Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Джелалі Володимир Володимирович. Міжфазний імпеданс. Фарадеївскі та адсорбційиі процеси : Дис... канд. наук: 02.00.05 - 2004.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Джелалі В.В. Межфазний імпеданс. Фарадеївскі та адсорбційиі процеси. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 – електрохімія. – Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ, 2004.

Отримано нелінійні рівняння електрохімічної кінетики для швидкості визначального механізму розряд-іонізація, що враховує опори переносу заряду. Виведено співвідношення Бренстеда для електрохімічних реакцій, що включає в себе опір переносу заряду. Показано, що величиною, що зберігається, у випадку механізму уповільненого розряду - іонізації є величина катодної (анодної) стандартної перенапруги. Запропоновано рівняння для енергії активації електродного процесу. Розвинуто теорію, що описує залежність параметрів адсорбційного імпедансу Фрумкіна – Мелік-Гайказяна від поляризуючого потенціалу у випадку різних ізотерм адсорбції. Теоретично показано й експериментально підтверджено існування лінійних залежностей lnRA = f(E) і lnCA = f(E) для іонних і атомарних форм адсорбованих часток.

  1. Виведено нелінійне рівняння, що описує щільність струму лімітуючої стадії розряду-іонізації, у якому як струм обміну, так і показники ступенів катодного і анодного експоненціальних членів, мають відношення похідних від логарифмів анодного і катодного опорів перенесення заряду за перенапругою. Експериментальна перевірка рівняння для опору перенесення заряду, одержаного з вихідного рівняння, показала, що воно цілком підтверджується. Отриманий результат дозволив записати співвідношення Бренстеда – Кришталика для електрохімічних реакцій у формі, що включає у себе відношення похідних від логарифмів опорів перенесення заряду за перенапругою, а значить, і фактор макроскопічної незворотності (дисипації) електродного процесу.

  2. Показано, що реальну енергію активації електродного процесу можна розраховувати, продиференціювавши за температурою нелінійне рівняння для щільності струму. За виміряними при різних температурах спектрами імпедансу розраховано реальну рівноважну енергію активації = 27,9 кДжм-1 для електродної реакції Cd L Cd2+ + 2е.

  3. Встановлено, що катодний і анодний коефіцієнти переносу електрона для електрохімічних процесів обумовлені сталістю відношення відповідних похідних від логарифму реальної компоненти електродного граничного (0) імпедансу за потенціалом. Доведено, що стандартна перенапруга є постійною величиною механізму уповільнений розряд – іонізація на тафелевских ділянках потенціалів. Спільний аналіз експериментальних поляризаційних кривих і спектрів імпедансу системи Fe/0.5 M H2SO4 дозволив найти цю стандартну перенапругу (0к = 0.0114 В, 0а = 0.2 В).

  4. Запропоновано рівняння, яке поєднує константу швидкості реакції розряду-іонізації з поляризаційним опором, катодним і анодним опором переносу заряду.

  5. Виведено рівняння, що описують залежність активної і реактивної складових адсорбційного імпедансу Фрумкіна – Мелік-Гайказяна від потенціалу для різних ізотерм адсорбції. У випадку адсорбції на електроді іонних (Pt/K4[Fe(CN)6] – x M; K3[Fe(CN)6] – x M, NaClO4 – 0.5 M) і атомарних (Tl(Hg)/NaClO4 – 1M, H2O) форм показано існування лінійних lnRA = f(E) і lnCA = f(E) залежностей.

  6. Отримано рівняння, що описує струм саморозчинення металу або сплаву тільки через характеристики импедансных спектрів.

  7. Показано, що границя розподілу Fe(000)/Na2SO4–0.1 M; Н2SO4–10-2 М; ПАР – х М у вивченій області потенціалів поводиться у термодинамічному аспекті як електрод, що ідеально поляризується, а в області потенціалів переорієнтаційного максимуму (Е = –0.55 В) як йодидтетрабутиламонієвий зворотний електрод.

  8. Сконструйований імпедансний спектрометр знайшов практичне використання.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины