Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Могильник Людмила Петрівна. 1. Економічні важелі державного регулювання та підтримки цукробурякового підкомплексу : Дис... канд. наук: 06.02.03 - 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Могильник Л.П. Економічні важелі державного регулювання та підтримки цукробурякового підкомплексу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою. – Національний аграрний університет, Київ, 2005.

Досліджено особливості регулювання виробництва та реалізації цукру та цукрових буряків, виявлено закономірності та тенденції розвитку цукробурякового підкомплексу України за період реформування агропромислового комплексу, визначено оцінку сучасного розвитку галузі на основі аналізу. Доведено, що невиконання державою регулятивної функції, лібералізація цін на сільськогосподарську і промислову продукцію призвели до кризових явищ в підкомплексі. Узагальнено сучасні теоретичні і методичні основи процесу формування механізму використання економічних важелів державного регулювання розвитку ринку цукру та підтримки виробників. Вивчено і узагальнено передовий досвід розвинутих країн щодо державного регулювання та підтримки цукробурякового підкомплексу і визначено шляхи його впровадження в Україні з урахуванням особливостей вітчизняної аграрної економіки. Запропоновано органі-заційну схему створення обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу для надання послуг бурякосіючим господарствам, пов’язаних із їхньою виробничою діяльністю: матеріально-технічне постачання, заготівля, збут і переробка продукції тощо. Внесені пропозиції щодо використання економічних важелів захисту вітчизняних товаровиробників в умовах вступу до СОТ. Обґрунтовано основні напрями організації відродження цукробурякового підкомплексу та методи застосування економічного механізму державного регулювання розвитку галузі.

Проведене дослідження сучасного стану цукробурякового підкомплексу, взаємовідносин між виробниками сировини та переробниками, оцінка результативності економічного механізму, а також застосування економічних важелів державного регулювання ринку цукру дозволяє сформулювати окремі теоретичні та практичні висновки, щодо ефективного формування та здійснення державного регулювання цукробурякового підкомплексу.

 1. Визначені причини спаду виробництва цукрових буряків і цукру в Україні. Чинниками, що впливають на розвиток цукробурякового під комплексу, є полі-тична, соціально-економічна і фінансова стабільність, державний протекціонізм. Але ці умови не були в Україні забезпечені. За роки економічних ринкових реформ у виробництві цукру склалися негативні тенденції: недобросовісна конкуренція, диспаритет цін на сільськогосподарську і промислову продукцію призвели до руйнування механізму економічних відносин між сільськогосподарськими підприємствами та цукровими заводами, скорочення розмірів посівних площ, зниження урожайності та валових зборів цукрових буряків, зменшення обсягів виробництва цукру з цукрових буряків та збільшення обсягів переробки тростинного цукру-сирцю з 12,8% у 2000 р. до 41,4% у 2003 р. Головною причиною кризи, яка охопила цукробуряковий підкомплекс, став неправильний вибір пріоритетів у формуванні ринкового середовища, невтручання держави в економічні процеси на перших етапах реформування.

 1. Виявлено, що реалізація Закону України “Про державне регулювання виробництва та реалізації цукру”, який передбачав запровадження механізму квотування та системи мінімальних цін на цукор та цукрові буряки, відбулася не у всіх напрямках і не сприяла формуванню ринкового середовища для функціонування цукробурякового підкомплексу. Виконання його вимагає значних адміністративних витрат, дозволяє зберігати виробництво з високими витратами. Мінімальні ціни не виконують функції забезпечення доходності підприємств, оскільки на діє механізм державних закупок у випадку виникнення несприятливої ситуації на ринку.

 2. Застосування державою економічних важелів регулювання та підтримки цукробурякового підкомплексу має як економічні так і соціальні наслідки: підтримка цін на визначеному державою рівні здійснюється за рахунок споживачів, а державні програми потребують використання бюджетних коштів, які формуються за рахунок надходжень від платників податків. З іншого боку державна підтримка дозволить збільшити обсяги споживання цукру за рахунок нарощування виробництва та зниження собівартості продукції, зберегти існуючі робочі місця і створити додаткові, підвищити рівень життя працівників підкомплексу, покращити соціальну інфраструктуру села.

 3. Запропоновано заходи, які забезпечуватимуть ефективне функціонування економічних важелів державного регулювання та підтримки цукробурякового підкомплексу: здійснення гарантованих державних закупок продукції у виробників на випадок, коли ринкова ціна впаде нижче рівня мінімальної, шляхом створення інтервенційного фонду; збільшити вимогу щодо забезпеченості заводу сировиною при розробці положення про розподіл квот між переробними підприємствами, оскільки оптимальний строк роботи цукрового заводу – до 100 днів, менший період сокодобування призводить до підвищення собівартості продукції; розробити державну програму підтримки технічного переоснащення цукрових заводів, що дасть змогу вивести з експлуатації малопотужні підприємства і сприятиме зростанню ефективності функціонування цукробурякового підкомплексу.

 4. Розкрито специфічні риси світового ринку цукру. Головною тенденцією його розвитку в розвинутих країнах є потужний державний протекціонізм: захист внутрішніх ринків шляхом введення високих митних зборів та імпортних квот, боротьба за ринки збуту за межами країни виробника, а також державна підтримка цін і доходів вітчизняних виробників. При впровадженні рекомендованих важелів в умовах України необхідно враховувати, що купівельна спроможність вітчизняного населення нижча і основну частку в структурі витрати нашого споживача займають витрати на продукти харчування; бюджетні можливості держави не дозволяють широко впроваджувати урядові програми з пільгового фінансування товаро-виробників.

 5. Розвиток ринкових відносин в АПК України на сучасному етапі можливий лише на основі використання економічних важелів державного регулювання і підтримки цукробурякового підкомплексу. Роль держави повинна включати нормативний і регулюючий компонент. Перший з них має забезпечувати створення нормативно-правової бази для формування системи ринкових відносин в цукробуряковому виробництві. Регулююча функція держави передбачає створення такого механізму, який дозволив би прогнозувати параметри його та своєчасно уникати негативних проявів і кризових явищ у процесі виробництва, переробки та реалізації цукрових буряків та цукру, сприяв би вирівнюванню економічних умов господарювання та створенню сприятливого економічного середовища для розвитку підкомплексу.

 6. Виявлено, що інтенсивний розвиток цукробурякового підкомплексу неможливий без оптимізації механізму економічних взаємовідносин між цукровими заводами та бурякосіючими господарствами, які потрібно будувати на умовах укладання договорів на реалізацію сировини, а не переробки її на давальницьких засадах. Пропонується створити обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи. Ці об’єднання займатимуться постачанням необхідних виробничих ресурсів, відповідатимуть за механізацію виробничих процесів, здійснюватимуть збутову діяльність, укладаючи договір з цукровим заводом.

 7. Встановлено, що перспектива вступу України до СОТ вимагає викорис-тання переважно тарифних методів державного захисту внутрішніх виробників. Пропонується протягом періоду відродження цукробурякового підкомплексу використовувати кількісні інструменти для обмеження ввозу цукрової сировини та цукру всіх видів (встановлення імпортних квот). Із завершенням процесу форму-вання висококонкурентного виробництва нетарифні важелі варто замінити тариф-ними: встановлення митних зборів та тарифної квоти на імпорт товарів. Імпорт тростинного цукру-сирцю рекомендується здійснювати з метою переробки і подальшої реалізації за межами внутрішнього ринку України.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Вовк Л.П. Виробництво та переробка насіння соняшнику і цукрових буряків в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету.-2001.–Вип. 35. - С. 270-274.

 2. Вовк Л.П. Конкурентоспроможна продукція – основна характеристика ринкової економіки // Науковий вісник Національного аграрного університету. - 2002. - Вип. 40. - С. 343-346.

 3. Вовк Л.П. Кон’юнктура світового ринку цукру. // Науковий вісник Національного аграрного університету. - 2003. - Вип. 62. - С. 158 - 160.

Тези конференцій

 1. Вовк Л.П. Досвід державної підтримки сільськогосподарського виробника шляхом регулювання системи цін // Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК. Ч. 4: Ціноутворення, інфраструктура аграрного ринку та виробничий потенціал АПК / За ред. П.Т. Каблука. – К.: ІАЕ УААН, 2001. - С. 49-53.

 2. Вовк Л.П. Сучасний стан цукробурякової підгалузі АПК // Сталість, еколо-гізація і ефективність сільськогосподарського виробництва в умовах аграрної рефор-ми: Матеріали міжнародної наук.-прак. конф. студ. і молодих учених, Харків, 2-3 жовтня 2002 р. / Харк. нац. аграр. ун-т. - Харків, 2002. – С. 7-8.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины