвідувальних робіт на титан, рідкісні, рідкісноземельні елементи, поліметали. .Можливі знахідки проявів корінних алмазів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Донской А.Н., Кулиш Е.А., Донской Н.А. Нефелиновые породы Украины – комплексные алюминий-глиноземные и редкометальные руды. – К.: Логос, 2004. - 222 с.

Автором розглянуті петро- та геохімічні особливості порід девонського магматичного комплексу зони зчленування ДДЗ з Приазовським мегаблоком УЩ, деяких геологічних об’єктів Приазовського мегаблоку УЩ та ДДЗ; зроблені висновки щодо використання порід лужного субкомлексу як комплексних алюміній-глиноземних та рідкіснометалевих руд.

2. Донской Н.А. Геохимия палеозойских карбонатитоподобных пород Восточного Приазовья // Сб. науч. трудов. Метасоматизм, рудообразование, полезные ископаемые. - Киев, 2003. - Вып. 1. - С. 308-316.

3. Донской Н.А., Загнитко В.Н. Геохронология и рудоносность палеозойских вулканогенных пород Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса // Аспекти геології металевих і неметалевих корисних копалин: Зб. наук. пр. Ін-та геол. наук НАН України. - Київ, 2002. – Т.1. - С. 95-115.

Автором проведено зіставлення палеостратиграфічних даних та геохронологічних датувань проявів девонського магматизму зони зчленування ДДЗ з Приазовським мегаблоком УЩ та центральної частини ДДЗ.

4. Донской А.Н., Донской Н.А. Покрово-Киреевский рудный узел. Перспективы поисков и разведки на цветные, редкие металлы, флюорит и алмазы // Мінеральні ресурси України, 2003. - №1. - С. 20-22.

Автором досліджені особливості розподілу кольорових та рідкісних металів в магматичних породах Покрово-Киреївської структури.

5. Vasyl M. Zagnitko, Stepan G. Kryvdik, Mykola O. Donskiy. Isotopic geochemistry of carbonatites of Ukraine // Periodico di mineralogia. Special issue. - 2003. - 72. - Eurocarb, 153-159.

Автором розглянуті ізотопно-геохімічні особливості палеозойських карбонатитів Східного Приазов'я.

6. Донской А.Н., Донской Н.А. Геохимические особенности докембрийского и фанерозойского щелочного магматизма юго-запада Русской платформы // Тр. XXI Всерос. семинара "Геохимия магматических пород" (3-5 сентября, 2003 г.). - Апатиты, 2003. - С. 53.

7. Донской А.Н., Донской Н.А. Покрово-Киреевский рудный узел. Перспективы поисков и разведки на цветные, редкие металлы, флюорит и алмазы // Матеріали наради "Мінерально-сировинна база чорних та кольорових металів. Стан і перспективи" (11-13 червня, 2002 р.). - Київ, 2002. - С. 95-97.

Автором досліджені особливості розподілу кольорових та рідкісних металів в магматичних породах Покрово-Киреївської структури.

8. Zagnitko V.N., Matviychuk M.V., Donskoy N.A. Isotopic geochemistry and metallogeny of carbonatites of Ukrainian Shield // The Abstracts. "Metallogeny of Precambrian Shields" (Kyiv, Ukraine, September 13-26, 2002). - Kiev, 2002. - P. 111.

Автором розглянуті ізотопно-геохімічні властивості палезойських карбонатитоподібних порід зони зчленування ДДЗ з Приазовським мегаблоком УЩ та зроблені металогенічні висновки.

9. Донський М.О. Глибинна тектоніка зони зчленування ДДЗ з Приазовською частиною УЩ і її зв'язок з проявами девонського магматизму // Тез. доп. молодіж. наук. конфер. "Наука про Землю - 2001" (19-21 жовтня, 2001 р.). - Львів, 2001. – С. 17-18.

10. Донський М.О. Геохімія девонського магматичного комплексу Східного Приазов'я " // Мат. нарад. "Геологія і магматизм докембрію Українського щита". - Київ., 2000. - С. 156-157.

11. Донской Н.А. Особенности образования щелочных пород среднепалеозойского возраста Днепрово-Донецкой впадины и Украинского щита // Тез. докл. семин. "Геохимия магматических пород. Щелочной магматизм Земли" (20-21 марта, 2002 г.). - М., 2002. - С. 39.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины