Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гордієнко Ліна Олесіївна. Моделі і засоби інженерії квантів знань для автоматизації прийняття рішень в технологічній підготовці виробництва : Дис... канд. наук: 05.13.06 - 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гордієнко Л.О. Моделі і засоби інженерії квантів знань для автоматизації прийняття рішень в технологічній підготовці виробництва. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”. Харків 2005.

Робота присвячена питанням автоматизації підтримки прийняття рішень в технологічній підготовці виробництва. Для вирішення слабкоструктурованих задач прийняття рішень використаний метод точних різнорівневих алгоритмічних квантів знань tРАКЗ-метод, розроблений Сироджа І.Б. В цілях підвищення ефективності прийняття рішень модифіковано представлення знань у вигляді точних квантів і запропоновано уточнення результуючого висновку за квантовою мережею на основі кількісної оцінки отриманих варіантів за допомогою асоціативної мережі. Розроблена структура асоціативної мережі для підтримки tРАКЗ-методу. Створена сукупність оригінальних моделей для знанняорієнтованого прийняття рішень при проектуванні оснащення в технологічній підготовці листоштампувального виробництва. Для чіткого відстежування послідовності процесу проектування оснащення сформовано специфічні за структурою та змістом метазнання. Розроблені оригінальні алгоритми для роботи з модифікованою квантовою моделлю. Для експериментальної перевірки отриманих теоретичних результатів розроблена інтелектуальна система підтримки прийняття рішень “КВАНТ-Штамп”.

В дисертації вирішено науково-прикладну задачу розробки орієнтованих на знання моделей, алгоритмічної бази і програмних засобів для підтримки прийняття рішень в технологічній підготовці виробництва на основі використання засобів інженерії квантів знань.

Головні наукові і практичні результати роботи полягають в наступному.

1. Сформовано специфічні за змістом упорядковані структури знань (метазнання) для технологічної підготовки виробництва, що забезпечують відстеження логіки процесу проектування оснащення, знімаючи зайві обмеження на процес проектування і застерігаючи від можливих проектних помилок.

2. Вдосконалено квантову мережу на снові спрощення форми числового представлення квантів знань, що забезпечує збереження початкової розмірності простору ОПР та інформативних зв’язків між компонентами доменів квантів, а також введення відповідної асоціативної мережі, що забезпечує уточнення результуючого висновку шляхом експертного оцінювання отриманих за квантовою мережею результатів.

3. Побудовані бази квантів знань і квантові моделі для підтримки прийняття рішень при проектуванні оснащення для листового штампування.

4. Розроблені структура асоціативної мережі і механізм логічного виведення для асоціативної підтримки точних квантових моделей. Побудовані асоціативні мережі, що працюють на основі виведених за квантовою мережею рішень, та дозволяють оцінити неоднозначні рішення отримані за квантовою мережею.

5. Розроблений комплекс алгоритмів для маніпулювання квантами знань про ОПР, а також алгоритми навчання асоціативної мережі і асоціативного виведення.

6. На базі використовування об'єктно-орієнтованого середовища Delphi 7 створені і впроваджені в учбовий процес Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського „Харківський авіаційний інститут” інтелектуальне ядро “СОРИвА”, що реалізує процеси навчання, донавчання, логічного виведення та формування пояснень, а також інтелектуальна система підтримки прийняття рішень “КВАНТ-Штамп”. На основі використання систем “КВАНТ-Штамп” і “СОРИвА” експериментально доведено ефективність розроблених моделей, методик і алгоритмів, за допомогою успішного рішення тестових і реальних задач прийняття рішень при: проектуванні оснащення в технологічній підготовці виробництва та прийнятті рішення про придбання акції.

7. Використання отриманих результатів дозволить зберегти знання і досвід провідних фахівців машинобудівного підприємства, істотно скоротити строки підготовки виробництва, підвищити якість проектних рішень, понизити трудомісткість процесу проектування оснащення. Вдосконалені моделі, розроблені алгоритми, методики і функціонуюче на їх основі інтелектуальне ядро можуть бути використані в науково-дослідних, проектно-конструкторських, наукових і промислових організаціях для автоматизації підтримки прийняття знанняорієнтованих рішень.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Проблемы разработки мультиагентной интеллектуальной интегрированной системы поддержки принятия решений в авиационном производстве / И.В. Шостак, Л.А. Гордиенко, Е.П. Киричук, А.С. Топал // Авиационно-космическая техника и технология. – 2003. – № 43(8), – С. 14-22.

  Гордиенко Л.А., Пьянков А.В. Методика получения знаний по проектированию оснастки для листовой штамповки // “Радіоелектронні і комп’ютерні системи”. – 2004. – №. 2(6), - С. 62-66.

  Гордиенко Л.А., Киричук Е.П. Проблема интеллектуальной поддержки принятия технологических решений в листовой штамповке // Авиационно-космическая техника и технология. – 2004. – № 3(11), – С. 83-89.

  1. Гордиенко Л.А. Интеллектуальная поддержка принятия решений при проектировании оснастки для изготовления деталей листовой штамповкой // Вестник науки и техники. – 2004, № 2-3 (17-18), - С. 65-72.

  2. Гордиенко Л.А. Интеллектуальная технология поддержки принятия решений в технологической подготовке производства на основе квантового подхода в инженерии знаний // Открытые информационные компьютерные интегрированные технологии: Сб. науч. трудов. – Х.: «ХАИ», – 2004 – № 22. – С. 185-189.

  3. Гордиенко Л.А. Интеллектуальная подсистема поддержки принятия технологических решений при проектировании оснастки в заготовительно-штамповочном производстве // Проблемы бионики: Всеукраинский научн.-техн. сб. – Х.: «ХНУРЭ», 2002. – № 57. – С. 55-60.

  4. Гордиенко Л.А., Пьянков А.В. Интеллектуальная поддержка принятия технологических решений на основе квантовых сетей рассуждений с ассоциативной поддержкой // Открытые информационные компьютерные интегрированные технологии: Сб. науч. трудов. – Х.: «ХАИ», 2004 – № 23. – С. 101-106.

  5. Сироджа И.Б., Гордиенко Л.А. Модифицированный метод инженерии квантов знаний для принятия идентификационных решений в условиях a-неопределенности // Открытые информационные компьютерные интегрированные технологии: Сб. науч. Трудов. – Х.: «ХАИ», 2004 – № 24. – С. 231-241.

  6. Гордиенко Л.А. Интеллектуальная подсистема поддержки принятия технологических решений при проектировании оснастки в заготовительно-штамповочном производстве // Міжнародна конференція з індуктивного моделювання “МКІМ-2002”: Праці. – Львів, 2002. – С. 43-48.

  7. Гордиенко Л.А., Киричук Е.П. , Заславский В.А. Интеллектуальная подсистема поддержки принятия технологических решений в заготовительно-штамповочном производстве // Міжнародна науково-технічна конференція Інформаційні комп’ютерні технології в машинобудуванні “ІКТМ 2002”: Тези доповідей. – Харків: «ХАІ», 2002. – С. 169.

  8. Гордиенко Л.А. Квантовые модели, алгоритмы и программные средства для принятия технологических решений в подготовке производства и бизнес процессах // Міжнародна науково-технічна конференція Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні “ІКТМ 2003”: Тези доповідей.. – Харків: «ХАІ», 2003. – С. 261.

  9. Гордиенко Л.А. Интеллектуальная подсистема поддержки принятия технологических решений при проектировании оснастки в заготовительно-штамповочном производстве // Міжнародна науково-технічна конференція Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні “ІКТМ 2001”: Тези докладів. – Харків: „ХАІ”, 2001. – С. 125.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины